Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > EU-ret

Seneste opdatering : 25-01-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - EU-ret

De Europæiske Fællesskabers Domstol: EU's dømmende myndighed.

Den Europæiske Union vedtager sine egne retsforskrifter, sine egne love. Domstolens opgave er at fortolke disse love samt sørge for, at de overholdes og anvendes ens i alle medlemsstater.

Domstolen består af 25 dommere og 8 generaladvokater. Den har sæde i Luxembourg. Den er siden 1989 blevet assisteret af en ret i første instans.

Du kan finde alle relevante oplysninger om Domstolens virkemåde og kompetenceområder ved at konsultere dens netsted.

I civilretlig henseende er Domstolens vigtigste kompetenceområde afgørelsen af præjudicielle spørgsmål.

Ved denne procedure er der indført et samarbejde mellem Domstolen og de nationale domstole i de tilfælde, hvor disse bliver anmodet om at afgøre tvister, der indebærer anvendelse af EU-retten.

Hvis de nationale domstole er i tvivl om anvendelsen af EU-retten, skal de anmode Domstolen om at afklare spørgsmålet, inden de træffer afgørelse. Kun de nationale domstole kan forelægge sådanne sager for Domstolen, men parterne i tvisten har en frist på to måneder til at fremsætte skriftlige bemærkninger, og de kan også fremsætte deres argumenter mundtligt under retsmøderne.

Dette system sikrer, at EU-retten fortolkes og anvendes ens i hele EU. Domstolen præciserer nemlig, hvorledes retstilstanden er på det pågældende område af i EU-retten. Den nationale domstol, der modtager svaret, skal i den forelagte sag anvende retsreglen i overensstemmelse med Domstolens fortolkning, uden at ændre eller modificere den.

Initiativer i forbindelse med retssystemets opbyggning.

Fællesskabsretten regulerer ikke organisationen af civilretterne i medlemsstaterne.

På Europa-Kommissionens initiativ har Rådet vedtaget et direktiv om fastlæggelse af mindsteregler for retshjælp. I oktober 2004 forelagde Kommission et forslag til et direktiv om mægling.

Referencedokumenter

 • Forslag til direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (KOM/2004/0718 endelig udg.)
 • Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser
 • Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art
 • Grønbog om alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område (KOM/2002/0196 endelig udg.)

« Domstolene - Generelle oplysninger | EU-ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 25-01-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige