Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Francie

Poslední aktualizace: 30-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Francie

Existuje několik druhů soudů, nazývaných soudní pravomocí, uspořádaných do dvou velkých řádů, právního a správního řádu, podle charakteru příslušných sporů, jejich závažnosti a vážnosti protiprávního jednání.

 • Právní řád:

  • soudy s obecnou příslušností - juridictions civiles français
 • Správní řád - L’ordre administratif français

Pokud vznikne mezi dvěma řády soudní pravomoci – právním a správním – spor o přidělení, je příslušný soud jmenován soudem pro řešení sporných otázek.

Organizační schémata PDF File (PDF File 149 KB)

Doplňkové informace o uspořádání správního řádu ve Francii - Informations complémentaires sur l'organisation de l'ordre administratif en France français

Podrobný výklad

Instanční soud - Tribunal d'instance français

Instanční soud rozhoduje o sporech mezi soukromými osobami, kdy hodnota sporů nepřesahuje 7 600 EUR a zasahuje v oblastech přidělených této soudní pravomoci (žaloby proti osobě a majetku). Nemůže rozhodovat o sporech zákonem vyhrazených jiné soudní pravomoci, i když je příslušná celková částka nižší než 7 600 EUR.

Rozhoduje také o určitých sporech, které ukládá zákon:

 • zadržování odměny za práci,
 • doživotní důchody nižší nebo rovné 3 800 EUR,
 • problémy týkající se voleb,
 • pronájem bytových prostor.

Instanční soud má kromě toho správní příslušnost:

 • zápisy prohlášení o francouzské národnosti,
 • vytváření úředních potvrzení o všeobecně známé skutečnosti a potvrzení o národnosti,
 • přikládání a rušení pozůstalostních pečetí.

Další příslušnost

NahoruNahoru

Soudce instančního soudu vykonává funkci poručenského soudce.

Prohlašuje nezletilé osoby za plnoleté, organizuje ochranný řád (opatrovnictví, poručenství) u osob s narušenými duševními schopnostmi.

Složení a umístění

Instanční soud se skládá z jednoho nebo více soudců, ale o sporech rozhoduje jediný soudce.

Instanční soud obecně sídlí v okresním městě.

Příslušným instančním soudem je soud v místě bydliště odpůrce, tj. osoby, na které něco požadujete.

Místní adresy

Adresu příslušného soudu můžete získat: Žluté stránky - Les Pages Jaunes français (France Telecom) 

Referenční texty

 • Příslušnost a organizace instančního soudu: Předpisy o organizaci soudů: články L321-1 až L323-1 français

Soud prvního stupně - Tribunal de grande instance français

Soud prvního stupně rozhoduje:

 • o sporech mezi soukromými osobami (občanské spory), jejichž částky jsou vyšší než 7 600 EUR,
 • o sporech s jakoukoliv částkou žaloby: rodina (sňatek, rozvod, adopce, dědictví, příbuzenství), národnost, zadržování nemovitého majetku, patenty, značky, rušení společností.

Složení

Soud se skládá ze správních úředníků: předsedy, místopředsedů, soudců, státního návladního, zástupců.

Existují specializovaní soudci jako soudce pro rodinné spory (problémy spojené s rozvodem, rozdělením).

Další specializovaní soudci:

 • soudce pro dražební jednání (náhrada za vyvlastnění),
 • exekuční soudce (sporné záležitosti týkající se zejména zadržení majetku).

Soud prvního stupně všeobecně sídlí v hlavním městě departementu, ale může se nacházet i v jiných obcích.

Na který soud se obrátit?

V zásadě se musíte obracet na soud v místě bydliště osoby, po které cosi vyžadujete.

NahoruNahoru

Výjimky:

 • spory týkající se nemovitého majetku: soud v místě, kde se nachází nemovitost,
 • spory týkající se dědictví: místo, kde se vznikla pozůstalost.

Další výjimky:

 • spory vyplývající ze smlouvy: soud v místě plnění smlouvy,
 • spory vzniklé na základě prodejní smlouvy: soud v místě dodávky,
 • spory vyplývající z výživného: soud v místě bydliště žalobce.

Referenční texty

 • Příslušnost a organizace soudu prvního stupně:
  • Předpisy o organizaci soudů: články L311-1 až L311-4 français
  • Předpisy o organizaci soudů: články L311-10 až L311-13 français

Soud v oblasti obchodního práva - Tribunal de commerce français

Soud v oblasti obchodního práva rozhoduje o všech obchodních sporech:

 • spory mezi obchodníky při provádění jejich živnosti (například pokud obchodník rozporuje hodnotu zboží nakoupeného u jiného obchodníka),
 • spory mezi společníky obchodní společnosti,
 • spory vyplývající z prodeje obchodní živnosti.

Rovněž rozhoduje:

 • o sporech týkajících se obchodních smluv uzavřených mezi obchodníky a zákazníky (pokud například rozporujete kvalitu výrobku, který vám obchodník prodal),
 • spory související se zaplacením a soudní likvidací.

Správní úloha

V kanceláři soudu v oblasti obchodního práva se nachází obchodní rejstřík, do něhož jsou společnosti nebo obchodníci povinni se zapsat.

Složení

Soud v oblasti obchodního práva se skládá z předsedy a dobrovolných soudců v různém počtu. Pokud je to stanoveno, musí zahrnovat alespoň 3 správní úředníky.

Soudce volí na období 2 nebo 4 let zástupci obchodníků a průmyslníků.

Na jaký soud se obrátit?

V departementu se všeobecně nachází několik soudů v oblasti obchodního práva (obvod soudu prvního stupně).

NahoruNahoru

Pokud soud v oblasti obchodního práva není, rozhoduje spory soud prvního stupně podle postupu stanoveného soudy v oblasti obchodního práva.

V zásadě se musíte obracet na soud v místě bydliště osoby, na niž podáváte žalobu. 

Referenční texty

 • Příslušnost soudu v oblasti obchodního práva: Předpisy o organizaci soudů: články L411-1 až L411-7 français

Pracovní soud - Conseil de prud'hommes français

Je pověřen vyřizováním jednotlivých sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vyplývajících z pracovní smlouvy nebo smlouvy o vyučení.

Pokud jste státní úředník nebo zaměstnanec, musíte se obracet na správní soud. Rada zasahuje v případě žaloby zaměstnance nebo zaměstnavatele a snaží se strany usmířit. Rozhoduje pouze tehdy, jestliže kromě zákonné výjimky v zásadě nedošlo k závaznému smíru.

Kde se nachází?

V zásadě v hlavním městě departementu nebo kantonu.

Na jaký soud se obrátit?

Všeobecně na soud v místě podniku. Zaměstnanci, kteří pracují mimo podnik, se musí obracet na soud v závislosti na místě jejich bydliště.

Kdo rozhoduje?

Pracovní soud se skládá ze zvolených soudců, kteří stejným dílem zastupují zaměstnance a zaměstnavatele. Dělí se na 5 specializovaných oddělení:

 • řídící pracovníci,
 • průmysl,
 • obchod a obchodní služby,
 • zemědělství,
 • různé činnosti.

Má závazně společnou sestavu pro zkrácené soudní řízení.

Pokud se hlasy rozdělí mezi 4 rady, předsedá pracovnímu soudu soudce instančního soudu.

Referenční texty

 • Pracovní soud: příslušnost a organizace:
  • Zákoník práce: článek L511-1 français
  • Zákoník práce: články L512-1 až 512-3 français

Soud pro spory v oblasti sociálního zabezpečení - Tribunal des affaires de la sécurité sociale français

Soud pro spory v oblasti sociálního zabezpečení rozhoduje o sporech mezi ústavy sociálního zabezpečení a uživateli.

NahoruNahoru

Spory se hlavně týkají:

 • účasti (zápisu do ústavu sociálního zabezpečení),
 • výpočtu a úhrady příspěvků a dávek.

Není příslušný pro:

 • rozhodnutí lékařského charakteru (příslušnost odborné regionální komise),
 • stížnosti na porušení předpisů sociálního zabezpečení stíhaná trestním soudem,
 • spory související s ustanovením dodatečných důchodů (příslušnost občanských soudů).

Složení

Skládá se z:

 • předsedy (soudce soudu prvního stupně),
 • dobrovolných přísedících, jmenovaných na období 3 let prvním předsedou odvolacího soudu na návrh odborových organizací nejvíce zastoupených zemědělských a nezemědělských oborů.

Kam se obrátit?

Soud pro spory v oblasti sociálního zabezpečení se v zásadě nachází v sídle soudu prvního stupně.

Jeho sekretariát zajišťuje pracovník regionálního ředitelství pro zdravotní a sociální záležitosti.

Příslušným soudem je všeobecně soud v místě vašeho bydliště nebo soud v místě bydliště vašeho zaměstnavatele.

Informujte se v kanceláři soudu prvního stupně nebo ve vašem ústavu sociálního zabezpečení.

Paritní soud v oblasti zemědělských pronájmů - Tribunal paritaire des baux ruraux français

Paritní soud v oblasti zemědělských pronájmů je příslušný k rozhodování sporů vyplývajících ze zemědělského pronájmu mezi vlastníkem zemědělského majetku a pachtýřem nebo nájemcem.

Příklady:

 • nájemné za pacht,
 • doba nájmu,
 • odkoupení půdy.

O čem se nerozhoduje

S jinými než výše uvedenými problémy je nutno se obracet na jiné soudy:

 • se spory týkajícími se existence a charakteru nájmu na soud prvního stupně,
 • se spory týkajícími se platby za pacht na instanční soud.

Složení

Paritnímu soudu v oblasti zemědělských pronájmů předsedá soudce instančního soudu. Jemu pomáhají čtyři zvolení dobrovolní přísedící: dva jsou majitelé a dva jsou nájemci nebo pachtýři.

Jsou voleni na období 5 let z volebních seznamů sestavených starosty obce.

Pokud není možné paritní soud sestavit nebo nemůže být funkční, rozhoduje instanční soud.

Na jaký soud se obrátit?

Na soud v místě, v němž se nachází zemědělský majetek. Soud se nachází v každém hlavním městě kantonu.

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království