Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Gibraltar

Poslední aktualizace: 08-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Gibraltar

Gibraltar

Organigram PDF File (PDF File 148 KB)

Soukromá rada (Privy Council)

Soukromá rada je pro věci zahájené na Gibraltaru konečným odvolacím soudem. Svolení k podání odvolání u Soukromé rady musí udělit Odvolací soud Gibraltaru.

Odvolací soud (Court of Appeal)

Odvolací soud Gibraltaru je příslušný pro věci trestní i civilní. Na Gibraltaru zasedá pravidelně. Trestní divize projednává odvolání proti výroku o vině a proti rozhodnutí o výši trestu, které podává osoba uznaná vinnou nebo odsouzená Nejvyšším soudem. Tento soud má pravomoc zrušit či potvrdit rozhodnutí nebo nařídit obnovu řízení, při odvolání proti výši trestu trest změnit.

Civilní divize projednává převážně odvolání proti rozhodnutí Nejvyššího soudu (Supreme Court) a Soudu prvního stupně (Court of First Instance). Soudci mohou v rámci odvolacího procesu učinit jakýkoli příkaz, který měl podle jejich rozhodnutí učinit soud nižšího stupně. V některých případech je nařízena obnova řízení. K výslechu svědků u Odvolacího soudu dochází jen zřídka. Rozhodnutí obvykle vycházejí z dokumentů, záznamů předchozích výslechů a odůvodnění právních zástupců stran.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

Nejvyšší soud se nachází na Gibraltaru. Má široké pravomoci a není formálně rozdělen do divizí.

Nejvyšší soud se zabývá širokou řadou civilních věcí, včetně žalob o náhradu škody vzniklé porušením smlouvy nebo občanskoprávním deliktem, urážkou na cti, obchodními spory a věcmi námořního práva.

Prostřednictvím své správní pravomoci dohlíží Nejvyšší soud na širokou řadu tribunálů a orgánů či jednotlivců vykonávajících veřejnou funkci (včetně vládních ministrů). Tato funkce „soudního přezkumu“ má zajistit, aby tyto orgány či jednotlivci rozhodovali řádně a v souladu se zákonem a aby nepřekračovali pravomoci, jež jim udělil jednokomorový zákonodárný orgán House of Assembly.

Nejvyšší soud má také kancléřské pravomoci, které se týkají zejména majetkových věcí (např. správy pozůstalosti, výkladu závěti, platební neschopnosti a sporů týkajících se obchodních společností a obchodních partnerství); rovněž je příslušný pro věci rodinného práva a zabývá se rozvodem a manželskými věcmi, věcmi týkajícími se dětí (např. osvojením), nespornými závěťmi a rozdělováním pozůstalosti osob, které zemřely bez vyhotovení závěti.

back

NahoruNahoru

Nejvyšší soud je rovněž odvolacím soudem pro určitá odvolání proti rozhodnutím soudů nižšího stupně a tribunálů.

Nejvyšší soud rozhoduje i ve věcech trestních. Zabývá se všemi případy závažných trestných činů, které mu postoupil nižší soud (Magistrates’ Courts). Případy pro soudní proces projednává soudce a porota, jíž obvykle tvoří 9 zástupců veřejnosti (v případě vraždy 12).

Soud prvního stupně (Court of First Instance)

Soud prvního stupně se zabývá většinou nároků, jejichž hodnota je nižší než 1 000 GBP. Největší počet věcí, kterými se tento soud zabývá, se týkají vymáhání dlužné částky.

Nižší soudy (Magistrates’ Court)

Nižší soudy se zabývají převážně trestními věcmi a projednávají většinu trestných činů. Nejzávažnější případy jsou postoupeny Nejvyššímu soudu. Nižší soudy také projednávají některé civilní věci, např. některé rodinné věci, vymáhání dlužné částky některých druhů dluhů (např. obecní daně) a udělování licencí určitým podnikům (např. sázkovým kancelářím) a licencí pro prodej alkoholických nápojů restauračním a jiným pohostinským zařízením.

Většinu věcí u nižších soudů projednává řádný člen profesionálního soudnictví Stipendiary Magistrate. Jiné věci soudí soudci bez právnického vzdělání, tzv. smírčí soudci (Justices of the Peace, zkráceně JPs). Soudci obvykle zasedají ve třech a v právních otázkách jim radí soudní úředníci s právnickým vzděláním.

Nižší soudy mohou osobě, jež byla shledána vinnou, uložit pokutu nebo trest odnětí svobody (na omezenou dobu).

Tribunály (Tribunals)

Existuje mnoho tribunálů; zabývají se rozmanitými věcmi, např. daněmi, způsobilostí k právním úkonům na základě duševního stavu, pozemkovým a majetkovým právem, dávkami sociálního zabezpečení, dopravou a otázkami pracovního práva. Postup tribunálů bývá méně formální než u jiných soudů. Členy tribunálu mohou být odborníci nebo znalci bez právnického vzdělání (např. lékaři) a laičtí soudci. Odvolat proti rozhodnutí tribunálu se lze podle typu tribunálu k vyššímu tribunálu, k nižšímu soudu nebo k Nejvyššímu soudu.

Další soudy

Výše jsou uvedeny hlavní soudy Gibraltaru, ale existují další, například koronerské soudy (Coroners’ Courts), jejichž koroneři, někdy s porotou, vyšetřují příčinu násilných, nepřirozených a podezřelých úmrtí nebo náhlých úmrtí s neznámou příčinou.

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Spojené království - Obecné informace »

back

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 08-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království