Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Kipra

Pēdējo reizi atjaunots: 09-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Kipra

JURISDIKCIJA UN PILNVARAS KIPRAS TIESLIETU SISTĒMĀ 

SATURS

1. Tiesu varu īsteno Augstākā tiesa un zemākas instances tiesas, kas ir noteiktas ar likumu. 1.
2. Augstāko tiesu izveidoja 1964. gadā. Tā pārņēma Augstākās Konstitucionālās tiesas un tiesas, kas iepriekš angliski pazīstama kā „Augstā tiesa” (lai gan grieķu valodā ar tādu pašu nosaukumu, kā tagad – Augstākā tiesa), jurisdikciju un pilnvaras.* 2.
3. Kipras Konstitūcija paredz stingru valsts varas nodalīšanu. 3.
4. TIESLIETU SISTĒMA KIPRĀ 4.
5. Augstākā tiesa ir visaugstākā tiesas instance. 5.
6. AUGSTĀKĀS TIESAS JURISDIKCIJA 6.
7. AUGSTĀKĀS TIESAS JURISDIKCIJAS ĪSTENOŠANA 7.
8. APGABALTIESAS 8.
9. APGABALTIESAS TIESNEŠI 9.
10. ZEMĀKAS INSTANCES TIESAS AR JURISDIKCIJU ĪPAŠĀS JOMĀS 10.
11. TIESU PILNVARAS 11.
12. AUGSTĀKĀS TIESAS KOMPETENCE ATTIECĪBĀ UZ TIESLIETU DIENESTA DARBINIEKU IECELŠANU, PAAUGSTINĀŠANU, PĀRCELŠANU, DIENESTA PĀRTRAUKŠANU UN ATLAIŠANU 12.
13. AUGSTĀKĀS TIESAS, APGABALTIESU, ĢIMENES TIESU, DARBA STRĪDU TIESU, NOMAS PĀRRAUDZĪBAS TIESU UN KARA TIESAS KANCELEJAS 13.

 

1. Tiesu varu īsteno Augstākā tiesa un zemākas instances tiesas, kas ir noteiktas ar likumu.

Konstitūcijā ir paredzēta civiltiesu un krimināltiesu izveidošana „pietiekošā skaitā atbilstošai un nekavējošai tiesas spriešanai un šīs Konstitūcijas noteikumu efektīvai piemērošanai saskaņā ar savām pilnvarām, garantējot pamattiesības un pamatbrīvības” (158.2. pants).

2. Augstāko tiesu izveidoja 1964. gadā. Tā pārņēma Augstākās Konstitucionālās tiesas un tiesas, kas iepriekš angliski pazīstama kā „Augstā tiesa” (lai gan grieķu valodā ar tādu pašu nosaukumu, kā tagad – Augstākā tiesa), jurisdikciju un pilnvaras.*

Augstākā tiesa īsteno savu jurisdikciju un pilnvaras saskaņā ar Konstitūciju un tajā paredzētajiem noteikumiem attiecīgi Augstākās Konstitucionālās tiesas un Augstās tiesas pilnvaru īstenošanai.

3. Kipras Konstitūcija paredz stingru valsts varas nodalīšanu.

Konstitūcijas galvenā iezīme ir pilnvaru institucionāla un funkcionāla nošķiršana. Izņemot gadījumus, kad Konstitūcijā ir skaidri noteikts pretējais, pilnvaras īsteno pa nozarēm (likumdevēja vara, izpildvara, tiesu vara), uz kurām tās parasti attiecas atbilstoši konkrētās īpašās funkcijas būtībai. Valsts funkciju raksturojuma un klasifikācijas noteikšanas kritērijs ir nemainīgs. Nesaskaņu vai šaubu gadījumā ar tiesu varu, kas pēc savas būtības ir piemērota Konstitūcijas un likumu interpretācijai, tiek īstenotas arbitra funkcijas. Katra no trim nozarēm ir neatkarīga un autonoma savā jomā un darbojas patstāvīgi, lai nodrošinātu savu autoritāti. Katras nozares ekskluzīvā kompetencē ir noteikumu izdošana savas darbības regulēšanai. Attiecībā uz tiesu varu Augstākajai tiesai ir ekskluzīvas pilnvaras noteikt procesuālos noteikumus un iestāžu noteikumus, kas reglamentē tiesu varas īstenošanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. TIESLIETU SISTĒMA KIPRĀ

 1. Kiprā tiesu spriež Augstākā tiesa un likumā paredzētās zemākas instances tiesas.
 2. Nav atļauts veidot tiesu komitejas vai ārkārtas tiesas, neatkarīgi no tā, kā tās tiek nodēvētas. Neviena tiesa nevar tikt izveidota vai darboties, neņemot vērā Konstitūcijā noteikto tiesisko kārtību. Visas zemākas instances tiesas ir integrētas tiesu hierarhijā. Visi Augstākās tiesas un zemākas instances tiesu tiesneši ir Kipras Republikas pastāvīgie tiesneši, un visiem tiek vienādi garantēta pastāvība un neatkarība.
 3. Katras tiesas izveidošanai, sastāvam un darbībai ir jābūt saskaņā ar attiecīgā procesa garantijām, kas Konstitūcijā ir ietvertas kā personas tiesības (Konstitūcijas 30.2. pants), kā arī jānodrošina tās.
 4. Visām valsts varas nozarēm savu pilnvaru robežās ir jānodrošina efektīva cilvēktiesību aizsardzība (Konstitūcijas 35. pants).
Tiesu spriež:
 1. tiesas, kas ir objektīvas un kurām ir jurisdikcija saskaņā ar likumu,
 2. objektīvā, atklātā tiesas sēdē un
 3. pienācīgā laikposmā.

Tiesas procesa beigās tiek pieņemts pamatots tiesas lēmums.

5. Augstākā tiesa ir visaugstākā tiesas instance.

Tajā ir priekšsēdētājs un 12 citi locekļi. Augstākās tiesas tiesneši jebkurā nozīmē ir vienlīdzīgi. Priekšsēdētāja lēmums ir noteicošais.

6. AUGSTĀKĀS TIESAS JURISDIKCIJA

Augstākā tiesa ir augstākā apelācijas tiesa republikā. Konstitūcijā nav paredzētas apelācijas tiesības. Jebkuras tiesas spriedumu apelācijas tiesības ir noteiktas ar likumu. Ir divi jurisdikcijas līmeņi: sākotnējais un apelācijas. Papildus apelācijas tiesas funkcijai Augstākajai tiesai ir jurisdikcija šādās jomās:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. Konstitucionālās tiesas jurisdikcija: likumu (un noteikumu) ex ante un ex post konstitucionālā uzraudzība; Konstitūcijas interpretēšana, ja tās noteikumi ir neskaidri, un republikas iestāžu un institūciju konfliktu atrisināšana.
 2. Tiesiskā uzraudzība: jebkuras organizācijas, iestādes vai personas, kas īsteno izpildvaru vai administratīvās pilnvaras, darbības, lēmumu un bezdarbības likumības uzraudzība. Uzraudzība tiek īstenota pēc personas sūdzības iesnieguma par to, ka iesniedzēja esošās likumīgās intereses ir negatīvi un tieši ietekmētas. Iesniegums ir jāiesniedz 75 dienu laikā no dienas, kad iesniedzējs par attiecīgo faktu ir uzzinājis.
 3. Prerogatīvo rīkojumu jurisdikcija: Šī jurisdikcija atbilst Anglijas Augstākās tiesas jurisdikcijai izdot rīkojumus: habeas corpus, mandamus, aizlieguma rīkojumus, quo warranto un certoriari, kurus vēsturisku iemeslu dēļ sauc par „prerogatīviem”. Habeas corpus rīkojumu izdod, lai kontrolētu personas aizturēšanas likumību. Certoriari un aizlieguma rīkojumu izdošanas galvenais mērķis ir nodrošināt zemākas instances tiesas darbību, ievērojot tās jurisdikciju un saskaņā ar tiesas spriešanas pamatnoteikumiem. Mandamus rīkojums ir pavēle. Ar to zemākas instances tiesai vai valsts iestādei uzliek par pienākumu izpildīt tai ar likumu noteiktu pienākumu (kas neietilpst administratīvo aktu jomā). Rīkojums quo warranto nodrošina tiesības pārbaudīt valsts iestādes darbības pamatotību, lai novērstu vai ierobežotu varas nelikumīgu pārņemšanu.
 4. Vēlēšanu tiesas jurisdikcija.

Pirmās instances tiesas jurisdikcija jebkurā likumā noteiktā lietā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. AUGSTĀKĀS TIESAS JURISDIKCIJAS ĪSTENOŠANA

 1. Sākotnējo jurisdikciju īsteno tiesnesis vienpersoniski.
 2. Augstākās tiesas spriedums, kas pieņemts sākotnējā jurisdikcijā ir pārsūdzams tiesā, lietu izskatot pieciem tiesas locekļiem.
 3. Ja Augstākā tiesa uzskata par nepieciešamu, izskatīšanu tiesā var veikt uzreiz pilnā tiesas sastāvā, kas ietver ne mazāk kā septiņus tiesnešus, un šajā gadījumā apelācijas iespēju nav.
 4. Attiecībā uz zemākas instances tiesas spriedumu pārsūdzēšanu Augstākās tiesas jurisdikciju īsteno tiesa trīs locekļu sastāvā. Tomēr, ja tiek izskatīti īpaši nozīmīgi juridiski jautājumi, tiesa var lemt par sastāva paplašināšanu.
 5. Augstākās tiesas jurisdikciju, pildot konstitucionālās tiesas un vēlēšanu tiesas funkcijas, īsteno visa tiesa.

8. APGABALTIESAS

Sākotnējo civilo jurisdikciju un kriminālo jurisdikciju īsteno apgabaltiesas un zvērināto tiesas, kuru sastāvā ir apgabaltiesu locekļi. Apgabaltiesas jurisdikcija neietver civilstrīdus, ja pēc likuma lieta ir jānodod:

 1. Augstākajai tiesai,
 2. zemākas instances tiesām ar īpašās jomas jurisdikciju (ierobežotā jurisdikcija).

Apgabaltiesa ir katrā Kipras administratīvajā apgabalā.*

Gan civilā, gan kriminālā apgabaltiesas jurisdikcija ir vietēja. Tiesa izskata lietas, ja attiecīgais strīds ir radies apgabala teritorijā vai ja atbildētājs tajā dzīvo.**

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. APGABALTIESAS TIESNEŠI

Apgabaltiesās ir tiesu priekšsēdētāji, vecākie apgabaltiesneši un apgabaltiesneši. Tiesneša materiālā jurisdikcija civillietās ir atkarīga no strīda apmēra saistībā ar tā vērtību naudas izteiksmē un tiesneša drošību. Apgabaltiesas tiesnesim ir jurisdikcija lietās, kurās strīda priekšmeta vērtība nav lielāka par CYP 50 000. Vecākajam apgabaltiesas tiesnesim ir jurisdikcija lietās par summu līdz CYP 250 000 apmērā. Apgabaltiesas priekšsēdētājam ir neierobežota pirmās instances civilā jurisdikcija.

Visiem apgabaltiesas tiesnešiem ir vienāda kriminālā jurisdikcija. Viņi var iztiesāt jebkuru ar ieslodzījumu līdz 5 gadiem sodāmu noziegumu un ar ģenerālprokurora piekrišanu izskatīt lietas, kas pārsniedz šo ierobežojumu, ja viņi pārliecinās, ka to pamato lietas faktu kopums, ņemot vērā arī sodus, kurus var veikt apgabaltiesa.

Apgabaltiesas jurisdikcija ir vietēja. Tā izskata apsūdzības saistībā ar apgabala teritorijā, kurā tā darbojas, izdarītajiem noziegumiem.

Zvērināto tiesas jurisdikciju neierobežo ne vietas, ne materiālie ierobežojumi. Šī tiesa var iztiesāt jebkuru noziegumu neatkarīgi no tā notikuma vietas un smaguma.

Zvērināto tiesas sastāvā ir trīs locekļi. Tajā ir apgabaltiesas priekšsēdētājs, vecākais apgabaltiesnesis un apgabaltiesnesis.

Pašlaik ir četras pastāvīgās zvērināto tiesas.

10. ZEMĀKAS INSTANCES TIESAS AR JURISDIKCIJU ĪPAŠĀS JOMĀS

 1. Ģimenes tiesas
  Ģimenes tiesas jurisdikcijā ir strīdi starp Grieķijas pareizticīgo baznīcas locekļiem attiecībā uz laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu, laulāto kopdzīvi vai ģimenes attiecībām. Termins „ģimenes attiecības” ietver mantiskās attiecības.
  Laulības šķiršanas procesos ģimenes tiesās piedalās trīs locekļi – priekšsēdētājs un divi tiesas tiesneši.
  Katru otro strīdu izskata tiesas loceklis vienatnē.
  Pašlaik Kiprā ir divas ģimenes tiesas.
 2. Nomas pārraudzības tiesas
  Nomas pārraudzības tiesai ir jurisdikcija strīdos saistībā ar iznomātām zemēm un mītnēm. Tiesas sastāvā ir priekšsēdētājs, kas ir jurists, un divi Augstākā tiesnešu kolēģijas padomes iecelti locekļi, kas nav juristi, proti, viens īpašnieku un viens nomnieku pārstāvis.
  Spriedumu izdod tiesas priekšsēdētājs, ņemot vērā asistentu viedokļus, kuriem ir padomdevēju nozīme.
  Pašlaik Kiprā ir trīs nomas pārraudzības tiesas.
 3. Darba strīdu tiesa
  Darba strīdu tiesai ir jurisdikcija nodarbinātības pārtraukšanas un darbiniekam izmaksājamo kompensāciju noteikšanas lietās.
  Tiesas sastāvā ir priekšsēdētājs, kas ir jurists, un divi locekļi, kas nav juristi, no kuriem viens pārstāv darba devēju, bet otrs – darba ņēmēju. Tiesas locekļus ieceļ Augstākā tiesnešu kolēģijas padome no attiecīgā ministra iesniegtā saraksta. Priekšsēdētāja atzinums jebkurā tiesiskajā jautājumā, kas tiek izvirzīts jebkurā tiesas procesa posmā, ir saistošs locekļiem.
  Pašlaik Kiprā ir trīs darba strīdu tiesas.
 4. Kara tiesa
  Kara tiesas jurisdikcijā ir noziegumi, kurus ir izdarījuši nacionālās gvardes locekļi. Tās sastāvā ir priekšsēdētājs, kas ir jurists, un divas militārpersonas, kuras ieceļ Augstākā tiesnešu kolēģijas padome no attiecīgā ministra iesniegtā saraksta.
  Priekšsēdētājs un ģimenes tiesas locekļi, kā arī nomas pārraudzības tiesas, darba strīdu tiesas un kara tiesas priekšsēdētājs ir pastāvīgie tiesneši.

11. TIESU PILNVARAS

TIESU PILNVARAS TO JURISDIKCIJAS ĪSTENOŠANĀ

AUGSTĀKĀ TIESA

Augstākās tiesas pilnvaras tās jurisdikcijas īstenošanā ir noteiktas Konstitūcijā un papildus Tiesu likumā. Pilnvarām vienmēr ir jāatbilst varas iedalījuma principam un jābūt saskaņā ar tiesu funkcijas neatkarības un autonomijas principu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

ZEMĀKAS INSTANCES TIESAS

Zemākas instances tiesu pilnvaras to jurisdikcijas īstenošanā ir noteiktas ar likumu, kurš paredz to izveidošanu un darbību. Šajā gadījumā arī tiesību aktu noteikumiem ir jābūt saskaņā ar Konstitūciju. Tieslietu administrēšanas noteikumi ir vienādi visām tiesām.

TIESU PAMATPILNVARAS

Augstākajai tiesai un zemākas instances tiesām katrai ir pamatpilnvaras izdot jebkuru pavēli, kas ir nepieciešama to darbības nodrošināšanai un tiesas iestāžu izveidošanai.

12. AUGSTĀKĀS TIESAS KOMPETENCE ATTIECĪBĀ UZ TIESLIETU DIENESTA DARBINIEKU IECELŠANU, PAAUGSTINĀŠANU, PĀRCELŠANU, DIENESTA PĀRTRAUKŠANU UN ATLAIŠANU

 1. Augstākā tiesa ir valsts Augstākā tiesnešu kolēģijas padome.
 2. Saskaņā ar Konstitūciju Augstākajai tiesnešu kolēģijas padomei ir ekskluzīvas tiesības iecelt, paaugstināt, pārcelt un disciplināri kontrolēt zemākas instances tiesu locekļus.
 3. Tiesnesis tiek atbrīvots no amata tiesā, ja viņš nespēj veikt savus pienākumus garīgas vai fiziskas nespējas vai vājuma dēļ.
 4. Tiesnesi var atbrīvot no amata neatbilstošas uzvedības dēļ.

Augstākajai tiesai, neatkarīgi no drošības, ir pilnvaras atbrīvot no amata jebkuru tiesnesi garīgas vai fiziskas nespējas dēļ vai atlaist tiesnesi neatbilstošas uzvedības dēļ ar tiesai līdzīga procesa palīdzību, kurā tiesnesim ir tiesības tikt uzklausītam un piedalīties lietā.

----------

(Iepriekšējais teksts ir no ziņojuma, ar kuru Kipras Augstākās tiesas priekšsēdētājs Mr G. M. Pikis iepazīstināja konferencē European Conference on Contemporary European Concerns in the Internal Administration of Justice in 2000. (Atēnas, 1999. gada 4. – 6. jūnijs)).

Lapas augšmalaLapas augšmala

----------

13. AUGSTĀKĀS TIESAS, APGABALTIESU, ĢIMENES TIESU, DARBA STRĪDU TIESU, NOMAS PĀRRAUDZĪBAS TIESU UN KARA TIESAS KANCELEJAS

Augstākās tiesas un zemākas instances tiesu kanceleju personālu veido tālāk minētie tiesas ierēdņi un darbinieki, kas veic savus amata pienākumus saskaņā ar visām Augstākās tiesas instrukcijām un visu attiecīgo tiesību aktu un procesuālo noteikumu normām.

 1. Galvenais sekretārs (Chief Registrar) vada Tieslietu dienesta administratīvo departamentu.
 2. Galvenā sekretāra palīgs palīdz organizēt, pārvaldīt, vadīt un kontrolēt Tieslietu dienesta administratīvā departamenta darbību.
 3. Vecākie sekretāri (senior registrars) vada apgabaltiesu administratīvo personālu.
 4. I pakāpes sekretāri (grade I registrars). I pakāpes sekretāri vada tiesu administratīvos departamentus (lūgumus, pārsūdzības civillietās un krimināllietās, iesniegumus un ziņojumus pārskatīšanai tiesā, tiesību aktu publikācijas, jūrlietas, apgabaltiesu civillietas, apgabaltiesu krimināllietas, īpašuma pārvaldību, tiesas spriedumu un rīkojumu izpildi).
 5. Tiesas ierēdņi veic juridisko darbu Augstākajā tiesā.
 6. Vecākie tiesas stenogrāfisti. Tiesas stenogrāfisti protokolē tiesas procesus un nodrošina pilnu tiesas izrakstu.
 7. Vecākie tiesu izpildītāji veic darbu, kas saistīts ar tiesas lēmumu izpildi.
 8. Grāmatvedības ierēdņi.
 9. Sekretariāta personāls: sekretāri, biroja personāls, rakstveži, biroja asistenti un kurjeri.

Visās tiesās sekretāri (registrars) izdod aicinājumus uz tiesu, pavēstes un izpildes rīkojumus, reģistrē visas pavēles un spriedumus, vada visu tiesas procesu arhīvu, izdod tiesas procesu apstiprinātus norakstus un veic uzskaiti par visiem tiesas ienākošiem un izejošiem maksājumiem un sodanaudām. Apgabaltiesās sekretārs uzrauga īpašuma pārvaldību saskaņā ar īpašuma pārvaldības likuma 189.sadaļu un nodrošina izpildītāju un administratoru atskaišu atbilstošu iesniegšanu. Viņš ir tiesas ieceltā persona izdevumu un spriedumu izpildes autorizēšanai.

* Likums 33/64; Republikas ģenerālprokurors pret Mustafu Ibrahimu un citiem (1964) C.L.R. 195.

* Papildus oriģinālajam tekstam skat. arī Augstākās tiesas spriedumu Nr. 1383 saistībā ar 1960. gada Tiesu likuma (14/60) 3. panta 4. punktu – Kipras Republikas Oficiālais Izdevums, Nr 1130, 13.9.1974.

** Papildus oriģinālajam tekstam skat. arī Likumu 43/74.

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Kipra - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste