Európai Bizottság > EIH > Tartási igények > Spanyolország

Utolsó frissítés: 22-04-2005
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Tartási igények - Spanyolország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelentenek a “tartásdíj” és “tartásdíj-fizetési kötelezettségek” fogalmak a spanyol jogszabályok alapján? 1.
2. Meddig jogosult egy gyermek tartásdíjra? 2.
3. Mely esetekben alkalmazandóak a spanyol jogszabályok? 3.
4. Amennyiben a spanyol jogszabályok nem alkalmazhatóak, mely jogszabályokat alkalmazzák az egyes országok bíróságai? 4.
5. A tartásdíj megszerzéséhez a igénylőnek meghatározott szervhez, közigazgatási szervhez vagy bírósághoz kell fordulnia? 5.
6. Érvényesíthető-e az igény családtag, hozzátartozó vagy kiskorú nevében? 6.
7. Amennyiben a tartásdíj igénylője a bírósághoz kíván fordulni, hogyan tudhatja meg melyik az illetékes bíróság? 7.
8. Köteles a kérelmező igénybe venni közvetítő szakember szolgáltatásait a bírósági keresetindításhoz? Amennyiben nem, milyen eljárást kell alkalmaznia? 8.
9. Milyen költségekkel jár a bírósági eljárás? Amennyiben költségekkel jár, mekkora azok összege? Ha a kérelmező anyagi eszközei nem lennének elegendőek, részesülhet-e valamilyen anyagi támogatásban, hogy fedezni tudja a perköltségeket? 9.
10. Milyen jellegű támogatást állapít meg a bíróság? Amennyiben tartásdíjat állapít meg, hogyan kerül kiszámításra a tartásdíj? Megállapítása után hogyan ellenőrzik, hogy a körülményekben nem következett-e be változás? 10.
11. Hogyan és kinek kerül megfizetésre a tartásdíj? 11.
12. Ha a fizetésre kötelezett nem teljesít önként, milyen kényszerítő eszközök léteznek a bírósági végrehajtásban? 12.
13. Létezik-e olyan szerv, amely segíthet a jogosultnak a tartásdíj behajtásában? 13.
14. Létezik-e olyan szerv, amely a fizetésre kötelezettet helyettesítheti léphet a tartásdíj egészének vagy egy részének megfizetésében? 14.
15. Kaphatja-e a támogatást a kérelmező valamely spanyol szervtől vagy közigazgatási hivataltól? 15.
16. Amennyiben igen, mi az illetékes szerv elnevezése és címe? Hogyan lehet kapcsolatba lépni az említett központi vagy helyi szervvel? 16.
17. Milyen jellegű segítséget kap a kérelmező a fent említett szervtől? 17.
18. Fordulhat-e a kérelmező közvetlenül egy spanyol szervhez vagy közigazgatási hivatalhoz? 18.
19. Amennyiben igen, mi az illetékes szervek elnevezése és címe? Hogyan lehet azokhoz fordulni? 19.
20. Milyen jellegű támogatást kaphat a kérelmező fent említett szervtől? 20.

 

1. Mit jelentenek a “tartásdíj” és “tartásdíj-fizetési kötelezettségek” fogalmak a spanyol jogszabályok alapján?

A spanyol jog szerint a tartásdíj magába foglalja mindazt ami a tartásdíj kedvezményezettjének eltartásához, ruházkodásához, lakhatásához, egészségügyi ellátásához és oktatásához, vagyis az alapvető és elemi szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek.

A tartásdíjfizetésre kötelezett személyek a következők:

 1. a szülők a gyermekeik felé, amíg anyagilag nem válnak önállóvá;
 2. a gyermekek a rászoruló szülők felé;
 3. a házastársak egymás között, még a különválás vagy válás után is;
 4. tartós, akár heteroszexuális, akár homoszexuális párkapcsolatban élők egymás között (azon régiók tekintetében, amelyekben létezik vonatkozó szabályozás);
 5. legfeljebb másodfokú oldalági rokonok, amennyiben nincsenek közelebbi rokonok.

Elengedhetetlen feltétel a tartásdíj kedvezményezettjének rászorultsága. A nagykorú kedvezményezettek esetében feltétel, hogy az anyagi eszközök hiánya ne a kedvezményezettnek felróható okból következzen be.

2. Meddig jogosult egy gyermek tartásdíjra?

A gyermekek a nagykorúság eléréséig, azaz Spanyolországban 18. életévük betöltéséig jogosultak tartásdíjra, kivéve ha a kiskorú elegendő saját jövedelemmel rendelkezik.

A nagykorúság után a kötelezettség továbbra is fennáll a gyermekek felé, amennyiben anyagilag nem önállóak, nem fejezték be a tanulmányaikat és rajtuk kívül álló okok miatt munkanélküliek.

Lap tetejeLap teteje

3. Mely esetekben alkalmazandóak a spanyol jogszabályok?

A spanyol polgári törvénykönyv (9.7 szakasz) kimondja a pozitív diszkrimináció alapelvét, miszerint minden esetben a tartásdíjat igénylőre, illetve az arra rászorulóra nézve legkedvezőbb jogszabály alkalmazandó az alábbiak közül: elsősorban a tartásdíj kedvezményezettje és tartásdíjfizetésre kötelezett közös személyes joga, másodsorban a tartásdíjra szoruló szokásos tartózkodási helyének joga, végül alternatív jelleggel a lex fori (fórum joga) alkalmazandó. Amennyiben a felek közös állampolgársága vagy tartózkodási helye megváltozik, az új törvény a változás pillanatától kezdve alkalmazandó.

4. Amennyiben a spanyol jogszabályok nem alkalmazhatóak, mely jogszabályokat alkalmazzák az egyes országok bíróságai?

Ha a kötelezett és a kedvezményezett állampolgársága azonos, közös személyes joguk alkalmazandó. Egyéb esetben a kedvezményezett szokásos tartózkodási helyének joga alkalmazandó, ha annak alapján tartásdíjra jogosult.

Azon körülmény, hogy mindkét fél Spanyolország területén tartózkodik nem változtat az előző válaszban kifejtetett, alkalmazandó jogra vonatkozó elsőbbségi sorrenden.

5. A tartásdíj megszerzéséhez a igénylőnek meghatározott szervhez, közigazgatási szervhez vagy bírósághoz kell fordulnia?

A kérelmet általános jelleggel a bíróságnál kell benyújtani.

Mindazonáltal, amennyiben kiskorúról van szó, formai megkötések nélkül fordulhat a kiskorúak ügyészségéhez vagy a kiskorúak védelmével foglalkozó állami intézményhez, hogy a fent említett szervek szövegezzék meg a kérvényt.

Lap tetejeLap teteje

6. Érvényesíthető-e az igény családtag, hozzátartozó vagy kiskorú nevében?

Az igényt személyesen az érdekeltnek kell érvényesítenie, kivéve ha az illető kiskorúról, ebben az esetben törvényes képviselőjének, az ügyészségnek vagy a kiskorúak védelmével foglalkozó állami intézménynek kell bonyolítania az ügyintézést.

Mindazonáltal a kérelmet képviselő is benyújthatja, amennyiben rendelkezik közjegyző, bírósági titkár, külföldön működő spanyol diplomáciai testületnél működő konzul által hitelesített meghatalmazással.

7. Amennyiben a tartásdíj igénylője a bírósághoz kíván fordulni, hogyan tudhatja meg melyik az illetékes bíróság?

A főszabály szerint a tartásdíj fizetésére kötelezett lakóhelye szerinti bíróság az illetékes. Ha több, egyetemlegesen felelős kötelezett van, (apa és anya), bármelyikük lakóhelye szerinti bíróság illetékes. Ha a kötelezett nem rendelkezik lakóhellyel Spanyolországban, akkor a legutolsó spanyolországi lakóhelye szerinti bíróság illetékes. Amennyiben a fenti szempontok egyike sem teljesül, a kedvezményezett lakóhelye szerinti bíróság illetékes.

8. Köteles a kérelmező igénybe venni közvetítő szakember szolgáltatásait a bírósági keresetindításhoz? Amennyiben nem, milyen eljárást kell alkalmaznia?

Nem szükséges, amennyiben az érdekelt személyesen vagy jogi képviselője útján nyújtja be a kérelmet illetve vesz részt a szóbeli eljárásban.

Lap tetejeLap teteje

Ha a kérelem benyújtása nem személyesen történik, a kérelmező nevében jogi képviselőnek kell eljárnia.

Ha nem is kötelező, mindazonáltal célszerű ügyvéd közreműködését igénybe venni.

9. Milyen költségekkel jár a bírósági eljárás? Amennyiben költségekkel jár, mekkora azok összege? Ha a kérelmező anyagi eszközei nem lennének elegendőek, részesülhet-e valamilyen anyagi támogatásban, hogy fedezni tudja a perköltségeket?

Spanyolországban nincs perköltség az olyan jellegű eljárások esetében, amelyeknél az igazságszolgáltatás ingyenes, kivéve az ügyvédek, jogi képviselők és szakértők tiszteletdíjait, amennyiben ezek igénybevételére sor kerül.

Az ügyvédek és jogi képviselők tiszteletdíjai az igényelt összeggel arányosak. Amennyiben rendszeres járadék, mint a tartásdíj, elismerését kérelmezik, az összeg tíz év összege alapján kerül kiszámításra, (Polgári Perrendtartás 251. szakasz 7. szabály), a járadékfizetés feltételezett időtartama alapján mérsékelve. Amennyiben meghatározott összeget igényelnek tartásdíj-hátralék jogcímén, akkor ezt az összeget veszik alapul. Az ügyvédek és jogi képviselők tiszteletdíja a számítás alapját képező teljes összeg 8%-a.

Az eljárási költségekhez való anyagi hozzájárulás akkor lehetséges, ha sem a felperes sem az alperes nem rendelkezik anyagi eszközökkel és jogosult ingyenes jogsegélyre (havonta 1.000 eurónál kevesebbet keres). A jogsegély alapján hivatalból kinevezett ügyvéd és jogi képviselő áll rendelkezésére (az állam terhére) a bírósági keresetintézéshez, továbbá minden perköltség, mint például szakértői díjak, hirdetmények költségei szintén a közigazgatást terhelik.

Lap tetejeLap teteje

10. Milyen jellegű támogatást állapít meg a bíróság? Amennyiben tartásdíjat állapít meg, hogyan kerül kiszámításra a tartásdíj? Megállapítása után hogyan ellenőrzik, hogy a körülményekben nem következett-e be változás?

Az esetek többségében rendszeres tartásdíj kerül megállapításra, amely a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően havi jellegű és előre fizetendő. A mindenre kiterjedő és egy összegben fizetendő összegek megítélésére csak rendkívüli esetekben kerül sor: kizárólag tartásdíj-hátralék rendezésekor, amennyiben ajánlatos biztosítani a jövőbeni teljesítést, mivel az adós nem nyújt megfelelő biztosítékot illetve a felek közös megállapodása esetén.

A tartásdíj összegét a bíróság számítja ki egy a hármas arányosságon alapuló absztrakt jogi szabály alapján:

 1. a tartásdíj kedvezményezettjének szükségletei;
 2. a tartásdíjfizetésre kötelezett lehetőségei, valamint
 3. a tartásdíjhoz való hozzájárulásra azonos sorban kötelezett egyéb személyek (társ-kötelezett) lehetőségei.

Az összeget megállapító bírósági végzésben meg kell jelölni az tartásdíj-emelés alapjait. A tartásdíj-emelés automatikusan lép érvénybe az idő múlásával, és a fizetésre kötelezett kötelessége elvégezni. Amennyiben a tartásdíjfizetésre kötelezett nem hajtja végre a tartásdíj-emelést, azt a bíróság végzi el a tartásdíj kedvezményezettjének kérelmére.

A tartásdíj összege módosulhat, (mindig az érdekelt előzetes kérelmére), amennyiben a megállapításának alapját képező körülmények lényegesen megváltoznak:

Lap tetejeLap teteje

 1. emelni kell, ha a tartásdíjfizetésre kötelezett anyagi helyzete javul, illetve ha a kedvezményezett helyzete romlik vagy nagyobb támogatást igényel (például egy betegség súlyosbodása);
 2. csökkenteni kell, ha a tartásdíjfizetésre kötelezett anyagi helyzete romlik, illetve ha a kedvezményezett életkörülményei javulnak.

Végezetül, a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszűnhet, amennyiben a kötelezettség megállapításának alapjául szolgáló ok megszűnik.

11. Hogyan és kinek kerül megfizetésre a tartásdíj?

A szokásos teljesítési mód a készpénzfizetés. Mindazonáltal létezik két kivétel:

 1. az adós a kötelezettség teljesítéseként vállalhatja, hogy saját otthonában biztosítja a kedvezményezett lakhatását és ellátást, azonban ezt a lehetőséget a joggyakorlat jelentősen korlátozza, amennyiben nincs biztosíték a felek közötti jó kapcsolatra.
 2. a vagyoni szolgáltatás illetve vagyoni értékű jogok révén történő teljesítés kivételesnek számít, és kizárólag tartásdíj-hátralékok rendezésére szolgálhat, amennyiben a javak eltűnésének kockázata áll fenn, illetve ha a kötelezett nem nyújt megfelelő biztosítékot.

A tartásdíj közvetlenül a kedvezményezettnek kerül megfizetésre. A leggyakoribb mód a bankszámlára történő befizetés. Amennyiben a tartásdíj kedvezményezettje kiskorú vagy cselekvőképtelen, törvényes képviselőjéhez kell teljesíteni.

12. Ha a fizetésre kötelezett nem teljesít önként, milyen kényszerítő eszközök léteznek a bírósági végrehajtásban?

Spanyolországban az alábbi végrehajtási eszközök alkalmazhatóak:

Lap tetejeLap teteje

 1. bérlevonás (a bíróság által meghatározott létminimum kivételével);
 2. adó-visszatérítés visszatartása;
 3. bankszámlák zárolása;
 4. társadalombiztosítási juttatások levonása;
 5. vagyon zár alá vétele és nyilvános árverésen való értékesítése;
 6. meghatározott esetekben börtönbüntetés.

13. Létezik-e olyan szerv, amely segíthet a jogosultnak a tartásdíj behajtásában?

Nem, kivéve a kiskorú kedvezményezettek tartásdíja esetén, amikor érdekeiket az Államügyészség képviselheti.

14. Létezik-e olyan szerv, amely a fizetésre kötelezettet helyettesítheti léphet a tartásdíj egészének vagy egy részének megfizetésében?

Jelenleg nincs erre vonatkozó jogszabályi előírás. Vita tárgyát képezi egy tartásdíjalap létrehozása, de még nem létezik.

15. Kaphatja-e a támogatást a kérelmező valamely spanyol szervtől vagy közigazgatási hivataltól?

Igen, de csak abban az esetben, ha a igénylőnek nincs vagyona és kérelmezi a költségmentességet. Ez esetben az állam ingyenesen rendelkezésére bocsát egy ügyvédet és egy jogi képviselőt a bírósági keresetindításhoz.

16. Amennyiben igen, mi az illetékes szerv elnevezése és címe? Hogyan lehet kapcsolatba lépni az említett központi vagy helyi szervvel?

A szóban forgó szerv neve INGYENES JOGSEGÉLY BIZOTTSÁG, amelyhez az egyes városok ügyvédi kamaráin vagy bármely bíróságon keresztül lehet fordulni. Ezen felül kérelmezni lehet a jogosultság elismerését bármely külföldön működő spanyol konzulátuson.

Bárki fordulhat azon város helyi Ingyenes Jogsegély Bizottságához, ahol informális írásbeli kérelmet kíván benyújtani, amelyben le kell írnia személyes körülményeit, címét és kérelmeznie kell ügyvéd illetve jogi képviselő kinevezését a kérelem megszövegezéséhez.

Az ingyenes jogsegélyt a formulario-n (adatlapon) lehet kérelmezni.

17. Milyen jellegű segítséget kap a kérelmező a fent említett szervtől?

Az Ingyenes Jogsegély Bizottság a rendelkezésére bocsát egy ügyvédet és egy jogi képviselőt, hogy képviseljék és védjék a bíróság előtt. Az ügyvéd tájékoztatja a jogairól és intézi az Ön nevében az eljárást a határozathozatalig.

18. Fordulhat-e a kérelmező közvetlenül egy spanyol szervhez vagy közigazgatási hivatalhoz?

Nincs erre vonatkozó jogszabályi előírás. A érdekeltnek az illetékes bírósághoz kell fordulnia.

19. Amennyiben igen, mi az illetékes szervek elnevezése és címe? Hogyan lehet azokhoz fordulni?

Nincs erre vonatkozó jogszabályi előírás.

20. Milyen jellegű támogatást kaphat a kérelmező fent említett szervtől?

Nincs erre vonatkozó jogszabályi előírás.

« Tartási igények - Általános információk | Spanyolország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 22-04-2005

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság