Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Prancūzija

Naujausia redakcija: 30-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Prancūzija

Yra kelių kategorijų teismai, pagal nagrinėjamų bylų rūšis, svarbą arba pažeidimų sunkumą skirstomi į dvi dideles grupes – bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų.

 • Bendrosios kompetencijos teismai:

  • Civiliniai teismai français

 • Administraciniai teismai français

Jei tarp šių dviejų teismų grupių – bendrosios kompetencijos ir administracinės – kyla ginčas dėl teismingumo, kompetentingą teismą paskiria Konfliktų teismas (Tribunal des Conflits).

Struktūra PDF File (PDF File 154 KB)

Papildoma informacija apie Prancūzijos administracinių teismų sistemą français

Išsamūs paaiškinimai

Tribunal d'instance français (Apylinkės teismas)

Apylinkės teismas nagrinėja tarp privačių asmenų kilusius ginčus, jei ieškiniai neviršija 7600 eurų, o ginčo objektas yra šio teismo jurisdikcijos dalykas (procesai dėl asmenų ir dėl turto). Jis negali nagrinėti bylų, kurios pagal įstatymą yra priskirtos kitam teismui, net jei ginčo suma mažesnė nei 7600 eurų.

Šiame teisme taip pat nagrinėjamos šios įstatymu priskirtos bylos:

 • darbo užmokesčio areštas,
 • ne didesnė nei 3800 eurų renta iki gyvos galvos,
 • su rinkimais susiję ginčai,
 • būsto nuomos sutartys.

Be to, apylinkės teismas turi ir administracinių įgaliojimų:

 • Prancūzijos pilietybės deklaracijų registravimas,
 • dokumentų, liudijančių visuotinai žinomus faktus, ir pilietybės pažymėjimų išdavimas,
 • nuosavybės plombavimas ir plombų nuėmimas paveldėjimo atvejais.

Kiti įgaliojimai

viršųviršų

Apylinkės teisėjas atlieka globos teisėjo funkcijas.

Jis priima sprendimus dėl nepilnamečių emancipacijos, asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, nustato apsaugos režimus (globėjo paskyrimas, priežiūra).

Sudėtis ir vieta 

Apylinkės teismą sudaro vienas arba keli teisėjai, tačiau vieną bylą nagrinėja vienas teisėjas.

Apylinkės teismas paprastai būna įsikūręs apylinkės (arrondissement) centre.

Jurisdikciją turi tas apylinkės teismas, kurio apylinkėje yra atsakovo, t. y. asmens, iš kurio kažko reikalaujate, gyvenamoji vieta.

Adresai

Reikalingos tarnybos adresą rasite: Les Pages Jaunes français (France Télécom).

Informacijos šaltiniai

 • Apylinkės teismo kompetencija ir struktūra: Teismų sistemos kodeksas: L321-1 – L323-1 straipsniai français

Tribunal de grande instance français (Apygardos teismas)

Apygardos teismas nagrinėja:

 • privačių asmenų ginčus (civilines bylas) dėl didesnių nei 7600 eurų sumų,
 • šiuos ginčus nepriklausomai nuo ieškinio dydžio: šeimos reikalų (santuoka, santuokos nutraukimas, įvaikinimas, paveldėjimas, tėvystė), pilietybės, nekilnojamojo turto arešto, patentų, prekės ženklų, asociacijų likvidavimo.

Sudėtis

Teismą sudaro šie profesionalūs teisėjai: pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, teisėjai, Respublikos prokuroras, pavaduotojai.

Yra specializuotų teisėjų, pavyzdžiui, šeimos reikalų (jie nagrinėja santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) klausimus).

Kiti specializuoti teisėjai:

 • nusavinimo (ekspropriacijos) teisėjas (kompensacija už nuosavybės nusavinimą),
 • vykdymo teisėjas (ypač ginčuose dėl arešto).

Apygardos teismo būstinė paprastai būna departamento centre, tačiau gali būti ir kitose komunose.

viršųviršų

Į kurį teismą kreiptis? 

Paprastai reikia kreiptis į asmens, kuriam keliate reikalavimus, gyvenamosios vietos teismą.

Išimtys:

 • bylos dėl nekilnojamojo turto: nekilnojamojo turto buvimo vietos teismas,
 • pavedėjimo bylos: palikimo atsiradimo vietos teismas.

Kitos išimtys: 

 • procesai, susiję su sutartimis: sutarties vykdymo vietos teismas,
 • procesai dėl pardavimo sutarčių: tiekimo (pristatymo) vietos teismas,
 • procesai dėl išlaikymo: pareiškėjo gyvenamosios vietos teismas.

Informacijos šaltiniai

 • Apygardos teismo kompetencija ir struktūra: 
  • Teismų sistemos kodeksas: L311-1–L311-4 straipsniai français
  • Teismų sistemos kodeksas: L311-10–L311-13 straipsniai français

Tribunal de commerce français (Komercinių bylų teismas)

Komercinių bylų teismas nagrinėja visus komercinius ginčus:

 • konfliktus tarp prekybininkų, vykdančių savo profesinę veiklą (pavyzdžiui, kai vienas prekybininkas ginčijasi su kitu prekybininku dėl nusipirktos prekės vertės),
 • konfliktus tarp komercinės bendrovės partnerių,
 • konfliktus dėl parduodamos komercinės įmonės.

Taip pat yra nagrinėjami:

 • konfliktai dėl prekybos sandorių tarp prekybininkų ir ne prekybininkų (pavyzdžiui, jei prieštaraujate dėl prekybininko parduoto produkto kokybės),
 • konfliktai dėl atsiskaitymų ir įmonių likvidavimas per teismą.

Administraciniai įgaliojimai

Komercinių bylų teismo raštinė yra atsakinga už įmonių ir komercijos registrą, kuriame privalo registruotis prekybininkai.

Sudėtis 

Komercinių bylų teismą sudaro pirmininkas ir neprofesionalai teisėjai, kurių skaičius gali kisti. Sprendimą priima ne mažiau nei trys teisėjai.

Teisėjus 2 arba 4 metams renka prekybininkų ir pramonininkų atstovai.

viršųviršų

Į kurį teismą kreiptis?

Paprastai departamente veikia vienas arba keli komercinių bylų teismai (apygardos teismų apygardose).

 Jei komercinių bylų teismo nėra, ginčus komercinių bylų teismuose nustatyta tvarka nagrinėja apygardos teismas.

Paprastai reikia kreiptis į asmens, kuriam keliate bylą, gyvenamosios vietos teismą.

Informacijos šaltiniai

 • Komercinių bylų teismo kompetencija: Teismų sistemos kodeksas: L411-1–L411-7 straipsniai français

Conseil de prud'hommes français (Darbo santykių teismas)

Įgaliotas spręsti individualius konfliktus tarp darbdavių ir darbuotojų dėl darbo sutarties ar sutarties dėl profesinės praktikos.

Jei esate valstybės tarnautojas ar valstybės apmokamas darbuotojas, turite kreiptis į administracinį teismą. Darbo santykių teismas imasi veiksmų darbuotojo arba darbdavio prašymu ir stengiasi sutaikinti šalis. Jis priima sprendimą tik jeigu taikinimas – privaloma procedūra, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis, – neduoda rezultatų.

Kur jis yra? 

Paprastai departamento arba kantono centre.

Į kurį teismą kreiptis? 

Paprastai į įmonės buveinės vietos teismą. Darbuotojai, dirbantys ne įmonės teritorijoje, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos teismą.

Kas yra teisėjai? 

Darbo santykių teismą sudaro renkami teisėjai, lygiomis dalimis atstovaujantys darbuotojams ir darbdaviams. Jis suskirstytas į 5 specializuotus skyrius:

 • vadovavimas,
 • pramonė,
 • prekyba ir prekybos paslaugos,
 • žemės ūkis,
 • kita veikla.

Jame visuomet veikia jungtinė grupė skubiems sprendimams supaprastinta tvarka priimti.

Jei 4 teisėjų balsai pasiskirsto po lygiai, darbo santykių teismui vadovauja apylinkės teismo teisėjas.

Informacijos šaltiniai

 • Darbo santykių teismo kompetencija ir struktūra: 
  • Darbo kodeksas: L511-1 straipsnis français
  • Darbo kodeksas: L512-1–L512-3 straipsniai français

Tribunal des affaires de la sécurité sociale français (Socialinių reikalų teismas)

Socialinių reikalų teismas nagrinėja konfliktus tarp socialinės apsaugos institucijų ir vartotojų.

viršųviršų

Ginčai dažniausiai kyla dėl:

 • narystės teisių (dalyvavimo socialinės apsaugos sistemoje),
 • įmokų ir išmokų skaičiavimo ir išieškojimo.

Teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti:

 • medicininio pobūdžio sprendimų (regiono techninės komisijos kompetencija),
 • skundų dėl pagal baudžiamąją teisę baudžiamų socialinės apsaugos kodekso pažeidimų,
 • konfliktų, susijusių su papildomos pensijos kaupimo institucijomis (civilinių teismų kompetencija).

Sudėtis

Jį sudaro:

 • pirmininkas (apygardos teismo teisėjas),
 • tarėjai neprofesionalai, kuriuos pirmasis Apeliacinio teismo pirmininkas skiria 3 metams didžiausių žemės ūkio ir ne žemės ūkio profesinių organizacijų teikimu.

Kur kreiptis? 

Socialinių reikalų teismas paprastai veikia prie apygardos teismo.

Sekretoriato paslaugas teikia higienos ir socialinių reikalų regioninės direkcijos tarnautojas.

Paprastai reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos arba į savo darbdavio buveinės vietos teismą.

Informacijos galite gauti apygardos teismo raštinėje arba savo socialinės apsaugos tarnyboje.

Tribunal paritaire des baux ruraux français (Paritetinis žemės ūkio naudmenų nuomos sandorių teismas)

Paritetinis žemės ūkio naudmenų nuomos sandorių teismas nagrinėja konfliktus, kylančius dėl žemės ūkio naudmenų nuomos tarp žemės ūkio naudmenų savininko ir jas nuomojančio ūkininko.

Pavyzdžiai:

 • ūkio nuomos mokestis,
 • nuomos trukmė, kai mokestis atiduodamas produktais,
 • žemės atgavimas.

Neteismingi klausimai

Kitais nei pirma išvardyti klausimais reikia kreiptis į kitą teismą:

 • į apygardos teismą – dėl ginčų, susijusių su nuomos sutarties buvimu ir jos pobūdžiu,
 • į apylinkės teismą – dėl ginčų dėl nuomos mokesčio mokėjimo.

Sudėtis

Paritetiniam žemės ūkio naudmenų nuomos sandorių teismui pirmininkauja apylinkės teisėjas. Jam padeda keturi renkami tarėjai neprofesionalai – du savininkai ir du ūkininkai nuomininkai arba ūkininkai nuomininkai.

Jie renkami 5 metams iš komunų merų sudarytų rinkimų sąrašų.

Jei paritetinis teismas negali būti sudarytas arba negali veikti, sprendimus priima apylinkės teismas.

Į kurį teismą kreiptis?

Į žemės ūkio naudmenų buvimo vietos teismą. Teismas veikia kiekviename kantono centre.

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė