Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Görögország

Utolsó frissítés: 13-11-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Görögország

Szervezeti ábra PDF File (PDF File 44 KB)

Két hatásköri szint létezik :

ELSŐFOKÚ HATÁSKÖR

Ezen a szinten az illetékes bíróságok 

 1. a békebíróságok és 
 2. az elsőfokú egyesbíróságok és társasbíróságok.

BÉKEBÍRÓSÁGOK

E bíróságok hatáskörrel rendelkeznek : 

 1. a pénzben kifejezhető 5.900 eurót meg nem haladó értékű valamennyi jogvitára,
 2. a bérleti szerződésekből eredő, minden fő vagy járulékos jogvitára, ha a megállapodás szerinti havi bérleti díj nem haladja meg a 290 eurót.

A vitatott dolog értékétől függetlenül az alábbiakkal kapcsolatos jogviták a békebíróságok hatáskörébe tartoznak:

 1. Mezőgazdasági haszonbérleti szerződések, más szavakkal a mezőgazdasági földterület olyan bérlete, amelyben a bérleti díj - ha másként nem rendelkeztek - a termés helyi szokásoknak megfelelően meghatározott százaléka, mely a bérelt ingatlan rendelkezésre bocsátásához, használatához, vagy bármely okból a tulajdonosnak történő visszaadásához kötődik.
 2. Állatok jogellenes legeltetése eredményeként vagy bármely más módon a fákban, borszőlőben, gyümölcsfákban, terményben, gyökerekben és általában a növényekben bekövetkezett károk.
 3. A tulajdon korlátozásai, pára-, szag-, füst-, hő- vagy zajkibocsátás, illetve ehhez hasonló tevékenységek, amelyek egy másik ingatlanból erednek, ha jelentősen befolyásolják az ingatlan használatát.
 4. A szomszédos ingatlanon lévő építmények építése és karbantartása, ha bizonyos, hogy abban jogellenes tevékenységet folytatnak.
 5. Építmény vagy más műtárgy összeomlásának kockázata, ha az a szomszédos ingatlanban károkozással fenyeget.
 6. A szomszédos épület alapjának olyan mértékű kiásása, hogy az az ingatlant a szükséges földtámasztól megfosztja.
 7. A szomszédos ingatlanon lévő fák gyökereinek vagy ágainak a behatolása, illetve (ágak esetében) a benövése, ha az az érintett ingatlan használatát gátolja.
 8. Szomszédos ingatlanra hulló gyümölcs.
 9. A fák vagy gyümölcsösök telepítésére, kerítés emelésére vagy árok ásására törvényben, rendeletben vagy helyi szokások által előírt távolságok meghatározása.
 10. Az utak és gyalogjárdák akadálymentes használatának korlátozása, valamint az ilyen akadályozással okozott veszteségek.
 11. A folyóvizek használata vagy azok használatának akadályozása.
 12. A szállodatulajdonosok vagy vendégeik, illetve istállókat, raktárakat, pályaudvarokat, repülőtereket birtokló személyeknek az állatokra, szállítmányokra, személyautókra, repülőgépekre és a vendégek által hozott dolgokra irányuló tevékenységéből eredő jogviták.
 13. Az említett személyek vagy jogutódjaik igényei ügyfeleikkel vagy azok jogutódjaival szemben.
 14. A fuvarozók vagy ügynökök, illetve jogutódjaik azon követelései, amelyek a bármely közlekedési eszközzel történő személyszállításra irányuló szerződésből erednek  
 15. Egyesületeknek és szövetkezeteknek tagjaikkal vagy jogutódjaikkal szemben a be nem fizetett vagyoni hozzájárulásból eredő igényei, valamint a tagoknak egyesületekkel vagy szövetkezetekkel vagy azok jogutódjaival szemben pénzügyi vagy más előnyre vonatkozó igényei.
 16. Ügyvédek vagy jogutódjaik ügyvédi munkadíj és költségigényei, ha az ilyen munkadíj és költségek a békebíróságok és a rendőrbíróság előtt általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.
 17. Bármely bíróság vagy döntőbírók előtt meghallgatott tanúk díjai, költségtérítése vagy költségei, kijelölésük módjától függetlenül a tolmácsok, zálogügynökök, végrehajtók díjaival, költségtérítésével vagy költségeivel kapcsolatos jogviták, az ilyen személyek jogutódjai esetében is.
 18. Állatok eladásából eredő, valós hiányosságok vagy a megállapodás szerinti tulajdonságok hiánya miatti jogviták.

ELSŐFOKÚ EGYESBÍRÓSÁG

A pénzben kifejezhető jogviták akkor tartoznak e bíróság hatáskörébe, ha azok értéke meghaladja az 5900 eurót, de nem nagyobb 44.000 eurónál. A vitatott dolog értékétől függetlenül az elsőfokú egyesbíróság rendelkezik hatáskörrel az alábbi ügyekben:

Lap tetejeLap teteje

 1. Szakemberek vagy kisipari vállalkozások által végzett munkából vagy az általuk gyártott árukból eredő egymás közötti és ügyfeleikkel szembeni jogviták.
 2. A kollektív szerződésből vagy a kollektív szerződéshez hasonló hatással járó rendelkezésekből eredő, a szerződések hatálya alatt álló személyek között, vagy ilyen személyek és harmadik felek között keletkezett jogviták.
 3. Társadalombiztosítási szervezetek és az általuk biztosított személyek vagy jogutódjaik, illetve a biztosítási jogviszonyból jogszabály alapján eredő jogokkal rendelkező személyek közötti jogviták.
 4. Ügyvédek (a rendőrbíróságok és a békebíróságok tárgyalásain nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos díjakra vonatkozó jogviták kivételével), közjegyzők, békebíróságok előtt igazságügyi hatóságok kijelölése alapján eljáró, diplomával nem rendelkező képviselők, nem fizetett kézbesítők, orvosok, fogorvosok, hivatásos szülésznők, állatorvosok, egyetemi és magasabb intézményi diplomával rendelkező mérnökök és vegyészek, igazságügyi hatóság által kijelölt képviselők és mindezek jogutódjainak a munkadíjjal, javadalmazással és költségekkel kapcsolatos jogvitái, függetlenül az alapjogvita jellemzőitől, a díjazás megállapítására vonatkozó megállapodás létezésétől, illetve a díjazás fizetésének módjától.
 5. Döntőbírók és végrendeleti végrehajtók közös tulajdonnal kapcsolatos követeléseiből eredő jogviták, vagy az igazságügyi hatóság által kijelölt gondnokok, társaságok vagy jogalanyok felszámolói, mindezen személyek örökösei és jogutódjaik által a díjaik és költségeik megfizetésével kapcsolatban indított jogviták, függetlenül a díjazás megállapítására vonatkozó megállapodás létezésétől, illetve a díjazás fizetésének módjától.
 6. Biztosítási díjak mértékével vagy megfizetésével kapcsolatos jogviták.
 7. Mindkét házastársnak a házasság, a házasság felbontása vagy családi kapcsolat eredményeként keletkezett családi tartási szükségletek fedezésére szolgáló hozzájárulása megállapításával , csökkentésével vagy emelésével kapcsolatos jogviták, gyermekszüléssel kapcsolatos költségekkel, leányanya részére szóló tartással vagy a terhes anyának az általa hordott magzatra hagyott örökségből való részesedésből származó tartásával kapcsolatos jogviták.
 8. Szakértők, szakértő döntőbírók és értékelők és azok jogutódjai díjával, javadalmazásával és kiadásaival kapcsolatban indított jogviták, függetlenül kijelölésük módjától.
 9. A gépjárművek által okozott bármely formájú veszteség megtérítése iránti igényekkel kapcsolatban a jogosultak vagy jogutódjaik, és a megtérítésre köteles személyek vagy jogutódjaik között indult jogviták, valamint a biztosítótársaságok és a biztosított vagy jogutódjai között a gépjármű-biztosítási szerződésből eredő igények.
 10. Ingó dolog vagy ingatlan tulajdonának vagy birtoklásának vitatásából eredő jogviták.
 11. Gyermekek tartásával és elhelyezésével kapcsolatos jogviták, valamint a családi otthon helyének meghatározásával és a házastársak együttélésének befejeződésekor az ingóságok házastársak közötti megosztásával kapcsolatos jogviták.
 12. Emeletek vagy lakások tulajdonosai között a közös tulajdoni viszonyból eredő jogviták, valamint közös tulajdont tartalmazó épületek gondnokai és emeletek vagy lakások tulajdonosai közötti jogviták.
 13. Egyesületek és szövetkezetek közgyűlése határozatainak megsemmisítésével kapcsolatos jogviták.
 14. Bérlemények vagy más hasznot hajtó dolog bérletéből, mezőgazdasági haszonbérletből származó, a békebíróság hatáskörébe nem tartozó jogviták.
 15. A munkavállalók, jogutódjaik és munkavállaló által végzett munka alapján a jogszabály által feljogosítottak, valamint a munkáltatók és jogutódjaik között a munkaszerződésből, vagy a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb okból eredő jogviták.
 16. Azonos munkáltató alkalmazottai között a szerződés alapján történő munkavégzésből vagy bármely más okból eredő jogviták.

ELSŐFOKÚ TÁRSASBÍRÓSÁG

E bíróság hatásköre az alábbiakra terjed ki: 

 1. Minden olyan jogvita, amelyre sem a békebíróságoknak, sem az elsőfokú egyesbíróságoknak nincsen hatásköre.
 2. A békebíróságok saját kerületükön belül hozott határozatai elleni fellebbezések.

MÁSODFOKÚ HATÁSKÖR

FELLEBBVITELI BÍRÓSÁGOK

A fellebbviteli bíróságok hatáskörébe tartoznak az elsőfokú egyesbíróságok és az elsőfokú társasbíróságok a saját kerületükön belül hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezések.

LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG (AREIOS PAGOS)

 1. A Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe tartozik a bármely polgári bíróság határozata ellen kizárólag jogi tévedés miatt benyújtott megsemmisítési keresetek tárgyalása.
 2. Ellenkező rendelkezés hiányában az áttétel iránti kérelmek, a polgári társasbíróságok bíráinak eltávolítása esetén, ha a jogorvoslattal megtámadott határozatot hozó bíróság már nem létezik.

Az eredeti határozat újratárgyalására vagy a megtámadott határozat újratárgyalására irányuló jogorvoslati kérelmeket a vitatott határozatot meghozó bíróság tárgyalja.

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Görögország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 13-11-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság