Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Ciper

Zadnja sprememba: 09-02-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Ciper

PRISTOJNOST IN POOBLASTILA V ORGANIZACIJI SODSTVA NA CIPRU 

KAZALO

1. Sodno oblast izvajajo vrhovno sodišče in z zakonom ustanovljena nižja sodišča. 1.
2. Vrhovno sodišče je bilo ustanovljeno leta 1964. Dodeljene so mu bile pristojnosti in pooblastila vrhovnega ustavnega sodišča in nekdanjega vrhovnega sodišča (ki ustreza angleškemu poimenovanju High Court, v grščini pa se imenuje enako kot sedanje vrhovno sodišče).* 2.
3. Ustava Cipra določa strogo delitev oblasti. Institucionalna in funkcionalna delitev oblasti je glavna značilnost ustave. 3.
4. ORGANIZACIJA SODSTVA NA CIPRU 4.
5. Najvišji sodni organ je vrhovno sodišče. 5.
6. PRISTOJNOST VRHOVNEGA SODIŠČA 6.
7. IZVAJANJE PRISTOJNOSTI VRHOVNEGA SODIŠČA 7.
8. OKROŽNA SODIŠČA 8.
9. SODNIKI OKROŽNEGA SODIŠČA 9.
10. NIŽJA SODIŠČA, PRISTOJNA ZA POSEBNA PODROČJA 10.
11. POOBLASTILA SODIŠČ 11.
12. PRISTOJNOST VRHOVNEGA SODIŠČA V ZVEZI Z IMENOVANJEM, NAPREDOVANJEM, PREMESTITVIJO, PRENEHANJEM SODNIŠKE SLUŽBE TER RAZREŠITVIJO SODNIKOV 12.
13. SODNE PISARNE VRHOVNEGA SODIŠČA, OKROŽNIH SODIŠČ, DRUŽINSKIH SODIŠČ, DELOVNIH SODIŠČ, SODIŠČ ZA NADZOR NAD NAJEMNINAMI IN VOJAŠKEGA SODIŠČA 13.

 

1. Sodno oblast izvajajo vrhovno sodišče in z zakonom ustanovljena nižja sodišča.

Ustava določa, da se ustanovijo civilna in kazenska sodišča „v takšnem številu, da zadostujejo za pravilno in pravočasno izvajanje sodne oblasti ter za zagotavljanje učinkovite uporabe določb te ustave, ki zagotavlja temeljne pravice in svoboščine, pri čemer delujejo v mejah pristojnosti, ki jih imajo“ (člen 158.2).

2. Vrhovno sodišče je bilo ustanovljeno leta 1964. Dodeljene so mu bile pristojnosti in pooblastila vrhovnega ustavnega sodišča in nekdanjega vrhovnega sodišča (ki ustreza angleškemu poimenovanju High Court, v grščini pa se imenuje enako kot sedanje vrhovno sodišče).*

Vrhovno sodišče izvaja svojo pristojnost in pooblastila v skladu z ustavo ter v okviru, ki ga določa ustava za izvajanje pooblastil vrhovnega ustavnega sodišča in nekdanjega vrhovnega sodišča.

3. Ustava Cipra določa strogo delitev oblasti. Institucionalna in funkcionalna delitev oblasti je glavna značilnost ustave.

Institucionalna in funkcionalna delitev oblasti je glavna značilnost ustave. Razen kadar ustava izrecno določa drugače, oblast izvaja veja (zakonodajna, izvršilna, sodna), ki ji ta oblast pripada glede na naravo posamezne funkcije. Merilo za določitev narave in razvrstitve funkcij države je vsebinsko. Če ni mogoče doseči soglasja ali če obstaja dvom, o tem odloči sodna oblast, ker je tista veja oblasti, ki običajno razlaga ustavo in zakone. Vse tri veje so na svojem področju neodvisne in samostojne ter samostojno zagotavljajo izvajanje svojih pristojnosti. Vsaka veja je izključno pristojna za določitev pravil delovanja. Za sodno vejo oblasti lahko poslovnike in institucionalne predpise o splošnem izvajanju sodne pristojnosti določi le vrhovno sodišče.

Na vrh straniNa vrh strani

4. ORGANIZACIJA SODSTVA NA CIPRU

 1. Sodno oblast na Cipru izvajajo vrhovno sodišče in nižja sodišča, ki so določena z zakonom.
 2. Ustanavljanje sodnih odborov ali začasnih sodišč s kakršnim koli imenom ni dovoljeno. Nobeno sodišče ne sme biti ustanovljeno zunaj pravnega reda, ki je določen z ustavo, in ne sme delovati zunaj njega. Vsa nižja sodišča so vključena v hierarhijo sodišč. Sodniki vrhovnega sodišča in nižjih sodišč so poklicni sodniki Republike Ciper, vsem pa sta zagotovljeni trajna funkcija in neodvisnost.
 3. Ustanovitev, sestava in delovanje vsakega sodišča morajo biti v skladu z jamstvi v pravnem postopku, ki so vključena v ustavo kot osebna pravica, ter morajo zagotavljati ta jamstva (člen 30.2 Ustave).
 4. Vsaka veja oblasti mora v okviru svojih pristojnosti učinkovito varovati človekove pravice (člen 35 Ustave).
Sodna oblast se izvaja:
 1. s strani sodišč, ki so nepristranska in pristojna v skladu z zakonom;
 2. v nepristranskem postopku z javno obravnavo in
 3. v razumnem časovnem obdobju.

Postopek se konča z utemeljeno sodbo.

5. Najvišji sodni organ je vrhovno sodišče.

Sestavljajo ga predsednik in 12 članov. Sodniki vrhovnega sodišča so z vseh vidikov enakovredni. Glavno vlogo ima predsednik.

6. PRISTOJNOST VRHOVNEGA SODIŠČA

Vrhovno sodišče je najvišje pritožbeno sodišče v Republiki Ciper. Ustava ne določa pravice do pritožbe. Pritožba zoper sodne odločbe vseh sodišč je določena z zakonom. Na Cipru sta dve stopnji sodišč: izvirna in pritožbena. Vrhovno sodišče je pristojno za pritožbe in tudi na naslednjih področjih:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. Pristojnost vrhovnega sodišča kot ustavnega sodišča: predhodni in naknadni nadzor nad ustavnostjo zakonov (in predpisov), razlaga ustave v primeru nejasnosti določb ter reševanje sporov med državnimi organi in institucijami.
 2. Sodna revizija: pregled zakonitosti aktov, odločb in opustitev katerega koli telesa, organa ali osebe, ki izvaja izvršilno ali upravno oblast. Revizija se izvede na podlagi zahtevka posameznika, da obstaja negativen ali neposreden vpliv na obstoječ zakonit interes vlagatelja; zahtevek je treba vložiti v 75 dneh od trenutka, ko je vlagatelj izvedel za zadevo.
 3. Pristojnost za izdajanje posebnih sodnih odredb: ta pristojnost ustreza pristojnosti glavnega civilnega sodišča Anglije (High Court of England) za izdajanje odredb habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto in certoriari, ki se zaradi zgodovinskih razlogov imenujejo „prerogativi“. Odredba habeas corpus je namenjena nadzoru nad zakonitostjo pridržanja posameznika. Glavni cilj odredb certiorari in prohibition je zagotoviti, da nižja sodišča delujejo v mejah svoje pristojnosti in v skladu s temeljnimi pravili za izvajanje sodne oblasti. Odredba mandamus ima značilnosti ukaza; omogoča izdajo naloga nižjim sodiščem ali javnim organom, v skladu s katerim morajo izvršiti z zakonom določeno obveznost (zunaj področja upravnih aktov). Odredba quo warranto omogoča organu, da preveri, na kakšni podlagi temelji prevzeto javno pooblastilo, s čimer izključi in prepreči protipravno pridobitev oblasti.
 4. Pristojnost za volilne zadeve.
 5. Pristojnost vrhovnega sodišča kot sodišča prve stopnje v vseh z zakonom določenih zadevah.

7. IZVAJANJE PRISTOJNOSTI VRHOVNEGA SODIŠČA

 1. Izvirno pristojnost na splošno izvaja sodnik posameznik.
 2. Zoper sodno odločbo vrhovnega sodišča, izdano v okviru izvirne pristojnosti, se lahko vloži pritožba, ki jo obravnava petčlanski sodni senat.
 3. Če vrhovno sodišče meni, da je to ustrezno, lahko izvede sodno revizijo neposredno celotno sodišče, ki ga sestavlja najmanj sedem sodnikov, v tem primeru pritožba ni mogoča.
 4. V pritožbah zoper sodne odločbe nižjih sodišč v okviru pritožbene pristojnosti vrhovnega sodišča odloča tričlanski senat. Vendar lahko sodišče kljub temu določi razširjeni senat, kadar obravnava posebno pomembna pravna vprašanja.
 5. V okviru pristojnosti vrhovnega sodišča kot ustavnega sodišča in sodišča za volilne zadeve odloča celotno sodišče.

8. OKROŽNA SODIŠČA

V civilnih in kazenskih zadevah so izvirno pristojna okrožna sodišča in glavna kazenska sodišča, ki so sestavljena iz članov okrožnih sodišč. Okrožno sodišče ni pristojno za civilne spore, v primerih ko je na podlagi zakona pristojno:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. vrhovno sodišče;
 2. nižja sodišča, pristojna za posebna področja (omejena pristojnost).

V vsakem upravnem okrožju na Cipru je eno okrajno sodišče.*

Okrožno sodišče je pristojno v civilnih in kazenskih zadevah, ki so povezane z okrožjem, za katero je pristojno. Sodišče obravnava tožbe, v katerih predmet spora izhaja iz okrožja, za katero je pristojno, ali če toženec prebiva v tem okrožju.**

9. SODNIKI OKROŽNEGA SODIŠČA

Okrožna sodišča so sestavljena iz predsednika sodišča, višjih okrožnih sodnikov in okrožnih sodnikov. Materialna pristojnost sodnika v civilnih zadevah je odvisna od obsega spora z vidika denarne vrednosti in varnosti sodnika. Okrožni sodnik je pristojen za zadeve, v katerih vrednost predmeta spora ne presega 50 000 CYP. Višji okrožni sodnik je pristojen za zadeve, ki ne presegajo vrednosti 250 000 CYP. Civilna pristojnost predsednika okrožnega sodišča na prvi stopnji je neomejena.

Kazenska pristojnost je enaka za vse sodnike okrožnega sodišča. Obravnavajo lahko kazniva dejanja, za katera se lahko izreče zaporna kazen do pet let, in kazniva dejanja, za katera je zagrožena daljša kazen, če s tem soglaša generalni tožilec in če menijo, da to utemeljujejo vsa dejstva v zadevi, ob tem pa morajo upoštevati tudi kazni, ki jih lahko izreče okrožno sodišče.

Okrožno sodišče je pristojno v zadevah, ki so povezane z okrožjem, za katero je pristojno. Obravnava tožbe, vložene v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so bila storjena v okrožju, za katero je pristojno.

Na vrh straniNa vrh strani

Pristojnost glavnega kazenskega sodišča ni lokalno ali materialno omejena. Sodišče lahko odloča v zvezi z vsemi kaznivimi dejanji ne glede na kraj storitve ali težo kaznivega dejanja.

Glavno kazensko sodišče ima tri člane. Sestavljajo ga predsednik okrožnega sodišča, višji okrožni sodnik in okrožni sodnik.

Zdaj so na Cipru štiri stalna glavna kazenska sodišča.

10. NIŽJA SODIŠČA, PRISTOJNA ZA POSEBNA PODROČJA

 1. Družinska sodišča.
  Družinsko sodišče je pristojno za reševanje sporov med člani grške pravoslavne cerkve, ki so povezani z razvezo zakonske zveze, prenehanjem življenjske skupnosti, skupnim življenjem zakoncev ali družinskimi razmerji. Izraz „družinska razmerja“ vključuje premoženjska razmerja.
  V postopkih razveze zakonske zveze ima družinsko sodišče tri člane, in sicer predsednika ter dva sodnika.
  Vse druge spore obravnava sodnik posameznik.
  Zdaj sta na Cipru dve družinski sodišči.
 2. Sodišča za nadzor nad najemninami
  Sodišče za nadzor nad najemninami je pristojno v sporih v zvezi z najemnino nadzorovanih zemljišč in stanovanj. Sodišče sestavljajo trije člani, ki jih imenuje vrhovni sodni svet, in sicer predsednik, ki je pravnik, ter dva člana, ki nista pravnika in ju vrhovni sodni svet izbere med predstavniki najemodajalcev ter najemojemalcev.
  Sodno odločbo izda predsednik sodišča, potem ko upošteva stališča pomočnikov, ki imajo svetovalno vlogo.
  Zdaj so na Cipru tri sodišča za nadzor nad najemninami.
 3. Delovna sodišča
  Delovno sodišče je pristojno v sporih v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja in za določitev nadomestila, ki ga je treba plačati delojemalcu.
  Sodišče sestavljajo predsednik, ki je pravnik, in dva člana, ki nista pravnika ter sta izbrana med predstavniki delodajalcev in delojemalcev. Člane sodišča imenuje vrhovni sodni svet s seznama, ki ga predloži pristojni minister. Mnenje predsednika o vseh pravnih vprašanjih, ki se pojavijo kadar koli med postopkom, je za člane zavezujoče.
  Zdaj so na Cipru tri delovna sodišča.
 4. Vojaško sodišče
  Vojaško sodišče je pristojno za odločanje v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih storijo člani narodne garde. Sodišče sestavljajo predsednik, ki je pravnik, in dva člana vojske, ki ju vrhovni sodni svet izbere s seznama, ki ga predloži pristojni minister.
  Predsednik in člani družinskih sodišč ter predsedniki sodišč za nadzor nad najemninami, delovnih sodišč in vojaškega sodišča so stalni sodniki.

11. POOBLASTILA SODIŠČ

POOBLASTILA SODIŠČ ZA IZVAJANJE PRISTOJNOSTI

VRHOVNO SODIŠČE

Pooblastila vrhovnega sodišča za izvajanje pristojnosti so določena v ustavi in tudi Zakonu o sodiščih. Pooblastila morajo vedno izpolnjevati načelo delitve oblasti ter biti v skladu z neodvisnostjo in samostojnostjo sodne funkcije.

Na vrh straniNa vrh strani

NIŽJA SODIŠČA

Pooblastila nižjih sodišč za izvajanje pristojnosti so določena v zakonu, ki opredeljuje tudi njihovo ustanovitev in delovanje. Tudi v tem primeru morajo biti zakonske določbe v skladu z določbami iz ustave. Pravila o izvajanju sodne oblasti so za vsa sodišča enaka.

IZVIRNA POOBLASTILA SODIŠČ

Vrhovno sodišče in nižja sodišča so izvirno pristojna za izdajanje vseh sodnih listin, potrebnih za zavarovanje funkcije in temelja sodišč kot pravosodnih organov.

12. PRISTOJNOST VRHOVNEGA SODIŠČA V ZVEZI Z IMENOVANJEM, NAPREDOVANJEM, PREMESTITVIJO, PRENEHANJEM SODNIŠKE SLUŽBE TER RAZREŠITVIJO SODNIKOV

 1. Vrhovno sodišče je državni vrhovni sodni svet.
 2. Vrhovni sodni svet je v skladu z ustavo izključno pristojen za imenovanje, napredovanje, premestitev članov nižjih sodišč in disciplinski nadzor nad njimi.
 3. Sodnik se upokoji, če ne more opravljati dolžnosti zaradi duševne ali telesne nezmožnosti ali bolezni.
 4. Sodnik se lahko razreši zaradi neprimernega ali nevestnega ravnanja.

Vrhovno sodišče lahko v sodnem postopku, v katerem ima sodnik pravico biti zaslišan in predstaviti zadevo sodišču, odloči, da sodniku, ne glede na njegovo stopnjo, preneha sodniška služba zaradi duševne ali telesne nezmožnosti, ali ga razreši zaradi neprimernega ali nevestnega ravnanja.

----------

(Zgornje besedilo je del poročila, ki ga je predsednik vrhovnega sodišča Cipra G. M. Pikis predstavil na Evropski konferenci o sodobnih evropskih vprašanjih v zvezi z notranjim izvajanjem sodne oblasti v letu 2000 (Atene, 4.–6. junij 1999).)

Na vrh straniNa vrh strani

----------

13. SODNE PISARNE VRHOVNEGA SODIŠČA, OKROŽNIH SODIŠČ, DRUŽINSKIH SODIŠČ, DELOVNIH SODIŠČ, SODIŠČ ZA NADZOR NAD NAJEMNINAMI IN VOJAŠKEGA SODIŠČA

V sodnih pisarnah vrhovnega sodišča in nižjih sodišč delajo spodaj navedeni uradniki ali zaposleni, ki opravljajo delo, za katerega so odgovorni, v skladu z navodili vrhovnega sodišča in določbami ustreznih zakonov ali postopkovnimi pravili.

 1. Glavni sodni tajnik vodi pravosodne upravne oddelke.
 2. Pomočnik glavnega sodnega tajnika pomaga pri organizaciji, spremljanju in upravljanju delovanja pravosodnih upravnih oddelkov ter nadzoru nad njim.
 3. Višji sodni tajniki: vodijo upravno osebje okrožnih sodišč.
 4. Sodni tajniki 1. stopnje. Sodni tajniki 1. stopnje vodijo upravne oddelke sodišč (vloge, pritožbe v civilnih in kazenskih zadevah, zahtevki za sodno revizijo in poročila o njej, pravne objave, zadeve pomorskega prava, civilne zadeve okrožnih sodišč, kazenske zadeve okrožnih sodišč, upravljanje premoženja, izvrševanje sodnih odločb in odredb).
 5. Sodni uradniki: opravljajo pravne strokovne naloge pri vrhovnem sodišču.
 6. Višji sodni zapisnikarji. Sodni zapisnikarji pripravijo zapisnik sodne obravnave in celoten prepis.
 7. Višji sodni izvršitelji: opravljajo naloge v zvezi z izvršitvijo sodnih odločb.
 8. Računovodje.
 9. Tajniško osebje: tajniki, pisarniško osebje/strojepisci, pisarniški pomočniki in kurirji.

Sodni tajnik pri vsakem sodišču izdaja vse sodne pozive in izvršilne naloge, vlaga vse sodne listine in sodbe, vodi evidenco vseh sodnih postopkov, izdaja overjene izvode postopkov ter vodi evidenco vseh taks in denarnih kazni, ki jih je treba plačati sodišču in so že bile plačane. Pri okrožnih sodiščih sodni tajnik nadzoruje upravljanje premoženja v skladu z določbami člena 189 Zakona o upravljanju premoženja ter zagotovi, da so evidence izvršiteljev in upraviteljev pravilno predložene. Po imenovanju sodišča je odgovoren za odobritev izdatkov in izvrševanje sodnih odločb.

* Zakon 33/64; Republiški generalni tožilec proti Mustafu Ibrahimu in drugim (1964) C.L.R. 195.

* Dodatek k izvirniku: glej tudi sodno odločbo vrhovnega sodišča št. 1383 v skladu s členom 3(4) Zakona o sodiščih iz leta 1960 (14/60) – Uradni list Republike Ciper, št. 1130, 13.9.1974.

** Dodatek k izvirniku: glej tudi Zakon 43/74.

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Ciper - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 09-02-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo