Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Gibraltar

Zadnja sprememba: 08-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Gibraltar

Gibraltar

Organigram PDF File (PDF File 140 KB)

Državni svet zaupnikov („Privy Council“)

Državni svet zaupnikov je končno pritožbeno sodišče za primere, ki so se začeli v Gibraltarju. Pritožbeno sodišče Gibraltarja mora dodeliti dovoljenje za predajo pritožbe državnemu svetu zaupnikov.

Pritožbeno sodišče

Pritožbeno sodišče Gibraltarja je razdeljeno na dve jurisdikciji, kazensko in civilno, ter redno zaseda v Gibraltarju. Kazenski oddelek obravnava pritožbe ljudi zoper obsodbe in kazni, ki jih je obsodilo oziroma kaznovalo vrhovno sodišče. Sodišče lahko obsodbo razveljavi ali podpre oziroma odredi ponovno obravnavo primera ter v primeru pritožbe zoper kazen to kazen spremeni.

Civilni oddelek obravnava večinoma pritožbe zoper odločitve vrhovnega sodišča in sodišča prve stopnje. Pri tem lahko njegovi sodniki sprejmejo katero koli odredbo, za katero menijo, da bi jo moralo sprejeti nižjestopenjsko sodišče. V nekaterih primerih se odredi ponovna obravnava primera. Pritožbeno sodišče le redko zasliši priče. Odločitve navadno temeljijo na listinah, zapisih prejšnjih obravnav in argumentih odvetnikov, ki zastopajo stranke.

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče ima sedež v Gibraltarju. Ima široko pristojnost in formalno ni razdeljeno na enote.

Vrhovno sodišče se ukvarja s široko paleto civilnih zadev, vključno s pogodbeno in civilno odškodninsko odgovornostjo, tožbami zaradi obrekovanja, trgovskimi spori in primeri na področju pomorstva.

Vrhovno sodišče prek upravne jurisdikcije nadzira široko paleto razsodišč in organov ter posameznikov, ki izvajajo javne funkcije (vključno z vladnimi ministri). Funkcija „sodnega nadzora“ je zagotoviti, da so odločitve teh organov ali posameznikov primerne in zakonite ter ne presegajo pooblastil, ki jih je tem organom ali posameznikom dal parlament.

Vrhovno sodišče ima tudi premoženjskopravno jurisdikcijo, ki se ukvarja predvsem s premoženjskimi zadevami, vključno z upravljanjem premoženja umrlih ljudi, tolmačenjem oporok, plačilno nesposobnostjo ter spori o gospodarskih družbah in partnerstvih, kot tudi pristojnost nad družinskimi zadevami, ki obravnava razveze zakonske zveze in zakonske zadeve, primere v zvezi z otroki, kot je posvojitev, nesporne oporoke in razdelitev premoženja ljudi, ki so umrli brez oporoke.

Na vrhovnem sodišču se obravnavajo tudi določene pritožbe zoper odločitve nižjih sodišč in razsodišč.

Vrhovno sodišče se ukvarja tudi s kazenskimi zadevami. Ukvarja se s hujšimi kazenskimi primeri, ki so jih nanj prenesla mirovna sodišča. Primeri za sojenje se obravnavajo pred sodnikom in poroto, ki jo navadno sestavlja 9 pripadnikov javnosti (12 v primeru umora).

Sodišče prve stopnje

Sodišče prve stopnje se ukvarja z večino zahtevkov z vrednostjo pod 1000 funtov. Največ primerov, ki jih obravnavajo okrožna sodišča, se nanaša na izterjavo dolga.

Mirovno sodišče („Magistrates' Court“)

Mirovno sodišče se ukvarja večinoma s kazenskimi zadevami, prav tako pa se na teh sodiščih obravnava večina kaznivih dejanj. Najhujša kazniva dejanja se predajo v sojenje vrhovnemu sodišču. Mirovno sodišče se ukvarja tudi z nekaterimi civilnimi primeri, kot so nekatere zadeve družinskega prava, nezakonita dejanja, izterjava nekaterih vrst dolga (npr. občinski davki) ter podelitev licenc podjetjem, kot so dovoljenja za točenje pijač točilnicam in restavracijam.

Večino primerov na mirovnem sodišču obravnava plačan mirovni sodnik, ki je član poklicnega sodstva s polnim delovnim časom. Druge zadeve obravnavajo laični sodniki (imenovani tudi mirovni sodniki), ki niso pravno usposobljeni. Laični sodniki navadno zasedajo v skupini po tri, o pravnih zadevah pa jim svetuje sodni uradnik.

Mirovno sodišče lahko naloži globo in (za omejeno obdobje) zapre obsojene.

Razsodišča

Obstaja veliko razsodišč, ki se ukvarjajo z različnimi temami, kot so davki, duševno zdravje, zemljišča in premoženje, socialne ugodnosti, promet in zaposlovanje. Postopek na razsodiščih je manj formalen kot na drugih sodiščih. Člani razsodišč so lahko nepravni strokovnjaki ali izvedenci, kot so zdravniki, ter laiki. Odvisno od vrste razsodišča se lahko pritožbe zoper odločitve razsodišča vložijo pri višjem razsodišču, mirovnem sodišču ali vrhovnem sodišču.

Druga sodišča

Zgoraj navedena so glavna sodišča v Gibraltarju, vendar obstajajo še druga, ki vključujejo: ogledniška sodišča, kjer mrliški ogledniki, včasih skupaj s poroto, preiskujejo vzrok nasilne, nenaravne in sumljive smrti ali nenadne smrti, kjer ni znan vzrok smrti.  

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 08-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo