Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Belgien

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Belgien

Denna sida är indelad i tre huvudavsnitt: en allmän inledning, en närmare redogörelse för tvistemålsdomstolarna och avslutningsvis en översikt över de olika domstolsinstanserna, från underrätterna till kassationsdomstolen.

1. Inledning

a) Rättssystemets grunder

Innan vi börjar presentera rättssystemets uppbyggnad i Belgien vill vi ta upp några allmänna principer för rättsväsendet.

Genom författningen [1] inrättas en dömande makt på samma nivå som den lagstiftande och den verkställande makten. Det är domstolarna som självständigt utövar denna dömande makt, vid sidan av de övriga statsmakterna.

Domstolarna utövar den dömande makten inom författningens och lagstiftningens råmärken.

Endast domstolarna är behöriga att avgöra privaträttsliga tvister. Domstolarna är behöriga att pröva tvister om politiska rättigheter om inte annat föreskrivs i lag (artiklarna 144 och 145 i författningen).

Domstolar kan bara upprättas genom lag. Inga särskilda domstolar får inrättas, oavsett benämning (artikel 146 i författningen).

Rättegångar ska vara offentliga såvida inte offentlighet utgör en fara för allmän ordning eller goda seder. I så fall måste domstolen fatta ett beslut om saken (artikel 148 första stycket i författningen). Offentlighetsprincipen gör det bland annat möjligt att ge allmänheten insyn i rättsväsendet.

Domar ska motiveras. De ska avkunnas vid en offentlig domstolsförhandling (artikel 149 i författningen). Motiveringsskyldigheten (enligt författningen samt artikel 780 i domstolslagen, Code judiciaire) innebär att domstolen måste uttala sig om alla sakliga och rättsliga omständigheter som parterna har tagit upp i sina rättegångsinlagor. Motiveringen ska vara fullständig, tydlig, exakt och relevant. Skyldigheten att motivera domar och domstolarnas oberoende ställning gör att allmänheten är skyddad mot godtycke. Motiveringen gör det också lättare att bedöma det lönar sig att överklaga till appellationsdomstol eller kassationsdomstolen.

Domstolar och åklagare är visserligen helt självständiga i verksamhet, men påverkar inte regeringens rätt att beordra lagföringsåtgärder och fastställa kriminalpolitikens inriktning, däribland förundersöknings- och åtalspolitik (artikel 151.1 i författningen).

Fredsdomare, underrättsdomare, domare i appellationsdomstolarna och kassationsdomstolen utnämns av kungen enligt föreskrifter i lag (artikel 151.4 i författningen).

Till börjanTill början

Domare utnämns på livstid. De går i pension vid lagstadgad ålder. Domare kan endast avsättas eller avstängas efter domstolsbeslut. Domare får bara förflyttas vid en ny utnämning och efter eget samtycke (artikel 152 i författningen). Kungen utnämner och avsätter också det allmännas ombud vid domstolarna (artikel 153 i författningen).

Lönerna för rättsväsendets anställda fastställs genom lag (artikel 154 i författningen).

En domare får inte acceptera en avlönad tjänst av en annan myndighet. Han får dock acceptera en oavlönad tjänst, så länge det är förenligt med hans uppgifter som domare (artikel 155 i författningen).

b) Några ord om Cour d'arbitrage (författningsdomstolen) [2]

Författningsdomstolen inrättades 1983, när Belgien blev en federal stat.

Författningsdomstolens sammansättning, behörighet och uppgifter fastställs genom lag (artikel 142 första stycket i författningen).

Författningsdomstolen prövar (artikel 142 andra stycket i författningen):

 • konflikter enligt artikel 141 i författningen, det vill säga konflikter mellan lagar, förordningar och beslut samt mellan förordningar och beslut sinsemellan på grund av överträdelse av regler, som har fastställts i författningen eller med stöd av författningen för att bestämma statens, de olika språkgemenskapernas och regionernas behörighet,
 • överträdelser (genom lag, förordning eller beslut) av artiklarna 10, 11 och 24 i författningen, det vill säga författningens bestämmelser om jämlikhet, diskrimineringsförbud och undervisningsfrihet.

Talan kan väckas av den federala regeringen, språkgemenskapernas och regionernas regeringar och ordförandena i det federala parlamentet samt språkgemenskapernas och regionernas parlament (på begäran av två tredjedelar av ledamöterna). Dessa personer antas ha ett intresse av domstolens avgöranden, medan andra fysiska eller juridiska personer måste styrka att de har ett sådant intresse. Slutligen kan alla domstolar begära förhandsavgörande från författningsdomstolen (artikel 142 tredje stycket i författningen och artikel 2 i den särskilda lagen av den 6 januari 1989 om författningsdomstolen).

Alla privatpersoner och offentligrättsliga personer som kan styrka ett intresse kan alltså väcka talan vid författningsdomstolen om ogiltigförklaring av en regel som anses diskriminerande eller anses stå i strid med undervisningsfriheten. Principerna om jämlikhet och förbud mot diskriminering gäller inte bara de fri- och rättigheter som erkänns i den inhemska lagstiftningen utan också fri- och rättigheter i internationella avtal som är direkt tillämpliga i den belgiska rättsordningen, i synnerhet Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950.

Till börjanTill början

2. De allmänna domstolarna

a) Över- och underrätter

Det allmänna domstolsväsendet har en hierarkisk struktur.

Överst finns högsta domstolen eller kassationsdomstolen (Cour de cassation). Den prövar inte ärenden i sak, utan kontrollerar om de lägre instansernas avgöranden strider mot lagen eller rättegångsreglerna (artikel 608 i domstolslagen). Den är behörig för hela Belgien.

Under kassationsdomstolen finns fem appellationsdomstolar. Deras geografiska behörighetsområden anges i författningen. De fem appellationsdomstolarna är följande: Appellationsdomstolen i Bryssel för provinserna Brabant Wallon, Vlaams Brabant och den tvåspråkiga regionen Bryssel; appellationsdomstolen i Gent för provinserna West-Vlaanderen och Oost-Vlaanderen; appellationsdomstolen i Antwerpen för provinserna Antwerpen och Limburg; appellationsdomstolen i Liège för provinserna Liège, Namur och Luxembourg; appellationsdomstolen i Mons för provinsen Hainaut.

På samma nivå som appellationsdomstolarna finns de övre arbetsdomstolarna (cours du travail) med samma geografiska indelning som appellationsdomstolarna.

På lägre nivå finns förstainstansdomstolarna (tribunal de première instance), handelsdomstolarna (tribunal de commerce), arbetsdomstolarna (tribunal du travail) och trafikdomstolen (tribunal de police), indelade i tjugosju domkretsar (arrondissement). I de flesta domkretsar finns en trafikdomstol, men till exempel i Bryssel finns det flera trafikdomstolar [3].

Längst ner i instansordningen finns fredsdomarna. Belgien har 187 fredsdomare. Deras domkretsar heter kantoner.

Förutom bestämmelserna i författningen (kapitel VI om den dömande makten) finns reglerna om rättsväsendets uppbyggnad i domstolslagen (andra delen, särskilt artiklarna 58-555quater).

Den första boken i den andra delen behandlar den dömande maktens organ. Den andra boken handlar om domarämbetet, den tredje boken om advokater. Den fjärde boken handlar om exekutionsväsendet (huissiers de justice, dvs. tjänstemän vid domstolen med ansvar för delgivning, stämning och utmätning).

Bestämmelserna om fredsdomarna, trafikdomstolarna, distriktsdomstolarna [4], förstainstansdomstolarna, arbetsdomstolarna, handelsdomstolarna, appellationsdomstolarna, de övre arbetsdomstolarna, brottmålsdomstolarna för grövre brott (cour d'assises) och kassationsdomstolen anges i särskilda artiklar i domstolslagen (artikel 58 i domstolslagen).

Till börjanTill början

Appellationsdomstolarnas brottmålsavdelningar (cour d'assises) [5] förstainstansdomstolens brottmålsavdelningar (tribunal correctionnel) och trafikdomstolen (när den fungerar som brottmålsdomstol) handlägger också, vid sidan av de allmänna domstolarna, civilrättsliga yrkanden, huvudsakligen skadestånd, som framställts av målsägande, det vill säga personer som utsatts för brott.

De allmänna domstolarnas struktur

Kassationsdomstolen (Cour de cassation)

Appellationsdomstolarna Övre arbetsdomstolarna
 • Förstainstansdomstolarna
 • Handelsdomstolarna
 • Arbetsdomstolarna
Fredsdomare Trafikdomstolarna

b) Det allmänna ombudets roll i tvistemål

Vid kassationsdomstolen, appellationsdomstolarna och övre arbetsdomstolarna förs det allmännas talan av allmän åklagare. Vid förstainstansdomstolarna, handelsdomstolarna, trafikdomstolarna och fredsdomarna sköts denna verksamhet av den kungliga åklagaren och vid arbetsdomstolarna av en auditeur.

Till börjanTill början

Det allmännas ombud kan i civilrättsliga ärenden väcka talan, göra ansökningar eller avge yttranden. Ombudet ingriper på eget initiativ i de fall som anges i lagen och dessutom varje gång som den allmänna ordningen kräver ett ingripande (artikel 138 tredje stycket i domstolslagen).

Det allmännas ombud deltar alltså i ärenden som handläggs i appellationsdomstolarna, övre arbetsdomstolarna, förstainstansdomstolarna, arbetsdomstolarna, handelsdomstolarna, trafikdomstolarna och fredsdomarna.

Ett av det allmänna ombudets viktigaste uppdrag på det civilrättsliga område är att avge yttranden. Det är obligatoriskt ett begära yttrande från det allmänna ombudet om ärenden som har anknytning till vissa särskilda frågor (artikel 764 första stycket i domstolslagen). Denne kan också yttra sig om andra ärenden när han eller hon bedömer att det är lämpligt. Domstolarna kan också begära det på eget initiativ (artikel 764 andra stycket i domstolslagen).

Det allmänna ombudet ska yttra sig enligt många bestämmelser i domstolslagen och annan lagstiftning. Den viktigaste bestämmelsen i detta avseende är artikel 764 i domstolslagen, där det anges att det allmänna ombudet ska ges tillfälle att yttra sig om ärenden om underårigas eller omyndigförklarade personers rättsliga ställning, ärenden om civilståndshandlingar, rättshjälpsärenden, ansökningar om ackord och konkurs, ärenden om betalningsinställelse samt ärenden om betalningsanstånd och konkursavslut.

Vid kassationsdomstolen ska det allmänna ombudet yttra sig i samtliga ärenden (artikel 1105 andra stycket i domstolslagen).

c) Närmare upplysningar om de allmänna domstolarna (pdf 121.1 KB)

3. Organisationsschema

a) Inledning

Rättsmedlen, det vill säga möjligheten för parterna i målet eller i vissa fall tredje man att få ett domstolsavgörande omprövat efter överklagande, indelas i ordinära och särskilda (extraordinära) rättsmedel.

De ordinära rättsmedlen i Belgien är invändning (opposition) och överklagande (appel) (artikel 21 första stycket i domstolslagen). Parterna kan i princip alltid tillgripa ordinära rättsmedel.

Det viktigaste av de särskilda rättsmedlen är kassationstalan till kassationsdomstolen (artikel 21 andra stycket i domstolslagen). Kassationstalan innebär inte att avgörandet prövas i en tredje instans. Kassationsdomstolen kontrollerar enbart att lagen har följts och prövar inte sakfrågan.

Till börjanTill början

Invändning (artiklarna 1047-1049 i domstolslagen)

Om en dom avkunnas i svarandens frånvaro (s.k. tredskodom), kan domen omprövas efter invändning. Invändningen delges av en huissier de justice och innehåller en kallelse att inställa sig inför den domstol som har fällt avgörandet. Parterna kan också komma överens om frivillig inställelse (artikel 1047 första till tredje stycket i domstolslagen) - Se i detta avseende "Väckande av talan vid domstol - Belgien". Den domstol som meddelade tredskodomen prövar också invändningen (artikel 1047 andra stycket i domstolslagen).

Tidsfristen för att lämna in en invändning är en månad från och med delgivningen eller kungörelsen av domen. Denna frist på en månad förlängs om svaranden inte har hemvist, bostad eller delgivningsadress i Belgien (artiklarna 1048 och 55 i domstolslagen).

Överklagande (artiklarna 1050-1072bis i domstolslagen)

En part som anser sig förfördelad genom ett avgörande kan överklaga, dvs. ansöka om ändring av avgörandet i en högre instans. Därigenom kan en högre domstol rätta till eventuella misstag som begåtts av den lägre domstolsinstansen, men parten kan också ändra sin talan för att bättre försvara sina intressen. Genom överklagande prövas saken på nytt av en ny och oberoende instans. Överklagandet kan gälla alla aspekter på domen, själva domen, men också beslut under rättegången och tredskodomar (artikel 1050 i domstolslagen).

Överklagandefristen är en månad från och med domens delgivning eller kungörelse. Fristen på en månad förlängs när en av parterna saknar hemvist, bostad eller delgivningsadress i Belgien (artikel 1051 första, tredje och fjärde stycket och artikel 55 i domstolslagen).

Kassationstalan (artiklarna 1073-1121 i domstolslagen)

Kassationstalan kan föras hos mot slutliga avgöranden i sista instans (artiklarna 608 och 609 i domstolslagen). Kassationstalan kan föras mot avgöranden som anses lagstridiga eller där procedurfel har begåtts.

Fristen för att föra kassationstalan är tre månader från och med dagen för delgivning eller kungörelse av avgörandet. Om klaganden saknar hemvist, bostad eller delgivningsadress i Belgien förlängs fristen på tre månader i enlighet med artikel 55 i domstolslagen (artikel 1073 andra och tredje stycket i domstolslagen).

b) Organisationsscheman

1) Organisationsschema 1 (pdf 64 KB)

Till börjanTill början

Avgörandets väg: avgörande i första instans från fredsdomare eller trafikdomstol - överklagande till förstainstansdomstol eller handelsdomstol - kassationstalan till kassationsdomstolen

Avgöranden som meddelats av fredsdomare och trafikdomstol

Överklagande av domar som meddelats i första instans av fredsdomare eller, i fall som avses i artikel 601bis, av trafikdomstol ska lämnas in till förstainstansdomstolen (artikel 577 i domstolslagen).

Överklagande av domar som meddelats i första instans av fredsdomaren i tvister mellan näringsidkare som rör deras näringsverksamhet eller tvister om växlar ska lämnas in till handelsdomstolen (artikel 577 i domstolslagen).

Avgöranden från fredsdomare och trafikdomstol (för skadestånd vid trafikolycka) kan inte överklagas om tvistebeloppet är högst 1 240 euro.

Kassationstalan till kassationsdomstolen kan dock alltid föras mot avgöranden från fredsdomare eller trafikdomstol som inte kan överklagas.

2) Organisationsschema 2 (pdf 61 KB)

Avgörandets väg: avgörande i första instans från förstainstansdomstol eller handelsdomstol - överklagande till appellationsdomstol - kassationstalan till kassationsdomstolen

Avgöranden från förstainstansdomstol och handelsdomstol

Överklagande av domar som meddelats i första instans av förstainstansdomstol, handelsdomstol eller förstainstansdomstolens eller handelsdomstolens ordförande ska föras vid appellationsdomstol (artikel 602 första och andra stycket i domstolslagen).

3) Organisationsschema 3 (pdf 60 KB)

Avgörandets väg: avgörande i första instans av arbetsdomstol - överklagande till högre arbetsdomstol - kassationstalan till kassationsdomstolen

Avgöranden från arbetsdomstol

Överklagande av domar som meddelats i första instans av arbetsdomstol eller av arbetsdomstolens ordförande ska föras vid högre arbetsdomstol (artikel 607 i domstolslagen).

Till börjanTill början

Länkar

----------------------

[1] (den samordnade författningen från den 17 februari 1994, Moniteur belge, 17.2.1994)
[2] (se också den särskilda lagen av den 6 januari 1989 om författningsdomstolen, Moniteur belge den 7 januari 1989, och författningsdomstolens webbplats http://www.arbitrage.be)
[3] (artikel 3 i bilagan till domstolslagen om domkretsar och över- och underrätternas säte)
[4] (distriktsdomstolen består av förstainstansdomstolens, arbetsdomstolens och handelsdomstolens ordförande eller domare vid en domstol som ersätter dem [artikel 74 i domstolslagen]; distriktsdomstolen handlägger i första instans tvister om behörig domstol [artikel 639 i domstolslagen])
[5] (brottmålsdomstolen för grövre brott handlägger de allra grövsta brotten, till exempel mord och dråp)

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Belgien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket