Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Ranska

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Ranska

Ranskassa on monia erityyppisiä tuomioistuimia, jotka jaetaan kahteen pääryhmään: yleisiin tuomioistuimiin ja hallintotuomioistuimiin. Toimivalta jakautuu niiden kesken riita-asioiden luonteen ja merkityksen ja lainvastaisen teon vakavuuden perusteella.

Kun näiden kahden tuomioistuintyypin - yleisten ja hallintotuomioistuinten - välille syntyy toimivaltakiista, sekä yleisten tuomioistuinten että hallintotuomioistuinten ylimmistä tuomareista koostuva Tribunal des Conflits ratkaisee, mikä tuomioistuin on asiassa toimivaltainen.

Organisaatio (114.7 KB pdf)

Lisätietoja hallintotuomioistuinten organisaatiosta Ranskassa fr

Tehtävät

Tribunal d'instance fr (vähäisiä riita-asioita käsittelevä tuomioistuin)

Tribunal d'instance ratkoo yksityishenkilöiden välisiä riita-asioita, joissa vaateen määrä on enintään 7 600 euroa, mikäli ne kuuluvat sen toimivaltaan (suorituskanteet ja irtainta omaisuutta koskevat esineoikeudelliset kanteet). Se ei siis voi ottaa käsiteltäväksi sellaisia asioita, jotka lain mukaan kuuluvat jonkin toisen tuomioistuimen toimivaltaan, vaikka vaateen määrä olisi alle 7 600 euroa.

Lisäksi se käsittelee seuraavat laissa erikseen säädetyt asiat:

 • palkkojen ulosmittaukset
 • enintään 3 800 euron elinkorkovaateet
 • vaaleihin liittyvät kantelut
 • asuntojen vuokrasopimuksiin liittyvät riidat.

Tuomioistuimella on myös seuraavat hallinnolliset toimivaltuudet:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • kansalaisuusilmoitusten rekisteröinti
 • kirjallisten todistusten antaminen ja kansalaisuustodistusten oikeaksi todistaminen
 • kuolinpesän omaisuuden turvaaminen sinetöimällä ja sinettien avaaminen.

Muu toimivalta

Tribunal d'instance käsittelee myös holhousasioita.

Sillä on toimivalta vapauttaa alaikäinen holhouksesta ja määrätä holhouksenalaiseksi henkilö, jonka henkinen toimintakyky on heikentynyt.

Kokoonpano ja sijainti

Tribunal d'instance voi koostua yhdestä tai useammasta tuomarista, mutta oikeuskäsittelyissä istuu vain yksi tuomari.

Se sijaitsee yleensä arrondissementin pääkaupungissa.

Toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan (henkilön, jota vastaan kanne on nostettu) asuinpaikkakunnan tuomioistuin.

Yhteystiedot

Toimivaltaisten tuomioistuinten osoitteet löytyvät seuraavasta Internet-osoitteesta: Keltaiset sivut fr (France Telecom).

Viiteasiakirjat

Tribunal de Grande Instance fr (alioikeus)

Tribunal de grande instance käsittelee:

 • yksityishenkilöiden välisiä riitoja (siviiliasioita), jotka koskevat yli 7 600 euron summaa,
 • vaateen määrästä riippumatta perheoikeudellisia asioita (avioliittoa, avioeroa, adoptiota, kuolinpesiä ja perhesuhteita), kansalaisuusasioita, ulosottoasioita, patenttiriitoja, tavaramerkkiriitoja ja yhtiön purkamista koskevia riitoja.

Kokoonpano

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomioistuin koostuu ammattituomareista: oikeuden puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista, tuomareista, yleisestä syyttäjästä ja näiden sijaisista.

Osa tuomareista on perheoikeusasioihin (avio- ja asumuseroihin) erikoistuneita.

Muita erikoistuneita tuomareita:

 • pakkolunastusasioihin erikoistunut tuomari (pakkolunaustuskorvaukset)
 • täytäntöönpanoasioihin erikoistunut tuomari (etenkin omaisuuden ulosottoa koskevat riidat).

Alioikeus sijaitsee yleensä departementin pääkaupungissa, mutta niitä voi olla myös muissa paikoissa.

Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä?

Periaatteessa asia on vietävä vastaajan kotipaikkakunnan tuomioistuimeen.

Poikkeukset:

 • kiinteistöriidat: kiinteistön sijaintipaikkakunnan tuomioistuin
 • perintöriidat: paikkakunta, jolla kuolinpesä on syntynyt (vainajan viimeinen asuinpaikkakunta).

Muut poikkeukset

 • sopimussuhteita koskevat asiat: sopimusvelvoitteiden täyttämispaikan tuomioistuin
 • myyntisopimuksia koskevat asiat: toimituspaikkakunnan tuomioistuin
 • elatusvaateita koskevat asiat: kantajan kotipaikkakunnan tuomioistuin.

Viiteasiakirja

Tribunal de Commerce fr (auppatuomioistuin)

Tribunal de commerce käsittelee kauppaoikeudellisia riitoja, kuten:

 • elinkeinonharjoittajien välisiä kiistoja (esimerkiksi tapauksia, joissa kauppias riitauttaa toiselta elinkeinonharjoittajalta ostamansa tavaran arvon)
 • liikeyrityksen osakkaiden välisiä riitoja
 • yrityksen myynnissä syntyneitä kiistoja.

Se käsittelee myös:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • elinkeinonharjoittajien ja yksityishenkilöiden välisiä kauppoja koskevia kiistoja (esimerkiksi tapauksia, joissa asiakas valittaa kauppiaan myymän tavaran laadusta)
 • akordeja ja konkurssiriitoja.

Hallinnolliset tehtävät

Tuomioistuimen kirjaamo hoitaa kaupparekisteriä ja elinkeinonharjoittajien yhdistysrekisteriä.

Kokoonpano

Tuomioistuin koostuu puheenjohtajasta ja vaihtelevasta määrästä maallikkojäseniä. Se voi tehdä ratkaisun vähintään kolmen jäsenen kokoonpanossa.

Liikkeen- ja teollisuudenharjoittajien edustajat valitsevat tuomioistuimeen maallikkojäsenet, joiden toimikausi voi kestää kaksi tai neljä vuotta.

Missä asia on vietävä tuomioistuimeen?

Yleensä jokaisessa departementissa (tribunal de grande instancen tuomiopiirissä) on vähintään yksi kauppatuomioistuin.

Jos kauppatuomioistuinta ei ole, riidan ratkaisee tribunal de grande instance kauppatuomioistuimen menettelysääntöjen mukaisesti.

Periaatteessa asia on vietävä tuomioistuimeen sen henkilön kotipaikkakunnalla, jota vastaan kanne on nostettu.

Viiteasiakirjat

Conseil de Prud'hommes fr (työtuomioistuin)

Conseil de prud'hommes ratkoo työnantajien ja työntekijöiden välisiä yksittäisiä työsuhderiitoja, jotka voivat liittyä työ- tai oppisopimuksiin.

Jos kantaja on valtion virkamies tai muu toimihenkilö, hänen on vietävä asiansa ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimeen (tribunal administratif). Conseil des prud'hommes toimii palkansaajan tai työnantajan pyynnöstä välimiehenä riitapuolten välisessä sovittelussa. Se antaa asiassa ratkaisun vain, jos sovittelu epäonnistuu. Sovittelu on periaatteessa pakollinen joitakin lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Missä se sijaitsee?

Yleensä departementin tai kantonin pääkaupungissa.

Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä?

Yleensä yrityksen kotipaikkakunnan tuomioistuimeen. Etätyöntekijöiden on esitettävä asiansa oman kotipaikkakuntansa tuomioistuimelle.

Ketkä antavat tuomion?

Conseil des prud'hommes koostuu maallikkojäsenistä, joissa on yhtä paljon palkansaaja- ja työnantajapuolen valitsemia edustajia. Tuomioistuimessa on viisi jaostoa, jotka ovat erikoistuneet seuraaviin aloihin:

 • johtohenkilöstö
 • teollisuus
 • kauppa- ja palveluala
 • maatalous
 • muut toimialat.

Tuomioistuimella on oltava yhteinen välitoimista päättävä elin (formation de référé).

Istuntojen puheenjohtajana toimii tribunal d'instancen tuomari, jonka ääni ratkaisee neljän määllikkojäsenen äänten mennessä tasan.

Viiteasiakirjat

Tribunal des Affaires de la sécurité sociale fr (vakuutustuomioistuin)

Tribunal des affaires de la sécurité sociale käsittelee sosiaaliturvalaitosten ja vakuutettujen välisiä kiistoja.

Riidat koskevat lähinnä:

 • sosiaaliturvajärjestelmään kuulumista (sosiaaliturvakassan jäsenyyttä)
 • etuuksien laskemista ja sosiaaliturvamaksujen perimistä.

Tuomioistuimella ei ole toimivaltaa:

 • tehdä lääkärin asiantuntemusta edellyttäviä päätöksiä, koska ne kuuluvat alueellisen asiantuntijalautakunnan (commission technique régionale) toimivaltaan
 • käsitellä kanteluja sosiaaliturvalain rikkomisesta, koska ne kuuluvat rikostuomioistuinten toimivaltaan
 • ratkaista yksityisesti rahoitettuihin eläkejärjestelmiin liittyviä kiistoja, jotka ratkaistaan siviilituomioistuimissa.

Kokoonpano

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomioistuimen muodostavat:

 • puheenjohtaja (tribunal de grande instancen tuomari)
 • maallikkojäsenet, jotka cour d'appelin ensimmäinen puheenjohtaja valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan maatalousalan ja muiden toimialojen edustavimpien ammattiyhdistysten ehdotuksesta.

Missä asian voi viedä tuomioistuimeen?

Vakuutustuomioistuin sijaitsee periaatteessa samassa toimipaikassa kuin tribunal de grande instance.

Tuomioistuimen kansliaa hoitaa sosiaali- ja terveysasioiden alueviraston (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) virkailija.

Toimivaltainen tuomioistuin on yleensä hakijan tai tämän työnantajan kotipaikkakunnan tuomioistuin.

Asiasta saa lisätietoja tribunal de grande instancen kirjaamosta tai paikallisesta sosiaaliturvalaitosten vakuutuskassasta.

Tribunal paritaire des baux ruraux fr (maatuomioistuin)

Tribunal paritaire des baux ruraux'lla on toimivalta ratkaista maanomistajan ja vuokralaisen tai osuusviljelijän välisiä riitoja.

Esimerkkejä:

 • tilan vuokra
 • osuusviljelyn kesto
 • maan takaisinluovutus.

Mitä asioita maatuomioistuin ei käsittele?

Muut asiat on vietävä muihin tuomioistuimiin seuraavasti:

 • vuokrasopimuksen olemassaoloon ja laatuun liittyvät riidat käsittelee tribunal de grande instance
 • vuokranmaksuun liittyvät riidat ratkaisee tribunal d'instance.

Kokoonpano

Maatuomioistuimen puheenjohtajana toimii tribunal d'instancen tuomari. Häntä avustaa neljä maallikkojäsentä, joista kaksi edustaa maanomistajia ja kaksi osuusviljelijöitä tai vuokralaisia.

Lautamiehet valitaan viideksi vuodeksi kunnanvirastojen (mairie) laatimalta ehdokaslistalta.

Kun maatuomioistuin ei voi kokoontua tai sen kokoonpano ei ole toimivaltainen, asian ratkaisee tribunal d'instance.

Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä?

Sen kantonin tuomioistuimeen, jossa tila sijaitsee. Tuomioistuin sijaitsee kantonin pääkaupungissa.

« Oikeuslaitos - Yleistä | Ranska - Yleistä »

« Oikeuslaitos - Yleistä | Ranska - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta