Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Řecko

Poslední aktualizace: 22-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Řecko

Organizační schéma dansk - Deutsch - eesti keel - ελληνικά - English - español - français - italiano - latviešu valoda - lietuviu kalba - magyar - Nederlands - português - slovencina - slovenšcina - suomi - svenska PDF File (PDF File 60 KB)

Existují dvě úrovně soudnictví:

NahoruNahoru

SOUDY PRVNÍHO STUPNĚ

Příslušné soudy na této úrovni jsou 

 1. smírčí soudy a 
 2. jednočlenné a vícečlenné soudy prvního stupně.

Smírčí soudy

Tyto soudy mají pravomoc: 

 1. soudit všechny spory ocenitelné v penězích, jejichž hodnota nepřesáhne € 5 900,
 2. soudit všechny spory – ať hlavní nebo odvozené – vyplývající z nájemních smluv, pokud dohodnuté měsíční nájemné nepřekračuje € 290.

Bez ohledu na hodnotu předmětu sporu podléhají jurisdikci smírčích soudů níže uvedené případy:

 1. Plodinové pronájmy - jinými slovy, pronájem zemědělského pozemku, u něhož je nájemné dohodnuto jakožto procentní podíl z výnosu podle místních zvyklostí, pokud není stanoveno jinak; spory se týkají dodávky a použití pronajatého majetku nebo jeho navrácení vlastníkovi z jakéhokoli důvodu.
 2. Škody na stromech, vinné révě, ovocných stromech, úrodě, kořenech a rostlinách obecně, vzniklé v důsledku neoprávněného pasení zvířat nebo jakkoli jinak.
 3. Omezení vlastnických práv, vypouštění odpadních plynů, výparů, kouře a tepla, hluk nebo jiné podobné činnosti přicházející z jiné nemovitosti, pokud významným způsobem záporně ovlivňují používání nemovitosti poškozeného.
 4. Stavba a údržba zařízení na sousední nemovitosti, přičemž je jisté, že se tam provozují nezákonné činnosti.
 5. Riziko zřícení stavby nebo jiné práce hrozící škodou na sousední nemovitosti.
 6. Odkrytí základů sousední nemovitosti do té míry, že je ohrožena její statika.
 7. Prorůstání kořenů nebo přerůstání větví ze sousední nemovitosti, pokud brání používání dotčené nemovitosti.
 8. Ovoce padající na sousední nemovitost.
 9. Stanovování vzdáleností, požadovaných zákonem nebo předpisy či místními zvyklostmi, pro vysazování stromů či ovocných sadů nebo pro stavění plotů či kopání příkopů.
 10. Bránění v neomezeném používání silnic nebo cest, jakož i ztráty způsobené předmětným bráněním.
 11. Užívání tekoucí vody nebo bránění v jejím užívání.
 12. Spory vyvstávající z činnosti hoteliérů nebo jejich hostů, jakož i z činnosti osob provozujících stáje, skladiště, garáže a letiště, kam hosté odkládají zvířata, povozy, automobily, letadla a další věci, které si s sebou přivezou.
 13. Nároky osob nebo jejich postupníků vůči jejich zákazníkům nebo jejich postupníkům.
 14. Smlouvy o přepravě osob jakýmkoli dopravním prostředkem a nároky dopravců nebo jejich zástupců nebo jejich postupníků z nich vyplývající.
 15. Pohledávky odborových svazů a družstev vůči členům nebo jejich postupníkům, pokud jde o dlužné členské příspěvky, jakož i spory, týkající se pohledávek členů vůči odborovým svazům, družstvům nebo jejich postupníkům, pokud jde o finanční nebo jiné požitky.
 16. Pohledávky advokátů nebo jejich postupníků, pokud jde o honoráře a výdaje, jestliže předmětné honoráře a výdaje souvisejí se službami, které poskytli před smírčími nebo policejními soudy.
 17. Svědečné svědků vyslechnutých před kterýmkoli soudem nebo rozhodcem, jakož i spory, týkající se honorářů nebo náhrad nebo výdajů tlumočníků, úschovců a soudních vykonavatelů bez ohledu na způsob jejich ustanovení, jakož i postupníků všech takových osob.
 18. Spory vyvstávající při prodeji zvířat, v důsledku skutečných vad nebo absence dohodnutých vlastností a znaků.

Jednočlenné soudy prvního stupně 

Těmto soudům jsou příslušné spory,  kde je hodnota předmětu sporu vyjádřená v penězích vyšší než € 5 900 a nepřesahuje € 44 000. Bez ohledu na hodnotu předmětu sporu přísluší soudní pravomoc jednočlenných soudů prvního stupně níže uvedeným případům:

NahoruNahoru

 1. Spory samostatně výdělečně činných osob nebo malých podniků buď mezi sebou nebo se zákazníky, vzniknuvší v důsledku provedení prací nebo prodeje jimi vyrobeného zboží.
 2. Spory vzešlé z kolektivních pracovních smluv nebo z ustanovení s účinkem podobným kolektivním smlouvám, a to buď mezi těmi, kdo jsou takovými smlouvami vázáni nebo mezi těmito osobami a třetími stranami.
 3. Spory mezi orgány sociálního zabezpečení a jejich pojištěnci nebo jejich právními nástupci nebo osobami, kterým podle zákona náležejí práva vyplývající z pojistného vztahu.
 4. Spory, týkající se odměn a výdajů právníků (kromě sporů ohledně honorářů za služby při řízeních před policejním soudem nebo před smírčím soudem), notářů, advokátů oprávněných vystupovat pouze u smírčích soudů a jmenovaných v souladu s právní formou, spolupracovníků soudů nepobírajících plat, lékařů, zubních lékařů, diplomovaných porodních asistentek, zvěrolékařů, techniků a chemiků-držitelů univerzitních diplomů a osvědčení z vyšších odborných škol, činitelů jmenovaných v souladu s právní formou nebo postupníků všech uvedených osob, a to bez ohledu na skutečnost, jak je charakterizován vztah, z něhož daná záležitost vzešla, i bez ohledu na to, zda existuje či neexistuje dohoda o pevné výši honoráře nebo způsobu jeho výplaty.
 5. Spory související s nároky rozhodců a vykonavatelů závětí, pokud jde o nemovitosti, dále správců jmenovaných soudním orgánem, likvidátorů podniků nebo právnických osob, jakož i dědiců a postupníků všech shora uvedených osob ve věci jejich honorářů a výdajů, a to bez ohledu na skutečnost, zda existuje či neexistuje dohoda o pevné výši honoráře nebo způsobu jeho výplaty.
 6. Spory o procentní podíly nebo výplaty pojistného.
 7. Spory o stanovení, snížení nebo zvýšení příspěvků obou manželů na pokrytí rodinných výdajů; tyto příspěvky se vyměřují jakožto důsledek manželství, rozvodu nebo rodinného vztahu; dále se jedná o výdaje při narození dítěte, výživné pro svobodné matky a výživné pro matku z podílu na dědictví odkázaném dítěti, o něž pečuje.
 8. Spory o honoráře, odměny a výdaje expertů, odborných rozhodců a odhadců a jejich postupníků, a to bez ohledu na způsob jejich ustanovování.
 9. Spory, pokud jde o nároky na odškodnění v jakékoli formě za ztráty, související s provozem motorových vozidel, mezi příjemci nebo jejich postupníky a osobami povinnými odškodnění vyplatit nebo jejich postupníky; dále se jedná o nároky vyplývající ze smluv o havarijním pojištění motorových vozidel mezi pojišťovnami a pojištěnci nebo jejich postupníky.
 10. Spory o zpochybnění vlastnictví movitého nebo nemovitého majetku.
 11. Spory o výživné a svěření dětí do péče, jakož i spory, týkající se rozhodnutí o bydlišti rodiny a o rozdělení movitého majetku mezi manžely v případě, že spolu přestali žít v jedné domácnosti.
 12. Spory mezi vlastníky podlaží nebo bytů vzešlé ze vztahů k horizontálním částem nemovitostí, jakož i spory mezi správci budov, zahrnujících horizontální nemovitosti, a mezi vlastníky podlaží nebo bytů.
 13. Spory o rušení rozhodnutí valných hromad odborových svazů nebo družstev.
 14. Spory o pronájmu budov nebo dalších předmětů přinášejících zisk, jakož i spory týkající se plodinového pronájmu, které nespadají do soudní pravomoci smírčích soudů.
 15. Spory, plynoucí z pracovních smluv nebo z jakýchkoli jiných příčin práce se týkajících, mezi zaměstnanci nebo jejich postupníky nebo těmi, komu dává zákon právo za zaměstnance jednat, a zaměstnavateli a jejich postupníky.
 16. Spory, plynoucí z provádění prací podle smlouvy nebo z jakékoli jiné příčiny daných prací se týkající, mezi těmi, kdo společně pracují pro téhož zaměstnavatele.

Vícečlenné soudy prvního stupně

Tyto soudy mají níže uvedenou soudní pravomoc:

 1. Všechny spory, u kterých nemají soudní pravomoc smírčí soudy nebo jednočlenné soudy prvního stupně.
 2. Odvolání proti výrokům smírčích soudů v rámci příslušného zeměpisného okresu.

SOUDNÍ PRAVOMOC DRUHÉHO STUPNĚ

Odvolací soudy

Do soudní pravomoci odvolacích soudů spadají odvolání proti výrokům jednočlenných a vícečlenných soudů prvního stupně v rámci příslušného zeměpisného okresu.

NEJVYŠŠÍ SOUD (AREIOS PAGOS)

 1. Nejvyšší soud má soudní pravomoc projednávat žaloby na zrušení soudních rozhodnutí pro formální nebo věcnou vadnost, vynesených jakýmkoli civilním soudem.
 2. Pokud není stanoveno jinak, žaloby o přikázání věci v případech odvolání soudců z vícečlenných civilních soudů, pokud soud, který vydal rozhodnutí rozporované opravným prostředkem, již neexistuje.

Obnovené procesy případů kontumačních rozhodnutí nebo obnovené procesy rozporovaných rozhodnutí probíhají před soudem, který rozporované rozhodnutí vynesl.

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 22-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království