Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Østrig

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Østrig

OBERSTER GERICHTSHOF

(Højesteret)

|

i vigtige sager

|
|

i vigtige sager
|
|

OBERLANDESGERICHT

(Højere delstatsret)

2. instans

|
|
|

______________________

BERUFUNGSSENAT

(Appelret)

i 2. instans

LANDESGERICHT
(Delstatsret)

1. instans

afgørelser træffes af

PANEL ENEDOMMER

i 1. InstanS

Sagsgenstand over 10.000 €

BEZIRKSGERICHT
(Underret)

Sagsgenstand: værdi over 10 000 EUR og bestemte retssager

(f.eks. vedrørende familieret og lejelov)

I. Civilprocessen

Ved ordinære civilprocesser behandles privatretlige sager, som ikke hører under handels- eller arbejdsretterne, og sager, som omfattes af "frivillig retspleje".

Der findes principielt to forskellige rettergangsforløb, der hver kan omfatte tre instanser. Retstvister behandles i første instans enten af underretter (Bezirksgerichte) eller delstatsretter (Landesgerichte). Kompetenceafgrænsningen sker principielt på grundlag af tvistens genstand (Eigenzuständigkeit "indholdskompetence"), og for andre spørgsmål på grundlag af værdien af tvistens genstand (Wertzuständigkeit "værdikompetence"). Indholdskompetencen har forrang for værdikompetencen.

TopTop

Underretterne behandler sager vedrørende højst 10 000 € og de fleste tvister vedrørende familie- eller lejespørgsmål. Ved appel forelægges sagen delstatsretten, hvor et panel af juridiske dommere træffer afgørelse i anden instans. I særligt vigtige tilfælde, hvor principielle spørgsmål skal afgøres, kan afgørelsen i anden instans appelleres til højesteret (Oberster Gerichtshof).

Delstatsretterne er kompetente for sager, der vedrører beløb på over 10 000 EUR, og for tvister, som f.eks. vedrører ansvaret for atomskader, embedsmænds ansvar, databeskyttelse samt konkurrence- og ophavsrettigheder. Anden instans for sådanne sager er højere delstatsret (Oberlandesgericht). I særligt vigtige tilfælde - hvor de retlige spørgsmål er af principiel betydning - er endnu et retsmiddel muligt, nemlig højesteret.

I første instans træffer en enkelt dommer afgørelse i langt de fleste tilfælde (og kun ved tvister over 50 000 € og efter ansøgning fra den ene part et panel på tre dommere). I anden instans træffer et panel på tre og ved højesteret et panel på fem dommere afgørelse. Er sagen af principiel betydning (f.eks. ændring af en konstant retspraksis) mødes et såkaldt udvidet panel bestående af elleve dommere i højesteret.

Domme afsagt i første instans kan appelleres (Berufung). Appel kan i alle tilfælde indbringes i forbindelse med ugyldighed eller forkert retsvurdering og i sager vedrørende bestemte spørgsmål eller, som involverer over 2 000 €. Ligeledes på grund af rettergangsfejl eller forkerte præmisser.

Retterne i anden instans kan kun prøve afgørelser truffet i første instans. De træffer derfor principielt kun afgørelse på grundlag af den mundtlige forhandling i første instans og de på dette tidspunkt foreliggende kendsgerninger. Retterne i anden instans kan træffe afgørelse til støtte for eller afvisning af sagens realitet. Derfor kan de helt eller delvis - inden for de under første instans afstukne rammer - lade sagen gå om, udvide den eller annullere afgørelsen i første instans og pålægge denne at træffe en ny afgørelse eller afvise klagen.

TopTop

Domme afsagt i anden instans kan også appelleres (Revision). For dette retsmiddel for højesteret gælder imidlertid - afhængigt af sagsgenstanden - forskellige begrænsninger. Principielt beskæftiger højesteret sig kun med retsspørgsmål af væsentlig betydning. Bortset derfra er afgørelser truffet i anden instans i bestemte sager, som vedrører under 4 000 EUR, under alle omstændigheder endelige. I sager på indtil 20 000 EUR kan der kun appelleres til højesteret, hvis anden instans bevilger det (direkte eller efter ny ansøgning).

Højesteret tager kun stilling til retlige spørgsmål og er derfor bundet af tidligere fremlagte kendsgerninger. Den vurderer således kun, om den på dette grundlag trufne afgørelse er korrekt, eller den tager ugyldighed og i begrænset omfang også rettergangsfejl under den hidtidige behandling i betragtning. Højesteret er ikke kun appelret. Den kan også træffe afgørelse til støtte for eller afvisning af sagens realitet, annullere den tidligere afgørelse og pålægge retten i første eller anden instans at træffe en ny afgørelse eller afvise klagen.

II. Arbejdsretterne

Arbejdsretlige sager er civilretlige tvister vedrørende arbejdsforhold, jf. § 50 i Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG). De behandles ved en særlig procedure svarende til civilprocessens med særregler.

I arbejdsretlige sager beslutter delstatsretterne i første instans (i Wien: Arbeits- und Sozialgerichtshof), de højere delstatsretter i anden instans og i sidste instans højesteret.

Disse sager afgøres af paneler, der i alle instanser består af en eller flere juridiske dommere og med hver en lægdommer fra arbejdsgiver- eller arbejdstagerside.

Appelproceduren (Berufung og Revision) over for afgørelser i første og anden instans svarer til proceduren i civilsager, dog med visse begrænsninger med hensyn til retsmidler. Således er appel til højesteret, uafhængigt af værdigrænser, kun mulig, når der er tale om retsspørgsmål af væsentlig betydning.

III. Handelssager

Handelssager er borgerlige sager om erhvervsspørgsmål, jf. § 51 i Jurisdiktionsnorm. De behandles med få undtagelser ved civilprocesser. I handelssager, hvor dommerpaneler træffer afgørelse, medvirker dog en lægdommer fra handelsstanden i første og anden instans (men ikke i højesteret).

IV. Frivillig retspleje (Außerstreitverfahren)

Ved frivillig retspleje behandles sager under privatretten på grund af deres særlige karakter (mest forlig og formynderskab samt sager, hvor der ikke står to parter over for hinanden).
I de fleste tilfælde træffer underretterne afgørelse i første instans, i anden instans delstatsretterne og i sidste instans højesteret.

Afgørelserne træffes normalt i første instans enten af en enkelt dommer eller særligt uddannede retsembedsmænd (Rechtspfleger), i anden og tredje instans af paneler bestående af tre eller fem juridiske dommere.

Reglerne for appel er næsten de samme som for civilprocessen. Der er dog færre begrænsninger. I anden instans kan der endog - ud over anbringenderne og påstandene fra første instans - fremlægges nye påstande.

På grund af at de anliggender, der behandles ved disse procedurer, er meget forskellige, findes der ofte særbestemmelser for de forskellige emneområder.

« Domstolene - Generelle oplysninger | Østrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige