Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Franciaország

Utolsó frissítés: 30-06-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Franciaország

A bíróságoknak – azaz az igazságszolgáltatási szerveknek – több kategóriájuk van, amelyek a szóban forgó jogviták jellege, azok fontossága, illetve a jogsértések súlyossága alapján két nagy rendszerbe szerveződnek, egy bírósági és egy közigazgatási rendszerbe.

 • Bírósági rendszer :

  • polgári bíróságok français

 • Közigazgatási rendszer français

Amennyiben hatásköri vita alakul ki a két igazságszolgáltatási rendszer – a bírósági és a közigazgatási – között, a Hatásköri Bíróság jelöli ki a hatáskörrel rendelkező bíróságot.

Szervezeti diagramok PDF File (PDF File 149 KB) 

Kiegészítő információk a franciaországi közigazgatási rendszerről français 

Részletes magyarázatok

Városi bíróság français

A városi bíróság dönt a magánszemélyek közötti jogvitákban, amelyekben a pertárgy értéke nem haladja meg a 7 600 EUR-t, és eljár a hatáskörébe utalt területeken (személlyel szembeni és dologi keresetek). Nem dönthet a törvény által más bíróságok hatáskörébe utalt ügyekben még akkor sem, ha a per tárgyának értéke 7 600 EUR-nál kevesebb.

A törvény által felsorolt bizonyos ügyekről is határoz:

 • munka díjazásával kapcsolatos keresetek,
 • a 3 800 EUR vagy annál kisebb összegű életjáradék,
 • a választásokkal kapcsolatos problémák,
 • lakásbérlet.

Továbbá a városi bíróság közigazgatási hatáskörrel is rendelkezik a következő ügyekben:

 • a francia állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatok nyilvántartása,
 • jogilag releváns tényekről szóló iratok és állampolgársági bizonyítványok kiállítása,
 • örökösödési ügyekben hatósági pecsét feltétele és eltávolítása.
Egyéb hatáskörök

A városi bíróság bírája a gyámügyi bírói feladatokat is ellátja.

Lap tetejeLap teteje

Dönt a kiskorúak nagykorúsításáról, megszervezi a védelmi rendszereket (gondnokság, gyámság) a megváltozott szellemi képességű személyek számára.

Összetétel és földrajzi fekvés

A városi bíróság egy vagy több bíróból áll, de az ügyekben egyesbíró jár el.

A városi bíróság általában a kerület székhelyén működik.

Az alperes, vagyis annak a személynek a lakóhelye szerinti bíróság az illetékes városi bíróság, akitől Ön valamit követel.

Helyi címek

Az illetékes hatóság címe megtalálható: Sárga Oldalak français (France Telecom)

Hivatkozott szövegek

 • A városi bíróság hatásköre és szervezete: A bírósági szervezet törvénykönyve: L321-1 - L323-1 cikkek français

Megyei bíróság français

A megyei bíróság határoz:

 • a 7 600 eurót meghaladó értékű, magánszemélyek közötti ügyekben (polgári ügyek),
 • a kereset értékétől függetlenül a következőkre vonatkozó jogvitákban: család (házasság, házasság felbontása, örökbefogadás, öröklés, családi jogállás), állampolgárság, ingatlanok lefoglalása, találmányi szabadalmak, védjegyek, társaságok feloszlatása.

Összetétel

A bíróság hivatásos bírákból áll: az elnök, alelnökök, bírák, államügyész, ügyészek.

Szakbírák is működnek, mint a családjogi bíró (házasság felbontásának problémái, házastársi közösség megszüntetése).

Más szakbírák:

 • kisajátítási bíró (kisajátítások kártalanítása),
 • végrehajtási bíró (különösen a lefoglalásokra vonatkozó perek).

A megyei bíróság általában a megyeszékhelyeken működik, de máshol is lehetséges.

Mely bírósághoz kell fordulni?

Főszabály szerint annak a személynek a lakóhelye szerinti bírósághoz kell fordulni, akitől Ön valamit követel.

Lap tetejeLap teteje

Kivételek:

 • ingatlanokkal kapcsolatos eljárások: az ingatlan fekvése szerinti bíróság,
 • örökséggel kapcsolatos eljárások: az öröklés megnyílásának helye szerinti bíróság.

Más kivételek:

 • szerződéshez kapcsolódó eljárások: a szerződés teljesítésének helye szerinti bíróság,
 • adásvételi szerződés kapcsán indított eljárások: a szállítás helye szerinti bíróság,
 • tartásdíjjal kapcsolatos eljárások: a kérelmező lakóhelye szerinti bíróság

Hivatkozott szövegek

 • A megyei bíróság hatásköre és szervezete: 
  • A bírósági szervezet törvénykönyve: L311-1 - L311-4 cikk français
  • a bírósági szervezet törvénykönyve: L311-10- à L311-13 cikk français

Kereskedelmi bíróság français

A kereskedelmi bíróság minden kereskedelmi jogvitában dönt:

 • kereskedők között a foglalkozásuk gyakorlása során felmerült vitákban (például ha egy kereskedő vitatja egy másik kereskedőtől vásárolt áru értékét),
 • kereskedelmi társaság tagjai közötti viták,
 • üzleti tőke eladásából eredő viták.

Szintén dönt:

 • kereskedők és nem kereskedők közötti, kereskedelmi ügyletekre vonatkozó viták esetén (például a kereskedő által eladott termék minőségének vitatásakor),
 • szabályozáshoz és felszámoláshoz kapcsolódó viták.

Közigazgatási feladat

A kereskedelmi bíróság hivatalában van a cégjegyzék, ahová a kereskedőknek fel kell iratkozniuk.

Összetétel

A kereskedelmi bíróság tagjai az elnök és a laikus bírák, változó számban. Amikor a bíróság határozatot hoz, legalább három bírónak kell közreműködnie.

A bírákat a kereskedők és az iparosok képviselői választják meg kettő vagy négy évre.

Mely bírósághoz kell fordulni?

Lap tetejeLap teteje

Általános szabályként egy megyében (amely egy megyei bíróság illetékességi területe) egy vagy két kereskedelmi bíróság van.

Amennyiben nincs kereskedelmi bíróság, a vitákat a kereskedelmi bíróságok által meghatározott eljárás szerint a megyei bíróság dönti el.

Főszabály szerint annak a személynek a lakóhelye szerinti bírósághoz kell fordulni, akivel a jogvita fennáll.

Hivatkozott szöveg

 • A kereskedelmi bíróság hatásköre: A bírósági szervezet törvénykönyve: L411-1 - L411-7 cikk français

Munkaügyi bíróság français

Feladata a munkaadók és az alkalmazottak közötti, a munkaszerződéssel vagy az ipari tanulói szerződéssel kapcsolatos egyéni viták eldöntése.

Amennyiben Ön állami tisztviselő vagy alkalmazott, a közigazgatási bírósághoz kell fordulnia. A munkaügyi bíróság az alkalmazott vagy a munkaadó kérésére jár el, és megpróbálja kibékíteni a feleket. Csak akkor hoz ítéletet, ha a békítés – amely a törvény által meghatározott eseteket kivéve elvileg kötelező – kudarcot vallott.

Hol található?

Főszabály szerint a megye vagy a körzet székhelyén.

Mely bírósághoz kell fordulni?

Általában a vállalkozás helye szerinti bírósághoz. A nem a vállalkozás helyén dolgozó alkalmazottaknak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz kell fordulniuk.

Ki dönt?

A munkaügyi bíróság választott bírákból áll, akik egyenlő arányban képviselik az alkalmazottakat és a munkaadókat. Öt szakosított szekciója van:

 • alkalmazottak,
 • ipar,
 • kereskedelem és kereskedelmi szolgáltatások,
 • mezőgazdaság,
 • különböző tevékenységek.

Kötelezően tartalmaz egy, az ideiglenes intézkedésekre vonatkozó közös összetételt.

A négy bíró közötti szavazategyenlőség esetén a munkaügyi bíróságon a megyei bíróság egyik bírája elnököl.

Hivatkozott szövegek

 • Munkaügyi bíróság: hatáskör és szervezet: 
  • A munka törvénykönyve: L511-1 cikk français
  • A munka törvénykönyve: L512-1 - L512-3 cikk français 

A társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek bírósága français

A társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek bírósága a társadalombiztosítási pénztárak és az állami szolgáltatások jogosultjai közötti vitákban dönt.

Lap tetejeLap teteje

A jogviták különösen a következőkre vonatkoznak:

 • csatlakozás (valamely társadalombiztosítási pénztárba való beiratkozás),
 • a járulékok és a szolgáltatások kiszámítása és behajtása.

Nem rendelkezik hatáskörrel a következő ügyekben:

 • orvosi jellegű határozatok (a regionális eljárási bizottság hatásköre),
 • a büntető bíróság által szankcionált, a társadalombiztosításról szóló törvénykönyv rendelkezéseinek megsértése elleni keresetek,
 • a kiegészítő nyugellátás intézményével kapcsolatos viták (a polgári bíróságok hatásköre).

Összetétel

Tagjai:

 • az elnök (a megyei bíróság bírája),
 • a laikus ülnökök, akiket a fellebbviteli bíróság három évre nevez ki a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági szakmák legjelentősebb szakszervezeti szervezeteinek előterjesztésére.

Hová kell fordulni?

A társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek bírósága főszabály szerint a megyei bíróság székhelyén működik.

A titkársági teendőket az egészségügyi és szociális ügyek regionális igazgatóságának egy tisztviselője látja el.

Általában az Ön lakóhelye vagy a munkáltatója székhelye szerinti bíróság illetékes.

Érdeklődjön a megyei bíróság hivatalánál vagy a társadalombiztosítási pénztáránál.

A földhaszonbérletek paritásos bírósága français

A földhaszonbérletek paritásos bírósága rendelkezik hatáskörrel a mezőgazdasági terület tulajdonosa és a haszonbérlője vagy részes bérlője között a haszonbérlettel kapcsolatban felmerült viták eldöntésére.

Példák:

 • a haszonbérbe adás díja,
 • a részes bérlet időtartama,
 • a föld visszavétele.

Amiben nem dönthet:

A fentiekben nem említett problémák esetén más bírósághoz kell fordulni:

 • a megyei bírósághoz a haszonbérlet fennállására és jellegére vonatkozó viták esetén,
 • a városi bírósághoz a haszonbérleti díj kifizetésére vonatkozó viták esetén.

Összetétel

A városi bíróság bírája látja el a földhaszonbérletek paritásos bíróságának elnökségét. Négy választott, laikus ülnök segíti: kettő a tulajdonosok, kettő pedig a haszonbérlők, illetve a részes bérlők részéről.

A települések polgármesterei által létrehozott választási listákból öt évre választják őket.

Amennyiben a paritásos bíróság nem tud felállni vagy működni, a városi bíróság dönt.

Mely bírósághoz kell fordulni?

A mezőgazdasági terület fekvése szerinti bírósághoz. Minden körzet székhelyén működik egy bíróság.

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Franciaország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 30-06-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság