Euroopan komissio > EOV > Elatusvaateet > Espanja

Uusin päivitys: 03-05-2005
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Elatusvaateet - Espanja

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä käsitteet "elatusapu" ja "elatusvelvollisuus" sisältävät Espanjan lain mukaan? 1.
2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua? 2.
3. Minkälaisissa tapauksissa Espanjan lakia voi soveltaa? 3.
4. Jos Espanjan lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Espanjan tuomioistuimet soveltavat? 4.
5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua? 5.
6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta? 6.
7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen? 7.
8. Pitääkö hakijan mennä jonkun välikäden kautta voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä hänen tulee noudattaa? 8.
9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi? 9.
10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos on kyse määräajoin maksettavasta elatusavusta, miten se lasketaan? Miten tuomioistuimen päätöstä tarkistetaan olosuhteiden muuttuessa? 10.
11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan? 11.
12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamisekseen? 12.
13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen, joka voi auttaa elatusavun perimisessä? 13.
14. Onko olemassa järjestö tai viranomainen, joka voi maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta? 14.
15. Voiko hakija saada apua espanjalaiselta järjestöltä tai viranomaiselta? 15.
16. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta (keskus tai paikallisviranomaiselta) ja miten siihen otetaan yhteyttä? 16.
17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen voi tarjota hakijalle? 17.
18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin espanjalaisen järjestön tai viranomaisen puoleen? 18.
19. Jos voi, minkä järjestön tai viranomaisen ja miten siihen otetaan yhteyttä? 19.
20. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen voi tarjota hakijalle? 20.

 

1. Mitä käsitteet "elatusapu" ja "elatusvelvollisuus" sisältävät Espanjan lain mukaan?

Espanjan lain mukaan elatusapu pitää sisällään kaikki elatusapuun oikeutetun henkilön perustarpeet eli ylläpidon, vaatteet, asumisen, terveydenhoidon ja koulutuksen.

Elatusvelvollisia ovat

 1. lapsen vanhemmat, kunnes lapsi pystyy huolehtimaan itsestään taloudellisesti
 2. lapset vanhempiinsa nähden, jos vanhemmat tarvitsevat elatusapua
 3. puolisot toisiinsa nähden myös eron tai avioeron jälkeen
 4. hetero- tai homoseksuaalisen vakituisen parisuhteen osapuolet toisiinsa nähden (niillä itsehallintoalueilla, joilla on omat säännöksensä asiasta)
 5. muut sukulaiset toiseen parenteeliin asti, jos läheisempiä sukulaisia ei ole.

Välttämättömänä edellytyksenä on, että elatusavun saaja todella tarvitsee elatusapua. Jos elatusavun saaja on täysi-ikäinen, edellytyksenä on, että varattomuus johtuu elatusavun saajasta riippumattomista syistä.

2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua?

Lapsi voi saada elatusapua täysi-ikäiseksi tuloonsa asti, ellei hänellä ole jo alaikäisenä riittäviä omia tuloja. Espanjassa täysi-ikäisyyden raja on 18 vuotta.

Täysi-ikäisyyden jälkeen elatusvelvollisuus säilyy niiden lasten osalta, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään taloudellisesti, jotka eivät ole päättäneet opintojaan tai joilla ei ole työtä heistä itsestään riippumattomista syistä.

3. Minkälaisissa tapauksissa Espanjan lakia voi soveltaa?

Espanjan siviililaissa (9. 7 §) säädetään positiivisen erityiskohtelun periaatteesta, jonka mukaan elatusapua hakevaan tai tarvitsevaan sovelletaan seuraavista laeista aina sitä, joka on hänelle edullisin: ensisijaisesti elatusvelvolliselle ja elatusavun saajalle yhteistä kansallista lakia, toiseksi elatusapua tarvitsevan vakituisen asuinpaikan lakia ja vaihtoehtoisesti tuomioistuinvaltion lakia (lex fori). Jos yhteinen kansallisuus tai asuinpaikka vaihtuu, uutta lakia sovelletaan muutoksesta lähtien.

Sivun alkuunSivun alkuun

4. Jos Espanjan lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Espanjan tuomioistuimet soveltavat?

Jos elatusvelvollisella ja elatusavun saajalla on sama kansallisuus, sovelletaan kyseisen maan lakia. Muussa tapauksessa sovelletaan elatusavun saajan vakituisen asuinpaikan lakia, jos elatusavun saajalla on kyseisen lain mukaan oikeus elatusapuun.

Vaikka molemmat osapuolet asuisivat Espanjassa, edellisessä vastauksessa ilmoitettu sovellettavien lakien ensisijaisuusjärjestys ei muutu.

5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua?

Elatusapuhakemus on jätettävä yleiseen tuomioistuimeen.

Jos kyseessä on alaikäinen, voidaan kuitenkin kääntyä ilman mitään muodollisuuksia alaikäisistä vastaavan syyttäjäviranomaisen (Fiscalía de menores) tai lastensuojeluviraston (Entidad Pública de protección de menores) puoleen, jotta nämä laativat hakemuksen.

6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta?

Hakemus on esitettävä henkilökohtaisesti, paitsi jos hakija on alaikäinen, jolloin hakemuksen esittää hakijan laillinen edustaja – syyttäjä tai lastensuojeluvirasto.

Hakemus voidaan kuitenkin tehdä edustajan välityksellä, jos edustaja on notaarin, oikeussihteerin tai minkä tahansa Espanjan ulkomaanedustuston konsulin valtuuttama.

7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen?

Yleissääntönä on, että toimivalta on elatusvelvollisen kotipaikan tuomioistuimella. Jos elatusvelvollisia on useampia kuin yksi (isä ja äiti) , kumman tahansa kotipaikan tuomioistuin on toimivaltainen. Jos elatusvelvollinen ei asu Espanjassa, toimivaltainen on sen paikan tuomioistuin, jossa elatusvelvollinen on viimeksi asunut Espanjassa. Jos edellä lueteltuja perusteita ei voida soveltaa, toimivalta kuuluu elatusavun saajan kotipaikan tuomioistuimelle.

Sivun alkuunSivun alkuun

8. Pitääkö hakijan mennä jonkun välikäden kautta voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä hänen tulee noudattaa?

Tämä ei ole välttämätöntä, jos hakija itse tai hänen laillinen edustajansa esittää hakemuksen ja on läsnä suullisessa oikeuskäsittelyssä.

Jos hakija ei laadi hakemusta itse, on oikeusavustajan (procurador) hoidettava asiaa hakijan nimissä.

Myös silloin, kun tämä ei ole pakollista, hakijan on kuitenkin hyvä turvautua asianajajan apuun.

9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi?

Espanjassa näistä oikeuskäsittelyistä ei peritä oikeudenkäyntikuluja, vaan käsittely on maksuton lukuun ottamatta asianajajien, oikeusavustajien ja asiantuntijoiden palkkioita, jos näiden palveluja on käytetty.

Asianajajien ja oikeusavustajien palkkiot suhteutetaan haetun elatusavun määrään. Kun haetaan määräajoin maksettavaa elatusapua, palkkio lasketaan kymmenen yhteenlasketun vuosimaksun pohjalta (siviilioikeudenkäyntiä koskevan lain 251 §:n 7 momentti) siten, että elatusavun pituuden ennakoitu määrä otetaan huomioon. Jos elatusapua haetaan tiettyä määrää maksujen myöhästymisen takia, perusteena käytetään kyseistä määrää. Lasketusta kokonaismäärästä asianajajat ja oikeusavustajat saavat keskimäärin 8 prosenttia.

Oikeudenkäyntikuluja varten voi saada avustusta, jos kantaja tai vastaaja on vähävarainen ja hänellä on oikeus ilmaiseen oikeuskäsittelyyn (eli jos hän ansaitsee alle 1 000 euroa kuussa). Avustus kattaa asianajajan ja vuorossa olevan oikeusavustajan palvelut (valtion laskuun) , joihin kuuluu näiden tekemä elatusapuhakemus. Hallintoviranomaiset vastaavat samoin kaikista oikeuskäsittelykuluista, kuten asiantuntijapalkkioista ja päätösten julkaisemisesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos on kyse määräajoin maksettavasta elatusavusta, miten se lasketaan? Miten tuomioistuimen päätöstä tarkistetaan olosuhteiden muuttuessa?

Useimmissa tapauksissa myönnetään määräajoin maksettavaa elatusapua, joka on lain mukaan maksettava kuukausittain aina kuukauden alussa. Tällä perusteella lasketun ja kerralla maksettavan määrän vahvistaminen on poikkeustapaus: näin menetellään vain, kun on kyse viivästyneistä elatusmaksuista tai kun on suositeltavaa varmistaa tulevien maksujen suorittaminen, jos elatusvelvollisella ei ole siteitä elatusavun saajaan, tai kun osapuolet sopivat näin.

Tuomioistuin määrittää kuukausittaisen elatusmaksun lakisääteisen laskentasäännön perusteella. Sääntö perustuu seuraavien seikkojen suhteuttamiseen:

 1. elatusavun saajan tarpeet
 2. elatusvelvollisen mahdollisuudet
 3. sellaisten muiden henkilöiden mahdollisuudet, joilla on velvollisuus osallistua elatusapuun vastaajan lisäksi.

Tuomioistuimen päätöksessä on vahvistettava, millä perusteilla elatusmaksua tarkistetaan. Tarkistaminen tapahtuu aika ajoin automaattisesti, ja tarkistuksia on noudatettava. Jos elatusvelvollinen ei noudata tarkistusta, tuomioistuin panee tarkistamisen täytäntöön tuomioistuin elatusavun saajan pyynnöstä.

Elatusavun kuukausimaksujen määrää voidaan muuttaa (aina hakijan pyynnöstä) , jos elatusavun määrän määrittämisessä käytetyt perusteet muuttuvat huomattavasti:

 1. Kuukausimaksua on korotettava, jos elatusvelvollisen taloudellinen tilanne kohenee tai jos elatusavun saajan taloudellinen tilanne pahenee ja tämä tarvitsee suurempaa elatusapua (esimerkiksi sairauden pahentuessa).
 2. Kuukausimaksua on alennettava, jos elatusvelvollisen taloudellinen tilanne huononee tai jos elatusavun saajan toimeentulo paranee.

Elatusmaksut voidaan lakkauttaa kokonaan, kun elatusavun myöntämisperuste lakkaa.

Sivun alkuunSivun alkuun

11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan?

Yleensä elatusapu maksetaan rahana. Tästä on kuitenkin kaksi poikkeusta:

 1. Elatusvelvollinen voi täyttää velvollisuutensa siten, että antaa elatusta elatusavun saajalle kotonaan. Oikeuskäytännössä tämä mahdollisuus on hyvin rajallinen, jos henkilöiden välisistä hyvistä suhteista ei ole takeita.
 2. Elatusapu voidaan maksaa poikkeustapauksessa antamalla omaisuutta tai muuta varallisuutta vain silloin, kun elatusmaksut ovat myöhässä tai kun omaisuus on vaarassa hävitä tai henkilökohtaiset siteet puuttuvat.

Elatusapu maksetaan suoraan elatusavun saajalle. Tavallisesti elatusapu maksetaan saajan pankkitilille. Kun elatusavun saaja on alaikäinen tai vajaavaltainen, maksu suoritetaan tämän lailliselle edustajalle.

12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamisekseen?

Espanjassa voidaan käyttää seuraavia pakkokeinoja:

 1. palkan pidättäminen (lukuun ottamatta välttämätöntä vähimmäismäärää, josta tuomioistuin päättää)
 2. veronpalautusten pidättäminen
 3. pankkitilien jäädyttäminen
 4. sosiaaliturvaetuuksien poistaminen
 5. omaisuuden ja sen julkisen myynnin jäädyttäminen
 6. tietyissä tapauksissa vankeus.

13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen, joka voi auttaa elatusavun perimisessä?

Ei, lukuun ottamatta alaikäisille maksettavaa elatusapua, jolloin virallinen syyttäjä (Ministerio Fiscal) voi toimia elatusavun saajan edustajana.

Sivun alkuunSivun alkuun

14. Onko olemassa järjestö tai viranomainen, joka voi maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta?

Laissa ei ole tällä hetkellä säädetty asiasta. Elatusapusäätiön perustamisesta kyllä keskustellaan, mutta toistaiseksi tällaista organisaatiota ei ole olemassa.

15. Voiko hakija saada apua espanjalaiselta järjestöltä tai viranomaiselta?

Kyllä voi, mutta vain jos hakija on vähävarainen ja hakee maksutonta oikeudenkäyntiä. Tällaisessa tapauksessa valtio antaa ilmaiseksi hakijan käyttöön asianajajan ja oikeusavustajan, jotka tekevät elatusapuhakemuksen tuomioistuimeen.

16. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta (keskus tai paikallisviranomaiselta) ja miten siihen otetaan yhteyttä?

Jokaisen kaupungin asianajajaliiton tai minkä tahansa tuomioistuimen kautta voi ottaa yhteyttä maksuttomasta oikeusavusta vastaavaan lautakuntaan (comisión de asistencia justicia gratuita). Maksutonta oikeusapua voi hakea myös mistä tahansa Espanjan ulkomaan edustustosta.

Kuka tahansa voi ottaa missä tahansa kaupungissa yhteyttä paikalliseen maksuttomasta oikeusavusta vastaavaan lautakuntaan ja esittää vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen, josta käyvät ilmi asianosaisen henkilökohtaiset olosuhteet sekä osoite ja jossa pyydetään asianajajan ja oikeusavustajan nimittämistä hakemuksen laatimista varten.

Maksutonta oikeusapua pyydetään lomakkeella

17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen voi tarjota hakijalle?

Maksuttomasta oikeusavusta vastaava lautakunta tarjoaa asianajajan ja oikeusavustajan, jotka edustavat ja puolustavat asianosaista tuomioistuinkäsittelyssä. Asianajaja ilmoittaa asianosaiselle tämän oikeuksista ja huolehtii oikeudenkäyntiin liittyvistä toimista tämän puolesta tuomioistuimen päätökseen asti.

18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin espanjalaisen järjestön tai viranomaisen puoleen?

Asiasta ei ole säädetty lailla. Hakijan on otettava yhteyttä toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

19. Jos voi, minkä järjestön tai viranomaisen ja miten siihen otetaan yhteyttä?

Asiasta ei ole säädetty lailla.

20. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen voi tarjota hakijalle?

Asiasta ei ole säädetty lailla.

« Elatusvaateet - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 03-05-2005

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta