Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Finland

Senaste uppdatering: 05-10-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Finland

 org_justice_fin_sv

Inledning

Domstolarna delas upp i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen är allmänna domstolar, förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolar. Dessutom finns det vissa specialdomstolar.

Närmare information

Tingsrätten handlägger brott- och tvistemål och ansökningsärenden.

Till hovrätterna överklagas domar från tingsrätterna. Helsingfors hovrätt är första instans bl.a. i vissa internationella familjemål.

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att styra rättskipningen genom vägledande domar (prejudikat). Hovrätternas utslag kan överklagas till högsta domstolen, men bara om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd (rikssv. prövningstillstånd).

Förvaltningsdomstolarna handlägger besvär över myndighetsbeslut och förvaltningstvistemål.

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta besvärsinstans i förvaltningsrättsliga frågor. Beslut från förvaltningsdomstolarna överklagas till högsta förvaltningsdomstolen. För vissa kategorier av ärenden krävs besvärstillstånd.

Marknadsdomstolen handlägger mål om offentlig upphandling, konkurrensbegränsning och marknadsföring.

Arbetsdomstolen handlägger tvister och arbetsfredsbrott som rör tjänste- och arbetskollektivavtal inom den offentliga sektorn. En tvist som gäller avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare inom den privata sektorn ligger dock utanför arbetsdomstolens kompetens.

Försäkringsdomstolen handlägger bl.a. pensions- och socialstödsärenden. Försäkringsdomstolen handlägger dock inte mål om trafik-, hem- eller annan privatförsäkring.

Länkar

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Finland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-10-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket