Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Frankrig

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Frankrig

Der findes flere forskellige kategorier af domstole, der er opdelt i to store grupper, nemlig juridiske domstole og forvaltningsdomstole, afhængig af tvisternes art, deres omfang eller overtrædelsernes grovhed.

Når der opstår en kompetencekonflikt mellem de to typer domstole - de juridiske domstole og forvaltningsdomstolene - udpeger Tribunal de Conflits den domstol, der er kompetent.

Struktur (101.7 KB pdf)

Supplerende oplysninger om de franske forvaltningsdomstoles opbygning fr

Nærmere forklaringer

Tribunal d'instance fr (civil førsteinstansret)

"Tribunal d'instance" behandler tvister mellem enkeltpersoner om beløb på under 7 600 EUR, og som falder ind under rettens kompetence (personlige sager og sager vedrørende løsøre). Den kan ikke behandle sager, der i medfør af loven skal behandles ved en anden ret, selv om sagens beløb er på under 7 600 EUR.

Den behandler bestemte sager, der er fastsat i loven:

 • udlæg i løn
 • livrente på under 3 800 EUR
 • problemer i forbindelse med valg
 • lejemål.

Endvidere har "tribunal d'instance" administrativ kompetence for så vidt angår:

TopTop

 • registrering af erklæringer om fransk nationalitet
 • udformning af vitterlighedsdokumenter og nationalitetsbeviser
 • påsættelse og fjernelse af segl i forbindelse med arvesager.

Kompetence på andre områder

Dommere ved "tribunal d'instance" fungerer som dommere i værgemålssager.

De afsiger afgørelse i sager om myndighedserklæring til mindreårige og forestår beskyttelsesordninger (værgemål m.m.) for personer, hvis mentale evner har ændret sig.

Sammensætning og sæde

"Tribunal d'instance" består af en eller flere dommere, men sagerne behandles af en enkelt dommer.

"Tribunal d'instance" har normalt sæde i hovedbyen i retskredsen ("arrondissement").

Det er den "tribunal d'instance", der ligger ved sagsøgtes hjemting, dvs. den person, af hvem du kræver noget, der er kompetent.

Lokale adresser

Adresser fås via De Gule Sider i telefonbogen: Les Pages Jaunes fr (France Telecom)

Referencer

 • "Tribunal d'instance" kompetence og opbygning: se den franske retsplejelov:

  - Code de l'organisation judiciaire: articles L321-1 à L323-1 fr

Tribunal de grande instance fr (civil førsteinstansret)

"Tribunal de grande instance" behandler:

 • tvister mellem enkeltpersoner (civilretlige sager) om beløb på over 7 600 EUR
 • tvister vedrørende følgende uanset beløbsstørrelse: familieretlige sager (ægteskab, skilsmisse, adoption, arv og faderskab), nationalitet, udlæg i fast ejendom, patenter på opfindelser, varemærker og opløsning af foreninger.

Sammensætning

TopTop

Retten består af juridiske dommere: en retsformand, retsnæstformænd, dommere, anklagere og tilforordnede anklagere.

Der findes flere specialiserede dommere som f.eks. dommeren for familieretlige sager (problemer i forbindelse med separation og skilsmisse).

Andre specialiserede dommere:

 • dommeren for ekspropriering (erstatning ved ekspropriering)
 • fuldbyrdelsesdommer (tvister vedrørende navnlig udlæg).

"Tribunal de grande instance" ligger normalt i departementets hovedby, men de kan også findes i andre kommuner.

Valg af ret

Principielt skal du anlægge sag ved retten ved hjemtinget for den person, af hvem du kræver noget.
Undtagelser:

 • sager vedrørende fast ejendom: retten i den retskreds, hvori ejendommen er beliggende
 • arvesager: det sted, hvor arvesagen indledes.

Andre undtagelser:

 • aftalesager: retten det sted, hvor aftalen skal gennemføres
 • sager vedrørende købeaftaler: retten det sted, hvor levering skal finde sted
 • sager vedrørende underholdsbidrag: retten ved sagsøgers hjemting.

Referencer

Tribunal de commerce fr (handelsret)

"Tribunal de commerce" behandler alle handelstvister:

TopTop

 • Tvister mellem forretningsdrivende i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv (f.eks. hvis en handlende anfægter værdien af en vare købt hos en anden handlende).
 • Tvister mellem partnere i et handelsselskab.
 • Tvister i forbindelse med værdifastsættelse af goodwill.

Den behandler desuden:

 • Tvister vedrørende handelstransaktioner mellem forretningsdrivende og ikke-forretningsdrivende (f.eks. hvis du anfægter kvaliteten af et produkt solgt af en forretningsdrivende).
 • Tvister i forbindelse med betalingsstandsning og konkurs.

Administrative opgaver

Selskabsregistret findes på dommerkontoret ved "tribunal de commerce".

Sammensætning

"Tribunal de commerce" består af en retsformand og et varierende antal ikke-juridiske dommere. Når retten behandler en sag, skal den bestå af mindst tre dommere.

Dommerne vælges for to eller fire år af repræsentanter for erhvervslivet.

Valg af ret

Generelt findes der en eller flere retter i et departement (den retskreds, der henhører under en "tribunal de grande instance").

Når der ikke findes en "tribunal de commerce" behandles tvisterne af "tribunal de grande instance" i henhold til den procedure, der er fastsat af "tribunal de commerce".

Du skal principielt indbringe sagen for retten ved hjemtinget for den person, du anlægger sag mod.

Referencer

Conseil de Prud'hommes fr (voldgiftsret)

Voldgiftsretten behandler individuelle tvister mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i forbindelse med en arbejdsaftale eller en lærlingeaftale.

TopTop

Hvis du er tjenestemand eller funktionær i det offentlige, skal du henvende dig til en forvaltningsdomstol. Voldgiftsretten behandler en sag på anmodning af arbejdstagerne eller arbejdsgiveren og bestræber sig på at forlige parterne. Den afsiger kun en afgørelse, hvis det ikke lykkes at indgå forlig, hvilket principielt er obligatorisk, medmindre andet er fastsat i loven.

Hvor ligger voldgiftsretten?

Principielt i hovedbyen i det pågældende departement eller den pågældende kanton.

Valg af voldgiftsret

Normalt vælges voldgiftsretten det sted, hvor virksomheden ligger. Arbejdstagere, der arbejder uden for en virksomhed, skal henvende sig til voldgiftsretten for deres bopæl.

Hvem er dommerne?

Voldgiftsretten består af dommere, der er valgt af og repræsenterer arbejdstagerne og arbejdsgiverne, og der er lige mange for begge parter. Den er opdelt i fem specialiserede afdelinger:

 • ledelse
 • industri
 • handel og tjenesteydelser
 • jordbrug
 • forskellige aktiviteter.

Voldgiftsretten har obligatorisk en fælles sammensætning til behandling af hastesager.

I tilfælde af stemmelighed mellem de fire voldgiftsmænd, træffer formanden, der er en dommer fra "tribunal d'instance", afgørelse.

Referencer

Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale fr (ret for socialsikringsspørgsmål)

"Tribunal des affaires de la sécurité sociale" behandler tvister mellem socialsikringsinstanser og brugerne.

TopTop

Tvisterne vedrører hovedsageligt:

 • medlemskab (optagelse i en socialsikringsordning)
 • beregning og inddrivelse af bidrag og ydelser.

Den er ikke kompetent til at behandle:

 • lægelige afgørelser (dette henhører under "commission technique régionale")
 • klager over strafferetlige overtrædelser af socialsikringsloven
 • tvister i forbindelse med ordninger for supplerende pension (henhører under civilretterne).

Sammensætning

Den består af:

 • en formand (dommer ved "tribunal de grande instance")
 • assessorer, der er lægmænd og udpeget for tre år af den øverste formand for "cour d'appel" efter forslag fra de mest repræsentative faglige organisationer inden for og uden for landbrugssektoren.

Valg af voldgiftsret

"Tribunal des affaires de la sécurité sociale" ligger principielt det sted, hvor "tribunal de grande instance" har sæde.

Sekretariatet forestås af et medlem af det regionale direktorat for sundhedsmæssige og sociale forhold.

Den kompetente voldgiftsret er generelt voldgiftsretten ved dit eller din arbejdsgivers hjemting.

Yderligere oplysninger fås på dommerkontoret for "tribunal de grande instance" eller din socialsikringsinstans.

Tribunal paritaire des baux ruraux fr (partssammensat jordbrugsret)

"Tribunal paritaire des baux ruraux" har kompetence til at behandle tvister mellem ejere af landbrugsjord og forpagtere om forpagtningen.

Eksempler:

 • størrelsen af forpagtningslejen
 • forpagtningens varighed, når en del af lejen betales med de dyrkede produkter
 • forpagtningens ophør.

Retten behandler ikke følgende:

Andre problemer end de førnævnte skal behandles af andre retter:

 • "tribunal de grande instance": tvister vedrørende forpagtningens eksistens og art
 • "tribunal d'instance": tvister vedrørende betaling af forpagtningslejen.

Sammensætning

Det er en dommer fra "tribunal d'instance", der fungerer som formand for "tribunal paritaire des baux ruraux". Han bistås af fire assessorer, der er lægmænd, og hvoraf de to er valgt er ejere og to af forpagtere.

De vælges for fem år på grundlag af valglister, som borgmestrene udarbejder.

Når "tribunal paritaire des baux ruraux" ikke kan træde sammen eller fungere, er det "tribunal d'instance", der behandler sagen.

Valg af ret

Det er den "tribunal paritaire des baux ruraux" på det sted, hvor landbrugsjorden ligger, der er kompetent. Der findes en ret for hver hovedby i kantonen.

« Domstolene - Generelle oplysninger | Frankrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige