Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Anglicko & Wales

Posledná úprava: 11-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Anglicko & Wales

Anglicko a Wales

Súdna služba (Court Service) zodpovedá za administratívnu podporu Odvolacieho súdu, Vrchného súdu, Korunného súdu, grófskych súdov, Súdu pre veci pozostalostné (Probate Service) a niektorých špecializovaných súdov (tribunals). Hoci Snemovňa lordov a magistrátne súdy sú súčasťou štruktúry súdov Anglicka a Walesu, nepatria pod správu Súdnej služby.

Organizačná schéma PDF File (PDF File 126 KB)

Snemovňa lordov (House of Lords)

Snemovňa lordov okrem svojej funkcie ako jedna zo snemovní parlamentu predstavuje najvyšší odvolací súd Spojeného kráľovstva pre trestné a občianskoprávne prípady, hoci neexistuje právo odvolať sa na Snemovňu lordov proti škótskym trestným prípadom. Povolenie odvolať sa na Snemovňu lordov musí udeliť Odvolací súd alebo odvolací výbor (Appeal Committee) Snemovne lordov a povolenie sa prípadom zvyčajne udelí, len ak sa týkajú právnych otázok všeobecného významu. Prípady prejednávajú sudcovia Snemovne lordov povýšení do šľachtického stavu (Lords of Appeal in Ordinary), ktorí sa nazývajú aj Law Lords. Pri prejednávaní prípadov zvyčajne zasadá skupina sudcov v zložení piatich Law Lords.

Odvolací súd (Court of Appeal)

Odvolací súd je rozdelený na dve kolégiá, občianskoprávne a trestnoprávne, a zvyčajne sídli v Londýne. Občianskoprávne kolégium, ktorému predsedá najvyšší sudca (Lord Chief Justice), prejednáva odvolania proti odsúdeniu a proti trestu podané osobami, ktoré odsúdil alebo ktorým vymeral trest Korunný súd. Odvolací súd má právomoc zrušiť alebo potvrdiť rozsudok alebo nariadiť obnovenie konania, a pri odvolaní proti trestu zmeniť trest (ale nie sprísniť ho). Ak však záležitosť postúpi pred Odvolací súd generálny prokurátor (Attorney General), Odvolací súd má právo sprísniť trest, ak ho považuje za neprimerane zhovievavý. V trestnoprávnom kolégiu Odvolacieho súdu zvyčajne zasadajú spolu traja sudcovia, ktorí vydajú len jeden rozsudok.

Občianskoprávne kolégium, ktorému predsedá predseda občianskoprávneho kolégia (Master of the Rolls), prejednáva odvolania hlavne proti rozhodnutiam Vrchného súdu a grófskych súdov. Jeho sudcovia môžu pri prejednávaní nariadiť akékoľvek opatrenie, o ktorom rozhodnú, že malo byť prijaté nižším súdom. V niektorých prípadoch sa nariadi obnovenie konania. Odvolací súd zriedka vypočúva svedkov. Rozhodnutia sa zvyčajne zakladajú na dokumentoch, zápisoch z predchádzajúcich vypočúvaní a argumentoch právnikov zastupujúcich strany. Na Odvolacom súde zvyčajne zasadajú spoločne traja sudcovia, z ktorých každý môže vydať rozsudok. Rozhodnutím súdu je väčšinové stanovisko.

back

HoreHore

Vrchný súd (High Court)

Vrchný súd sídli v Londýne, hoci prípady sa môžu prejednávať v iných častiach Anglicka a Walesu. Vrchný súd môže prejednávať takmer akékoľvek občianskoprávne konanie, hoci v praxi sa zaoberá hlavne väčšími alebo zložitejšími prípadmi. Tvoria ho tri oddelenia (Divisions), ktoré zodpovedajú niektorým starovekým súdom, ktoré Vrchný súd nahradil v devätnástom storočí.

Kráľovský súd (Queen’s Bench Division)

Predstavuje najväčšie z troch oddelení, ktoré sa zaoberá širokou škálou občianskoprávnych záležitostí vrátane žalôb o náhradu škody na základe porušenia zmluvy, sporov vo veci občianskoprávnych deliktov, sporov pre urážku na cti, obchodných sporov a prípadov týkajúcich sa námorníctva (občianskoprávne konania týkajúce sa lodí, napríklad zrážka, poškodenie nákladu a záchrana lode/lodného nákladu).

Vrchný súd má prostredníctvom Správneho súdu (Administrative Court) dozornú funkciu nad veľkým okruhom súdov, špecializovaných súdov a orgánov alebo osôb vykonávajúcich verejné funkcie (vrátane vládnych ministrov). Táto funkcia „súdneho prešetrenia“ má zabezpečiť, aby rozhodnutia prijímané týmito orgánmi alebo osobami boli vykonávané riadne a v súlade so zákonom, a neprekračovali právomoci, ktoré im udelil parlament.

Kancelársky súd (Chancery Division)

Tento sa zaoberá najmä majetkovými záležitosťami vrátane správy majetku ľudí, ktorí zomreli, výkladom závetov, platobnou neschopnosťou a spormi týkajúcimi sa obchodných spoločností vrátane osobných spoločností.

Rodinný súd (Family Division)

Tento sa zaoberá rozvodovými a manželskými záležitosťami, prípadmi týkajúcimi sa detí, napríklad adopcia, nespornými závetmi a deľbou majetku osôb, ktoré zomreli bez zanechania závetu.

Niektoré odvolania z nižších súdov prejednávajú senáty (Divisional Courts) Vrchného súdu (t. j. senáty zložené najmenej z dvoch sudcov). Odvolania z grófskych súdov v prípadoch týkajúcich sa úpadku a pozemkov prejednáva senát Kancelárskeho súdu; senáty Kráľovského súdu prejednávajú odvolania v právnych otázkach z magistrátnych súdov (magistrate’s courts) a Korunného súdu (s výnimkou, ak Korunný súd pojednával vo veci formálnej obžaloby); a senát Rodinného súdu vypočúva odvolania proti rozhodnutiam v záležitostiach rodiny prijatých magistrátnymi súdmi.

back

HoreHore

Grófske súdy (County Courts)

Grófske súdy boli zriadené v polovici devätnásteho storočia a zaoberajú sa väčšinou občianskoprávnych prípadov v Anglicku a Walese. Zjednodušene možno povedať, že menej komplikované prípady prejednávajú grófske súdy, kým zložitejšie prípady prejednáva Vrchný súd. Najväčší počet prípadov prejednávaných grófskymi súdmi sa týka vymáhania pohľadávok, ale grófske súdy prejednávajú aj spätné privlastnenie majetku (t. j. ak sa prerušia hypotekárne platby), rodinné záležitosti, záležitosti adopcie a záležitosti týkajúce sa úpadku. V Londýne rozvodové záležitosti neriešia grófske súdy, ale hlavná registratúra (Principal Registry) Rodinného súdu.

Drobné spory, týkajúce sa pohľadávok alebo náhrady škôd nižších ako 5 000 libier, sa zvyčajne rozhodujú na základe osobitného postupu, ktorý predstavuje lacný a neformálny spôsob riešenia sporov bez potreby využitia služieb advokáta. Sudca môže prijať úlohu vyšetrovateľa a pomôcť žalobcovi aj obžalovanému vysvetliť ich prípad.

Korunný súd (Crown Court)

Korunný súd bol zriadený v roku 1972 namiesto porotných súdov (courts of Assize) a „štvrťročných súdov“ (Quarter Sessions). Predstavuje jeden celoštátny súd, ktorý sídli v rôznych centrách Anglicka a Walesu. Zaoberá sa všetkými závažnými trestnými prípadmi postúpenými z magistrátnych súdov. Určené prípady sa prejednávajú pred sudcom a porotou tvorenou 12 členmi z radov verejnosti.

Porotcovia sa vyberajú náhodne počítačom z osôb vo veku 18 až 70 rokov, ktoré sa nachádzajú v zozname voličov. Výkon funkcie porotcu je spoločenskou povinnosťou a zvolená osoba musí splniť túto povinnosť, ak nie je z nejakého dôvodu vyhlásená za nespôsobilú alebo má právo na ospravedlnenie. Výkon funkcie porotcu trvá priemerne desať pracovných dní, ale môže byť dlhší alebo kratší v závislosti od prípadu prideleného porotcovi. Porotcovia sú niekedy potrební v občianskoprávnej veci, napríklad v procese pre urážku na cti, nie však často. V takomto prípade sa súdny proces konať bude pred Vrchným súdom alebo grófskym súdom.

Korunný súd pôsobí aj ako odvolací súd v prípadoch prejednávaných neplatenými sudcami bez právnického vzdelania na magistrátnych súdoch.

Magistrátne súdy (Magistrates’ Courts)

Magistrátne súdy sa zaoberajú najmä trestnými vecami a prejednáva sa na nich väčšina trestných činov. Najvážnejšie trestné činy sa postupujú na prejednanie na Korunný súd. Magistrátne súdy prejednávajú aj niektoré občianskoprávne veci, napríklad rodinnoprávne veci, vymáhanie niektorých druhov pohľadávok, napríklad nezaplatených miestnych daní, a udeľovanie licencií niektorým firmám, napríklad stávkovým kanceláriám, a povolení pohostinstvám a reštauráciám predávať alkoholické nápoje.

back

HoreHore

Väčšinu prípadov na magistrátnych súdoch prejednávajú neplatení zmierovací sudcovia (lay magistrates) (ktorí sa nazývajú aj ako Justices of the Peace alebo JP’s), ktorí nemajú právnické vzdelanie. Zmierovací sudcovia zvyčajne zasadajú v trojici a sú informovaní o právnych záležitostiach súdnymi úradníkmi s právnickým vzdelaním. Zložitejšie veci na magistrátnych súdoch prejednávajú profesionálni sudcovia známi ako okresní sudcovia (District Judges), ktorí pracujú na plný pracovný úväzok, a zástupcovia okresných sudcov (Deputy District Judges), ktorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok. Magistrátne súdy môžu ukladať pokuty a tresty odňatia slobody (na obmedzenú dobu) osobám, ktoré boli odsúdené.

Niektoré magistrátne súdy sa označujú ako „súdy pre mladistných“ (Youth Courts) a tvoria ich osobitne školení zmierovací sudcovia. Tieto sa zaoberajú len obvineniami proti deťom a mladistvým a žiadosťami týkajúcimi sa detí a mladistvých. Vo väčšine prípadov sa zaoberajú len osobami mladšími ako 18 rokov, ktoré nie sú obvinené spolu s dospelými. Súdy pre mladistvých zasadajú oddelene od ostatných súdov a nie sú prístupné verejnosti. Tvoria ich najviac traja zmierovací sudcovia, medzi ktorými je jeden muž a jedna žena, alebo jeden okresný sudca (magistrátny súd).

Špecializované súdy (Tribunals)

Existuje mnoho špecializovaných súdov, ktoré sa zaoberajú rôznorodými oblasťami, napríklad imigráciou, daňami, duševným zdravím, pozemkami a nehnuteľnosťami, sociálnymi dávkami, dopravou a zamestnaním. Konanie pred špecializovanými súdmi zvykne byť menej formálne ako na iných súdoch. Medzi členmi špecializovaných súdov môžu byť aj špecialisti a experti bez právneho vzdelania, napríklad lekári, a neprofesionáli, hoci predseda má takmer vždy právnu kvalifikáciu. V závislosti od druhu špecializovaného súdu možno odvolania proti rozhodnutiam vyneseným špecializovaným súdom podať na vyšší súd, Vrchný súd alebo Odvolací súd.

Ostatné súdy

Uvedené súdy predstavujú hlavné súdy v Anglicku a Walese, ale sú aj ďalšie, a to: súdy koronerov (Coroners’ Courts), kde koroneri, niekedy s porotou, vyšetrujú príčinu násilnej, neprirodzenej a podozrivej smrti alebo náhlej smrti, kde je príčina smrti neznáma; vojenské súdy, kde sa prejednávajú prípady proti príslušníkom ozbrojených síl, na ktoré sa vzťahuje vojenské právo; a cirkevné súdy, na ktorých sa rozhodujú záležitosti týkajúce sa anglikánskej cirkvi a cirkevného práva.

Ďalšie informácie

Viac informácií o štruktúre súdov v Anglicku a Walese je na adrese:

 • Súdna služba English 
 • Snemovňa lordov English 
 • Sudcovia magistrátnych súdov a magistrátne súdy English 

Viac informácií o porotách možno získať na adrese:

 • www.courtservice.gov.uk/fandl/menu_jury.htm English

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Spojené kráľovstvo - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 11-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo