Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Francúzsko

Posledná úprava: 30-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Francúzsko

Je niekoľko kategórií súdov, nazývaných jurisdikcie, ktoré sa v závislosti od charakteru sporov, ich dôležitosti alebo závažnosti porušenia zákona delia na dva veľké systémy, všeobecné súdy a správne súdy.

 • Poriadok sudcovského práva:

  • občianske súdy français
 • Správne súdy français 

Ak vznikne konflikt príslušnosti medzi dvoma typmi súdov – všeobecnými a správnymi – súd pre spory o príslušnosti určí príslušný súd.

Organizačné schémy PDF File (PDF File 142 KB)

Doplňujúce informácie o organizácii správnych súdov vo Francúzsku français 

Podrobné vysvetlenie

Inštančný súd français

Inštančný súd rieši konflikty medzi súkromnými osobami, ktorých výška nepresahuje 7 600 eur a ktoré zasahujú do oblastí uložených tomuto súdu (súkromné žaloby a žaloby v oblasti nehnuteľností). Nemôže riešiť prípady, ktoré zákon vyhradzuje inému súdu, aj keď je hodnota sporu nižšia ako 7 600 eur.

Tiež súdi niektoré prípady vymedzené zákonom:

 • zabavenie pracovných miezd,
 • doživotné renty, ktoré sú nižšie alebo sa rovnajú 3 800 eur,
 • problémy súvisiace s voľbami,
 • nájomné zmluvy.

Inštančný súd má tiež správnu príslušnosť pre:

 • registráciu vyhlásení o francúzskom štátnom občianstve,
 • vystavovanie úradných potvrdení o známych skutočnostiach a osvedčení o štátnej príslušnosti,
 • pečatenie a snímanie pečatí vo veci dedenia.

Iné príslušnosti

HoreHore

Sudca inštančného súdu vykonáva úlohy sudcu pre poručníctvo.

Vyhlasuje maloletého za plnoletého, organizuje ochranné programy (kuratela, poručníctvo) osôb so zníženou duševnou schopnosťou.

Zloženie a lokalizácia

Inštančný súd zasadá v zložení jedného sudcu alebo viacerých sudcov, ale prípady rieši iba jeden sudca.

Inštančný súd všeobecne sídli v okresnom meste.

Príslušným inštančným súdom je súd v mieste bydliska odporcu, teda osoby, od ktorej niečo žiadate.

Miestne adresy

Adresu príslušného útvaru je na adrese: Zlaté stránky français (Francúzske telekomunikácie).

Referenčné texty

 • Príslušnosť a organizácia inštančného súdu: Zákon o organizácii súdnej moci: články L321-1 až L323-1 français

Prvostupňový súd français

Prvostupňový súd rieši:

 • konflikty medzi súkromnými osobami (občianskoprávne spory), ktorých hodnota presahuje 7 600 eur,
 • spory bez ohľadu na hodnotu žaloby vo veci: rodiny (manželstvo, rozvod, adopcia, dedenie, pôvod), štátnej príslušnosti, exekúcie nehnuteľného majetku, patentov na vynález, známok, zrušenia združení.

Zloženie 

Súd sa skladá zo sudcov z povolania: predseda, podpredsedovia, sudcovia, štátny prokurátor, zástupcovia.

Sú špecializovaní sudcovia ako rodinný sudca (problémy rozvodu, rozluky).

Iní špecializovaní sudcovia:

 • sudca na prípady vyvlastnenia (náhrada za vyvlastnenie),
 • sudca na prípady exekúcie (spory týkajúce sa najmä exekúcií).

Prvostupňový súd sa zvyčajne nachádza v hlavnom meste departementu, alebo môže byť aj v iných obciach.

Na aký súd sa treba obrátiť?

V zásade sa musíte obrátiť na súd v mieste bydliska odporcu.

Výnimky:

 • proces vo veci nehnuteľnosti: súd v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť,
 • dedičský proces: miesto, kde je pozostalosť otvorená.

Iné výnimky:

HoreHore

 • proces spojený so zmluvou: súd v mieste výkonu zmluvy,
 • proces spojený s predajnou zmluvou: súd v mieste dodávky,
 • proces spojený s výživným: súd v mieste bydliska navrhovateľa 

Referenčné texty

 • Príslušnosť a organizácia prvostupňového súdu:
  • Zákon o organizácii súdnej moci: články L311-1 až L311-4 français
  • zákon o organizácii súdnej moci: články L311-10 až L311-13 français

Obchodný súd français

Obchodný súd rieši všetky obchodné spory:

 • spory medzi obchodníkmi pri výkone ich povolania (napríklad ak obchodník namieta voči cene tovaru kúpeného od iného obchodníka),
 • spory medzi spoločníkmi jednej obchodnej spoločnosti,
 • spory vyplývajúce z predaja obchodnej činnosti.

Zaoberá sa tiež:

 • spormi týkajúcimi sa obchodných úkonov medzi obchodníkmi a neobchodníkmi (napríklad ak máte námietky voči kvalite výrobku, ktorý obchodník predáva),
 • spormi súvisiacimi s platbami a s vysporiadaním sa pred súdom.

Správna úloha 

V súdnej kancelárii obchodného súdu je obchodný register, kde sú obchodníci povinní sa zapísať.

Zloženie

Obchodný súd sa skladá z predsedu a sudcov z ľudu v rôznom počte. Pri rozhodovaní musí mať aspoň troch sudcov.

Zástupcovia obchodníkov a priemyselníkov volia sudcov na 2 alebo 4 roky.

Na ktorý súd sa treba obrátiť?

Vo všeobecnosti je v departemente jeden súd alebo viacero obchodných súdov (v súdnom obvode prvostupňového súdu).

Pokiaľ nie je obchodný súd, o sporoch rozhoduje prvostupňový súd podľa postupu obchodných súdov.

Vo všeobecnosti sa musíte obrátiť na súd v mieste bydliska osoby, proti ktorej vediete proces.

Referenčné texty

 • Príslušnosť obchodného súdu: Zákon o organizácii súdnej moci: články L411-1 až L411-7 français

HoreHore

Pracovný súd français

Je poverený riešením individuálnych konfliktov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami vo vzťahu k pracovnej alebo učňovskej zmluve.

Ak ste štátnym úradníkom alebo zamestnancom, musíte sa obrátiť na správny súd. Pracovný súd zasiahne v prípade žiadosti zamestnanca alebo zamestnávateľa a snaží sa dosiahnuť medzi obidvoma stranami zmier. K súdnemu konaniu dochádza iba vtedy, keď zmierenie, v zásade povinné okrem zákonných výnimiek, zlyhalo.

Kde sa nachádza?

V zásade v hlavnom meste departementu alebo kantónu.

Na aký súd sa treba obrátiť?

Vo všeobecnosti na súd v mieste spoločnosti. Zamestnanci pracujúci mimo spoločnosti sa musia obrátiť na súd, ku ktorému patria podľa bydliska.

Kto súdi?

Pracovný súd sa skladá z volených sudcov, rovnou časťou zastupujúcich zamestnancov a zamestnávateľov. Delí sa na 5 špecializovaných sekcií:

 • vedenie,
 • priemysel,
 • obchod a obchodné služby,
 • poľnohospodárstvo,
 • iné činnosti.

Povinne má spoločný útvar rozhodujúci v skrátenom konaní.

V prípade rozdelenia hlasov medzi 4 radcov predsedá pracovnému súdu sudca inštančného súdu.

Referenčné texty

 • Pracovný súd: príslušnosť a organizácia: 
  • Zákonník práce: článok L511-1 français
  • Zákonník práce: články L512-1 až L512-3 français

Súd sociálneho zabezpečenia français

Súd sociálneho zabezpečenia rieši spory medzi sociálnymi poisťovňami a klientmi.

Spory sa týkajú najmä:

 • uzavretia sociálneho poistenia (registrácia do sociálnej poisťovne),
 • výpočtu a výberu príspevkov a služieb.

Nie je príslušný pre:

HoreHore

 • rozhodnutia lekárskeho rázu (príslušnosť technickej regionálnej komisie),
 • sťažnosti proti porušeniu zákona o sociálnej poisťovni stíhané trestným súdnictvom,
 • spory spojené so spoločnosťami doplnkového dôchodkového sporenia (príslušnosť občianskoprávneho súdnictva).

Zloženie

Skladá sa z:

 • predsedu (sudca prvostupňového súdu),
 • prísediacich z ľudu, určených na 3 roky prvým predsedom odvolacieho súdu na návrh odborových organizácií v oblasti poľnohospodárstva a v najdôležitejších nepoľnohospodárskych odvetviach.

Kam sa treba obrátiť? 

Súd sociálneho zabezpečenia sa v zásade nachádza v sídle prvostupňového súdu.

Sekretariát vedie zamestnanec regionálneho riaditeľstva pre zdravotné a sociálne veci.

Príslušným súdom je vo všeobecnosti súd v mieste vášho bydliska alebo bydliska vášho zamestnávateľa.

Informujte sa v súdnej kancelárii prvostupňového súdu alebo vo vašej sociálnej poisťovni.

Spoločný súd poľnohospodárskych nájmov français

Spoločný súd poľnohospodárskych nájmov je príslušný rozhodovať o sporoch, ktoré vznikajú pri poľnohospodárskom nájme medzi majiteľom poľnohospodárskeho pozemku a farmárom alebo podielným nájomcom.

Príklady:

 • nájomné za nájom pozemku,
 • trvanie podielneho nájmu,
 • spätné prevzatie pozemku.

Nerieši

Iné problémy ako problémy uvedené vyššie musia byť adresované iným súdom:

 • prvostupňovému súdu pre spory týkajúce sa existencie a charakteru nájmu,
 • okresnému súdu pre spory týkajúce sa platby nájmu.

Zloženie

Spoločnému súdu poľnohospodárskych nájmov predsedá okresný sudca. Nápomocní sú štyria volení prísediaci z ľudu: dvaja sú majiteľmi pozemkov a dvaja podielnymi nájomcami alebo farmármi.

Sú volení na 5 rokov na základe volebných zoznamov, ktoré zostavujú starostovia obcí.

Ak nie je možné vytvoriť alebo zabezpečiť fungovanie paritného súdu, rozhoduje okresný súd.

Na ktorý súd sa treba obrátiť?

V mieste, kde sa nachádza poľnohospodársky pozemok. V každom hlavnom meste kantónu je jeden súd.

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo