Европейска комисия > ЕСМ > Съдебна организация > България

Последна актуализация: 03-12-2008
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Съдебна организация - България

Съгласно Конституцията на РБ съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делата осигурява установяването на истината. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго. Актовете на правораздаването се мотивират. Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.

Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Със закон могат да се създават и специализирани съдилища. Извънредни съдилища не се допускат. Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.

Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона.

НагореНагоре

Съгласно Закона за съдебната власт органите на съдебната власт се ръководят от Конституцията и от принципите, установени в този закон. При постановяване на своите актове съдиите се основават на закона и на събраните по делото доказателства като изпълняват функциите си безпристрастно и са политически неутрални. Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им. Принципът на случайния подбор при разпределението на делата в съдилищата се прилага в рамките на колегиите или отделенията.

Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд. Гражданите и юридическите лица имат право на съдебна защита, която не може да им бъде отказана. При условия и по ред, определени със закон, гражданите могат да получат правна помощ, която се финансира от държавата.

Съдебното производство по граждански и наказателни дела е триинстанционно - първоинстанционно, въззивно и касационно, освен ако в закон е предвидено друго.

Съдебното производство по административни дела е двуинстанционно - първоинстанционно и касационно.

Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. Той определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността й, без да засяга независимостта на нейните органи.

НагореНагоре

Съдилищата в Република България са районни, окръжни, административни, военни, апелативни, Върховен касационен съд и Върховен административен съд. На съдилищата са подведомствени граждански, наказателни и административни дела. Дело, което се разглежда от съд, не може да се разглежда от друг орган. Районните, окръжните, административните и военните съдилища разглеждат определените със закон дела като първа инстанция.

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.

Окръжният съд като първа инстанция разглежда: наказателни дела в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, освен ако със закон е предвидено друго;  и граждански и търговски дела в състав от един съдия. Окръжните съдилища разглеждат като втора инстанция обжалваните актове по дела на районните съдилища, както и други дела, възложени им със закон. Окръжният съд като втора инстанция разглежда дела в състав от трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго.

На административните съдилища като първа инстанция са подсъдни всички административни дела по искания за издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове и за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, освен тези дела, които със закон са определени като подсъдни като първа инстанция на Върховния административен съд. Седалищата и съдебните райони на административните съдилища съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища. Административният съд разглежда административните дела в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго. В производството пред административния съд участва прокурор от административния отдел на съответната окръжна прокуратура в случаите, предвидени със закон. Административните съдилища разглеждат определените със закон административни дела като касационна инстанция.

НагореНагоре

Апелативните съдилища в страната са пет, със седалища в гр.София, гр.Пловдив, гр.Варна, гр.Бургас и гр.Велико Търново, и разглеждат като втора инстанция делата, образувани по жалби и протести срещу първоинстанционните актове по граждански, търговски и наказателни дела на окръжните съдилища в техния съдебен район, както и други дела, възложени им със закон. Апелативният съд заседава в състав от трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго.

Компетентността на военните съдилища се определя с Наказателно-процесуалния кодекс. Военният съд разглежда делата за престъпления, извършени от военнослужещи, като е приравнен на окръжен съд. Военният съд разглежда делата в състав от един съдия и съдебни заседатели, освен ако със закон е предвидено друго. Военно-апелативният съд е един със седалище в гр.София и разглежда като втора инстанция делата, образувани по жалби и протести срещу актове на военните съдилища от цялата страна. Делата, решени от военните съдилища, се разглеждат като касационна инстанция от Върховния касационен съд.

Върховният касационен съд е касационна инстанция за определените със закон съдебни актове и разглежда и други дела, определени със закон. Върховният касационен съд е висшата съдебна инстанция по наказателни и граждански дела. Неговата юрисдикция се разпростира върху цялата територия на Република България. Във Върховния касационен съд има наказателна, гражданска и търговска колегии. Върховният касационен съд заседава в състав: 1. трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго; 2. общо събрание на наказателната, гражданската или търговската колегия - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение в наказателното, гражданското или търговското правораздаване; 3. общо събрание на гражданската и търговската колегии - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение по общи въпроси на гражданското и търговското правораздаване.

НагореНагоре

Върховният административен съд разглежда като първа инстанция актове, определени със закон, и като касационна инстанция - обжалваните актове по дела на административните съдилища и актове по дела на тричленен състав на Върховния административен съд. Върховният административен съд има юрисдикция върху цялата територия на Република България. Върховният административен съд заседава в състав: 1. трима съдии, освен ако закон предвижда друго; 2. общо събрание на колегията - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение в административното правораздаване; 3. общо събрание на колегиите - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение по общи въпроси в административното правораздаване.

Седалището на Върховният касационен съд и на Върховния административен съд е в гр. София.

Споровете за подсъдност между Върховния касационен съд и Върховния административен съд се решават от състав, който включва трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, чието определение е окончателно.

При противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се приема тълкувателно решение от общото събрание на: 1. наказателната, гражданската или търговската колегия във Върховния касационен съд; 2. гражданската и търговската колегии във Върховния касационен съд; 3. колегия във Върховния административен съд; 4. колегиите във Върховния административен съд.

При противоречива или неправилна съдебна практика между Върховния касационен съд и Върховния административен съд общото събрание на съдиите от съответните колегии на двете съдилища приемат съвместно тълкувателно постановление.

Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.

« Съдебна организация - Обща информация | България - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 03-12-2008

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство