Evropska komisija > EPM > Zahtevki za vzdrževanje > Španija

Zadnja sprememba: 28-03-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Zahtevki za vzdrževanje - Španija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj v španski zakonodaji pomenita pojma „preživnina“ in „dolžnost plačevanja preživnine“? 1.
2. Kdaj je otrok upravičen do preživnine? 2.
3. V katerih primerih velja španski zakon? 3.
4. Če španski zakon ne velja, po katerem zakonu se mora ravnati sodišče te države? 4.
5. Ali se mora tožnik obrniti na kakšno določeno institucijo, upravni organ ali sodišče za pridobitev preživnine? 5.
6. Ali je mogoče vložiti zahtevo v imenu enega od staršev, bližnjega sorodnika ali mladoletne osebe? 6.
7. Kako ve oseba, ki zahteva preživnino, če želi primer predložiti sodišču, katero sodišče je pristojno? 7.
8. Ali mora tožnik za vložitev tožbe na sodišče to storiti prek posrednika? Kakšen postopek mora uporabiti v nasprotnem primeru? 8.
9. Kolikšni so stroški sodnega postopka? Kolikšen je skupni znesek sodnih stroškov? Ali lahko oseba, ki zahteva preživnino, če nima zadostnih finančnih sredstev, prejme kakršno koli finančno pomoč za poravnavo stroškov tožbe? 9.
10. Kakšno pomoč ponudi sodišče? Če gre za mesečno izplačilo, kako se ga izračuna? Ko je enkrat določeno, kako se ga preveri, če pride do spremembe v položaju? 10.
11. Kako in komu se mesečne prejemke izplača? 11.
12. Če dolžnik ne plača prostovoljno, kakšna prisilna sredstva obstajajo v prisilni poravnavi? 12.
13. Ali obstaja institucija, ki bi upniku pomagala do pridobitve mesečnih prejemkov? 13.
14. Ali obstaja institucija, ki bi namesto dolžnika izplačala mesečne prejemke ali del prejemkov? 14.
15. Ali lahko tožnik dobi pomoč od katere institucije ali katerega španskega upravnega organa? 15.
16. Če je odgovor pritrdilen, kakšen je naziv in naslov te institucije? Kako se lahko obrnem na omenjeno centralno ali lokalno institucijo? 16.
17. Kakšno vrsto pomoči lahko prosilec prejme od omenjene institucije? 17.
18. Ali se lahko tožnik obrne neposredno na institucijo ali španski pravosodni upravni organ? 18.
19. Če je odgovor pritrdilen, kakšen je naziv in naslov teh institucij? Kako se lahko obrnem na njih? 19.
20. Kakšno vrsto pomoči lahko prosilec prejme od zadevne institucije? 20.

 

1. Kaj v španski zakonodaji pomenita pojma „preživnina“ in „dolžnost plačevanja preživnine“?

Preživnina v španskem pravu zajema vse, kar je potrebno za preživljanje: oblačila, bivanje, zdravstvena oskrba in izobraževanje, torej osnovne in temeljne potrebe vzdrževane osebe.

Dolžniki preživljanja so:

 1. starši v odnosu do otrok, dokler ti ne postanejo denarno neodvisni;
 2. otroci v odnosu do staršev, ki živijo v pomanjkanju;
 3. zakonca v medsebojnem odnosu, tudi po ločitvi ali razvezi;
 4. člana zakonske zveze v medsebojnem odnosu, heteroseksualne in tudi homoseksualne (glede na območja regij, v katerih obstaja ureditev s to vsebino);
 5. sorodniki po neravni črti do drugega kolena, če ni bližnjih sorodnikov.

Bistvenega pomena so potrebe upravičenca do preživnine. Za polnoletne upravičence velja zahteva, da pomanjkanje finančnih sredstev ne sme biti po njihovi lastni krivdi.

2. Kdaj je otrok upravičen do preživnine?

Če je mladoleten, kar v Španiji pomeni do njegovega 18. leta starosti, razen v če ima mladoletnik dovolj visoke lastne dohodke.

Po dopolnitvi polnoletnosti se obveza prenese pri tistih otrocih, ki nimajo zadostnih finančnih sredstev, niso zaključili šolanja in niso zaposleni, vendar za to niso krivi sami.

3. V katerih primerih velja španski zakon?

Španska civilna zakonodaja (člen 9.7) se ravna po načelu pozitivne diskriminacije, tako da se vedno uporabi tisti zakon, ki je najbolj naklonjen upravičencu do preživnine, med katerimi so: na prvem mestu državni zakon o upravičencu in zavezancu preživnine, na drugem mestu zakon o stalnem bivališču osebe, ki ga potrebuje, in na željo tudi zakon, ki velja na sodišču, lex fori. Če preživninski upravičenec ali preživninski zavezanec spremeni državljanstvo ali stalno bivališče, v trenutku spremembe stopi v veljavo nov zakon.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Če španski zakon ne velja, po katerem zakonu se mora ravnati sodišče te države?

Če sta upravičenec in zavezanec preživnine iste narodnosti, se uporabi zakon, ki velja v njuni državi. V nasprotnem primeru se pri dodeljevanju preživnine upošteva stalno prebivališče upravičenca do preživnine.

Če sta obe stranki na španskem ozemlju, se prioritetno zaporedje zakona v veljavi, omenjenega v prejšnjem odgovoru, ne spremeni.

5. Ali se mora tožnik obrniti na kakšno določeno institucijo, upravni organ ali sodišče za pridobitev preživnine?

Zahteva mora biti predložena sodišču splošne pristojnosti.

Če gre za mladoletno osebo, se lahko brez formalnosti (točka 5) obrne na javno tožilstvo za mladoletne osebe ali na javno institucijo, odgovorno za zaščito mladoletnih oseb, da predloži zahtevo.

6. Ali je mogoče vložiti zahtevo v imenu enega od staršev, bližnjega sorodnika ali mladoletne osebe?

Zahtevo mora zainteresirana stranka predložiti osebno, razen če je to mladoletna oseba. V tem primeru mora zahtevo predložiti oseba, ki je njen zakoniti zastopnik, to je javni tožilec ali javna institucija, odgovorna za zaščito mladoletnih oseb.

Zahtevo se lahko predloži prek zastopstva, vedno ko je zastopnik pooblaščen s strani notarja, sekretariata sodišča ali konzula katerega koli španskega diplomatskega poslaništva v tujini.

7. Kako ve oseba, ki zahteva preživnino, če želi primer predložiti sodišču, katero sodišče je pristojno?

Splošno pravilo je, da je za to odgovorno okrajno sodišče stalnega bivališča dolžnika. Če gre za več med seboj povezanih dolžnikov (oče in mati) je odgovorno okrajno sodišče stalnega bivališča katerega koli od njiju. Če dolžnik nima stalnega prebivališča v Španiji, je odgovorno okrajno sodišče njegovega zadnjega stalnega prebivališča v tej državi. Če ni izpolnjeno nobeno od prejšnjih meril, je odgovorno okrajno sodišče stalnega prebivališča upravičenca preživnine.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Ali mora tožnik za vložitev tožbe na sodišče to storiti prek posrednika? Kakšen postopek mora uporabiti v nasprotnem primeru?

Ni nujno. Zainteresirana stranka lahko to stori osebno ali prek svojega zakonitega zastopnika, ki predloži zahtevo in je prisoten na sodni obravnavi, ki se izvaja ustno.

Če se zahteva ne predloži osebno, mora v imenu tožnika obvezno posredovati odvetnik.

Tudi v primeru, ko ni obvezno, je priporočljiva navzočnost odvetnika.

9. Kolikšni so stroški sodnega postopka? Kolikšen je skupni znesek sodnih stroškov? Ali lahko oseba, ki zahteva preživnino, če nima zadostnih finančnih sredstev, prejme kakršno koli finančno pomoč za poravnavo stroškov tožbe?

V Španiji ni sodnih stroškov za postopke, kjer gre za brezplačno pravno pomoč, razen za plačilo odvetniških, zastopniških in strokovnih storitev, če jih uporabite.

Stroški odvetniških in zastopniških storitev so odvisni od zneska v zahtevi. Ta znesek se preračuna, ko se zahteva odobritev obdobnih izplačil, npr. preživnine na podlagi zneska desetletnega obdobja (pravilo 7 člena 251 Zakona o javnem tožilstvu), ob upoštevanju predvidenega trajanja posojila. Če se zahteva določen znesek za zaostala izplačila, je to znesek, ki služi za osnovo. V zvezi z zneskom, ki služi za preračunavanje, imajo odvetniki in zastopnik pravico do 8 % celotnega zneska.

Denarna pomoč za stroške postopka je predvidena v primerih, ko tožnik ali obtoženec nimata finančnih sredstev in sta upravičena do brezplačne pravne pomoči (ki znaša manj kot 1 000 EUR na mesec). Pomoč pomeni, da se omogoči dodelitev odvetnika in zastopnika (na državne stroške), ki bo predložil zahtevo sodišču, ter da so vsi stroški postopka, kot so plačilo strokovnih storitev, objave odločb, tudi na stroške upravnega organa.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Kakšno pomoč ponudi sodišče? Če gre za mesečno izplačilo, kako se ga izračuna? Ko je enkrat določeno, kako se ga preveri, če pride do spremembe v položaju?

V večini predvidenih izplačil gre za prejemke, ki se po zakonu izplačujejo mesečno, in sicer vnaprej. Določitev pavšalnega zneska in enega izplačila ni običajni postopek: izvaja se le, ko gre za zaostalo preživnino, ko je priporočljivo, da se zagotovi vnaprejšnja izplačila zaradi nezaupanja dolžniku ali, če se tako dogovorita obe stranki.

Izračun za določitev zneska mesečnega izplačila opravi sodišče v skladu z abstraktnim pravnim pravilom, ki temelji na sorazmerju treh elementov:

 1. potrebe preživninskega upravičenca;
 2. zmožnosti preživninskega zavezanca in
 3. zmožnosti ostalih oseb, ki so prav tako obvezane k prispevku za preživnino (preživninski sozavezanci) enako kot obtoženec.

V razsodbi sodišča, ki določa višino preživnine, mora biti opredeljene tudi prihodnje spremembe. Izvajajo se samodejno po nekem časovnem obdobju, za popravek izplačila je zadolžen tisti, ki ga izvaja. Če preživninski zavezanec ne izplača preživnine v znesku po zadnji spremembi, ga bo pridobilo sodišče po vložitvi zahteve preživninskega upravičenca.

Znesek mesečnega izplačila preživnine se lahko spremeni (vedno po vložitvi zahteve zainteresirane stranke), ko se bistveno spremenijo izhodišča, ki ga določajo:

 1. poviša se, ko se finančno stanje preživninskega zavezanca izboljša, ko preživninski upravičenec zboli in ima večje potrebe (na primer, ko se mu poslabša zdravstveno stanje);
 2. zniža se, ko se stanje preživninskega upravičenca izboljša ali ko se življenjski standard preživninskega zavezanca poslabša.

Končno se lahko mesečni prejemki prekinejo, ko ni več razloga zanje.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kako in komu se mesečne prejemke izplača?

Običajno se jih izplača v denarju. Vendar sta predvideni tudi dve izjemi:

 1. dolžnik se lahko odloči za izvajanje dolžnosti tako, da nastani in vzdržuje upnika na svojem domu, možnost je s strani sodišča nadzorovana vedno, ko ni zagotovila za dobre odnose;
 2. izplačilo v premičninah ali v obliki nadomestil je možno izjemoma in je namenjeno poravnavi zaostalih izplačil, ko obstaja tveganje za izgubo premičnin ali zaradi nezaupanja.

Mesečni prejemki se upniku izplačajo neposredno. Običajno prek nakazila na bančni račun. Če je preživninski upravičenec mladoleten, se izplača njegovemu zakonitemu zastopniku.

12. Če dolžnik ne plača prostovoljno, kakšna prisilna sredstva obstajajo v prisilni poravnavi?

V Španiji se uporabljajo naslednji načini poravnave:

 1. zadržanje plače (razen minimalnega zneska za preživetje, ki ga določi sodišče);
 2. zadržanje povračila taks;
 3. zaseg bančnih računov;
 4. ukinitev storitev socialnega zavarovanja;
 5. rubež premičnin in njihova javna prodaja;
 6. v določenih primerih zapor.

13. Ali obstaja institucija, ki bi upniku pomagala do pridobitve mesečnih prejemkov?

Ne, razen preživnin v korist mladoletnih oseb, kjer gre za zastopstvo ministrstva javnega tožilstva.

14. Ali obstaja institucija, ki bi namesto dolžnika izplačala mesečne prejemke ali del prejemkov?

Zdaj ni ustreznih zakonitih institucij. Razpravlja se o ustanovitvi sklada za mesečna izplačila preživnin, vendar za zdaj še ne obstaja.

Na vrh straniNa vrh strani

15. Ali lahko tožnik dobi pomoč od katere institucije ali katerega španskega upravnega organa?

Da, vendar le v primeru, ko tožnik nima premoženja in zaprosi za pravno pomoč. V tem primeru mu država brezplačno omogoči odvetnika in zastopnika, ki predložita zahtevo sodišču.

16. Če je odgovor pritrdilen, kakšen je naziv in naslov te institucije? Kako se lahko obrnem na omenjeno centralno ali lokalno institucijo?

Institucija je COMISION DE ASISTENCIA JUSTICIA GRATUITA, na katero se lahko obrnete prek združenja odvetnikov vseh mest ali prek katerega koli sodišča. Za iskanje pravice se lahko obrnete tudi na kateri koli španski konzulat v tujini.

Na lokalno komisijo za brezplačno pravno pomoč v mestu se lahko obrne kdor koli, ki želi tam vložiti pisno neformalno prošnjo, v kateri so podrobno navedene osebne okoliščine in naslov ter v kateri se prosi za dodelitev odvetnika in zastopnika, ki bosta sodišču predložila zahtevo.

Prošnjo za brezplačno pravno pomoč se predloži v obliki obrazca English PDF File (PDF File).

17. Kakšno vrsto pomoči lahko prosilec prejme od omenjene institucije?

Komisija za brezplačno pravno pomoč bo prosilcu dodelila odvetnika in zastopnika, ki ga bosta zastopala in branila na sodišču. Odvetnik ga bo o njegovih pravicah obvestil in v njegovem imenu izpeljal postopke za izvršitev sodbe.

18. Ali se lahko tožnik obrne neposredno na institucijo ali španski pravosodni upravni organ?

Ni ustreznih zakonitih institucij. Zainteresirana stranka se mora obrniti na pristojno sodišče.

19. Če je odgovor pritrdilen, kakšen je naziv in naslov teh institucij? Kako se lahko obrnem na njih?

Ni ustreznih zakonitih institucij.

20. Kakšno vrsto pomoči lahko prosilec prejme od zadevne institucije?

Ni ustreznih zakonitih institucij.

« Zahtevki za vzdrževanje - Splošne informacije | Španija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 28-03-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo