Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 25-01-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Gemenskapsrätt

Europeiska gemenskapernas domstol - EU:s egen domstol

Europeiska unionen har sina egna rättsregler och sina egna lagar. EG-domstolens uppgift är att se till att dessa lagar följs, att tolka dem och att se till de tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstaterna.

EG-domstolen består av 25 domare och åtta generaladvokater. Domstolen har sitt säte i Luxemburg. Sedan 1989 finns det också en förstainstansrätt som biträder domstolen.

Du kan hitta information om hur EG-domstolen arbetar och vad den har för behörighet på domstolens webbplats.

I tvistemål är EG-domstolens viktigaste uppgift att meddela förhandsavgöranden.

Förhandsavgörandena är ett sätt för EG-domstolen att samarbeta med domstolar i medlemsstaterna när de ska avgöra tvister som har anknytning till gemenskapsrätten.

Om en domstol i en medlemsstat är osäker på hur gemenskapsrätten ska tillämpas, måste den be EG-domstolen om hjälp att klargöra detta innan tvisten kan avgöras. Det är bara medlemsstatens domstol som får vända sig till EG-domstolen, men parterna har två månader på sig att lämna in skriftliga inlagor och de får också framföra sina argument muntligen vid domstolsförhandlingen.

Genom systemet med förhandsavgöranden kan man se till att gemenskapsrätten tolkas och tillämpas på samma sätt i hela EU. EG-domstolen uttalar sig bara om rättsfrågan, det vill säga vad som gäller enligt gemenskapsrätten. Den domstol i en medlemsstat som har begärt förhandsavgörandet måste därefter tillämpa EG-domstolens tolkning på tvisten, och får inte ändra eller förvränga den.

Några initiativ som har anknytning till rättssystemets uppbyggnad

Gemenskapsrätten innehåller inga bestämmelser om hur medlemsstaterna ska utforma rättskipningen i tvistemål.

På Europeiska kommissionens initiativ har rådet antagit ett direktiv om miniminormer för rättshjälp. I oktober 2004 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om medling.

Referensdokument

 • Förslag till direktiv om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister (KOM/2004/0718 slutlig)
 • Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer
 • Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister
 • Grönbok om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt (KOM/2002/0196 slutlig)

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 25-01-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket