Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Σλοβακία

Τελευταία ενημέρωση: 11-10-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Σλοβακία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “υποχρέωση διατροφής” σύμφωνα με το σλοβακικό δίκαιο;

Οι προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις διατροφής απορρέουν άμεσα από το Νόμο 36/2005 περί οικογένειας, ο οποίος τροποποιεί διάφορες άλλες πράξεις. Οι υποχρεώσεις αυτές έχουν τις εξής μορφές:

 • υποχρέωση διατροφής των γονέων έναντι των τέκνων τους,
 • υποχρέωση διατροφής των τέκνων έναντι των γονέων τους,
 • υποχρέωση διατροφής μεταξύ άλλων συγγενών,
 • υποχρέωση διατροφής μεταξύ συζύγων,
 • επίδομα διατροφής σε πρώην σύζυγο,
 • επίδομα σε ανύπαντρη μητέρα για την κάλυψη των αναγκών διατροφής και ορισμένων δαπανών.

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο;

Η υποχρέωση διατροφής των γονέων προς τα παιδιά τους συνιστά καθήκον που επιβάλλεται από το νόμο και ισχύει για όσο διάστημα τα παιδιά είναι ανίκανα να φροντίσουν τον εαυτό τους και να καλύψουν τις νόμιμες ανάγκες τους.

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το σλοβακικό δίκαιο;

Η υποχρέωση διατροφής των γονέων προς τα παιδιά τους διέπεται από το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του παιδιού. Άλλες υποχρεώσεις διατροφής διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου κατοικεί το πρόσωπο που δικαιούται διατροφή (άρθρο 24α του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Διαδικαστικός Νόμος 97/1963).

4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το σλοβακικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της Σλοβακίας;

Τα δικαστήρια της Σλοβακίας εφαρμόζουν πάντα το σλοβακικό δίκαιο όταν το πρόσωπο που αιτείται διατροφή και το πρόσωπο που ενδέχεται να την καταβάλει διαμένουν στη Σλοβακία.

Εάν και ο αιτών και ο υπόχρεος βρίσκονται στη Σλοβακία:

5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, διοικητική αρχή ή σε δικαστήριο;

Οι αιτήσεις διατροφής υποβάλλονται στα κατά τόπους αρμόδια δικαστήρια.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου;

Οι διαδικασίες σε περιπτώσεις επιμέλειας τέκνων μπορούν να κινηθούν βάσει αίτησης ή και χωρίς αίτηση εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι διάδικοι σε διαδικασία επιμέλειας τέκνου ορίζονται είτε σύμφωνα με το άρθρο 90, ήτοι πρόκειται για άτομα των οποίων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αποτελούν το αντικείμενο της διαδικασίας, και συγκεκριμένα:

 • ο ενάγων (αιτών) και ο εναγόμενος,
 • πρόσωπα που ορίζονται ως διάδικοι στη διαδικασία εκ του νόμου,
 • πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αποτελούν το αντικείμενο της διαδικασίας,

είτε, σε περίπτωση διαδικασίας που μπορεί να κινηθεί χωρίς αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1, που συμπεριλαμβάνει εξίσου τους διαδίκους των οποίων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αποτελούν το αντικείμενο της διαδικασίας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ικανότητα να εμφανιστεί στο δικαστήριο πρέπει να εκπροσωπείται από νόμιμο εκπρόσωπο.

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες γίνεται αναφορά στα άρθρα 39 παράγραφος 3 και 57 παράγραφος 4 του Νόμου περί οικογένειας, το δικαστήριο μπορεί επίσης να ορίσει επίτροπο για το τέκνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για άλλους λόγους και αποβαίνει προς το συμφέρον του. Το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την επιτροπεία του τέκνου στις τοπικές αρχές.

Βάσει πληρεξούσιου, το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας για Παιδιά και Νέους (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) μπορεί να εκπροσωπεί ανηλίκους σε δικαστικές διαδικασίες για περιπτώσεις επιμέλειας, καθώς και ενηλίκους έναντι των οποίων οι γονείς εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση διατροφής. Μπορεί επίσης να εκπροσωπεί και άλλα πρόσωπα που καλύπτονται από ειδική νομοθεσία για διαδικασίες κατά τις οποίες αποφασίζεται ή τροποποιείται υποχρέωση διατροφής, όταν στην υπόθεση περιλαμβάνεται και διεθνής συνιστώσα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Όσον αφορά την υποβολή της αίτησης, το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα είναι το γενικό δικαστήριο του εναγόμενου. Το γενικό δικαστήριο ενός προσώπου είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου το συγκεκριμένο πρόσωπο κατοικεί μόνιμα ή, εάν δεν ισχύει αυτό, διαμένει επί του παρόντος.

Σε περιπτώσεις που αφορούν επιμέλεια τέκνου, δυνατότητα υιοθεσίας και υιοθεσία, το αρμόδιο δικαστήριο δεν είναι το γενικό δικαστήριο του εναγόμενου, αλλά το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου διαμένει το τέκνο βάσει συμφωνίας μεταξύ των γονέων, δικαστικής απόφασης ή άλλων καθοριστικών παραγόντων.

8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδικευμένο οργανισμό, διοικητική αρχή κλπ.); Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται εγγράφως, προφορικά στην έδρα του δικαστηρίου, ηλεκτρονικά εφόσον φέρουν ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία. Οι αιτήσεις που αφορούν την ουσία της υπόθεσης και υποβάλλονται μέσω τηλεγραφήματος πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφη ή προφορική αίτηση στην έδρα του δικαστηρίου εντός διαστήματος τριών ημερών. Όταν η αίτηση υποβάλλεται με τηλεομοιοτυπία, το πρωτότυπο πρέπει να προσκομίζεται εντός τριών ημερών. Οι αιτήσεις στις οποίες δεν δίδεται η ως άνω συνέχεια εντός τριών ημερών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Εάν ο νόμος δεν απαιτεί περαιτέρω στοιχεία για συγκεκριμένο είδος αίτησης, κάθε αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφή τρόπο το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, το πρόσωπο από το οποίο κατατίθεται, σε τι αφορά και τι επιδιώκεται, καθώς και να είναι υπογεγραμμένη και χρονολογημένη. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε σωστό αριθμό αντιγράφων και παραρτημάτων, ώστε το δικαστήριο και οι διάδικοι να προμηθεύονται από ένα αντίγραφο. Στις περιπτώσεις που ο αιτών δεν παρέχει το σωστό αριθμό αντιγράφων και παραρτημάτων, το δικαστήριο εκδίδει αντίγραφα με έξοδα που βαραίνουν τον αιτούντα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πέραν των γενικών προσωπικών στοιχείων, η αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρει τα ονόματα, επώνυμα και τόπους διαμονής των διαδίκων (και των εκπροσώπων τους, εάν συντρέχει περίπτωση), την ιθαγένεια τους, καθώς και πιστή περιγραφή των βασικών γεγονότων και κατάλογο των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία προτίθεται να βασιστεί ο αιτών. Η αίτηση θα πρέπει επίσης να καθιστά σαφές το τι επιδιώκει ο αιτών.

9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας) για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Κατά κανόνα, ο αιτών υποχρεούται να καταβάλει δικαστικά τέλη εφόσον καταθέσει αίτηση, σύμφωνα με το Νόμο περί δικαστικών τελών 71/1992 και τις σχετικές τροπολογίες του.

Απαλλαγή από τα δικαστικά τέλη ισχύει για ορισμένες διαδικασίες, όπως σε περιπτώσεις που αφορούν επιμέλεια, φροντίδα τέκνων, υιοθεσία και αμοιβαία υποχρέωση διατροφής μεταξύ γονέων και τέκνων.

Από 1ης Ιανουαρίου 2006, οι αιτούντες με ανεπαρκή οικονομικά μέσα μπορούν να ζητούν δωρεάν νομική συνδρομή σύμφωνα με το Νόμο 327/2005 περί παροχής νομικής συνδρομής σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν υλική ένδεια (Νόμος περί νομικής συνδρομής), ο οποίος τροποποιεί το Νόμο 586/2003 περί συνηγορίας και το Νόμο 455/1991 περί εμπορικής δραστηριότητας (Εμπορικός Νόμος), όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 8/2005.

Πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, οι δικηγόροι μπορούσαν να παρέχουν νομικές υπηρεσίες έναντι μειωμένης αμοιβής ή δωρεάν, εάν αυτό δικαιολογούταν από τις προσωπικές περιστάσεις ή την οικονομική κατάσταση του πελάτη ή από κάποιον άλλο λόγο που έπρεπε να ληφθεί υπόψη.

Οι δικηγόροι που ορίζονταν από τις αρχές αμείβονταν για τις νομικές υπηρεσίες τους από το Κράτος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του κόστους ζωής ή μεταβολές της κατάστασης;

Κατά τον καθορισμό του ποσού της διατροφής, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το βαθμό στον οποίο κάθε γονέας φροντίζει προσωπικά το τέκνο. Εάν οι γονείς ζουν μαζί, το δικαστήριο εξετάζει επίσης σε ποιο βαθμό ασχολούνται με το νοικοκυριό. Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα, την ικανότητα και την οικονομική κατάστασή του, κάθε γονέας υποχρεούται να ανταποκρίνεται στην ελάχιστη υποχρέωση διατροφής, η οποία αντιστοιχεί στο 30% των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης για εξαρτώμενο ανήλικο ή εξαρτώμενο τέκνο, όπως ορίζεται στο Νόμο περί στοιχειώδους διαβίωσης.

Η υποχρέωση διατροφής προηγείται άλλων προγραμματισμένων δαπανών που έχουν ενδεχομένως οι γονείς.

11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή καταβάλλεται στο άτομο που τη δικαιούται. Η υποχρέωση διατροφής δεν μεταβιβάζεται σε κληρονόμους και, εφόσον είναι προσωπικό δικαίωμα του τέκνου, παύει να ισχύει σε περίπτωση θανάτου του τέκνου ή του υπόχρεου.

12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει;

Όταν ο υπόχρεος βάσει εκτελεστέας δικαστικής απόφασης δεν συμμορφώνεται προς αυτή, ο ενάγων μπορεί να υποβάλει αίτηση προς εκτέλεση της απόφασης σύμφωνα με τις ισχύουσες προς τούτο νομικές διατάξεις. Σε περίπτωση απόφασης περί επιμέλειας τέκνου, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για δικαστική εκτέλεση της απόφασης.

13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή διοικητική αρχή που μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής;

Υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο που ονομάζεται Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας για Παιδιά και Νέους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής;

Όχι.

Εάν ο αιτών βρίσκεται στη Σλοβακία και ο υπόχρεος σε άλλη χώρα:

15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής σλοβακικού οργανισμού ή διοικητικής αρχής;

Ναι.

16. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς;

Το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας για Παιδιά και Νέους ιδρύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας της Σλοβακίας, το οποίο έχει αναλάβει και την απευθείας διαχείρισή του ως οργανισμού χρηματοδοτούμενου από το κράτος για την παροχή νομικής προστασίας σε παιδιά και νέους, όταν συντρέχει περίπτωση ξένης χώρας. Το Κέντρο καλύπτει ολόκληρη τη Σλοβακία και λειτουργεί από 1ης Φεβρουαρίου 1993.

Βάσει του Νόμου 195/1998 περί κοινωνικής συνδρομής, όπως τροποποιήθηκε, το Κέντρο έχει χαρακτηριστεί κρατικός φορέας κοινωνικής συνδρομής από 1ης Ιουλίου 1998.

Διεύθυνση: Špitálska 6, P. O. BOX 57, 814 99 Bratislava, E-mail: cipc@employment.gov.sk.

17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας για Παιδιά και Νέους είναι ο μοναδικός κρατικός φορέας κοινωνικής συνδρομής που αναλαμβάνει την άμεση εφαρμογή διεθνών συμφωνιών σε ολόκληρη τη σλοβακική επικράτεια.

Εάν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος στη Σλοβακία:

18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε σλοβακικό οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Όχι.

19. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς;

Το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας για Παιδιά και Νέους μπορεί να ενεργήσει ως εκπρόσωπος βάσει πληρεξούσιου. Το πληρεξούσιο αυτό χορηγείται ειδικά για χρήση σε δίκη.

20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας για Παιδιά και Νέους ιδρύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας της Σλοβακίας, το οποίο έχει αναλάβει και την απευθείας διαχείρισή του ως οργανισμού χρηματοδοτούμενου από το κράτος για την παροχή νομικής προστασίας σε παιδιά και νέους, όταν συντρέχει περίπτωση ξένης χώρας. Το Κέντρο καλύπτει ολόκληρη τη Σλοβακία και λειτουργεί από 1ης Φεβρουαρίου 1993.

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβακία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 11-10-2007

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “υποχρέωση διατροφής” σύμφωνα με το σλοβακικό δίκαιο; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το σλοβακικό δίκαιο; 3.
4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το σλοβακικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της Σλοβακίας; 4.
Εάν και ο αιτών και ο υπόχρεος βρίσκονται στη Σλοβακία: Εάν και ο αιτών και ο υπόχρεος βρίσκονται στη Σλοβακία:
5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, διοικητική αρχή ή σε δικαστήριο; 5.
6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου; 6.
7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο; 7.
8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδικευμένο οργανισμό, διοικητική αρχή κλπ.); Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας) για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας; 9.
10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του κόστους ζωής ή μεταβολές της κατάστασης; 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει; 12.
13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή διοικητική αρχή που μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής; 13.
14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής; 14.
Εάν ο αιτών βρίσκεται στη Σλοβακία και ο υπόχρεος σε άλλη χώρα: Εάν ο αιτών βρίσκεται στη Σλοβακία και ο υπόχρεος σε άλλη χώρα:
15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής σλοβακικού οργανισμού ή διοικητικής αρχής; 15.
16. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς; 16.
17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 17.
Εάν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος στη Σλοβακία: Εάν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος στη Σλοβακία:
18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε σλοβακικό οργανισμό ή διοικητική αρχή; 18.
19. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς; 19.
20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 20.
 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο