Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Cyprus

Posledná úprava: 09-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Cyprus

JURISDIKCIA A PRÁVOMOCI V ORGANIZÁCII SÚDNICTVA NA CYPRE 

OBSAH

1. Súdnu právomoc uplatňuje najvyšší súd a nižšie súdy ustanovené zákonom. 1.
2. Najvyšší súd bol zriadený v roku 1964. Prevzal jurisdikciu a právomoci najvyššieho ústavného súdu a súdu, ktorý bol predtým známy v anglickom jazyku ako „najvyšší súd“ (High Court) (hoci v gréckom jazyku pod rovnakým názvom ako súčasný najvyšší súd (Supreme Court)).* 2.
3. V ústave Cypru je zakotvené prísne oddelenie právomocí vlády. 3.
4. ORGANIZÁCIA SÚDNICTVA NA CYPRE 4.
5. Najvyšší súd je najvyšším súdnym orgánom. 5.
6. SÚDNA PRÁVOMOC NAJVYŠŠIEHO SÚDU 6.
7. UPLATŇOVANIE SÚDNEJ PRÁVOMOCI NAJVYŠŠÍM SÚDOM 7.
8. OKRESNÉ SÚDY 8.
9. SUDCOVIA OKRESNÝCH SÚDOV 9.
10. NIŽŠIE SÚDY SO SÚDNOU PRÁVOMOCOU V OSOBITNÝCH OBLASTIACH 10.
11. PRÁVOMOCI SÚDOV 11.
12. PRÁVOMOC NAJVYŠŠIEHO SÚDU VYMENOVAŤ, POVÝŠIŤ, PRELOŽIŤ, UKONČIŤ SLUŽBU A PREPUSTIŤ ČLENOV SÚDNEJ SLUŽBY 12.
13. REGISTRE NAJVYŠŠIEHO SÚDU, OKRESNÝCH SÚDOV, RODINNÝCH SÚDOV, SÚDOV PRE PRIEMYSELNÉ SPORY, SÚDOV PRE REGULÁCIU NÁJMOV A VOJENSKÝCH SÚDOV 13.

 

1. Súdnu právomoc uplatňuje najvyšší súd a nižšie súdy ustanovené zákonom.

Ústava stanovuje zriadenie občianskych a trestných súdov „v dostatočnom počte pre správnu a nezdĺhavú správu súdnictva a pre zabezpečenie účinného uplatňovania ustanovení tejto ústavy v rámci ich kompetencie zaručujúc základné práva a slobody“ (článok 158.2.).

2. Najvyšší súd bol zriadený v roku 1964. Prevzal jurisdikciu a právomoci najvyššieho ústavného súdu a súdu, ktorý bol predtým známy v anglickom jazyku ako „najvyšší súd“ (High Court) (hoci v gréckom jazyku pod rovnakým názvom ako súčasný najvyšší súd (Supreme Court)).*

Najvyšší súd uplatňuje svoju jurisdikciu a právomoci v súlade s ústavou a v rámci rámca stanoveného ústavou pre uplatňovanie právomocí najvyššieho ústavného súdu a najvyššieho súdu.

3. V ústave Cypru je zakotvené prísne oddelenie právomocí vlády.

Inštitucionálne a funkčné oddelenie právomocí je hlavným znakom ústavy. Okrem prípadov, keď ústava výslovne uvádza protichodné ustanovenie, právomoc uplatňuje zložka (legislatívna, výkonná, súdna), ktorej právomoc patrí ako obvyklý dôsledok podľa charakteru osobitnej funkcie. Kritérium na určenie charakteru a klasifikácie funkcií štátu je vecné. V prípade nesúhlasu alebo pochybnosti je súdna zložka ako orgán, ktorý je prirodzene prispôsobený tomu, aby vysvetlil ústavu a zákony, arbitrom. Každá z troch zložiek je vo svojej oblasti nezávislá a samostatná a sama o sebe pôsobí tak, aby zabezpečila svoju pôsobnosť. Každá zložka má výhradnú právomoc určiť pravidlá svojho fungovania. Rokovací poriadok a inštitucionálne ustanovenia, ktorými sa riadi uplatňovanie jurisdikcie vo všeobecnosti, určuje v prípade súdnej zložky výhradne najvyšší súd.

HoreHore

4. ORGANIZÁCIA SÚDNICTVA NA CYPRE

 1. Súdnictvo na Cypre spravuje podľa zákona najvyšší súd a nižšie súdy.
 2. Vytvorenie súdnych výborov alebo ad hoc súdov pod akýmkoľvek názvom nie je dovolené. Žiadny súd sa nemôže zriadiť, ani fungovať mimo súdneho poriadku ustanoveného ústavou. Všetky nižšie súdy sú začlenené do súdnej hierarchie. Sudcovia najvyššieho súdu a nižších súdov sú všetci stálymi sudcami Cyperskej republiky a všetci využívajú rovnaké záruky trvalosti a nezávislosti.
 3. Zriadenie, zloženie a fungovanie každého súdu musí byť v súlade so zárukami spravodlivého procesu a musí zabezpečovať záruky spravodlivého procesu, ktoré sú zakotvené v ústave ako individuálne právo (článok 30.2. ústavy).
 4. Účinná ochrana ľudských práv je povinnosťou každej zložky vlády v rámci jej právomoci (článok 35 ústavy).
Spravodlivosť sa má vykonávať
 1. prostredníctvom súdov, ktoré sú nezávislé a majú súdnu právomoc podľa zákona;
 2. v rámci nezaujatého verejného vypočutia, a
 3. v primeranej lehote;

Proces končí zdôvodneným rozsudkom súdu.

5. Najvyšší súd je najvyšším súdnym orgánom.

Je zložený z predsedu a ďalších 12 členov. Sudcovia najvyššieho súdu sú si v každom zmysle rovní. Predseda má prednosť.

6. SÚDNA PRÁVOMOC NAJVYŠŠIEHO SÚDU

Najvyšší súd je najvyšším odvolacím súdom v republike. Ústava sama o sebe neustanovuje právo na odvolanie. Právo na odvolanie sa proti rozsudkom každého súdu je ustanovené zákonom. Sú dve úrovne súdnej právomoci: prvostupňová a odvolacia. Najvyšší súd má okrem svojej odvolacej funkcie aj súdnu právomoc v týchto oblastiach.

HoreHore

 1. Súdna právomoc ústavného súdu: predbežná a následná kontrola ústavnosti zákonov (a právnych predpisov), interpretácia ústavy v prípadoch, keď sú jej ustanovenia nejasné, a rozhodovanie o sporoch medzi orgánmi a inštitúciami republiky.
 2. Súdne preskúmanie: Preskúmanie zákonnosti zákonov, rozhodnutí a opomenutí akéhokoľvek orgánu, úradu alebo osoby, ktoré uplatňujú výkonnú alebo správnu právomoc. Preskúmanie sa vykonáva na základe žiadosti osoby, ktorá sa sťažuje na to, že existujúci oprávnený záujem žiadateľa je nepriaznivo a priamo dotknutý; žiadosť sa musí podať do 75 dní odo dňa, kedy sa žiadateľ dozvedel o veci.
 3. Súdna právomoc na vydanie prednostných súdnych príkazov: Súdna právomoc odpovedá súdnej právomoci najvyššieho súdu Anglicka vydávať súdne príkazy na predvedenie osôb na súd, súdne príkazy nižšiemu súdu, aby vykonal to, čo prináleží k jeho povinnosti, súdne príkazy nižšiemu súdu, aby zastavil konanie, súdne príkazy na uvedenie dôvodu tvrdeného oprávnenia a predloženie veci vyššej inštancii na preskúmanie, ktoré sa nazývajú „prednostnými“ z historických dôvodov. Súdny príkaz nariaďujúci predvedenie osoby na súd slúži na kontrolu zákonnosti zadržania jednotlivca. Hlavným cieľom súdnych príkazov na predloženie veci vyššej inštancii na preskúmanie a súdnych príkazov vyššieho súdu nižšiemu súdu, aby zastavil konanie, je zabezpečiť, aby nižšie súdy pôsobili v rámci svojich súdnych právomocí a v súlade so základnými pravidlami správy súdnictva. Súdny príkaz nižšiemu súdu, aby vykonal to, čo prináleží k jeho povinnosti, má charakter nariadenia; umožňuje vydať nižšiemu súdu alebo verejnému orgánu príkaz, aby splnil povinnosť nariadenú zákonom (mimo oblasti administratívnych aktov). Súdny príkaz na uvedenie dôvodu tvrdeného oprávnenia zabezpečuje, aby orgán skontroloval základ, na základe ktorého sa verejný orgán zmocňuje svojho oprávnenia, s cieľom znemožniť alebo zabrániť prisvojeniu právomoci.
 4. Súdna právomoc volebného súdu.
 5. Súdna právomoc súdu prvej inštancie v akejkoľvek veci stanovenej zákonom.

7. UPLATŇOVANIE SÚDNEJ PRÁVOMOCI NAJVYŠŠÍM SÚDOM

 1. Všeobecne povedané, prvostupňovú súdnu právomoc uplatňuje samosudca.
 2. Proti rozsudku najvyššieho súdu vydaného pri uplatnení prvostupňovej súdnej právomoci sa možno odvolať pred päťčlennou súdnou porotou.
 3. Súdne preskúmanie môže, ak to najvyšší súd považuje za vhodné, vykonať priamo celý súd, ktorý je zložený aspoň zo siedmich sudcov; v takomto prípade nie je možné sa odvolať.
 4. V prípade odvolania proti rozsudkom nižších súdov uplatňuje odvolaciu súdnu právomoc najvyššieho súdu trojčlenná porota. Súd však môže rozhodnúť o rozšírení odvolacej poroty, ak vyvstanú právne otázky osobitného významu.
 5. Súdne právomoci najvyššieho súdu ako ústavného súdu a volebného súdu uplatňuje celý súd.

8. OKRESNÉ SÚDY

Prvostupňovú občiansku a trestnú súdnu právomoc uplatňujú okresné súdy a porotné súdy, ktoré sú vytvorené z členov okresných súdov. Občianskoprávne spory sú vylúčené zo súdnej právomoci okresného súdu, ak sa na základe zákona postupuje súdne rozhodnutie:

HoreHore

 1. najvyššiemu súdu;
 2. nižším súdom so súdnou právomocou v osobitných oblastiach (obmedzená súdna právomoc).

Okresný súd sídli v každom správnom okrese Cypru.*

Súdna právomoc – občianska a trestná – okresného súdu je miestna. Súd si vypočuje tie žaloby, ktorých predmet sporu vznikol v rámci jeho okresu alebo ktorých odporca má v jeho okrese sídlo.**

9. SUDCOVIA OKRESNÝCH SÚDOV

Okresné súdy sú zložené z predsedov súdov, vyšších okresných sudcov a okresných sudcov. Vecná súdna právomoc sudcu v občianskoprávnych veciach závisí od rozsahu sporu v zmysle jeho peňažnej hodnoty a bezpečnosti sudcu. Okresný sudca má súdnu právomoc v prípadoch, v ktorých predmet sporu nepresahuje hodnotu 50 000 CYP. Vyšší okresný sudca má súdnu právomoc do výšky 250 000 CYP. Predseda okresného súdu má v občianskoprávnych veciach neobmedzenú prvostupňovú súdnu právomoc.

Všetci sudcovia okresného súdu majú rovnakú trestnú súdnu právomoc. Môžu prejednávať akýkoľvek trestný čin postihnuteľný trestom väzenia do piatich rokov a so súhlasom generálneho prokurátora prejednávať trestné činy postihnuteľné trestom väzenia nad týmto limitom, ak sú presvedčení, že takýto čin je doložený všetkými skutočnosťami prípadu, zohľadňujúc aj pokuty, ktoré môže udeliť okresný súd.

Súdna právomoc okresného súdu je miestna. Okresný súd vypočúva obvinenia týkajúce sa trestných činov spáchaných v rámci hraníc okresu, v ktorom pôsobí.

HoreHore

Súdna právomoc porotného súdu nepodlieha žiadnym miestnym alebo vecným obmedzeniam. Tento súd môže prejednávať akýkoľvek trestný čin, bez ohľadu na miesto, na ktorom bol čin spáchaný a bez ohľadu na jeho závažnosť.

Porotný súd má troch členov. Je zložený z predsedu okresného súdu, vyššieho okresného sudcu a okresného sudcu.

V súčasnosti existujú štyri trvalé porotné súdy.

10. NIŽŠIE SÚDY SO SÚDNOU PRÁVOMOCOU V OSOBITNÝCH OBLASTIACH

 1. Rodinné súdy.
  Rodinný súd má súdnu právomoc rozhodovať o sporoch medzi členmi gréckej ortodoxnej cirkvi v súvislosti s rozvodom, odlukou, spolužitím manželov alebo rodinnými vzťahmi. Pojem „rodinné vzťahy“ zahŕňa aj majetkové vzťahy.
  V konaniach vo veci rozvodu sa rodinný súd skladá z troch členov, konkrétne z predsedu a dvoch sudcov súdu.
  Každý druhý spor vypočuje člen súdu pôsobiaci ako samosudca.
  V súčasnosti pôsobia na Cypre dva rodinné súdy.
 2. Súdy pre reguláciu nájmu
  Súd pre reguláciu nájmu má súdnu právomoc v sporoch týkajúcich sa pozemkov a obydlí s regulovaným nájmom. Súd pozostáva z predsedu, ktorý je právnikom, a dvoch členov, ktorí nie sú právnikmi a ktorých vymenúva najvyššia súdna rada, pričom jeden z členov je vymenovaný spomedzi zástupcov prenajímateľov a druhý člen spomedzi nájomcov.
  Predseda súdu vydáva rozsudok po zohľadnení názorov asistentov, ktorí plnia úlohu poradcov.
  V súčasnosti pôsobia na Cypre tri súdy pre reguláciu nájmu.
 3. Súdy pre priemyselné spory
  Súd pre priemyselné spory má súdnu právomoc v prípadoch ukončenia zamestnania a v prípadoch určenia odškodnenia, ktoré sa má zaplatiť zamestnancovi.
  Súd je zložený z predsedu, ktorý je právnikom, a dvoch členov, ktorí nie sú právnikmi, jeden z nich je zo strany zamestnávateľa a druhý zo strany zamestnancov. Členov súdu vymenúva najvyššia súdna rada zo zoznamu, ktorý predložil príslušný minister. Stanovisko predsedu týkajúce sa akejkoľvek právnej otázky, ktorá vznikne v akomkoľvek štádiu konania, je pre členov záväzné.
  V súčasnosti pôsobia na Cypre tri súdy pre priemyselné spory.
 4. Vojenský súd
  Vojenský súd má súdnu právomoc v trestných činoch, ktoré spáchali členovia národnej gardy. Je zložený z predsedu, ktorý je právnikom, a dvoch členov armády, ktorých menuje najvyššia súdna rada zo zoznamu, ktorý predložil príslušný minister.
  Predseda a členovia rodinných súdov a predsedovia súdov pre reguláciu nájmu, súdov pre priemyselné spory a vojenského súdu sú stálymi sudcami.

11. PRÁVOMOCI SÚDOV

PRÁVOMOCI SÚDOV PRI UPLATŇOVANÍ ICH JURISDIKCIE

NAJVYŠŠÍ SÚD

Právomoci najvyššieho súdu pri uplatňovaní jeho jurisdikcie sú ustanovené v ústave, a okrem toho v súdnom práve. Právomoci musia byť vždy v súlade so zásadou oddelenia právomocí a v súlade s nezávislosťou a samostatnosťou súdnej pôsobnosti.

HoreHore

NIŽŠIE SÚDY

Právomoci nižších súdov pri uplatňovaní ich jurisdikcie sú ustanovené zákonom, ktorý stanovuje ich zriadenie a pôsobnosť. Aj tomto prípade musia byť legislatívne ustanovenia v súlade s ustanoveniami ústavy. Podmienky výkonu spravodlivosti sú pre všetky súdy rovnaké.

NEODVODENÉ PRÁVOMOCI SÚDOV

Najvyšší súd a nižšie súdy majú neodvodenú právomoc vydať akýkoľvek príkaz, ktorý je nutný pre zabezpečenie ich funkcie a základu ako orgánov spravodlivosti.

12. PRÁVOMOC NAJVYŠŠIEHO SÚDU VYMENOVAŤ, POVÝŠIŤ, PRELOŽIŤ, UKONČIŤ SLUŽBU A PREPUSTIŤ ČLENOV SÚDNEJ SLUŽBY

 1. Najvyšší súd je najvyššou súdnou radou krajiny.
 2. Podľa ústavy má najvyššia súdna rada výhradnú právomoc vymenovať, povýšiť, preložiť a disciplinárne kontrolovať členov nižších súdov.
 3. Sudca odchádza zo súdnej služby do dôchodku, ak nie je schopný vykonávať svoje povinnosti v dôsledku duševnej alebo fyzickej nespôsobilosti alebo choroby.
 4. Sudca môže byť prepustený z dôvodu zneužitia úradnej moci.

Najvyšší súd má právomoc ukončiť vymenovanie akéhokoľvek sudcu, bez ohľadu na bezpečnosť, z dôvodu duševnej alebo fyzickej nespôsobilosti, alebo prepustiť sudcu z dôvodu zneužitia úradnej moci, prostredníctvom konania súdnej povahy, v ktorom má sudca právo byť vypočutý a predložiť svoj prípad súdu.

----------

(Uvedený text je zo správy, ktorú predložil predseda Najvyššieho súdu Cypru, pán G. M. Pikis, Európskej konferencii o súčasných európskych obavách vo vnútornej správe súdnictva v roku 2000 (Atény, 4. – 6. jún 1999.)).

HoreHore

----------

13. REGISTRE NAJVYŠŠIEHO SÚDU, OKRESNÝCH SÚDOV, RODINNÝCH SÚDOV, SÚDOV PRE PRIEMYSELNÉ SPORY, SÚDOV PRE REGULÁCIU NÁJMOV A VOJENSKÝCH SÚDOV

Na registroch najvyššieho súdu a nižších súdov pracujú úradníci alebo pracovníci uvedení ďalej v texte, ktorí plnia povinnosti vyplývajúce z ich pracovného miesta v súlade s akýmikoľvek pokynmi, ktoré vydáva najvyšší súd a s ustanoveniami príslušného zákona alebo procesného pravidla.

 1. Hlavný registračný úradník riadi administratívne oddelenia súdnej služby.
 2. Zástupca hlavného registračného úradníka pomáha s organizáciou, dohľadom, riadením a kontrolou fungovania administratívnych oddelení súdnej služby.
 3. Vyšší registrační úradníci riadia administratívnych pracovníkov okresných súdov.
 4. Registrační úradníci I. stupňa. Registrační úradníci I. stupňa riadia súdne administratívne oddelenia (sťažnosti, odvolania v občianskoprávnych a trestných veciach, žiadosti a správy zo súdneho preskúmania, publikovanie zákonov, admiralita, občianske prípady okresného súdu, trestné prípady okresného súdu, správa majetku, výkon rozsudkov a súdnych príkazov).
 5. Súdni úradníci vykonávajú právne úkony na najvyššom súde.
 6. Vyšší súdni stenografi. Súdni stenografi pripravujú zápisy zo súdnych konaní a prepisujú ich do úplnej písomnej verzie.
 7. Vyšší súdni úradníci vykonávajú prácu, ktorá sa týka výkonu súdnych rozhodnutí.
 8. Účtovníci.
 9. Kancelárski pracovníci: sekretárky, administratívni pracovníci / pisárky, pomocní administratívni pracovníci a poslíčkovia.

Registračný úradník každého súdu vydáva všetky predvolania, súdne predvolania a exekučné tituly, eviduje každý príkaz a rozsudok, vedie archív všetkých súdnych konaní, vydáva osvedčené kópie konaní a eviduje všetky poplatky a pokuty, ktoré majú byť zaplatené alebo boli zaplatené súdu. Na okresných súdoch registračný úradník dohliada na správu majetku v súlade s ustanoveniami oddielu 189 zákona o správe majetku a zabezpečuje, aby účty exekútorov a správcov boli riadne predkladané. Je osobou, ktorú súd poveril schvaľovaním výdavkov a výkonom rozsudkov.

* Zákon č. 33/64; Generálny prokurátor republiky verzus Mustafa Ibrahim a iní (1964) C.L.R. 195.

* Dodatok k pôvodnému textu: Pozri aj rozsudok najvyššieho súdu č. 1383 podľa oddielu 3 ods. 4 Súdneho práva z roku 1960 (14/60) – Úradný vestník Cyperskej republiky č. 1130, 13.9.1974.

** Dodatok k pôvodnému textu: Pozri aj zákon 43/74.

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Cyprus - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo