Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Spanien

Senaste uppdatering: 03-05-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Spanien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt spansk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är spansk lag tillämplig? 3.
4. Om spansk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de spanska domstolarna? 4.
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Vilka tvångsmedel för verkställighet finns att tillgå om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Spanien? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Spanien? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.

 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt spansk lag?

Enligt spansk lag omfattar underhåll allt det som är nödvändigt för att tillgodose den underhållsberättigades grundläggande behov, det vill säga försörjning, klädsel, boende, hälsa och utbildning.

Underhållsskyldiga personer är:

 1. föräldrar mot sina barn tills dessa blir ekonomiskt oberoende,
 2. barn mot behövande föräldrar,
 3. makar mot varandra, även efter hemskillnad eller skilsmässa,
 4. personer i fasta parförhållanden mot varandra, vilket gäller par i både heterosexuella och homosexuella förhållanden (i de regioner där sådana frågor regleras särskilt) ,
 5. släktingar på sidolinjen till och med andra släktledet, om närmare släktingar saknas.

En absolut förutsättning för underhållsskyldighet är att den underhållsberättigade har behov av underhåll. Myndiga personer är endast underhållsberättigade om bristen på ekonomiska medel inte är självförvållad.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Till dess att barnet blir myndigt, i Spanien vid 18 års ålder, utom när barnet har tillräckliga egna inkomster.

Underhållsskyldigheten kvarstår även efter det att barnet har uppnått myndig ålder om barnet inte är ekonomiskt oberoende, inte har avslutat sin utbildning och utan egen förskyllan saknar arbete.

3. I vilka fall är spansk lag tillämplig?

I den spanska civillagen (artikel 9. 7) föreskrivs en princip om positiv särbehandling på så sätt att man tillämpar den lag som är förmånligast för den som ansöker om eller kan vara i behov av underhåll. I första hand tillämpas lagen i det land där både den underhållsberättigade och den underhållsskyldige är medborgare, i andra hand lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist och i övriga fall domstolslandets (spansk) lag. Om ändring sker av gemensamt medborgarskap eller av hemvist, gäller den nya lagen från tidpunkten för ändringen.

Till börjanTill början

4. Om spansk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de spanska domstolarna?

Om den underhållsskyldige och den underhållsberättigade är medborgare i samma land ska tillämpas lagen i medborgarlandet. I annat fall gäller lagen där den underhållsberättigade har hemvist, under förutsättning att det går att få underhåll enligt den lagen.

Den omständigheten att båda parterna befinner sig i Spanien ändrar inte rangordningen av tillämplig lag i svaret på föregående fråga.

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

Talan ska i allmänhet väckas vid domstol.

Om det rör sig om en underårig kan dock ansökan utan formaliteter lämnas till åklagarmyndigheten för underåriga (fiscalía de menores) eller till myndigheten för skydd för underåriga (entidad pública de protección de menores) , så väcker dessa talan.

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

Talan ska väckas av den berörde personligen, såvida denne inte är underårig. Då är det den underåriges legala ställföreträdare, åklagaren eller myndigheten för skydd för underåriga som väcker talan.

Talan kan emellertid väckas genom ombud om denne har en fullmakt som har utfärdats inför en notarie, en justitiesekreterare (secretario judicial) eller konsul vid en spansk beskickning i utlandet.

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

Huvudregeln är att domstolen på den ort där den betalningsskyldige har hemvist är behörig. Om det finns flera gemensamt betalningsskyldiga (båda föräldrarna) , är domstolen på den ort där endera av dem har hemvist behörig. Om den betalningsskyldige inte har hemvist i Spanien är domstolen på den ort där han eller hon senast hade hemvist i Spanien behörig. Om ingen av ovannämnda förutsättningar föreligger är domstolen på den ort där den underhållsberättigade har hemvist behörig.

Till börjanTill början

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga?

Det är inte nödvändigt om det är den berörda personen själv eller dennes legala ställföreträdare som väcker talan och närvarar vid rättegången, som är muntlig.

Om talan inte väcks personligen måste ett juridiskt ombud (procurador) träda in i kärandens ställe.

Även om det inte är obligatoriskt, är det lämpligt att anlita advokat.

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

I Spanien är rättegången kostnadsfri i denna typ av ärenden med undantag för arvoden till advokater, ombud och sakkunniga, om sådana anlitas.

Arvoden till advokater och ombud står i proportion till det yrkade beloppet. Vid begäran om erkännande av periodiskt stöd, som till exempel underhållsbidrag, beräknas arvodet med utgångspunkt från summan av tio annuiteter (artikel 251 punkt 7 i den spanska civilprocesslagen). Summan justeras med hänsyn till hur länge bidraget ska utgå. Om begäran avser ett konkret belopp avseende förfallna underhållsbidrag, räknas i stället det beloppet som grundbelopp. Av grundbeloppet har advokater och ombud tillsammans rätt till totalt 8 %.

Om käranden eller svaranden saknar tillräckliga ekonomiska tillgångar kan ekonomisk hjälp lämnas för att betala rättegångskostnaderna (inkomsten måste vara lägre än 1 000 euro per månad). Rättshjälpen innebär att staten bekostar dels offentlig advokat och ombud som väcker talan vid domstolen, dels eventuella rättegångskostnader som till exempel arvoden till sakkunniga och publicering av kungörelser.

Till börjanTill början

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

Vanligtvis fastställs ett periodiskt underhållsbidrag som enligt lag måste betalas månadsvis i förskott. Det är ovanligt att domstolen fastställer engångsbelopp. Det sker endast när betalningen avser förfallna underhållsbidrag och framtida betalningar bör säkras därför att den underhållsskyldige saknar fast bostad, eller om parterna är överens om det.

Beräkningen av underhållsbidraget görs av domstolen enligt regel som tar hänsyn till

 1. den underhållsberättigades behov,
 2. den underhållsskyldiges betalningsförmåga, och
 3. betalningsförmågan hos andra personer som är skyldiga att bidra till underhållet i samma grad som den underhållsskyldige (medunderhållsskyldiga).

I domen där underhållsbidraget fastställs ska även uppräkningsunderlaget fastställas. Uppräkningen är automatisk och tidsbunden, och det är den betalningsskyldige som ansvarar för den. Om den underhållsskyldige inte genomför uppräkningen gör domstolen det på begäran av den underhållsberättigade.

Bidragsbeloppet kan justeras på begäran av endera parten, om grunderna för dess beräkning ändras väsentligt:

 1. Det ska höjas om den underhållsskyldiges ekonomiska situation förbättras eller om den underhållsberättigades situation försämras och han eller hon behöver ett högre bidrag (till exempel om ett sjukdomstillstånd förvärras).
 2. Det ska sänkas om den underhållsskyldiges situation försämras eller om den underhållsberättigades ekonomiska situation förbättras.

Slutligen kan underhållsskyldigheten upphöra om skälet för att den uppstod har fallit bort.

Till börjanTill början

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Utbetalningen sker vanligtvis kontant. Det finns dock två undantag:

 1. Den underhållsskyldige kan välja att fullgöra sin skyldighet genom att ge den underhållsberättigade bostad och försörjning i sitt eget hem, en möjlighet som enligt rättspraxis är mycket inskränkt om inte goda relationer kan garanteras.
 2. Betalning i egendom eller rättigheter. Det är mycket ovanligt och används bara vid betalning av förfallna bidrag, när det finns risk för att egendom försvinner eller när den underhållsskyldige saknar fast bostad.

Bidraget betalas direkt till den underhållsberättigade. Den vanligaste formen är insättning på bankkonto. Om den underhållsberättigade är underårig eller omyndig sker betalningen till dennes legala ställföreträdare.

12. Vilka tvångsmedel för verkställighet finns att tillgå om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt?

I Spanien finns följande medel för verkställighet:

 1. utmätning av lön (med undantag för ett existensminimum som fastställs av domstolen) ,
 2. utmätning av skatteåterbäring,
 3. utmätning av bankkontoinnehav,
 4. avdrag från socialförsäkringsförmåner,
 5. utmätning och försäljning av egendom på exekutiv auktion,
 6. i undantagsfall fängelse.

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Nej, utom när det gäller underhållsbidrag till underåriga, då det allmännas ombud (ministerio fiscal) kan fungera som ställföreträdare.

Till börjanTill början

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

Någon sådan lagbestämmelse finns inte i nuläget. Man diskuterar införandet av en fond för underhållsbidrag, men ännu finns inte någon sådan.

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Spanien?

Ja, men endast om käranden saknar tillräckliga ekonomiska tillgångar och ansöker om rättshjälp. I sådana fall tillhandahåller staten gratis advokat och juridiskt ombud som väcker talan vid domstol.

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Organet heter Comisión de Asistencia Justicia Gratuíta och kan kontaktas genom något av Spaniens advokatsamfund (colegio de abogados) eller via spansk domstol. Man kan också ansöka om rättshjälp vid valfritt spanskt konsulat i utlandet.

Vem som helst kan lämna in en informell skriftlig ansökan till den lokala Comisión de Asistencia Justicia Gratuíta på den ort där man vill väcka talan. Sökanden måste ange sina personliga uppgifter och sin adress och att ansökan gäller att advokat och ombud ska utses för att väcka talan.

Ansökan om rättshjälp görs på en särskild blankett.

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Comisión de Asistencia Gratuíta tillhandahåller advokat och ombud som representerar sökanden och för hans eller hennes talan vid domstol. Advokaten informerar om sökandens rättigheter och vidtar alla rättegångsåtgärder i hans eller hennes namn till dess att dom meddelas.

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Spanien?

Ingen sådan lagbestämmelse finns. Sökanden ska vända sig till behörig domstol.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Ingen lagbestämmelse finns.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Ytterligare information

Ingen lagbestämmelse finns.

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-05-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket