Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Kypr

Poslední aktualizace: 09-02-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Kypr

PŘÍSLUŠNOST A PRAVOMOCI V ORGANIZACI SOUDNICTVÍ NA KYPRU 

OBSAH

1. Soudní moc vykonává Nejvyšší soud a nižší soudy zřízené zákonem. 1.
2. Nejvyšší soud byl zřízen v roce 1964. Převzal příslušnost a pravomoci Nejvyššího ústavního soudu a soudu v angličtině dříve označovaného jako „Vrchní soud“ (ačkoli v řečtině byl označován stejně jako současný Nejvyšší soud).* 2.
3. Ústava Kypru ukládá přísné oddělení pravomocí vlády. 3.
4. ORGANIZACE SOUDNICTVÍ NA KYPRU 4.
5. Nejvyšší soud je nejvyšším soudním orgánem 5.
6. PŘÍSLUŠNOST NEJVYŠŠÍHO SOUDU 6.
7. VÝKON SOUDNÍ PRAVOMOCI NEJVYŠŠÍHO SOUDU 7.
8. OKRESNÍ SOUDY 8.
9. SOUDCI OKRESNÍCH SOUDŮ 9.
10. NIŽŠÍ SOUDY PŘÍSLUŠNÉ K ROZHODOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍCH ZÁLEŽITOSTECH 10.
11. PRAVOMOCI SOUDŮ 11.
12. KOMPETENCE NEJVYŠŠÍHO SOUDU VE VĚCECH JMENOVÁNÍ, POVÝŠENÍ, PŘEVEDENÍ, UKONČENÍ SLUŽBY A PROPUŠTĚNÍ ČLENŮ SOUDNÍ SLUŽBY 12.
13. KANCELÁŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU, OKRESNÍCH SOUDŮ, RODINNÝCH SOUDŮ, SOUDŮ PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY, SOUDŮ PRO VĚCI REGULOVANÉHO NÁJEMNÉHO A VOJENSKÉHO SOUDU 13.

 

1. Soudní moc vykonává Nejvyšší soud a nižší soudy zřízené zákonem.

Ústava stanoví zřizování občanskoprávních a trestních soudů „v dostatečném počtu pro řádný a okamžitý výkon spravedlnosti a pro zajištění efektivního uplatňování ustanovení této Ústavy v mezích jejich příslušných pravomocí tak, aby byla zaručena základní práva a svobody“ (článek 158.2.).

2. Nejvyšší soud byl zřízen v roce 1964. Převzal příslušnost a pravomoci Nejvyššího ústavního soudu a soudu v angličtině dříve označovaného jako „Vrchní soud“ (ačkoli v řečtině byl označován stejně jako současný Nejvyšší soud).*

Nejvyšší soud uplatňuje svou příslušnost a pravomoci v souladu s Ústavou a v rozsahu rámce stanoveného Ústavou pro výkon pravomocí Nejvyššího ústavního soudu a Vrchního soudu.

3. Ústava Kypru ukládá přísné oddělení pravomocí vlády.

Institucionální a funkční oddělení pravomocí je ústředním prvkem Ústavy. Pokud Ústava výslovně nestanoví jinak, vykonává pravomoc ta složka (zákonodárná, výkonná, soudní), které její výkon náleží jako logický důsledek podle povahy konkrétní funkce. Kritérium pro určení povahy a klasifikace funkcí státu je věcné. V případě neshody nebo pochybností je rozhodcem soudní složka jako ta, která je přirozeně schopna interpretovat Ústavu a zákony. Každá z těchto tří složek je nezávislá a autonomní ve své oblasti a jedná sama tak, aby si zajistila svou autoritu. Každá složka má výlučnou pravomoc určovat pravidla svého fungování. V případě soudní složky jsou jednací řád a institucionální ustanovení upravující výkon soudní moci obecně určovány výlučně Nejvyšším soudem.

NahoruNahoru

4. ORGANIZACE SOUDNICTVÍ NA KYPRU

 1. Výkon spravedlnosti na Kypru je zajišťován Nejvyšším soudem a nižšími soudy zřízenými zákonem.
 2. Vytváření soudních výborů nebo soudů ad hoc pod jakýmkoli označením není dovoleno. Mimo soudní řád stanovený Ústavou nesmí být zřízen žádný soud ani funkce. Všechny nižší soudy jsou začleněny do soudní hierarchie. Soudci Nejvyššího soudu a nižších soudů jsou všichni stálými soudci Kyperské republiky a všichni mají stejné záruky stálosti a nezávislosti.
 3. Zřízení, složení a fungování každého soudu musí být v souladu se zárukami řádného procesu, které jsou zakotveny v Ústavě jako osobní právo, a tyto záruky chránit (článek 30.2. Ústavy).
 4. Účinná ochrana lidských práv je povinností každé složky státu v mezích jejích pravomocí (článek 35 Ústavy).

Výkon spravedlnosti je zajišťován

 1. soudy, které jsou nestranné a příslušné v souladu se zákonem;
 2. v rámci nepředpojatých veřejných slyšení; a
 3. v přiměřené lhůtě;

proces končí odůvodněným soudním rozsudkem.

5. Nejvyšší soud je nejvyšším soudním orgánem

Skládá se z předsedy a dalších dvanácti členů. Soudci Nejvyššího soudu jsou si ve všech směrech rovni. Předseda je jim nadřazen.

6. PŘÍSLUŠNOST NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Nejvyšší soud je nejvyšším odvolacím soudem Kyperské republiky. Samotná Ústava právo na odvolání nestanoví. Právo na odvolání proti rozsudkům každého soudu stanoví zákon. Existují dvě úrovně příslušnosti: v prvním stupni a v odvolacím řízení. Kromě odvolací funkce je Nejvyšší soud příslušný také v níže uvedených oblastech.

NahoruNahoru

 1. Soudní příslušnost jako ústavní soud: ex ante a ex post kontrola ústavnosti zákonů (a nařízení), výklad Ústavy tam, kde jsou její ustanovení nejasná, a řešení sporů mezi orgány a institucemi Kyperské republiky.
 2. Soudní přezkoumání: přezkoumání zákonnosti úkonů, rozhodnutí a opomenutí jakéhokoli orgánu, úřadu nebo osoby vykonávající výkonnou nebo správní moc. Přezkoumání se provádí na základě žádosti stěžovatele v tom smyslu, že stávající oprávněný zájem žadatele je nepříznivě a přímo ovlivněn; žádost musí být podána do 75 dní ode dne, kdy se žadatel o věci dozví.
 3. Příslušnost k vydávání prerogativních soudních příkazů: tato příslušnost odpovídá příslušnosti Vrchního soudu Anglie k vydávání soudních příkazů nařizujících předvedení osoby k soudu (habeas corpus), soudních příkazů nižšímu soudu vykonat věc náležející k jeho povinnostem (mandamus), soudních příkazů nižšímu soudu zastavit řízení z důvodu nepříslušnosti (prohibition), soudních příkazů k uvedení právního důvodu (quo warranto) a příkazů k předložení věci vyšší instanci k přezkoumání (certiorari), které se označují jako „prerogativní“ z historických důvodů. Soudní příkaz habeas corpus má kontrolovat zákonnost zadržení osoby. Hlavním cílem soudních příkazů certiorari a prohibition je zajistit, aby nižší soudy fungovaly v mezích svých pravomocí a v souladu se základními pravidly pro výkon spravedlnosti. Soudní příkaz mandamus má povahu nařízení: umožňuje vydat příkaz nižšímu soudu nebo orgánu veřejné moci, aby splnil povinnost stanovenou zákonem (nad rámec správních úkonů). Příkaz quo warranto opravňuje kontrolovat zdůvodnění použití veřejné moci s cílem zamezit a zabránit jejímu zneužití.
 4. Soudní příslušnost jako volební soud
 5. Soudní příslušnost jako soud prvního stupně v jakékoli věci stanovené zákonem.

7. VÝKON SOUDNÍ PRAVOMOCI NEJVYŠŠÍHO SOUDU

 1. Obecně řečeno je soudní pravomoc v prvním stupni vykonávána samosoudcem.
 2. Proti rozsudku Nejvyššího soudu vydanému při výkonu soudní pravomoci v prvním stupni je možné se odvolat k pětičlenné porotě tohoto soudu.
 3. Soudní přezkoumání může provést přímo celý soud složený alespoň ze sedmi soudců, pokud to Nejvyšší soud považuje za vhodné. V takovém případě není možnost odvolání.
 4. Soudní pravomoc Nejvyššího soudu v odvolacím řízení proti rozsudkům nižších soudů vykonává tříčlenná porota. Soud se však může rozhodnout zvýšit počet členů odvolací poroty, pokud se jedná o právní otázky zvláštního významu.
 5. Soudní pravomoci Nejvyššího soudu jako soudu ústavního a volebního vykonává celý soud.

8. OKRESNÍ SOUDY

K projednávání občanskoprávních a trestních věcí v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy a porotní soudy, které jsou tvořeny členy okresních soudů. Občanskoprávní spory jsou z pravomoci okresního soudu vyloučeny, pokud zákon rozhodování svěří:

NahoruNahoru

 1. Nejvyššímu soudu;
 2. nižším soudům příslušným k rozhodování v určitých záležitostech (omezená soudní pravomoc).

V každém správním okrese Kypru je jeden okresní soud.*

Příslušnost okresního soudu k projednávání občanskoprávních a trestních věcí je místní. Soud projednává případy, v nichž spor vznikl v rámci jeho okresu, nebo pokud má žalovaný v tomto okrese bydliště.**

9. SOUDCI OKRESNÍCH SOUDŮ

Okresní soudy se skládají z předsedů soudu, vrchních okresních soudců a okresních soudců. Věcná příslušnost soudce v občanskoprávních případech závisí na peněžní hodnotě sporu a bezpečnosti soudce. Okresní soudce je příslušný k projednávání případů, kdy hodnota sporu nepřesahuje 50 000 CYP. Vrchní okresní soudce je příslušný k projednávání sporů do výše 250 000 CYP. Předseda okresního soudu má neomezenou pravomoc k projednávání občanskoprávních sporů v prvním stupni.

Všichni soudci okresního soudu mají stejnou soudní pravomoc při projednávání trestních případů. Mohou projednávat jakýkoli trestný čin postižitelný trestem odnětí svobody až na dobu pěti let a se souhlasem generálního prokurátora i trestné činy nad uvedený limit, pokud jsou přesvědčeni, že je to oprávněné s přihlédnutím ke všem skutečnostem případu a také k pokutám, které může okresní soud uložit.

Příslušnost okresního soudu je místní. Projednává obvinění z trestných činů spáchaných v rámci hranic okresu, ve kterém působí.

NahoruNahoru

Příslušnost porotního soudu nepodléhá žádným místním nebo věcným omezením. Tento soud může projednávat jakýkoli trestný čin bez ohledu na místo, kde byl spáchán, a jeho závažnost.

Porotní soud má tři členy. Skládá se z předsedy okresního soudu, jednoho vrchního okresního soudce a jednoho okresního soudce.

V současné době existují čtyři stálé porotní soudy.

10. NIŽŠÍ SOUDY PŘÍSLUŠNÉ K ROZHODOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

 1. Rodinné soudy

  Rodinný soud je příslušný k řešení sporů mezi členy řecké pravoslavné církve v souvislosti s rozvodem, odlukou, soužitím partnerů a rodinnými vztahy. Pojem „rodinné vztahy“ zahrnuje majetkové vztahy.

  V rozvodových řízeních se rodinný soud skládá ze tří členů, tj. předsedy a dvou soudců.

  Veškeré ostatní spory projednává některý člen soudu sám.

  V současné době existují na Kypru dva rodinné soudy.

 2. Soudy pro věci regulovaného nájemného

  Soud pro věci regulovaného nájemného je příslušný k projednávání sporů týkajících se pozemků a bytových jednotek s regulovaným nájemným. Tento soud se skládá z předsedy-právníka a dvou členů-neprávníků, které jmenuje Nejvyšší soudní rada, a to vždy jednoho člena ze zástupců pronajímatelů a jednoho ze zástupců nájemců.

  Rozsudek vynese předseda soudu s přihlédnutím k názorům asistentů, kteří mají poradní roli.

  V současné době existují na Kypru tři soudy pro věci regulovaného nájemného.

  NahoruNahoru

 3. Soudy pro pracovněprávní spory

  Soud pro pracovněprávní spory je příslušný k projednávání případů rozvázání pracovního poměru a stanovení náhrady, která má být zaměstnanci vyplacena.

  Tento soud se skládá z předsedy-právníka a dvou členů-neprávníků, jeden zastupující stranu zaměstnavatele a druhý stranu zaměstnance. Členy soudu jmenuje Nejvyšší soudní rada ze seznamu předloženého příslušným ministrem. Stanovisko předsedy k jakémukoli právnímu bodu, který je vznesen kdykoli během řízení, je pro členy závazné.

  V současné době existují na Kypru tři soudy pro pracovněprávní spory.

 4. Vojenský soud

  Vojenský soud je příslušný k projednávání trestných činů spáchaných členy národní gardy. Tento soud se skládá z předsedy, který je právníkem, a dvou členů vojska, které jmenuje Nejvyšší soudní rada ze seznamu předloženého příslušným ministrem.

  Předseda a členové rodinných soudů a předsedové soudů pro věci regulovaného nájemného, soudů pro pracovněprávní spory a vojenského soudu jsou stálými soudci.

11. PRAVOMOCI SOUDŮ

PRAVOMOCI SOUDŮ PŘI UPLATŇOVÁNÍ JEJICH PŘÍSLUŠNOSTI

NEJVYŠŠÍ SOUD

Pravomoci Nejvyšší soudu při uplatňování jeho příslušnosti jsou stanoveny Ústavou a dále pak Zákonem o soudech. Pravomoci musí vždy odpovídat principu oddělení pravomocí a být v souladu s nezávislostí a autonomií soudní funkce.

NIŽŠÍ SOUDY

Pravomoci nižších soudů při uplatňování jejich příslušnosti jsou dány zákonem, který stanoví způsob zřizování a fungování těchto soudů. V tomto případě musí být v souladu s články Ústavy také legislativní ustanovení. Podmínky výkonu spravedlnosti jsou pro všechny soudy stejné.

NahoruNahoru

NEODVOZENÉ PRAVOMOCI SOUDŮ

Nejvyšší soud a nižší soudy mají neodvozenou pravomoc vydat jakýkoli příkaz, který je nezbytný pro zabezpečení jejich funkce a základu jako orgánů spravedlnosti.

12. KOMPETENCE NEJVYŠŠÍHO SOUDU VE VĚCECH JMENOVÁNÍ, POVÝŠENÍ, PŘEVEDENÍ, UKONČENÍ SLUŽBY A PROPUŠTĚNÍ ČLENŮ SOUDNÍ SLUŽBY

 1. Nejvyšší soud je Nejvyšší soudní radou země.
 2. Podle Ústavy má Nejvyšší soudní rada výlučnou pravomoc nad jmenováním, povýšením, převedením a disciplinární kontrolou členů nižších soudů.
 3. Soudce je ze Soudní služby odvolán, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu duševní nebo tělesné nezpůsobilosti či nemohoucnosti.
 4. Soudce může být propuštěn z důvodu protiprávního jednání.

Nejvyšší soud má pravomoc zrušit jmenování kteréhokoli soudce bez ohledu na bezpečnost z důvodu duševní nebo tělesné nezpůsobilosti nebo soudce propustit z důvodu protiprávního jednání v rámci řízení soudní povahy, ve kterém má soudce právo být vyslyšen a svůj případ předložit soudu.

----------

(Výše uvedený text je součástí zprávy, kterou přednesl předseda Nejvyššího soudu Kypru, pan G. M. Pikis, na Evropské konferenci o současných evropských otázkách při vnitrostátním výkonu spravedlnosti v roce 2000 (Atény, 4. – 6. června 1999.)).

----------

13. KANCELÁŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU, OKRESNÍCH SOUDŮ, RODINNÝCH SOUDŮ, SOUDŮ PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY, SOUDŮ PRO VĚCI REGULOVANÉHO NÁJEMNÉHO A VOJENSKÉHO SOUDU

V kancelářích Nejvyššího soudu a nižších soudů jsou zaměstnáni níže uvedení úředníci nebo zaměstnanci, kteří plní povinnosti spojené s jejich pracovním místem podle pokynů vydaných Nejvyšším soudem a ustanovení veškerých příslušných zákonů nebo procesních předpisů.

NahoruNahoru

 1. Hlavní soudní tajemník vede správní oddělení Soudní služby.
 2. Asistent hlavního soudního tajemníka pomáhá s organizací, dohledem, řízením a kontrolou fungování správních oddělení Soudní služby.
 3. Vyšší soudní tajemníci: vedou administrativní personál okresních soudů.
 4. Soudní tajemníci 1. stupně. Soudní tajemníci 1. stupně vedou správní oddělení soudu (návrhy, odvolání ve věcech občanskoprávních a trestních, žádosti o soudní přezkoumání a související zprávy, zveřejňování zákonů, admiralita, občanskoprávní případy okresních soudů, trestní případy okresních soudů, správa majetku, výkon rozsudků a soudních nařízení).
 5. Soudní úředníci: vykonávají právní práci na Nejvyšším soudu.
 6. Vyšší soudní stenotypistky. Soudní stenotypistky provádějí zápis soudního řízení a kompletní přepis.
 7. Vyšší soudní vykonavatelé: vykonávají práci související s výkonem soudních rozhodnutí.
 8. Referenti pro účty a výkazy
 9. Sekretariát: sekretáři/sekretářky, administrativní personál/písaři/písařky, pomocný administrativní personál a kurýři

Tajemník každého soudu vydává veškerá předvolání, soudní obsílky a exekuční tituly, zařazuje veškeré příkazy a rozsudky, vede archiv všech soudních řízení, vydává ověřené kopie zápisů z jednání a vede záznamy o veškerých poplatcích a pokutách, které mají být nebo byly soudu uhrazeny. U okresních soudů tajemník dohlíží na správu majetku v souladu s ustanoveními článku 189 Zákona o správě majetku a zajišťuje řádné předkládání výkazů exekutorů a správců. Tajemník je soudem oprávněn schvalovat výdaje a výkon rozsudků.

*Zákon č. 33/64;

Generální prokurátor Kyperské republiky v. Mustafa Ibrahim a ostatní

(1964) C.L.R. 195.

* Doplnění původního textu: viz také Rozsudek Nejvyššího soudu č. 1383 podle čl. 3 odst. 4 Zákona o soudech z roku 1960 (14/60) – Úřední věstník Kyperské republiky, č. 1130, 13.9.1974.

** Doplnění původního textu: viz také Zákon č. 43/74.

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Kypr - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 09-02-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království