Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > Sverige

Seneste opdatering : 03-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Sverige

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter svensk ret? Hvilke personer skal betale "underholdsbidrag" til en anden og i hvilke tilfælde? 1.
2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder svensk lovgivning anvendelse? 3.
4. Hvilken lovgivning vil de svenske domstole benytte, hvis svensk lovgivning ikke finder anvendelse? 4.
5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag? 5.
5.A. Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden? 5.A.
6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig? 6.
7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent? 7.
8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da? 8.
9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger? 9.
10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status? 10.
11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt? 11.
12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale? 12.
13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget? 13.
14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne? 14.
15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Sverige? 15.
16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes? 16.
17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 17.
18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Sverige? 18.
19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes? 19.
20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 20.

 

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter svensk ret? Hvilke personer skal betale "underholdsbidrag" til en anden og i hvilke tilfælde?

Børn, ægtefæller og skilte ægtefæller har mulighed for at få tilkendt underholdsbidrag. Bestemmelserne om underholdsforpligtelse mellem ægtefæller finder også anvendelse på registrerede partnere.

Børn:

Forældre er ansvarlige for deres børns underhold i rimeligt omfang under hensyn til barnets behov og forældrenes samlede økonomiske formåen. En forælder, der ikke formår at bidrage til sit barns underhold, er ikke forpligtet til at betale underholdsbidrag.

En forælder, der hverken har forældremyndigheden eller lever fast sammen med barnet, skal opfylde sine underholdsforpligtelser ved at betale et underholdsbidrag. En forælder, der har forældremyndigheden sammen med den anden forælder, kan også være forpligtet til at betale et underholdsbidrag. Dette er tilfældet, hvis barnet kun lever fast sammen med den anden forælder, uanset om denne er enlig eller lever sammen med en ny partner.

Underholdsbidrag fastsættes ved retsafgørelse eller aftale.

Betalinger skal erlægges månedsvis forud, idet der regnes med kalendermåneder. Retten kan dog fastsætte en anden betalingsmåde, hvis der er særlige grunde hertil.

En aftale, i henhold til hvilken underholdsbidrag skal betales ved en affindelsessum eller for perioder på over tre måneder, er kun gyldig, hvis den indgås skriftligt og i overværelse af to vitterlighedsvidner. Er barnet under 18 år, skal aftalen endvidere godkendes af socialudvalget.

TopTop

Underholdsbidrag i form af en affindelsessum skal betales til socialudvalget, hvis barnet er under 18 år. Den sum, der betales til udvalget, skal anvendes til køb af en årsydelse til barnet hos et forsikringsselskab, som svarer til underholdsforpligtelsen over for barnet, medmindre aftalen hindrer dette, eller udvalget finder, at beløbet kan anvendes på anden hensigtsmæssig måde til barnets underhold.

En begæring om underholdsbidrag kan ikke imødekommes med tilbagevirkende kraft i mere end tre år forud for datoen for sagens indledning, medmindre den bidragspligtige giver sit samtykke.

Ægtefæller:

I ægteskabet har hver af ægtefællerne ansvaret for deres underhold. Hvis en af ægtefællerne ikke er fuldt i stand til at sikre sit eget underhold, er den anden ægtefælle også forpligtet til at bidrage til opfyldelsen af ægtefællens personlige behov.

Efter en skilsmisse er ægtefællerne som hovedregel hver især ansvarlige for eget underhold. Men hvis en af ægtefællerne behøver penge til sit underhold i en overgangsperiode, er han/hun berettiget til et bidrag fra den anden ægtefælle i rimeligt omfang under hensyn til denne ægtefælles formåen og andre omstændigheder. I særlige tilfælde kan en ægtefælle få tilkendt underhold i en længere periode.

Kan ægtefællerne ikke enes om underholdsspørgsmålet, kan en domstol afgøre tvisten.

Efter en skilsmisse vil underholdsbidraget være periodisk. En af parterne kan dog pålægges at betale en affindelsessum, hvis der er særlige grunde, f.eks. at den anden part skal indbetale et pensionsbidrag.

En begæring om underholdsbidrag kan ikke imødekommes med tilbagevirkende kraft i mere end tre år forud for datoen for sagens indledning, medmindre den bidragspligtige giver sit samtykke.

TopTop

2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag?

Et barn

 1. under 18 år eller
 2. over 18 år, men under 21 år, hvis barnet grundlæggende uddannelse ikke er afsluttet,

kan modtage underholdsbidrag.

3. I hvilke tilfælde finder svensk lovgivning anvendelse?

Som regel finder svensk lovgivning anvendelse i tilfælde, hvor den bidragssøgende har sit sædvanlige opholdssted i Sverige, eller parterne er enedes om at anvende svensk lovgivning.

4. Hvilken lovgivning vil de svenske domstole benytte, hvis svensk lovgivning ikke finder anvendelse?

Som regel finder lovgivningen i den stat, hvor den bidragssøgende har sit sædvanlige opholdssted, anvendelse. Parterne kan også enes om at anvende en anden udenlandsk lovgivning, hvis der er en tilknytningsfaktor.

5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag?

5.A. Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden?

Underholdsbidrag kan fastsættes enten gennem aftale eller ved retsafgørelse.

6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig?

Den af forældrene, der har forældremyndigheden, kan indgive begæring om underholdsbidrag på vegne af en mindreårig.

TopTop

7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent?

Kompetencereglerne findes i børne- og forældreloven samt i ægteskabsloven. Han/hun kan også indhente information ved en lokal domstol eller socialudvalget.

8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da?

Nej.

9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger?

Selve retsforhandlingen er gratis i Sverige med undtagelse af et stævningsgebyr, der i øjeblikket udgør 450 SEK. Den mest typiske udgift vil derfor være advokatsalær. Der kan også eventuelt blive tale om udgifter til bevismateriale og vidner.

Det er ikke muligt at foretage noget skøn over, hvorledes disse udgifter varierer under retsforhandlingen, da det svinger fra sag til sag.

Enhver, der ikke er svensk statsborger, og som ikke har bopæl i Sverige, enten i øjeblikket eller i en tidligere periode, kan få bevilget retshjælp i sager, som behandles i Sverige, hvis der er særlige grunde. Behandles sagen i udlandet, kan der kun ydes retshjælp, hvis den pågældende er bosiddende i Sverige. Alle EU-medlemslandenes statsborgere har samme adgang til retshjælp som svenske statsborgere. Andre landes statsborgere vil have samme rettigheder, hvis der er gensidighed.

TopTop

Socialsikringskontorets udlandsafdeling kan yde administrativ bistand.

10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status?

Fastsættelsen af bidragets størrelse sker ud fra retlige kriterier. En forælder kan i sin indkomst efter skat tilbageholde et beløb til eget underhold. Der tages normalt hensyn til boligudgifterne. Derudover er der andre leveomkostninger, som beregnes ved hjælp af et indeksreguleret standardbeløb. Han/hun kan også tilbageholde et beløb til en samlevende ægtefælles underhold, hvis der er særlige grunde. Endelig kan den bidragspligtige forælder tilbageholde et beløb til samlevende børns underhold. Hvor meget af det overskydende beløb, der kan kræves afsat til underholdsbidrag, afhænger bl.a. af barnets behov og den anden forælders evne til at afholde underholdsudgifter. Udgifter i forbindelse med kontakt kan i en vis udstrækning fratrækkes underholdsbidraget.

Er der tale om en begæring om et ægtefællebidrag, er der ingen faste retlige kriterier. Nogle af de ovennævnte kriterier for bidragets størrelse kan dog tjene som retningslinje.

Bidraget tilpasses løbende ændringer i leveomkostningerne i henhold til prisindekset. Socialsikringsstyrelsen afgør hvert år, om underholdsbidraget skal ændres og i givet fald med hvilken procentdel. Ændringer gælder normalt fra 1. februar og finder anvendelse på afgørelser om underholdsbidrag, som er truffet inden den 1. november i det umiddelbart foregående år.

TopTop

Retten kan tilpasse en dom eller aftale vedrørende underholdsbidrag, såfremt dette er begrundet i ændrede omstændigheder. I perioden inden retsforhandlingens indledning kan en tilpasning, som bestrides af en eller begge parter, kun tage form af en reduktion eller annullering af endnu ikke erlagte betalinger. Der kræves ekstraordinære grunde for, at en domstol forhøjer bidraget for en skilt ægtefælle som følge af ændrede omstændigheder.

Retten kan også ændre en aftale om et underholdsbidrag, såfremt aftalen er urimelig på baggrund af omstændighederne. Der kan dog kun gives pålæg om tilbagebetaling af allerede modtagne bidrag, hvis der er særlige grunde til at udstede et sådant pålæg.

Hvis størrelsen af et periodisk børnebidrag ikke har undergået ændringer i en periode på seks år bortset fra automatiske justeringer, kan retten, hvad angår perioden efter retsforhandlingens indledning, revidere en tidligere afgørelse om bidrag, uden at ovennævnte grunde til tilpasning behøver være til stede.

11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt?

Underholdsbidrag skal udbetales til den bidragsberettigede. Er den bidragsberettigede et barn under 18 år, skal bidraget udbetales til den forælder, som har forældremyndigheden, og som bor sammen med barnet. Hvis det lokale socialsikringskontor udreder børnebidrag til den forælder, der har forældremyndigheden, skal den bidragspligtige forælder tilbagebetale beløbet til staten.

12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale?

Sager om fuldbyrdelse af afgørelser om børnebidrag, ægtefællebidrag eller bidrag til andre familiemedlemmer behandles af den retshåndhævende myndighed. En begæring indgives mundtligt eller skriftligt. Fuldbyrdelsesgrundlaget skal indgives sammen med stævningen. Skriftlige forpligtelser om underholdsbidrag, der er indgået i henhold til ægteskabsloven eller forældreloven i overværelse af to vitterlighedsvidner, fuldbyrdes som eksigible domme. En sag om fuldbyrdelse behandles i et år regnet fra stævningsdatoen, men kan forlænges ubegrænset.

TopTop

13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget?

Har sagen grænseoverskridende elementer (dvs. den bidragssøgende og den bidragsskyldige har bopæl i forskellige medlemsstater) , kan socialsikringskontorets udlandsafdeling yde administrativ bistand.

I indenlandske sager kan socialudvalget rådgive dig om, hvorledes du skal bære dig ad.

14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne?

Hvis forældrene er skilt, udbetales børnebidraget af det lokale socialsikringskontor til den forælder, der har forældremyndigheden, med 1 173 SEK om måneden. Afgørelsen om betaling af bidrag træffes på grundlag af en ansøgning til socialsikringskontoret. Den bidragspligtige forælder skal tilbagebetale staten afhængig af indkomst og samlede antal børn. Udbetales bidraget i stedet direkte til den forælder, som har forældremyndigheden, udreder socialsikringskontoret et tilsvarende reduceret bidrag. Forpligtelsen til tilbagebetaling fastsættes fra starten af gennem en administrativ proces. Der er ingen grund til, at et barn eller en forælder anmoder en domstol om en afgørelse om underhold, medmindre den bidragspligtige forælder skal betale mere end 1 173 SEK om måneden og misligholder denne forpligtelse.

For familier, der har bopæl i EU, gælder Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. I sådanne tilfælde er barnet berettiget til familieydelser. I henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 anses underholdsbidrag for en familieydelse.

TopTop

Børn, som har bopæl uden for EU, er ikke berettiget til underholdsbidrag fra socialsikringskontoret. I disse tilfælde træffes afgørelse om underholdsbidrag gennem aftale eller ved en retssag.

Har den bidragspligtige forælder bopæl i udlandet, kan socialsikringskontoret pålægge den forælder, som har forældremyndigheden, at træffe foranstaltninger for at få fastslået underholdsforpligtelsen ved en retssag. Socialsikringskontoret påtager sig at imødekomme barnets ret til underhold indtil det beløb, som udbetales af kontoret i form at underholdsbidrag.

En ægtefælle har ingen mulighed for at modtage underholdsbidrag fra socialsikringskontoret. Afgørelse om underholdsbidrag træffes gennem aftale eller ved en retssag.

En forælder, der har barnet fast boende, og på hvis adresse barnet også er tilmeldt, kan indgive en ansøgning om underholdsbidrag.

15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Sverige?

Socialsikringskontorets udlandsafdeling kan yde den bidragssøgende assistance.

16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes?

Via den fremsendende instans/de fremsendende instanser i den bidragssøgendes hjemland i overensstemmelse med FN's konvention af 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet.

17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Socialsikringskontorets udlandsafdeling skal på vegne af den bidragsberettigede træffe alle nødvendige foranstaltninger for at inddrive underholdsbidraget, herunder indgåelse af en ordning omkring et krav, og om nødvendigt indledning og gennemførelse af en retssag om underholdsbidrag og fuldbyrdelse af en eventuel dom eller anden retsafgørelse om betaling af underholdsbidrag.

18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Sverige?

Ønsker den bidragssøgende at inddrive et underholdsbidrag i henhold til FN's konvention af 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet, skal han/hun gøre dette via socialsikringskontorets udlandsafdeling.

19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes?

---

20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Se svaret under spørgsmål 17.

« Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Sverige - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 03-08-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige