Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Kypros

Uusin päivitys: 06-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Kypros

KYPROKSEN OIKEUSLAITOS JA TUOMIOISTUIMIEN VALTUUDET 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuomiovalta on korkeimmalla oikeudella ja lakisääteisillä alemmilla oikeusasteilla. 1.
2. Korkein oikeus perustettiin vuonna 1964. Sille siirrettiin korkeimman perustuslakioikeuden ja entisen ylioikeuden (High Court) toimivalta ja tehtävät. * 2.
3. Perustuslaissa säädetään valtiovallan kolmijaosta. 3.
4. KYPROKSEN OIKEUSLAITOKSEN ORGANISAATIO 4.
5. Korkein oikeus on korkeimman asteen oikeusistuin. 5.
6. KORKEIMMAN OIKEUDEN TOIMIVALTA 6.
7. KORKEIMMAN OIKEUDEN TOIMINTA 7.
8. ALUETUOMIOISTUIMET 8.
9. ALUETUOMIOISTUIMEN TUOMARIT 9.
10. ALEMMAT ERITYISTUOMIOISTUIMET 10.
11. TUOMIOISTUIMIEN VALTUUDET 11.
12. KORKEIMMAN OIKEUDEN TOIMIVALTA OIKEUSLAITOKSEN JÄSENTEN NIMITTÄMISESSÄ, YLENTÄMISESSÄ, SIIRTÄMISESSÄ, PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTÄMISESSÄ JA EROTTAMISESSA 12.
13. KORKEIMMAN OIKEUDEN, ALUEOIKEUKSIEN, PERHETUOMIOISTUIMIEN, TYÖTUOMIOISTUIMIEN, VUOKRANVALVONTATUOMIOISTUIMIEN JA SOTATUOMIOISTUIMEN KIRJAAMOT 13.

 

1. Tuomiovalta on korkeimmalla oikeudella ja lakisääteisillä alemmilla oikeusasteilla.

Perustuslaissa säädetään sekä siviili- että rikostuomioistuimien perustamisesta. Niitä on oltava riittävä määrä, jotta ne voivat toimia asianmukaisesti ja viivyttelemättä ja jotta ne voivat kukin oman toimivaltansa puitteissa taata perustuslaissa säädetyt perusoikeudet ja -vapaudet (158 § 2 mom.).

2. Korkein oikeus perustettiin vuonna 1964. Sille siirrettiin korkeimman perustuslakioikeuden ja entisen ylioikeuden (High Court) toimivalta ja tehtävät. *

Korkein oikeus harjoittaa toimivaltaansa niiden perustuslain määräysten mukaisesti, jotka koskevat korkeimman perustuslakioikeuden ja entisen ylioikeuden toimintaa.

3. Perustuslaissa säädetään valtiovallan kolmijaosta.

Vallan eriyttäminen eri instituutioille on Kyproksen perustuslain keskeisiä piirteitä. Lukuun ottamatta tapauksia, jolloin perustuslaissa toisin säädetään, valta on sillä instituutiolla (lainsäädäntövaltaa, toimeenpanovaltaa tai tuomiovaltaa käyttävä instituutio), jolle se luonnollisesti kuuluu tehtävän laadun mukaan. Valtion toiminnan luonne ja luokitus määritellään asiaperustein. Jos asiasta on erimielisyyttä tai se on epäselvä, tuomiovallan käyttäjä päättää, sillä se tulkitsee luonnollisesti parhaiten perustuslakia ja muita lakeja. Kukin kolmesta valtiovallan haarasta on alallaan riippumaton ja itsenäinen ja varmistaa oman toimintansa. Kukin päättää itse omista toimintasäännöistään. Oikeuslaitoksen osalta korkein oikeus päättää yksin oikeudenkäyntimenettelystä ja yleisesti tuomiovallan käytössä sovellettavista säännöksistä.

Sivun alkuunSivun alkuun

4. KYPROKSEN OIKEUSLAITOKSEN ORGANISAATIO

 1. Kyproksen oikeusjärjestyksessä oikeutta jakaa korkein oikeus ja alemmat tuomioistuimet, joista säädetään lailla.
 2. Ei ole mahdollista perustaa lainkäyttölautakuntia tai erityistuomioistuimia millään nimellä. Mitään tuomioistuinta ei voi perustaa eikä mikään tuomioistuin voi toimia perustuslaissa säädetyn oikeusjärjestyksen ulkopuolella. Kaikki alemmat tuomioistuimet kuuluvat tuomioistuinhierarkiaan. Korkeimman oikeuden sekä alempien tuomioistuinten tuomarit ovat Kyproksen tasavallan oikeuslaitoksen vakinaisia virkamiehiä, ja heidän virkansa ja riippumattomuutensa on samalla tavalla taattu.
 3. Jokaisen tuomioistuimen perustamisessa, muodostamisessa ja toiminnassa on noudatettava yhdenmukaisia sääntöjä, ja tuomioistuinten on taattava oikeudenmukainen oikeusprosessi. Nämä asiat ovat perustuslaissa säädettyjä oikeuksia (30 § 2 mom.). Valtiovallan kukin haara takaa oman toimivaltansa rajoissa ihmisoikeuksien kunnioittamisen (perustuslain 35 §) .
 4. Oikeuslaitoksen toiminnan pääperiaatteet ovat:
  1. Tuomioistuimet ovat puolueettomia ja niillä on laillinen toimivalta.
  2. Niissä sovelletaan puolueetonta julkista kuulemismenettelyä.
  3. Oikeus toimii kohtuullisen ajan kuluessa.
  Oikeusprosessin päätteeksi annetaan perusteltu ratkaisu.

5. Korkein oikeus on korkeimman asteen oikeusistuin.

Siinä on presidentti ja 12 tuomaria. Korkeimman oikeuden tuomarit ovat samanarvoisia joka suhteessa. Presidentti johtaa oikeutta.

6. KORKEIMMAN OIKEUDEN TOIMIVALTA

Korkein oikeus on Kyproksen tasavallan korkein toisen asteen tuomioistuin. Perustuslaissa ei säädetä muutoksenhakuoikeudesta. Muutoksenhakuoikeudesta tuomioistuinten päätöksiin säädetään tavallisessa laissa. On olemassa kaksi oikeusastetta, ensimmäinen ja toinen. Sen lisäksi, että korkein oikeus toimii toisen asteen tuomioistuimena, sen tehtäviä ovat:

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. Perustuslakioikeuden tehtävät: lakien ja asetusten perustuslainmukaisuuden etukäteis- ja jälkivalvonta; perustuslain tulkinta, jos sen säännökset ovat epätarkkoja; tasavallan viranomaisten ja laitosten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen.
 2. Viranomaispäätösten uudelleentutkinta. Tässä ominaisuudessa korkein oikeus valvoo toimeenpanovaltaa tai hallintovaltaa käyttävien laitosten, viranomaisten ja henkilöiden toimien ja päätösten laillisuutta sekä laiminlyöntejä. Viranomaispäätös otetaan uudelleen tutkittavaksi hakemuksesta, jos henkilö valittaa toimesta tai päätöksestä, joka aiheuttaa hänelle laillisen edun välittömän vaarantumisen. Muutoksenhakupyyntö on esitettävä 75 päivän kuluessa siitä kun asia on tullut hakijan tietoon.
 3. Erioikeusmääräysten antaminen (prerogative writs). Tämä tuomioistuimen toimivalta vastaa Englannin ylioikeuden (High Court) valtaa antaa erioikeusmääräyksiä, kuten habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto ja certiorari. Habeas corpus -määräyksen tarkoitus on varmistaa henkilön pidätyksen laillisuus. Certiorari- ja prohibition-määräyksien tarkoitus on varmistaa, että alemmat tuomioistuimet toimivat toimivaltansa rajoissa ja oikeuslaitoksen perusperiaatteiden mukaisesti. Mandamus-määräys on luonteeltaan käsky. Sillä annetaan alemmalle tuomioistuimelle tai hallintoviranomaiselle määräys toteuttaa lain edellyttämä, hallintotoimenpiteiden ulkopuolelle jäävä toimenpide. Quo warranto -määräyksen perusteella voidaan valvoa viranomaisten toimivallan perustaa vallan väärinkäytön estämiseksi.
 4. Vaalioikeusistuin.
 5. Ensimmäisen asteen oikeusistuin millä tahansa laissa määrätyllä alalla.

7. KORKEIMMAN OIKEUDEN TOIMINTA

 1. Yleisesti ottaen korkeimman oikeuden toimiessa ensimmäisen asteen tuomioistuimena siinä on yksi tuomari.
 2. Päätöksiin, jotka korkein oikeus on tehnyt toimiessaan ensimmäisen asteen tuomioistuimena, voidaan hakea muutosta viisijäseniseltä korkeimman oikeuden kokoonpanolta.
 3. Korkein oikeus täydessä kokoonpanossaan, jossa on vähintään seitsemän tuomaria, voi suoraan tutkia viranomaispäätöksen uudelleen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi. Tällöin päätökseen ei voi hakea muutosta.
 4. Toimiessaan toisen asteen tuomioistuimena, kun alempien tuomioistuinten päätöksiin haetaan muutosta, korkein oikeus toimii kolmijäsenisessä kokoonpanossa. Korkein oikeus voi kuitenkin päättää laajentaa muutoksenhakukokoonpanoa, jos on kyseessä erityisen tärkeä oikeudellinen asia.
 5. Toimiessaan perustuslakioikeutena tai vaalioikeutena korkein oikeus toimii täydessä kokoonpanossaan.

8. ALUETUOMIOISTUIMET

Ensimmäisen asteen siviili- ja rikostuomioistuimena ovat siviili- ja rikosasioiden aluetuomioistuimet. Myös rikostuomioistuimessa toimivat aluetuomioistuimen tuomarit. Siviiliasioiden aluetuomioistuimessa ei käsitellä sellaisia siviiliasioita, jotka lain mukaan ratkaistaan seuraavissa tuomioistuimissa:

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. korkeimmassa oikeudessa
 2. erityisessä alemman asteen tuomioistuimessa, jonka toimivalta on rajoitettu.

Kyproksen jokaisella hallintoalueella on aluetuomioistuin.*

Aluetuomioistuin on toimivaltainen omalla alueellaan niin siviili- kuin rikosasioissa. Aluetuomioistuin käsittelee sillä alueella esiin tulevia riita-asioita, jolla vastaaja toimii tai asuu.**

9. ALUETUOMIOISTUIMEN TUOMARIT

Aluetuomioistuimessa on presidentti, vanhempia tuomareita ja tuomareita. Siviiliasioissa riita-asian rahallisesta arvosta riippuu, mikä tuomari on toimivaltainen. Tuomari voi ratkaista asioita, joissa on kyse alle 50 000:sta Kyproksen punnasta, kun taas vanhempi tuomari ratkaisee asioita, joissa on kyse aina 250 000:sta Kyproksen punnasta. Aluetuomioistuimen presidentin tuomiovalta ensimmäisessä oikeusasteessa siviiliasioissa on rajoittamaton.

Kaikilla aluetuomioistuimen tuomareilla on sama tuomiovalta rikosasioissa. He voivat käsitellä rikosasioita, joista annettava tuomio on enintään viisi vuotta vankeutta, sekä ylimmän lainvalvojan suostumuksella rikosasioita, joista annettava tuomio on edellä mainittua pitempi, mikäli he katsovat, että asiaa koskevat tosiseikat oikeuttavat siihen. Tässä otetaan huomioon myös, millaisia rangaistuksia aluetuomioistuin voi antaa.

Aluetuomioistuimella on alueellinen tuomiovalta. Se käsittelee tuomiopiirissään tapahtuneisiin rikoksiin liittyviä syytteitä.

Rikosylioikeudella ei ole paikallisia tai aiheenmukaisia rajoituksia. Se voi käsitellä kaikenlaisia rikoksia riippumatta tekopaikasta tai rikoksen vakavuudesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Rikosylioikeudessa on kolme jäsentä. He ovat aluetuomioistuimen presidentti, vanhempi aluetuomioistuimen tuomari ja aluetuomioistuimen tuomari.

Toiminnassa on tällä hetkellä neljä rikosylioikeutta.

10. ALEMMAT ERITYISTUOMIOISTUIMET

 1. Perhetuomioistuin.

  Perhetuomioistuimessa käsitellään Kreikan ortodoksisen kirkon jäsenten riita-asioita, jotka liittyvät avioeroon, asumuseroon, puolisoiden yhteiselämään tai perhesuhteisiin. ”Perhesuhteisiin” kuuluvat myös omistussuhteet.

  Avioeroasioita käsittelee kolmejäseninen tuomioistuin, johon kuuluu presidentti ja kaksi perhetuomioistuimen tuomaria.

  Muita asioita käsittelee yksi perhetuomioistuimen tuomari.

  Kyproksessa on nykyään kaksi perhetuomioistuinta.

 2. Vuokranvalvontatuomioistuin

  Vuokranvalvontatuomioistuimella on tuomiovalta riita-asioissa, jotka koskevat vuokravalvonnan alaisia maita tai asuntoja. Tuomioistuimeen kuuluu presidentti, joka on lakimies, ja kaksi maallikkojäsentä. Korkein tuomioneuvosto nimittää yhden jäsenen omistajien edustajista ja yhden jäsenen vuokralaisten edustajista.

  Päätöksen tekee tuomioistuimen presidentti. Hän ottaa huomioon toisten jäsenten lausunnon, joka on neuvoa-antava.

  Kyproksessa on nykyään kolme vuokranvalvontatuomioistuinta.

 3. Työtuomioistuin

  Tämän tuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat asiat, jotka koskevat työsopimuksen irtisanomista ja työntekijöille määrättäviä korvauksia.

  Tuomioistuimeen kuuluu presidentti, joka on lakimies, sekä kaksi maallikkojäsentä, joista toinen edustaa työnantajia ja toinen työntekijöitä. Tuomioistuimen jäsenet nimittää korkein tuomioneuvosto toimivaltaisen ministerin antamasta luettelosta. Presidentin mielipide mistä tahansa oikeudellisesta kysymyksestä missä tahansa oikeudenkäynnin vaiheessa sitoo muita jäseniä.

  Sivun alkuunSivun alkuun

  Nykyään on kolme työtuomioistuimen osastoa.

 4. Sotaoikeus.

  Sotaoikeus käsittelee kansalliskaartin jäsenten tekemiä rikkomuksia. Siihen kuuluu presidentti, joka on lakimies, ja kaksi sotilasjäsentä, jotka korkein tuomioneuvosto nimeää toimivaltaisen ministerin antamasta luettelosta.

  Perhetuomioistuimen presidentti ja jäsenet samoin kuin vuokranvalvontatuomioistuimen, työtuomioistuimen ja sotaoikeuden presidentit ovat Kyproksen oikeuslaitoksen vakinaisia jäseniä.

11. TUOMIOISTUIMIEN VALTUUDET

TUOMIOISTUIMIEN TUOMIOVALTUUDET

KORKEIN OIKEUS

Korkeimman oikeuden toimivalta ja tehtävät määrätään perustuslaissa ja sen lisäksi tuomioistuimia koskevassa laissa. Toimivallan on aina oltava vallanjakoperiaatteen mukainen sekä oikeustoimen riippumattomuuden ja itsenäisyyden periaatteen mukainen.

ALEMMAT TUOMIOISTUIMET

Alempien tuomioistuimien toimialat ja tehtävät määrätään laissa, jossa säädetään niiden perustamisesta ja toiminnasta. Myös tässä tapauksessa säädösten on oltava oikeuslaitoksen toimintaa koskevien perustuslain määräysten mukaisia. Oikeuden jakamista koskevat säännöt ovat samat kaikissa tuomioistuimissa.

TUOMIOISTUIMILLE OLENNAISESTI KUULUVAT VALTUUDET

Niin korkeimmalla oikeudella kuin alemmilla tuomioistuimilla on niille olennaisesti kuuluva valta antaa mitä tahansa määräyksiä, jotka ovat tarpeen, jotta ne voivat varmistaa perustansa ja toimintansa oikeutta jakavana laitoksena.

12. KORKEIMMAN OIKEUDEN TOIMIVALTA OIKEUSLAITOKSEN JÄSENTEN NIMITTÄMISESSÄ, YLENTÄMISESSÄ, SIIRTÄMISESSÄ, PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTÄMISESSÄ JA EROTTAMISESSA

 1. Korkein oikeus on Kyproksen korkein tuomioneuvosto.
 2. Korkeimmalla tuomioneuvostolla on perustuslain perusteella yksinomainen toimivalta alempien tuomioistuinten jäsenten nimittämisessä, ylentämisessä, siirtämisessä sekä kurinpidollisissa toimissa.
 3. Tuomari voidaan erottaa tuomiolaitoksesta, jos hänet todetaan kykenemättömäksi tehtäviensä hoitamiseen henkisestä tai ruumiillisesta syystä.
 4. Tuomari voidaan erottaa sopimattoman käytöksen vuoksi.

Korkeimmalla oikeudella on toimivalta tuomarikunnan virkasuhteiden päättämiseksi henkisen tai ruumiillisen syyn takia todetun kyvyttömyyden vuoksi sekä erottamiseksi sopimattoman käytöksen vuoksi. Asiassa noudatetaan oikeusmenettelyä, jossa kyseisellä tuomarilla on oikeus tulla kuulluksi ja puolustautua tuomioistuimessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

- - - - - - -

Edellä mainittu teksti on osa luentoa, jonka Kyproksen korkeimman oikeuden presidentti G.M. Pikis piti EU:n järjestämässä kongressissa, jonka aiheena oli ”tämän hetken ongelmia EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten toiminnassa”, Ateena 4.-6. kesäkuuta 1999.

- - - - - - -

13. KORKEIMMAN OIKEUDEN, ALUEOIKEUKSIEN, PERHETUOMIOISTUIMIEN, TYÖTUOMIOISTUIMIEN, VUOKRANVALVONTATUOMIOISTUIMIEN JA SOTATUOMIOISTUIMEN KIRJAAMOT

Korkeimman oikeuden ja alempien tuomioistuinten kirjaamoissa on jäljempänä mainittu henkilöstö, joka suorittaa toimipaikkansa säännöissä mainitut tehtävät noudattaen korkeimman oikeuden määräyksiä ja asiaa koskevien lakien ja hallituksen asetusten säännöksiä.

 1. Pääkirjuri. Hän johtaa tuomiolaitoksen hallintohenkilöstöä.
 2. Apulaispääkirjuri. Hän avustaa tuomiolaitoksen osastojen toiminnan järjestämisessä, valvonnassa ja johtamisessa.
 3. Vanhemmat kirjurit. He johtavat aluetuomioistuinten hallintohenkilöstöä.
 4. Luokan I kirjurit.
  He johtavat tuomioistuinten hallinnollisia osastoja (anomukset, muutoksenhakuanomukset siviili- ja rikosasioissa, päätösten uudelleen tutkimusta ja ennakkopäätöstä koskevat anomukset, oikeustieteelliset julkaisut, merioikeus, aluetuomioistuinten siviiliasiat, aluetuomioistuinten rikosasiat, omaisuuden hoito, oikeuden päätösten ja erityismääräysten toimeenpano).
 5. Oikeuden virkailijat. He tekevät korkeimmassa oikeudessa oikeudellista työtä.
 6. Vanhemmat oikeusistuimen pikakirjoittajat.
  He kirjoittavat pikakirjoituksella oikeudenkäyntipöytäkirjat ja purkavat ne.
 7. Vanhemmat haastemiehet
  He suorittavat oikeuden päätösten täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.
 8. Kirjanpitäjät
 9. Sihteeristö: sihteerit ja toimistohenkilöstö, konekirjoittajat, toimistoavustajat ja lähetit.

Tuomioistuimen kirjuri lähettää kutsut, haasteet ja täytäntöönpanomääräykset, tallettaa määräykset ja tuomioistuimen päätökset, arkistoi kaikki istuntoasiakirjat, antaa oikeaksi todistetut jäljennökset asiakirjoista ja pitää kirjaa tuomioistuimelle maksetuista ja maksettavista maksuista ja sakoista. Hän valvoo aluetuomioistuimissa omaisuuden hoitoa omaisuuden hoidosta annetun lain 189 luvun säännösten mukaisesti ja huolehtii siitä, että testamentin toimeenpanijoiden ja pesänhoitajien tilitykset tehdään sääntöjen mukaan. Hän on henkilö, jonka tuomioistuin on nimennyt hyväksymään menot ja tuomioiden täytäntöönpanon.

* Ν. 33/64
Attorney-General of the Republic v. Mustafa Ibrahim and Others,
(1964) C.L.R. 195.

* Lisäys alkuperäiseen tekstiin: Ks. myös tuomioistuimia koskevan lain nro 14, 1960, 3 §:n 4 momentin mukainen korkeimman oikeuden päätös nro 1383, Kyproksen tasavallan virallinen lehti nro 1130, 13.9.1974.

** Lisäys alkuperäiseen tekstiin: Ks. myös nro 43/74.

« Oikeuslaitos - Yleistä | Kypros - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 06-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta