Европейска комисия > ЕСМ > Съдебна организация > Право на Общността

Последна актуализация: 16-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Съдебна организация - Право на Общността

Съдът на Европейските общности - съд за Европа

Европейският съюз изготвя свои собствени закони и разпоредби. Работата на Съда е да прилага и тълкува тези закони и да направи така, че те да бъдат прилагани еднакво във всички държави-членки.

Съдът се състои от 25 съдии и осем генерални адвокати. Намира се в Люксембург. От 1989 г. насам той бива подпомаган от Първоинстанционния съд.

Полезна информация за работата и юрисдикцията на Съда можете да намерите на неговия сайт.

Относно гражданските въпроси основната юрисдикция на Съда е във връзка с преюдициалните запитвания.

Това е процедура, която позволява сътрудничество между Съда и националните съдилища, които трябва да вземат решения по спорове, включващи прилагането на правото на Общността.

Ако националните съдилища не са сигурни в това как да прилагат правото на Общността, те трябва да помолят Съда за разяснение преди да издадат решение. Въпросът може да бъде отнесен до Съда само от националния съд, но страните по спора имат два месеца, през които да представят писмени коментари, а могат да представят своите аргументи и устно - по време на изслушването.

Тази система осигурява възможност правото на Общността да се интерпретира и прилага еднакво на територията на ЕС. Съдът се произнася по правото, тоест изяснява кой е приложимият нормативен акт на Общността. Националният съд, към който е адресирано това решение, трябва да приложи по отношение на спора нормативния акт така, както той е изтълкуван от Съда - без промени или изкривявания.

Някои инициативи за обсега на съдебната система

Правото на Общността не регулира организацията на гражданските съдилища в държавите-членки.

По инициатива на Европейската комисия, Съдът прие директива, която установява минимални правила за правна помощ. През октомври 2004 г. Комисията представи предложение за директива относно посредничеството.

Документи за справка

 • Предложение за директива относно определени аспекти на посредничеството по граждански и търговски въпроси (COM/2004/0718 окончателен)
 • Директива 2004/80/EО на Съвета от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления
 • Директива 2003/8/EО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяване на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове
 • Зелена книга за алтернативно разрешаване на спорове в гражданското и търговското право (COM/2002/0196 окончателен)

« Съдебна организация - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 16-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство