Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Rakúsko

Posledná úprava: 18-05-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Rakúsko

NAJVYŠŠÍ SÚDNY DVOR

NSD

|

v dôležitých prípadoch

|
|

v dôležitých prípadoch
|
|

VYŠŠÍ KRAJINSKÝ SÚD

VKS

 

SD 2. stupňa

|
|
|

______________________

ODVOLACÍ SENÁT

 

na 2. stupni

KRAJINSKÝ SÚD

SD 1. stupňa

rozhoduje

SENÁT SAMOSUDCA

na 1. stupni

peňažná hodnota sporu nad 10 000 eur

OKRESNÝ SÚD

Peňažná hodnota sporu do 10 000 eur a určité právne veci (napr. rodinno-právne alebo veci nájomného práva)

I. Občianskoprávne konanie

Vo všeobecnom občianskoprávnom konaní sa rozhoduje vo veciach súkromného práva, ktoré nepatria do príslušnosti obchodných alebo pracovných súdov, alebo pre ktoré je určené nesporné konanie.

V zásade existujú dva odlišné inštančné postupy, ktoré môžu byť vždy trojstupňové. Spory sa na prvom stupni prideľujú buď okresným, alebo krajinským súdom. Vymedzenie príslušnosti sa uskutočňuje zásadne podľa druhu sporu (vlastná príslušnosť), vo všetkých ostatných prípadoch podľa hodnoty predmetu sporu (príslušnosť podľa hodnoty). Vlastná príslušnosť je vždy nadradená príslušnosti podľa hodnoty.

Príslušnosť okresných súdov podľa hodnoty je určená pri peňažnej hodnote sporu do 10 000 eur, vlastná príslušnosť okresných súdov napríklad pri väčšine rodinno-právnych alebo nájomno-právnych sporoch. Odvolanie sa podáva na nadriadený krajinský súd, na ktorom rozhoduje odvolací senát druhého stupňa. V mimoriadne dôležitých prípadoch – v ktorých sa riešia právne otázky zásadného významu – je možné podať proti rozhodnutiu súdu druhého stupňa ešte ďalší opravný prostriedok na Najvyšší súdny dvor

Príslušnosť krajinských súdov podľa hodnoty je určená pri peňažnej hodnote sporu od 10 000 eur, vlastná príslušnosť krajinských súdov napríklad pre spory podľa zákona o zodpovednosti za atómovú energiu, zákona o úradnom ručení, zákona o ochrane osobných údajov, sporoch týkajúcich sa hospodárskej súťaže alebo o autorských právach. Odvolanie sa podáva na vyšší krajinský súd druhého stupňa. V mimoriadne dôležitých prípadoch - v ktorých sa riešia právne otázky zásadného významu – je možný ešte právny postup k Najvyššiemu súdnemu dvoru.

Na prvom stupni rozhoduje vo väčšine prípadov samosudca (a len pri sporoch nad 50 000 eur na návrh jednej zo strán senát zložený z troch sudcov). Na druhom stupni rozhoduje senát zložený z troch sudcov, na Najvyššom súdnom dvore senát zložený z piatich sudcov. Ak ide o právnu otázku zásadného významu (napríklad zmenu stálej jurisdikcie), zasadá na Najvyššom súdnom dvore takzvaný posilnený senát zložený z jedenástich sudcov.

HoreHore

Proti rozsudkom prvého stupňa možno bojovať opravným prostriedkom odvolania. Odvolanie možno podať vo všetkých prípadoch z dôvodu neplatnosti alebo nesprávneho právneho posúdenia, v určitých veciach alebo v každom prípade od peňažnej hodnoty sporu 2 000 eur aj z dôvodu procesných chýb alebo nesprávneho konštatovania skutočností.

Súdy druhého stupňa sú povolané len na preverenie rozhodnutia prvostupňového súdu. Rozhodujú preto vo veci zásadne len na základe vecných návrhov predložených v závere ústneho konania prvého stupňa a predmetného skutkového stavu k tomuto okamihu. Súdy druhého stupňa môžu vo veci rozhodnúť samostatne (potvrdenie alebo zmena). Na tento účel môžu konanie – v rámci vymedzenom návrhmi a prednesmi na prvom stupni – úplne alebo čiastočne prerokovať znovu alebo ho doplniť, alebo zrušiť rozhodnutie prvého stupňa a nariadiť mu nové rozhodnutie, alebo žalobu zamietnuť.

Proti rozsudkom druhého stupňa možno bojovať opravným prostriedkom revízie. Tento opravný prostriedok k Najvyššiemu súdnemu dvoru však podlieha – v závislosti od hmotnej podstaty – rôznym obmedzeniam. V zásade rozhoduje Najvyšší súdny dvor už len v právnych otázkach podstatného významu; existencia takejto otázky je preto predpokladom na to, aby Najvyšší súdny dvor prijal revíziu. Odhliadnuc od toho, sú rozsudky druhého stupňa v určitých veciach s peňažnou hodnotou sporu nižšou ako 4 000 eur v každom prípade nenapadnuteľné alebo musí byť revízia k Najvyššiemu súdnemu dvoru schválená aj druhým stupňom (bezprostredne alebo novým návrhom), ak je peňažná hodnota sporu nižšia ako 20 000 eur.

Najvyšší súdny dvor už rozhoduje len o právnych otázkach, a preto je pri svojom rozhodovaní viazaný predchádzajúcimi konštatovanými skutočnosťami. Posudzuje preto už len správnosť rozhodnutia, ktoré bolo urobené na tomto základe alebo zohľadní neplatnosť a v obmedzenom rozsahu aj procesné chyby predchádzajúceho konania. Najvyšší súdny dvor nepôsobí len kasačne; môže rozhodnúť vo veci aj sám (potvrdiť alebo zmeniť), zrušiť predchádzajúce rozhodnutia a nariadiť súdu prvého alebo druhého stupňa nové rozhodnutie, alebo žalobu zamietnuť.

II. Pracovnoprávne konanie

Pracovnoprávne veci, to sú napríklad občianske správne spory uvedené v článku 50 zákona o práci a sociálnych veciach (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, ASGG) v súvislosti s pracovnými vzťahmi, sú prerokované v samostatnom konaní. Toto konanie zodpovedá občianskoprávnemu konaniu doplnenému o mimoriadne pravidlá.

HoreHore

pracovnoprávnych veciach rozhodujú na prvom stupni krajinské súdy (vo Viedni: Súdny dvor pre pracovné a sociálne záležitosti), na druhom stupni vyššie krajinské súdy a na poslednom stupni Najvyšší súdny dvor.

V pracovnoprávnom konaní rozhodujú senáty, ktoré sú na všetkých stupňoch zložené z jedného sudcu alebo z viacerých sudcov z povolania a vždy z jedného sudcu z ľudu z radov zamestnávateľov a zamestnancov.

Opravné konanie s odvolaním a revíziou proti rozsudkom súdov prvého a druhého stupňa zodpovedá občiansko-právnemu procesu, je tu však menej obmedzení právnych prostriedkov. Tak je v pracovnoprávnych veciach revízia k Najvyššiemu súdnemu dvoru nezávisle od peňažnej hodnoty prípustná vždy vtedy, keď ide o právnu otázku podstatného významu.

III. Obchodné veci

O obchodných veciach, to sú napríklad občiansko-právne spory uvedené v § 51 Jurisdikčnej normy, na ktorých sa podieľa podnikateľ, – až na niekoľko mimoriadnych pravidiel – sa rozhoduje v občianskoprávnom procese. V obchodných veciach, v ktorých rozhodujú senáty, sa však na prvom druhom stupni (ale nie pred Najvyšším súdnym dvorom) zúčastňuje sudca z ľudu z podnikateľského stavu.

IV. Nesporné konanie

V konaní mimo sporov sa rozhodujú veci súkromného práva, ktoré na základe svojho osobitného charakteru (väčšinou: regulačné konanie, konanie právnej starostlivosti alebo konania, v ktorých nestoja proti sebe netypicky dve strany s protichodnými záujmami), boli priradené (porovnateľné s dobrovoľnou jurisdikciou) tomuto druhu konania.

Vo väčšine prípadov rozhodujú na prvom stupni okresné súdy, na druhom stupni krajinské súdy a na poslednom stupni Najvyšší súdny dvor.

V nespornom konaní rozhodujú obvykle na prvom stupni buď samosudcovia, alebo justiční úradníci (osobitne vyškolení súdni úradníci), na druhomtreťom stupni senáty zložené z troch alebo piatich sudcov z povolania.

Opravné konanie je svojím spôsobom porovnateľné s občianskoprávnym procesom. Pre špecifický charakter týchto konaní sa tu ale vyskytuje menej obmedzení opravných prostriedkov. V obmedzenom rozsahu je navyše – nad rámec vymedzený návrhmi a prednesmi na prvom stupni – na druhom stupni prípustný aj nový prednes.

Z dôvodu mnohorakosti vecí prerokovaných v týchto konaniach existujú v rôznych prípadoch často odchylné mimoriadne ustanovenia.

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Rakúsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 18-05-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo