Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Graikija

Naujausia redakcija: 13-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Graikija

Organizacinė schema PDF File (PDF File 69 KB)

Jurisdikcija yra dviejų pakopų:

PIRMOSIOS INSTANCIJOS JURISDIKCIJA

Šioje pakopoje kompetentingi teismai yra 

 1. taikos teismai ir 
 2. vienanaris ir daugianaris pirmosios instancijos teismas.

TAIKOS TEISMAI

Šie teismai turi jurisdikciją: 

 1. visiems ginčams, kuriuose pinigais galima įvertinti ieškinio suma yra ne didesnė kaip 5900 €;
 2. visiems ginčams, pagrindiniams arba papildomiems, kylantiems iš nuomos sutarčių, jei sutartas nuomos mokestis kas mėnesį yra ne didesnis kaip 290 €. .

 Neatsižvelgiant į ginčijamo objekto vertę, taikos teismų jurisdikcijai priklauso šie ginčai:

 1. dėl žemės ūkio paskirties žemės nuomos (kitaip sakant, žemės ūkio paskirties žemės nuomos, kai nuomos mokestis pagal vietos paprotį yra sutarto procentinio gautų pajamų dydžio, jei nėra susitarta kitaip), susijusios su išnuomotos žemės perdavimu ir naudojimu arba dėl kurios nors priežasties grąžinimu jos savininkui;
 2. dėl žalos medžiams, vynmedžiams, vaismedžiams, pasėliams, šaknims ir apskritai augalams, padarytos dėl neteisėto gyvulių ganymo ar kokiu nors kitu būdu;
 3. dėl nuosavybės suvaržymų, stiprių kvapų, garų, dūmų, karščio ar triukšmo skleidimo arba kitos panašios veiklos, atsirandančios iš kitos nekilnojamojo turto valdos, jei jie turi didesnį poveikį turto naudojimui;
 4. dėl įrenginių statybos ir eksploatavimo gretimoje nekilnojamojo turto valdoje tais atvejais, kai aišku, kad ten vykdoma neteisėta veikla;
 5. dėl statinio ar kitų priklausinių griuvimo rizikos, keliančios pavojų padaryti žalą gretimai nekilnojamojo turto valdai;
 6. dėl tokio pamatų kasimo kaimyno teritorijoje, kad nekilnojamojo turto valda netenka reikiamos atramos;
 7. dėl medžių šaknų arba šakų įsigavimo arba išaugimo iš gretimos nekilnojamojo turto valdos, kai jos kliudo naudotis poveikį patiriančia nekilnojamojo turto valda;
 8. dėl vaisių kritimo į gretimą nekilnojamojo turto valdą;
 9. dėl pagal įstatymus ar kitus teisės aktus arba vietos papročius reikalaujamų atstumų nustatymo sodinant medžius ar vaismedžių sodus arba statant tvoras ar kasant griovius;
 10. dėl kliudymo nevaržomai naudotis keliais ar takais, taip pat dėl tokiu kliudymu padarytų nuostolių;
 11. dėl naudojimosi tekančiu vandeniu arba kliudymo juo naudotis;
 12. ginčai, kylantys dėl viešbučio savininkų arba jų svečių, taip pat asmenų, laikančių tvartus, sandėlius, garažus, oro uostus gyvuliams, vežimams, automobiliams, orlaiviams ir panašiems daiktams, kuriuos atsiveža svečiai, veiklos;
 13. dėl nurodytų asmenų ar jų teisių perėmėjų reikalavimų savo klientams ar jų teisių perėmėjams;
 14. dėl iš asmenų vežimo bet kuriomis transporto priemonėmis sutarties kylančių vežėjų ar jų įgaliotinių arba jų teisių perėmėjų reikalavimų;
 15. dėl sąjungų ir kooperatyvų reikalavimų savo nariams arba jų teisių perėmėjams už neįmokėtus įnašus, taip pat ginčai, susiję su narių reikalavimais sąjungoms ar kooperatyvams arba jų teisių perėmėjams dėl finansinių išmokų ar kitokios paramos;
 16. dėl advokatų arba jų teisių perėmėjų reikalavimų dėl atlyginimo ir išlaidų, kai tas atlyginimas ir išlaidos yra susiję su jų suteiktomis paslaugomis taikos teismuose arba policijos teisme;
 17. dėl bet kurio teismo arba arbitrų apklaustiems liudytojams priklausančio atlyginimo ar kompensacijos arba apmokėtinų išlaidų, taip pat ginčai, susiję su vertėjams, dokumentų depozitarams ir antstoliams, nepaisant to, kokiu būdu jie buvo paskirti, ir tokių asmenų teisių perėmėjams priklausančiu atlyginimu ar kompensacija arba apmokėtinomis išlaidomis;
 18. ginčai, kylantys iš gyvulių pardavimo, dėl jų realių ydų arba sutartų savybių neturėjimo.

VIENANARIS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS

Šiems teismams yra teismingos bylos dėl ginčų, kuriuose pinigais galima įvertinti ieškinio suma yra didesnė kaip 5900 €, be ne didesnė kaip 44 000 €. Neatsižvelgiant į ginčijamo objekto vertę, vienanaris pirmosios instancijos teismas turi jurisdikciją:

viršųviršų

 1. ginčams tarp profesine veikla savarankiškai besiverčiančių asmenų ar amatų verslų įmonių, arba tarp jų ir jų klientų, kylantiems dėl jų atlikto darbo arba jų pagamintų prekių;
 2. ginčams, kylantiems iš kolektyvinės darbo sutarties arba panašų į kolektyvinę darbo sutartį poveikį turinčių nuostatų, tarp tų asmenų, kuriuos tokios sutartys saisto, arba tų asmenų ir trečiųjų šalių;
 3. ginčams tarp socialinės apsaugos organizacijų ir jų apdraustų asmenų arba jų teisių perėmėjų, arba tų asmenų, kurie pagal įstatymą turi teises, atsirandančias iš draudimo santykių;
 4. ginčams, susijusiems su advokatams (išskyrus ginčus, susijusius su atlyginimu už paslaugas proceso metu policijos teisme arba taikos teisme), notarams, teisiškai įformintiems ir nagrinėjant bylą taikos teisme dalyvaujantiems advokato padėjėjams, neapmokamiems teismo proceso patarnautojams, universitetuose ir aukštesniosiose mokyklose įgytus mokslo laipsnius turintiems gydytojams, dantistams, profesionalioms akušerėms, veterinarams, inžinieriams ir chemikams, paskirtiems ir teisiškai įformintiems atstovams arba visų tokių asmenų teisių perėmėjams priklausančiu atlyginimu ir išlaidų apmokėjimu, nepaisant to, kaip santykiai, iš kurių kyla ginčas, yra apibūdinami, ir nepaisant to, ar yra atlyginimo dydį arba jo mokėjimo būdą nustatanti sutartis, ar jos nėra;
 5. ginčams, susijusiems su arbitrų ir testamentų dėl nepavaldumo santykiais susijusio  nekilnojamojo turto vykdytojų arba teismo institucijos paskirtų administratorių, bendrovių arba juridinių asmenų likvidatorių arba visų pirmiau minėtų asmenų turto paveldėtojų ir perėmėjų reikalavimais dėl jų atlyginimo ir išlaidų, nepaisant to, ar yra atlyginimo dydį arba jo mokėjimo būdą nustatanti sutartis, ar jos nėra;
 6. ginčams dėl draudimo įmokų procentinio dydžio arba mokėjimo;
 7. ginčams dėl abiejų sutuoktinių įnašo šeimos išlaikymo reikmėms nustatymo, sumažinimo ar padidinimo, atsirandančio dėl santuokos, santuokos nutraukimo arba šeiminių santykių, vaiko gimimo išlaidų ir netekėjusios motinos išlaikymo bei motinos išlaikymo iš dalies palikimo, palikto testamentu jos nešiojamam vaikui;
 8. ginčams, susijusiems su ekspertų, specialių arbitrų ir turto vertintojų, nepaisant to, kokiu būdu jie buvo paskirti, arba jų teisių perėmėjų atlyginimu ir išlaidų apmokėjimu;
 9. ginčams, susijusiems su reikalavimais bet kuria forma kompensuoti autotransporto priemonei padarytus nuostolius, tarp naudos gavėjų arba jų teisių perėmėjų ir tų, kurie privalo kompensuoti, arba jų teisių perėmėjų, taip pat su reikalavimais, kylančiais iš autotransporto priemonės draudimo sutarties, tarp draudimo bendrovių ir draudėjo arba tarp jų teisių perėmėjų;
 10. ginčams dėl kilnojamojo arba nekilnojamojo turto nuosavybės arba valdymo;
 11. ginčams, susijusiems su vaikų išlaikymu ir globa, taip pat ginčams, susijusiems su sprendimais dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir kilnojamojo turto padalijimo santuokiniams, kai šie pradeda gyventi skyrium;
 12. ginčams tarp namo aukštų arba butų savininkų, kylantiems iš turtinių nepavaldumo santykių, taip pat ginčams tarp pastatų, kuriuose yra nepavaldumo santykiais susijęs nekilnojamasis turtas, administratorių ir aukštų arba butų savininkų;
 13. ginčams, susijusiems su sąjungų arba kooperatyvų visuotinių susirinkimų sprendimų panaikinimu;
 14. ginčams, kylantiems iš objektų ar kitų pelningų daiktų nuomos arba žemės ūkio paskirties žemės nuomos, kurie nepriklauso taikos teismų jurisdikcijai;
 15. ginčams, kylantiems iš darbo sutarčių arba dėl kurios nors kitos su tokiu darbu susijusios priežasties, tarp darbuotojų arba jų teisių perėmėjų ar tų, kuriems įstatymas suteikia teisę dėl tų darbuotojų darbo atlikimo, ir darbdavių bei jų teisių perėmėjų;
 16. ginčams, kylantiems iš darbo atlikimo pagal sutartį arba dėl bet kurios kitos su tuo darbu susijusios priežasties tarp tų, kurie dirba kartu tam pačiam darbdaviui.

DAUGIANARIS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS

Šis teismas turi jurisdikciją:

 1. visiems ginčams, kuriems jurisdikcijos neturi taikos teismai ir vienanariai pirmosios instancijos teismai;
 2. apeliaciniams skundams dėl taikos teismų pagal savo veiklos teritoriją priimtų sprendimų.

ANTROSIOS INSTANCIJOS JURISDIKCIJA

APELIACINIAI TEISMAI

Apeliaciniai skundai dėl vienanario ir daugianario pirmosios instancijos teismų sprendimų priklauso apeliacinių teismų jurisdikcijai.

Aukščiausiasis teismas (Areios Pagos)

 1. Aukščiausiasis teismas turi jurisdikciją nagrinėti bylas kasacine tvarka tik tuo atveju, jei kurio nors civilinių bylų teismo priimtuose sprendimuose yra padaryta teisės taikymo klaidų, ir,
 2. jei nenustatyta kitaip, prašymus perduoti bylą nagrinėti kitai instancijai, nušalinus daugianarių civilinių teismų teisėjus, jei teismas, kuris priėmė ginčijamą nutartį, nebeegzistuoja. 

 Teisminius teisės gynimo būdus iš naujo peržiūrėti sprendimą, priimtą atsakovui nedalyvaujant, arba iš naujo peržiūrėti užginčytą sprendimą nagrinėja skundžiamą sprendimą priėmęs teismas.

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 13-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė