Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 13-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Grieķija

Sistēmas shēma (Organizational Chart) PDF File (PDF File 70 KB)

Pastāv divi tiesu līmeņi :

PIRMĀS INSTANCES TIESAS

Šī līmeņa kompetentās tiesas ir :

 1. miertiesas 
 2. viena tiesneša un vairāku tiesnešu pirmās instances tiesas.

MIERTIESAS

Šo tiesu kompetencē ir :

 1. visi strīdi, kuros noteikts naudassods, kura apmērs nepārsniedz 5,900 eiro,
 2. visi galvenie vai papildu strīdi, kas radušies sakarā ar nomas līgumiem, ja panāktā nomas maksa mēnesī nepārsniedz 290 eiro.

Neskatoties uz strīdīgās lietas vērtību, miertiesu kompetencē ietilpst šādi strīdi:

 1. Par ražas nomu, citiem vārdiem sakot, lauksaimniecības platību nomu, kur nomas maksa, saskaņā ar vietējo tradīciju, ir kā procenti no ražas, ja nav noteikts citādi attiecībā uz iznomātā īpašuma piegādi un lietošanu vai tā atdošanu īpašniekam jebkuru iemeslu dēļ.
 2. Par kaitējumiem kokiem, vīnogulajiem, augļkokiem, lauksaimniecības kultūrām, sakņaugiem un augiem kopumā, kas radušies no nelikumīgas dzīvnieku ganīšanas vai kādā savādākā veidā.
 3. Par īpašumtiesību ierobežošanu sakarā ar dūmu, tvaika, cigarešu dūmu, karstuma izdalīšanos vai troksni, vai citām līdzīgām darbībām, kas nāk no cita nekustamā īpašuma, ja tās ievērojami traucē īpašuma izmantošanu.
 4. Par instalāciju blakus nekustamajam īpašumam būvēšanu un uzturēšanu tur, kur ir skaidrs, ka tiek veiktas nelikumīgas darbības.
 5. Par kādas celtnes vai citu būvju sabrukšanas risku, ja pastāv draudi nodarīt zaudējumus blakusesošam nekustamajam īpašumam.
 6. Par pamatu izrakšanu blakusesošajam nekustamajam īpašumam tādā mērā, ka nekustamajam īpašumam zūd nepieciešamais atbalsts.
 7. Par koku sakņu augšanu vai zaru pārliekšanos no blakusesošā nekustamā īpašuma puses, ja tie traucē aizskartā nekustamā īpašuma izmantošanu.
 8. Par augļu krišanu blakusesošajā nekustamajā īpašumā.
 9. Par attālumu noteikšanu, saskaņā ar likumu, noteikumiem, vai vietējām tradīcijām, koku vai augļu dārza stādīšanai, žogu būvēšanai, vai grāvju rakšanai.
 10. Par neierobežotu ceļu vai taku aizšķērsošanu, kā arī zaudējumiem, kuri radušies no šādas aizšķērsošanas.
 11. Par tekoša ūdens izmantošanu vai šīs izmantošanas aizliegumu.
 12. Par strīdiem, kuri radušies saskaņā ar viesnīcu īpašnieku vai viņu viesu darbību, kā arī to personu darbību, kurām pieder staļļi, noliktavas, depo un lidostas dzīvniekiem, ekipāžas, automašīnas, lidmašīnas un ar tiem saistītas lietas, ko viesi ved sev līdzi.
 13. Par personu vai viņu juridisko mantinieku prasībām pret viņu klientiem vai to juridiskajiem mantiniekiem.
 14. Līguma par personu pārvadāšanu ar jebkādu transporta līdzekli gadījumā par prasībām, kas saistītas ar to un kuras iesnieguši pārvadātāji, aģenti vai to juridiskie mantinieki.
 15. Par apvienību un kooperatīvu prasībām pret saviem locekļiem vai to juridiskajiem mantiniekiem sakarā ar nesniegto ieguldījumu, kā arī par strīdiem attiecībā uz locekļu prasībām pret apvienībām un kooperatīviem, vai to juridiskajiem mantiniekiem par finansiālajiem vai citiem ieguvumiem.
 16. Par advokātu vai viņu juridisko mantinieku prasībām attiecībā uz samaksu un izdevumiem, kur samaksa un izdevumi ir saistīti ar viņu sniegtajiem pakalpojumiem miertiesās vai policijas tiesā.
 17. Par samaksu, kompensāciju, vai izdevumu atlīdzināšanu lieciniekiem, kurus pratinājusi jebkura tiesa vai šķīrējtiesnesis, kā arī par šādiem strīdiem attiecībā uz samaksu, kompensāciju, vai izdevumu atlīdzināšanu tulkiem, depozitāriju aģentiem un tiesu izpildītājiem, neskatoties uz viņu nozīmēšanas veidu, un visu šo personu juridiskajiem mantiniekiem.
 18. Par strīdiem, kas radušies no dzīvnieku pārdošanas sakarā ar defektiem vai nolīgto raksturīgo pazīmju trūkumu.

VIENA TIESNEŠA PIRMĀS INSTANCES TIESA

Šis tiesas izskata tos strīdus, kurus var izteikt naudas izteiksmē un kuros strīdīgā objekta vērtība ir apmēram 5,900 eiro, bet nepārsniedz 44,000 eiro. Neskatoties uz strīdīgā objekta vērtību, viena tiesneša pirmās instances tiesas kompetencē ietilpst:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. Strīdi starp profesionāļiem vai nelielām ražotnēm vai nu savā starpā, vai ar klientiem, kuri radušies sakarā ar darba veikšanu vai to ražoto preču piegādi.
 2. Strīdi, kuri radušies no kolektīvā darba līguma vai noteikumiem ar līdzīgu ietekmi kā kolektīvā darba līguma noteikumiem, vai nu to personu starpā, kuras ir pakļautas šādiem līgumiem, vai arī starp šādām personām un trešajām pusēm.
 3. Strīdi starp sociālās apdrošināšanas organizācijām un to apdrošinātām personām vai to mantiniekiem, vai tām personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības, kas izriet no apdrošināšanas attiecībām.
 4. Strīdi, kas saistīti ar samaksu, atlīdzību un izdevumu atlīdzināšanu juristiem (neskaitot tos strīdus, kuri attiecas uz maksu par pakalpojumiem lietu izskatīšanas laikā policijas tiesā vai miertiesā), valsts notāriem, zemāka līmeņa advokātiem, kuri uzstājas miertiesā un kuri ir nozīmēti saskaņā ar likumā noteikto kārtību, bez atlīdzības strādājošajām tiesas amatpersonām, ārstiem, zobārstiem, profesionālām vecmātēm, veterinārārstiem, inženieriem un ķīmiķiem, kuriem ir universitāšu un augstskolu grādi, aģentiem, kuri ir nozīmēti saskaņā ar likumā noteikto kārtību, vai šo personu juridiskajiem mantiniekiem, neskatoties uz attiecībām, no kurām lieta izriet un neskatoties uz to, vai pastāv vai nepastāv līgums, kas nosaka samaksas apmēru vai veidu, kādā ir jāmaksā.
 5. Strīdi, kuri attiecas uz šķīrējtiesnešu un tiesu izpildītāju prasībām saistībā ar horizontālajiem īpašumiem, vai arī uz administratoru, kurus nozīmējusi tiesu iestāde, uzņēmumu vai juridisku vienību likvidatoru vai visu iepriekšminēto personu darba turpinātāju vai juridisko mantinieku prasībām par samaksu viņiem un viņu izdevumiem, neskatoties uz to, vai pastāv vai nepastāv līgums, kas nosaka samaksas apmēru vai veidu, kādā ir jāmaksā.
 6. Strīdi, kas attiecas uz apdrošināšanas prēmiju procentu vai maksājumu apmēru.
 7. Strīdi par abu laulāto ieguldījuma apmēru noteikšanu, samazināšanu vai palielināšanu, lai segtu ģimenes uzturēšanas vajadzības, kas radušās sakarā ar laulībām, šķiršanos vai ģimenes attiecībām, izdevumus sakarā ar bērna piedzimšanu un neprecētas mātes uzturēšanu un mātes uzturēšanu no mantojuma daļas, kas ir novēlēts bērnam, kuru viņa iznēsā.
 8. Strīdi par samaksu, atlīdzību un izdevumu segšanu ekspertiem, šķīrējtiesnešiem un to piesēdētājiem, neskatoties uz veidu, kādā tie tikuši nozīmēti, vai viņu juridiskajiem mantiniekiem.
 9. Strīdi attiecībā uz prasībām par kompensāciju jebkādā formā par autotransporta līdzekļa nodarītiem zaudējumiem starp saņēmējiem vai viņu juridiskajiem mantiniekiem un tiem, kuriem ir jāmaksā kompensācija vai to juridiskajiem mantiniekiem, kā arī prasības saistībā ar autotransporta apdrošināšanas līgumu starp apdrošināšanas kompānijām un apdrošināto, vai viņa juridiskajiem mantiniekiem.
 10. Strīdi par problēmām, kuras saistītas ar īpašumtiesībām uz vai valdījumu pār kustamu vai nekustamu īpašumu.
 11. Strīdi par bērnu uzturēšanu un aizbildniecību, kā arī strīdi par izlemšanu par ģimenes mājvietas noteikšanu un kustamā īpašuma sadalīšanu laulāto starpā gadījumos, kad viņi izbeidz kopdzīvi.
 12. Strīdi starp stāvu vai dzīvokļu īpašniekiem, kuri radušies sakarā ar horizontālā īpašuma attiecībām, kā arī strīdi starp to ēku administratoriem, kurās ir horizontālie īpašumi, un stāvu vai dzīvokļu īpašniekiem.
 13. Strīdi par apvienību vai kooperatīvu kopsapulču lēmumu atcelšanu.
 14. Strīdi saistībā ar objektu vai citu peļņu nesošu lietu nomu vai ar ražas nomu, kas neietilpst miertiesas kompetencē.
 15. Strīdi saistībā ar darba līgumiem vai jebkura cita ar darbu saistīta iemesla dēļ starp darba ņēmējiem un viņu juridiskajiem mantiniekiem vai tiem, kuriem likums dod tiesības tikt nodrošinātiem no minēto personu darba, un darba devējiem un viņu juridiskajiem mantiniekiem.
 16. Strīdi, kas radušies no darba noteikumiem saskaņā ar līgumu vai jebkura cita iemesla dēļ, kas saistīts ar šo darbu, starp tiem, kuri strādā kopā viena un tā paša darba devēja labā.

VAIRĀKU TIESNEŠU PIRMĀS INSTANCES TIESA

Tiesas kompetencē ietilpst:

 1. Visi strīdi, kuri neietilpst miertiesas vai viena tiesneša pirmās instances tiesas kompetencē.
 2. Apelācijas pret miertiesu lēmumiem to apgabalos.

OTRĀS INSTANCES TIESAS

APELĀCIJAS TIESAS

Apelācijas pret viena tiesneša un vairāku tiesnešu pirmās instances tiesu spriedumiem to apgabalos, kas ir apelācijas tiesu kompetencē.

AUGSTĀKĀ TIESA (AREIOS PAGOS)

 1. Augstākās tiesas kompetencē ietilpst lietu izskatīšana kasācijas kārtībā tikai tādās lietās, kā kļūdaina likumu piemērošana jebkuras civillietu tiesas spriedumos.
 2. Ja vien nepastāv pretēji noteikumu, lūgumi par izskatīšanu tiesā, gadījumos, kad tiek atsaukti tiesneši no vairāku tiesnešu pirmās instances tiesām, ja tiesa, kura ir pasludinājusi spriedumu, kurš tiek apstrīdēts tiesā, vairs nepastāv.

Aizmuguriska sprieduma vai apstrīdēta sprieduma pārskatīšana notiek tajā tiesā, kura ir pasludinājusi attiecīgo spriedumu.

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 13-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste