Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Francija

Pēdējo reizi atjaunots: 30-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Francija

Pastāv vairākas tiesu kategorijas, kuras sauc par jurisdikcijām un kuras ir organizētas divās lielās kārtības, tiesas kārtībā un administratīvā kārtībā, ņemot vērā izskatāmo prasību raksturu, to nozīmību vai tiesībpārkāpuma smagumu.

 • Tiesiskā kārtība :

  • civiltiesas français
 • Administratīvā kārtība français 

Ja rodas neskaidrība par to, kuru tiesisko kārtību – tiesas vai administratīvo – piemērot, kompetento tiesu nozīmē Konfliktu tiesa.

Shēmas PDF File (PDF File 169 KB)

Papildinformācija français par administratīvās kārtības organizāciju Francijā

Sīkāki paskaidrojumi

Zemākās français instances tiesa

Zemākās instances tiesa izskata privātpersonu strīdus, kuru prasības summa nepārsniedz 7 600 EUR un kas attiecas uz jomām, kurās šī tiesa ir kompetenta (personīga rakstura prasības un prasības, kas attiecas uz kustamo mantu). Tā nedrīkst skatīt lietas, kuru izskatīšana saskaņā ar likumu ir nodotas citas tiesas kompetencē pat, ja prasības summa ir mazāka par 7 600 EUR.

Tā izskata arī vairākas ar likumu noteiktas lietas par :

 • darba atalgojumu neizmaksāšanu,
 • mūža rentēm, kas mazākas par vai vienādas ar 3 800 EUR,
 • ar vēlēšanām saistītām problēmām,
 • dzīvojamo telpu nomu.

Bez tam, zemākās instances tiesai ir šādas administratīvas kompetences:

 • Francijas pilsonības deklarāciju reģistrēšana,
 • notarizētu vispārzināmu faktu apliecinājumu un pilsonības apliecību izdošana,
 • tiesas zīmogu uzspiešana un noņemšana mantojuma lietās. 

Citas kompetences

Lapas augšmalaLapas augšmala

Zemākās instances tiesa izpilda aizbildnības tiesas funkcijas.

Tā pasludina nepilngadīgo emancipāciju, organizē aizsardzības kārtību (aizgādnību, aizbildnību) personām ar ierobežotām garīgām spējām.

Sastāvs un atrašanās vieta

Zemākas instances tiesa sastāv no viena vai vairākiem tiesnešiem, bet tiesneši lietas izskata vienpersoniski.

Parasti zemākās instances tiesa atrodas apgabala administratīvajā centrā.

Kompetentā zemākās instances tiesa ir tās vietas tiesa, kur dzīvo atbildētājs, t.i., persona, no kuras jūs kaut ko pieprasāt.

Vietējās adreses

Lai uzzinātu kompetentās iestādes adresi, skatīt : Dzeltenās Lapas (Les Pages Jaunes) français (France Telecom) 

Atsauces teksti

 • Zemākās instances tiesas kompetences un organizācija : Likums par tiesu sistēmas organizāciju : L-321-1. līdz L323-1. pants français

Augstākās français instances tiesa

Augstākās instances tiesa izskata:

 • privātpersonu konfliktus (civillietās), kuru prasību summa ir lielāka par 7 600 EUR,
 • neskatoties uz prasības summu, prasības, kas attiecas uz : ģimeni (laulība, laulības šķiršana, adopcija, mantojums, radniecības saites), pilsonību, nekustamā īpašuma atsavināšanu, patentiem, preču zīmēm, uzņēmumu darbības pārtraukšanu.

Sastāvs

Tiesa sastāv no profesionāliem darbiniekiem : priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētāja, tiesnešiem, republikas prokurora, to aizvietotājiem.

Pastāv speciālo lietu tiesneši, piemēram, ģimenes lietu (laulības šķiršanas, kopdzīves pārtraukšanas problēmu) tiesnesis.

Citi speciālo lietu tiesneši:

 • atsavināšanas tiesnesis (kompensācija par ekspropriāciju),
 • piedziņas tiesnesis (strīdi, kas attiecas uz atsavināšanu).

Augstākās instances tiesa parasti atrodas departamenta administratīvajā centrā, bet tā var atrasties arī citās pilsētās.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kuru tiesu izvēlēties?

Parasti jums ir jāizvēlas tās vietas tiesa, kur atrodas tās personas dzīvesvieta, no kuras jūs kaut ko pieprasāt.

Izņēmumi:

 • nekustamo īpašumu lietās : tās vietas tiesa, kur atrodas nekustamais īpašums,
 • mantojuma lietās: tās vietas tiesa, kur tiek atvērts testaments.

Citi izņēmumi:

 • lietas, par kurām noslēgts līgums : tās vietas tiesa, kas minēta līgumā,
 • lietas saistībā ar pārdošanas līgumiem : piegādes vietas tiesa,
 • lietas saistībā ar uzturlīdzekļiem : prasītāja dzīvesvietas tiesa

Atsauces teksti

 • Augstākās instances tiesas kompetences un organizācija :
  • Likums par tiesu sistēmas organizāciju : L-311-1. līdz L311-4. pants français
  • Likums par tiesu sistēmas organizāciju : L-311-10. līdz L311-13. pants français 

Tirdzniecības français strīdu tiesa

Tirdzniecības strīdu tiesa izskata visas ar tirdzniecību saistītās lietas :

 • konfliktus komersantu starpā sakarā ar viņu profesionālo darbību (piemēram, ja viens tirgotājs apstrīd preces vērtību, kura nopirkta pie kāda cita komersanta),
 • konflikti starp tirdzniecības uzņēmuma partneriem,
 • konflikti, kas radušies sakarā ar tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu pārdošanu.

Tā izskata arī:

 • konfliktus, kas skar komercdokumentus starp komersantiem un nekomersantiem (piemēram, ja jūs apstrīdat kāda komersanta pārdota produkta kvalitāti),
 • konfliktus, kuri saistīti ar mierizlīgumiem un piespiedu likvidācijām.

Administratīvie pienākumi

Tirdzniecības strīdu tiesas pārziņā ir uzņēmumu reģistrs, kurā komersantiem ir jāreģistrējas.

Sastāvs

Tirdzniecības strīdu tiesa sastāv no priekšsēdētāja un neprofesionāliem tiesnešiem, kuru skaits ir mainīgs. Lietas izskatīšanā jāpiedalās vismaz 3 tiesnešiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesnešus uz 2 vai 4 gadiem ievēl komersantu un ražotāju pārstāvji.

Kura tiesā vērsties?

Lielākoties, vienā departamentā ir viena vai vairākas tirdzniecības strīdu tiesas (augstākās pakāpes tiesas instance).

Ja nav tirdzniecības strīdu tiesas, tad konfliktus izskata augstākās instances tiesa saskaņā ar procedūru, kas paredzēta tirdzniecības strīdu tiesām.

Parasti ir jāvēršas pie tās personas dzīvesvietas tiesas, pret kuru jūs ierosināt lietu.

Atsauces teksti

 • Tirdzniecības strīdu tiesas kompetence : Likums par tiesu sistēmas organizāciju : L-411-1. līdz L411-7. pants français

Darba français strīdu tiesa

Tās kompetencē ietilpst individuālo konfliktu noregulēšana starp darba devējiem un darba ņēmējiem sakarā ar darba vai apmācības līgumiem.

Ja jūs esat ierēdnis vai strādājat valsts iestādē, jums jāgriežas administratīvajā tiesā. Tiesa iesaistās pēc darba ņēmēja vai darba devēja pieprasījuma un cenšas samierināt puses. Tiesa lietu izskata tikai tad, ja obligātā samierināšana, izņemot ar likumu noteiktajos gadījumos, nav bijusi sekmīga.

Kur tā atrodas ?

Parasti departamenta vai kantona administratīvajā centrā.

Pie kuras tiesas vērsties ?

Parasti tur, kur atrodas uzņēmums. Darba ņēmējiem, kuri strādā ārpus uzņēmuma, ir jāvēršas tiesā pēc savas dzīvesvietas.

Kas tiesā ?

Darba strīdu tiesa sastāv no ievēlētiem tiesnešiem, kuri vienādās daļās pārstāv darba ņēmējus un darba devējus. Tā ir sadalīta 5 specializētās nodaļās :

 • vadība,
 • rūpniecība,
 • tirdzniecība un tirdzniecības pakalpojumi,
 • lauksaimniecība,
 • dažāda veida darbība.

Tajā noteikti ir kopīga steidzamu lietu izskatīšanas nodaļa.

Gadījumā, ja 4 padomnieku balsis dalās, darba strīdu tiesu vada zemākās instances tiesas tiesnesis ?

Atsauces teksti

 • Darba strīdu tiesa : kompetences un organizācija :
  • Darba likums: L511-1. pants français
  • Darba likums : L512-1. līdz L512-3. pants français 

Sociālās français apdrošināšanas lietu tiesa

Sociālās apdrošināšanas lietu tiesa izskata konfliktus starp sociālās apdrošināšanas fondiem un klientiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prasības galvenokārt saistās ar :

 • uzņemšanu (piereģistrēšanos sociālās apdrošināšanas fondā),
 • iemaksu un materiālās palīdzības aprēķināšanu un segšanu.

Tā nav kompetenta attiecībā uz :

 • medicīniska rakstura lēmumiem (reģionālās tehniskās komisijas kompetence),
 • sūdzībām par sociālās apdrošināšanas likuma pārkāpumiem, kurus apkaro krimināllietu tiesa,
 • konfliktiem, kas saistīti ar iestādēm, kuras piešķir papildu pensijas (civillietu tiesas kompetence).

Sastāvs

Tā sastāv no:

 • priekšsēdētāja (augstākās instances tiesas tiesneša),
 • neprofesionāliem piesēdētājiem, kurus uz 3 gadiem ieceļ apelācijas tiesas pirmais priekšsēdētājs no kandidātiem, kurus izvirzījušas tipiskāko lauksaimniecisko un nelauksaimniecisko profesiju arodbiedrības.

Pie kā vērsties?

Parasti sociālās apdrošināšanas lietu tiesa atrodas pie augstākās instances tiesas.

Tās kancelejas darbību nodrošina veselības un sociālo lietu reģionālās direkcijas pārstāvis.

Kompetentā tiesa parasti ir jūsu dzīvesvietas tiesa vai jūsu darba devēja uzņēmuma atrašanās vietas tiesa.

Pēc uzziņām vērsties augstākas instances tiesā vai jūsu sociālās apdrošināšanas fondā. 

Lauku français īpašumu nomas līgumu paritātes tiesa

Lauku īpašumu nomas līgumu paritātes tiesas kompetencē ietilpst konfliktu risināšana, kuri radušies saistībā ar nomas līgumu starp lauku īpašuma īpašnieku un nomnieku vai fermeri-nomnieku.

Piemēri:

 • zemes apsaimniekošana,
 • fermas nomāšanas ilgums,
 • zemes atgūšana.

Tā neizskata

Citus jautājumus, izņemot tos, kuri ir minēti iepriekš, ar kuriem ir jāgriežas citās tiesās :

 • pie augstākās instances tiesas attiecībā uz konfliktiem par nomas esamību un raksturu,
 • pie zemākās instances tiesas attiecībā uz konfliktiem par fermas nomas maksu.

Sastāvs

Lauku īpašumu nomas līgumu paritātes tiesu vada zemākās instances tiesas tiesnesis. Viņam asistē četri ievēlēti neprofesionāli piesēdētāji : divi ir īpašnieki un divi zemes vai fermas nomnieki.

Viņi tiek ievēlēti uz 5 gadiem no kandidātu sarakstiem, kurus sastādījuši pilsētu mēri.

Ja paritārā tiesa nevar tikt izveidota vai nevar darboties, lietu izskata zemākās instances tiesa.

Kura tiesā vērsties?

Tās vietas tiesā, kur atrodas lauku īpašums. Katra kantona administratīvajā centrā ir viena tiesa.

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Francija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 30-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste