Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Grækenland

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Grækenland

Organigram (pdf 51 KB)

Retssystemet består af to instanser:

RETTERNE I FØRSTE INSTANS

består af

 1. "fredsretter" og
 2. underretter, herunder højere underretter.

"Fredsretterne"

er kompetente:

 1. for alle retstvister, der involverer pengebeløb på indtil 5 900 EUR
 2. for alle retstvister, der involverer lejekontrakter, når den månedlige leje ikke overstiger 290 EUR.

Uafhængigt af det omstridte beløb indbringes tvister vedrørende følgende for disse retter:

 1. Forpagtningskontrakter, når den aftalte forpagtningsafgift udtrykkes som procent af produktionen i overensstemmelse med lokal sædvane, med mindre andet er aftalt, og som vedrører overdragelse og brug af et lejet gode eller tilbagelevering deraf, uanset grunden

 2. Skader på træer, vinstokke, frugter, kulturer, rødder og planter som følge af dyrs ulovlige græsning eller af andre grunde

 3. Afgrænsning af fast ejendom, udsendelse af sod, røg, varme og støj, tilsvarende ulemper stammende fra andre ejendomme, når de er til væsentlig skade for beboerne

 4. Montering og vedligeholdelse af installationer på naboejendomme, når der er tale om klare lovovertrædelser

 5. Risiko for sammenstyrtning af en bygning eller en bygning under opførelse, der truer med at beskadige en nabobygning

 6. Udgravning af fundamenter til ejendom, der truer med at destabilisere naboejendommen

 7. Rødders og grenes indtrængen i en naboejendom, når brugen af denne ejendom forringes derved

 8. Frugter, der falder på en naboejendom

 9. Fastsættelse af afstande, der skal overholdes ifølge loven eller i overensstemmelse med lokal sædvane, i forbindelse med plantning af træer, buske, hække eller grøftegravning

 10. Hindringer for fri benyttelse af veje og stier og skader som følge af disse hindringer

 11. Brugsret til rindende vand og hindringer derfor

  TopTop

 12. Hotelvirksomhed, f.eks. klager fra gæster, og tvister, der involverer ejere af stalde, lagerbygninger, garager, lufthavne og vedrørende kreaturer, køretøjer, biler, fly, og tilsvarende genstande, som hotelgæsterne medbringer

 13. Fordringer, som de pågældende personer eller deres successorer har på deres gæster (kunder) eller deres successorer

 14. Kontrakter om personbefordring, uanset transportmidlet, som vedrører transportørernes eller deres successorers fordringer i den forbindelse

 15. Sammenslutningers eller kooperativers fordringer på deres medlemmer eller deres successorer vedrørende forfaldent kontingent samt medlemmernes eller deres successorers fordringer på sammenslutningerne eller kooperativerne vedrørende pengeydelser

 16. Advokaters eller deres successorers fordringer på honorarer og omkostninger i forbindelse med ydelser i fredsretterne eller hos politiet

 17. Ydelser til vidner, tolke og vagter ved alle retter eller voldgiftsmyndigheder, uanset udpegelsesmetode, og til deres successorer

 18. Salg af kreaturer som følge af mangler, herunder kvalitative.

Underretterne

har kompetence ved alle retstvister, der involverer beløb fra 5 900 EUR til 44 000 EUR. Uafhængigt af det involverede beløb har underretterne kompetence ved retstvister

 1. hvor erhvervsdrivende eller håndværkere er uenige enten indbyrdes eller med deres kunder som følge af afleveringen af et arbejde eller fremstilling af en vare

 2. opstået som følge af en kollektiv arbejdsoverenskomst eller bestemmelser, der sidestilles med en sådan, hvor personer bundet af disse er uenige indbyrdes eller med tredjemænd

 3. mellem sociale sikringsorganer og de forsikrede eller deres successorer eller personer, som loven tilkender forsikringsrettigheder

 4. vedrørende advokathonorarer, bortset fra betaling for tjenester præsteret for politimyndigheder eller fredsretten, og honorarer til notarer, lovligt udpegede retsmedarbejdere, ulønnede fogeder, læger, tandlæger, jordemødre, dyrlæger, ingeniører og kemikere, autoriserede agenter eller deres successorer, uanset arten af de pågældende tvister og af, om der er indgået en aftale om aflønningen eller betalingsmåden

 5. vedrørende fordringer, som forligsmænd og testamentseksekutorer, eller som administratorer udpeget af retsmyndighederne, selskabslikvidatorer og juridiske personer eller deres successorer har på deres honorarer, uanset om der er indgået en aftale om fastsættelse af aflønningen eller betalingsmåden

  TopTop

 6. vedrørende forsikringspræmier og betaling deraf

 7. vedrørende fastsættelse, nedsættelse eller forhøjelse af hver enkelt ægtefælles bidrag til husholdningen, underholdsbidrag som følge af giftermål, skilsmisse eller slægtskab, enlige mødres udgifter ved nedkomst og underholdsbidrag samt underholdsbidrag til moderen på grundlag af den arvepart, der tilfalder hendes ufødte barn

 8. vedrørende honorarer til eksperter, voldgiftsmænd og vurderingsmænd, uanset hvorledes disse er udpeget, eller som deres successorer har krav på

 9. vedrørende enhver form for erstatning for skader forårsaget af biler, som inddrager indehavere af rettigheder eller deres successorer og personer, der har pligt til at udbetale erstatningen eller deres successorer, samt tvister om fordringer som følge af bilforsikringer mellem forsikringsselskaber og de forsikrede eller deres successorer

 10. som følge af overgreb på ejendomsret eller besiddelse af fast ejendom eller løsøre

 11. vedrørende underholdsbidrag og forældreret til børn, bestemmelse af familiens bopæl og fordeling af fast ejendom mellem ægtefællerne i tilfælde af samlivets ophør

 12. i forbindelse med sameje mellem ejere af lejligheder eller mellem bestyrere af det samejede og ejerne af lejlighederne

 13. i forbindelse med annullering af beslutninger truffet af sammenslutningers eller kooperativers generalforsamlinger

 14. i forbindelse med forretningsmæssig leje af fast ejendom eller et andet gode eller ved en forpagtningskontrakt, der ikke hører under fredsrettens kompetence

 15. forårsaget af afleveringen af et lønnet arbejde eller af en anden grund, der har forbindelse med afleveringen, mellem arbejdstagerne eller deres successorer eller dem, som ifølge loven har erhvervet en ret som følge af førstnævntes arbejde, og arbejdsgiverne eller deres successorer

 16. forårsaget af afleveringen af et lønnet arbejde eller af anden grund, der har forbindelse med afleveringen, mellem personer, der arbejder for samme arbejdsgiver.

Højere underretter

er kompetente i følgende sager:

 1. alle retstvister, der ikke falder under fredsretternes og underretternes kompetence
 2. ved appeller af afgørelser truffet af fredsretterne i den pågældende fredsrets retskreds.

RETTER I ANDEN INSTANS

Appelretter

Appelretterne behandler appeller mod afgørelser truffet af underretterne og de højere underretter i de pågældende retters retskreds.

HØJESTERET

 1. Højesteret er kompetent ved appeller af alle retters afgørelser som følge af retsvildfarelse og
 2. medmindre andet besluttes, ved begæringer om anke, inhabilitet for en dommer ved de højere underretter og når en domstol, der har truffet en afgørelse, der anfægtes ved appel, ikke længere findes.

Indsigelse mod en udeblivelsesdom eller begæring om genoptagelse (klage) behandles af den ret, som har truffet den omstridte afgørelse.

« Domstolene - Generelle oplysninger | Grækenland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige