Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Gibraltar

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Gibraltar

Gibraltar

Organisaatiokaavio (pdf 135 KB)

Privy Council

Privy Council toimii ylimpänä muutoksenhakutuomioistuimena Gibraltarissa vireille pannuissa asioissa. Luvan hakea muutosta Privy Councilista myöntää Gibraltarissa toimiva Court of Appeal.

Court of Appeal

Gibraltarissa toimiva Court of Appeal (alemman asteen muutoksenhakutuomioistuin) jakautuu kahteen jaostoon, jotka ovat rikosoikeusjaosto (Criminal Jurisdiction) ja siviilioikeusjaosto (Civil Jurisdiction). Istuntoja järjestetään Gibraltarissa määräajoin. Rikosoikeusjaosto käsittelee valituksia, joita Supreme Courtissa tuomitut henkilöt esittävät syyllisyyttä koskevasta tuomiostaan tai heille määrätystä rangaistuksesta. Court of Appealilla on valtuudet kumota tuomio, pitää se voimassa tai määrätä uudelleenkäsittely, ja muutoksenhaun kohdistuessa rangaistukseen se voi muuttaa rangaistusta.

Siviilioikeusjaosto käsittelee lähinnä Supreme Courtin ja Court of First Instancen tuomioihin haettuja muutoksia. Tuomareilla on valtuudet antaa mikä tahansa sellainen määräys, joka alemman tuomioistuimen olisi heidän mielestään pitänyt antaa. Joissakin tapauksissa asia määrätään käsiteltäväksi uudelleen. Court of Appealissa kuullaan harvoin todistajia. Ratkaisut perustuvat yleensä asiakirjoihin, edellisten istuntojen pöytäkirjoihin ja osapuolia edustavien asianajajien perusteluihin.

Supreme Court

Supreme Court (ylemmän oikeusasteen tuomioistuin) sijaitsee Gibraltarissa. Sillä on laaja toimivalta, eikä sitä ole muodollisesti jaettu osastoihin.

Supreme Court käsittelee monia erilaisia siviiliasioita kuten sopimus- ja vahingonkorvauskanteita, painokanteita, kaupallisia riitoja ja merioikeusasioita.

Supreme Court käyttää myös toimivaltaa hallintoasioissa, joiden osalta se valvoo eri erityistuomioistuimia ja hallintoelimiä sekä julkisia tehtäviä hoitavia virkamiehiä (myös ministereitä). Tällä "laillisuusvalvonnalla" varmistetaan, että eri elinten ja virkamiesten tekemät ratkaisut ovat lain muodollisten ja aineellisten vaatimusten mukaisia ja ettei House of Assemblyn niille antamaa toimivaltaa ole ylitetty.

Supreme Courtissa on myös Chancery Jurisdiction, joka on erikoistunut omaisuutta koskeviin asioihin, kuten pesänhoitoasioihin, testamenttien tulkintaan, maksukyvyttömyystapauksiin sekä yhtiö- ja osakkuusriitoihin. Tuomioistuimella on myös toimivaltaa perheoikeuden alalla, jonka puitteissa se käsittelee avioero- ja avioliittoasioita, lapsenhuoltoasioita (esim. adoptiota), riidattomia testamentteja ja pesänjakoja tapauksissa, joissa testamenttia ei ole tehty.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Myös jotkin alempien oikeusasteiden tuomioista tehdyt muutoksenhaut käsitellään Supreme Courtissa.

Myös rikosasiat käsitellään Supreme Courtissa. Se käsittelee kaikentyyppisiä vakavia rikosasioita, jotka on siirretty sen käsiteltäväksi Magistrates' Courtista. Oikeudenkäynneissä on läsnä tuomari ja yleensä 12-jäseninen valamiehistö (murhaoikeudenkäynneissä 12-jäseninen valamiehistö).

Court of First Instance

Court of First Instance (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) käsittelee useimmat alle 1 000 punnan velkasaatavia koskevat kanteet. Suurin osa sen käsittelemistä asioista koskee perintää.

Magistrates' Court

Magistrates' Court keskittyy pääasiassa rikosasioihin ja useimmat rikossyytteet käsitellään ensin siellä. Vakavimmat rikostapaukset siirretään kuitenkin Supreme Courtiin oikeudenkäyntiä varten. Magistrates' Court hoitaa myös joitakin siviiliasioita, kuten perheoikeudellisia asioita, naapuruussuhdeasioita ja tietyntyyppisten saamisten (esim. kiinteistöverojen) perintää, sekä myöntää elinkeinolupia, kuten pubien ja ravintoloiden anniskelulupia.

Useimmat asiat Magistrates' Courtissa käsittelee Stipendiary Magistrate, joka on päätoiminen lainoppinut virkatuomari. Muissa tapauksissa toimii maallikkotuomareita ("lay magistrates", joita nimitetään myös rauhantuomareiksi), joilla ei ole oikeusalan tutkintoa. Maallikkotuomarit toimivat yleensä kolmen tuomarin kokoonpanossa, ja oikeuskysymyksissä heitä neuvoo tuomioistuimen lainoppinut virkamies, kirjaaja (Clerk to the Justices).

Magistrates' Court voi määrätä sakkorangaistuksia ja (lyhyitä) vankeustuomioita.

Tribunalit

Gibraltarissa on monia Tribunal-nimisiä erityistuomioistuimia, jotka keskittyvät eri aloille, kuten verotus-, mielenterveys-, maanomistus- ja kiinteistö-, sosiaalietuus-, liikenne- ja työllisyysasioihin. Oikeudenkäynti ei yleensä ole yhtä muodollinen kuin muissa tuomioistuimissa. Erityistuomioistuimen jäseninä voi olla myös maallikkotuomareita ja muitakin asiantuntijoita kuin lakimiehiä (kuten lääkäreitä). Erityistuomioistuimen ratkaisuihin voi alan mukaan hakea muutosta joko ylemmästä erityistuomioistuimesta, Magistrates' Courtista tai Supreme Courtista.

Muut tuomioistuimet

Edellä esiteltyjen Gibraltarin tärkeimpien tuomioistuinten lisäksi on muitakin tuomioistuimia, esimerkiksi Coroners' Courtit, joissa kuolemansyyntutkijat tutkivat tarvittaessa yhdessä valamiehistön kanssa väkivaltaisia, epätavallisia ja epäilyttäviä kuolemantapauksia tai äkillisiä kuolemia, joissa kuolinsyy on tuntematon.

« Oikeuslaitos - Yleistä | Yhdistynyt kuningaskunta - Yleistä »

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta