Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Ισπανία

Τελευταία ενημέρωση: 03-05-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Ισπανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής» σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία το τέκνο δικαιούται διατροφή; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το ισπανικό δίκαιο; 3.
4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το ισπανικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια στην Ισπανία; 4.
5. Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό οργανισμό, στη διοίκηση ή στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή; 5.
6. Είναι δυνατόν να διεκδικήσει κάποιος διατροφή για λογαριασμό συγγενούς, οικείου προσώπου ή ανηλίκου; 6.
7. Εάν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο; 7.
8. Πρέπει ο δικαιούχος να διορίσει κάποιον ενδιάμεσο προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη; Εάν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι επί πληρωμή; Σε καταφατική περίπτωση, ποιο θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των εξόδων; Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου είναι ανεπαρκείς, είναι δυνατό να του χορηγηθεί κάποια οικονομική βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τα δικαστικά έξοδα; 9.
10. Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση διατροφή; Εάν πρόκειται για χρηματικό πόσο, πώς μπορεί αυτό να αξιολογηθεί; Πώς θα μπορούσε αυτό να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις αλλαγές των συνθηκών; 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει οικειοθελώς τη διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τον αναγκάσουμε να πληρώσει; 12.
13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός που μπορεί να βοηθήσει στη διεκδίκηση της διατροφής; 13.
14. Υπάρχει κάποιος οργανισμός που μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει τη διατροφή ή μέρος αυτής; 14.
15. Ο δικαιούχος μπορεί να τύχει βοήθειας από κάποιον οργανισμό ή τη διοίκηση στην Ισπανία; 15.
16. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της διοίκησης και πώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί; 16.
17. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στον δικαιούχο; 17.
18. Ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί απευθείας σε έναν οργανισμό ή στη διοίκηση στην Ισπανία; 18.
19. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της διοίκησης και πώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί; 19.
20. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στον δικαιούχο; 20.

 

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής» σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο;

Σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο, η διατροφή περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τη συντήρηση, την ένδυση, τη στέγαση, την υγεία και την εκπαίδευση, δηλαδή την κάλυψη των βασικών και θεμελιωδών αναγκών του δικαιούχου της διατροφής.

Υπόχρεοι για την καταβολή διατροφής είναι τα εξής πρόσωπα:

α) οι γονείς έναντι των τέκνων τους, έως ότου αυτά καταστούν οικονομικώς αυτάρκη·

β) τα τέκνα έναντι των γονέων τους, εφόσον έχουν ανάγκη διατροφής·

γ) οι σύζυγοι αμοιβαίως, ακόμη και μετά τη διάσταση ή το διαζύγιο·

δ) τα μέλη μίας σταθερής ένωσης αμοιβαίως, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ζεύγος αποτελούμενο από άτομα του ιδίου ή διαφορετικού φύλου (στις δικαιοδοσίες των περιφερειών που διαθέτουν ειδικές ρυθμίσεις για το θέμα αυτό) ·

ε) οι συγγενείς εκ πλαγίου έως τον δεύτερο βαθμό, εφόσον δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάσταση ανάγκης του δικαιούχου της διατροφής. Για τους ενήλικους δικαιούχους, η έλλειψη οικονομικών μέσων δεν πρέπει να οφείλεται σε λόγο που μπορεί να καταλογισθεί στους ιδίους.

2. Μέχρι ποια ηλικία το τέκνο δικαιούται διατροφή;

Τα τέκνα δικαιούνται διατροφή μέχρι την ενηλικίωσή τους, η οποία επέρχεται στην Ισπανία κατά το 18ο έτος της ηλικίας, εκτός εάν ο ανήλικος διαθέτει επαρκή ίδια εισοδήματα.

Μετά την ενηλικίωση, η υποχρέωση διατροφής διατηρείται για τα τέκνα, εφόσον δεν διαθέτουν οικονομική αυτάρκεια, δεν έχουν περατώσει την εκπαίδευσή τους και δεν διαθέτουν εργασία για λόγους που δεν είναι δυνατό να τους καταλογισθούν.

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το ισπανικό δίκαιο;

Ο ισπανικός αστικός κώδικας (άρθρο 9, παράγραφος 7) θεσπίζει την αρχή της θετικής διάκρισης, με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται πάντοτε για εκείνον που ζητεί ή χρειάζεται την καταβολή διατροφής το ευνοϊκότερο δίκαιο μεταξύ των εξής: κατά πρώτον, το κοινό εθνικό δίκαιο του δικαιούχου και του υπόχρεου διατροφής· κατά δεύτερον, το δίκαιο της συνήθους διαμονής εκείνου που χρειάζεται τη διατροφή και, εναλλακτικά ως προς τη διαμονή, η lex fori. Σε περίπτωση μεταβολής της κοινής ιθαγένειας ή της διαμονής, το νέο δίκαιο εφαρμόζεται από τη χρονική στιγμή που επέρχεται η εν λόγω μεταβολή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το ισπανικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια στην Ισπανία;

Εάν ο δικαιούχος και ο υπόχρεος της διατροφής έχουν κοινή ιθαγένεια, εφαρμόζεται το δίκαιο που ρυθμίζει τις προσωπικές σχέσεις τους. Σε άλλες περιπτώσεις, εφαρμόζεται το δίκαιο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου της διατροφής, εφόσον σύμφωνα με το εν λόγω δίκαιο είναι δυνατή η απαίτηση διατροφής.

Το γεγονός ότι και τα δύο μέρη βρίσκονται σε ισπανικό έδαφος δεν επηρεάζει τη σειρά προτίμησης όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο, η οποία αναφέρεται στην προηγούμενη απάντηση.

5. Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό οργανισμό, στη διοίκηση ή στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή;

Γενικά, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται ενώπιον των δικαστηρίων.

Ωστόσο, εάν πρόκειται για ανήλικο, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί χωρίς διατυπώσεις (5α) στην Εισαγγελία ανηλίκων ή στη Δημόσια Αρχή για την προστασία των ανηλίκων, ώστε να αναλάβουν οι φορείς αυτοί την υποβολή της αίτησης.

6. Είναι δυνατόν να διεκδικήσει κάποιος διατροφή για λογαριασμό συγγενούς, οικείου προσώπου ή ανηλίκου;

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο, εκτός εάν αυτός είναι ανήλικος, οπότε η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο που τον εκπροσωπεί νόμιμα, δηλαδή τον Εισαγγελέα ή τη Δημόσια Αρχή για την προστασία των ανηλίκων.

Ωστόσο, η αίτηση είναι δυνατόν να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου, εφόσον αυτός εξουσιοδοτήθηκε με έγγραφο που συντάχθηκε ενώπιον συμβολαιογράφου, ενώπιον γραμματείας δικαστηρίου ή ενώπιον προξένου οποιασδήποτε διπλωματικής αποστολής της Ισπανίας στην αλλοδαπή.

7. Εάν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο της κατοικίας του υποχρέου. Εάν υπάρχουν περισσότεροι συνυπόχρεοι (πατέρας και μητέρα) , αρμόδιο είναι το δικαστήριο της κατοικίας οποιουδήποτε εξ αυτών. Εάν ο υπόχρεος δεν διαμένει στην Ισπανία, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της τελευταίας κατοικίας του στη χώρα αυτή. Εάν δεν συντρέχει κανένα από τα ανωτέρω κριτήρια, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της κατοικίας του δικαιούχου της διατροφής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. Πρέπει ο δικαιούχος να διορίσει κάποιον ενδιάμεσο προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη; Εάν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Δεν είναι πάντοτε αναγκαίο η αίτηση να υποβάλλεται προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του ούτε είναι πάντοτε αναγκαίο τα πρόσωπα αυτά να παρίστανται κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, κατά την οποία ακολουθείται προφορική διαδικασία.

Εάν η αίτηση δεν υποβάλλεται προσωπικά, είναι απαραίτητη η παρέμβαση ενός πληρεξουσίου που ενεργεί εξ ονόματος του προσφεύγοντος.

Μολονότι δεν είναι υποχρεωτικό, κρίνεται παρ’ όλα αυτά σκόπιμο να διαθέτει κάποιος τη συνδρομή δικηγόρου.

9. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι επί πληρωμή; Σε καταφατική περίπτωση, ποιο θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των εξόδων; Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου είναι ανεπαρκείς, είναι δυνατό να του χορηγηθεί κάποια οικονομική βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τα δικαστικά έξοδα;

Στην Ισπανία δεν υπάρχουν δικαστικά έξοδα για αυτό το είδος διαδικασιών, στις οποίες η δικαιοσύνη απονέμεται ατελώς, εξαιρέσει των αμοιβών των δικηγόρων, των πληρεξουσίων και των εμπειρογνωμόνων, εφόσον χρησιμοποιήθηκαν.

Οι αμοιβές των δικηγόρων και των πληρεξουσίων είναι συνάρτηση του ύψους της διεκδικούμενης διατροφής. Το ποσό αυτό υπολογίζεται, στην περίπτωση που ζητείται η αναγνώριση περιοδικών παροχών, όπως είναι η διατροφή, βάσει του αθροίσματος δέκα ετήσιων προσόδων (έβδομος κανόνας του άρθρου 251 του Νόμου περί πολιτικής δικονομίας) , ελαττούμενου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάρκεια της παροχής. Εάν ζητείται συγκεκριμένο ποσό υπό την έννοια καθυστερούμενων πληρωμών, ως βάση λαμβάνεται το ποσό αυτό. Όσον αφορά το ποσό που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό, ο μέσος όρος των δικαιωμάτων των δικηγόρων και των πληρεξουσίων είναι 8 % του συνολικού ποσού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων προβλέπεται στις περιπτώσεις στις οποίες ο προσφεύγων ή ο καθ’ ου δεν διαθέτουν τις απαραίτητες οικονομικές δυνατότητες και δικαιούνται το ευεργέτημα της πενίας (εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 1. 000 ευρώ μηνιαίως). Η συνδρομή συνίσταται στην αυτεπάγγελτη παροχή του δικηγόρου και του πληρεξουσίου υπηρεσίας (με έξοδα του κράτους) για την υποβολή της δικαστικής αίτησης. Επίσης κάθε διαδικαστικό έξοδο, όπως η αμοιβή των εμπειρογνωμόνων, η δημοσίευση των αποφάσεων, καταβάλλεται επίσης από τη διοίκηση.

10. Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση διατροφή; Εάν πρόκειται για χρηματικό πόσο, πώς μπορεί αυτό να αξιολογηθεί; Πώς θα μπορούσε αυτό να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις αλλαγές των συνθηκών;

Στις περισσότερες περιπτώσεις θεσπίζεται μία περιοδική παροχή, η οποία, όπως ορίζει ο νόμος, πρέπει να έχει μηνιαίο χαρακτήρα και καταβάλλεται προκαταβολικά κάθε μήνα. Ο ορισμός ποσού συγκεκριμένου ύψους που καταβάλλεται εφ’ άπαξ αποτελεί εξαίρεση: κάτι τέτοιο συμβαίνει μόνον για την πληρωμή καθυστερούμενων ποσών, όταν κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλισθούν μελλοντικές πληρωμές ελλείψει σταθερότητας του υποχρέου ή κατόπιν συμφωνίας των μερών.

Ο υπολογισμός του ύψους της διατροφής πραγματοποιείται από το δικαστήριο σύμφωνα με έναν αφηρημένο νομικό κανόνα που βασίζεται σε τρεις αρχές αναλογικότητας:

α) τις ανάγκες του δικαιούχου της διατροφής·

β) τις δυνατότητες του υποχρέου της διατροφής και

γ) τις δυνατότητες άλλων προσώπων που είναι επίσης υπόχρεα να συνεισφέρουν στη διατροφή (συνυπόχρεοι διατροφής) στον ίδιο βαθμό με τον καθ’ ου η προσφυγή.

Στη δικαστική απόφαση καθορισμού της διατροφής πρέπει να ορίζονται οι προϋποθέσεις αναπροσαρμογής της. Η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται αυτοδικαίως με την πάροδο του χρόνου. Υπόχρεος για την υλοποίηση της αναπροσαρμογής είναι ο υπόχρεος της παροχής. Εάν ο υπόχρεος της διατροφής δεν πραγματοποιεί την αναπροσαρμογή, την πραγματοποιεί το δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου της διατροφής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το ύψος της διατροφής είναι δυνατόν να τροποποιηθεί (πάντοτε κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου) , σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών που αποτέλεσαν τη βάση για τον καθορισμό της:

α) το ύψος αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση του υποχρέου της διατροφής ή όταν επιδεινώνεται η κατάσταση του δικαιούχου της διατροφής με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη παροχή (για παράδειγμα, επιδείνωση μίας ασθένειας) ·

β) το ύψος αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω όταν επιδεινώνεται η κατάσταση του υποχρέου της διατροφής ή όταν βελτιώνονται τα μέσα διαβίωσης του δικαιούχου της διατροφής.

Τέλος, η παροχή μπορεί να καταργηθεί όταν δεν υπάρχει πλέον η γενεσιουργός αιτία της.

11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Συνήθως η καταβολή της διατροφής είναι χρηματική. Ωστόσο, προβλέπονται δύο εξαιρέσεις:

α) ο υπόχρεος μπορεί να επιλέξει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του προσφέροντας στέγη και τροφή στον δικαιούχο στην οικία του, ενδεχόμενο εξαιρετικά περιορισμένο από τη νομολογία όταν δεν υπάρχει βεβαιότητα καλών σχέσεων·

β) η καταβολή μέσω της παροχής αγαθών ή δικαιωμάτων αποτελεί εξαίρεση και πραγματοποιείται μόνον για την εκκαθάριση καθυστερούμενων πληρωμών, όταν υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης των αγαθών ή έλλειψη σταθερότητας εκ μέρους του υποχρέου.

Η διατροφή καταβάλλεται άμεσα στον δικαιούχο. Συνηθέστερος τρόπος είναι η κατάθεσή της σε τραπεζικό λογαριασμό. Εάν ο δικαιούχος της διατροφής είναι ανήλικος ή ανίκανος για δικαιοπραξία, η πληρωμή πραγματοποιείται στον νόμιμο αντιπρόσωπό του.

12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει οικειοθελώς τη διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τον αναγκάσουμε να πληρώσει;

Στην Ισπανία εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέσα εκτέλεσης:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

α) παρακράτηση του μισθού (εξαιρουμένου του απαραίτητου ποσού για τη διαβίωση του υποχρέου που καθορίζει το δικαστήριο) ·

β) παρακράτηση επιστροφής φόρων ·

γ) κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ·

δ) ανάκληση παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων·

ε) κατάσχεση αγαθών και εκποίηση αυτών σε πλειστηριασμό·

στ) φυλάκιση, σε ειδικές περιπτώσεις.

13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός που μπορεί να βοηθήσει στη διεκδίκηση της διατροφής;

Όχι, με εξαίρεση τη διατροφή που αφορά ανηλίκους, περίπτωση στην οποία η Εισαγγελία μπορεί να αναλάβει να εκπροσωπήσει τον ενδιαφερόμενο.

14. Υπάρχει κάποιος οργανισμός που μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει τη διατροφή ή μέρος αυτής;

Επί του παρόντος δεν υπάρχει σχετική νομική πρόνοια. Εξετάζεται η δημιουργία ενός ταμείου πληρωμών διατροφής, αλλά αυτό δεν υπάρχει ακόμη.

15. Ο δικαιούχος μπορεί να τύχει βοήθειας από κάποιον οργανισμό ή τη διοίκηση στην Ισπανία;

Ναι, αλλά μόνον στην περίπτωση που ο προσφεύγων στερείται πόρων και ζητεί να του αναγνωρισθεί το ευεργέτημα της πενίας. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος του παρέχει ατελώς δικηγόρο και πληρεξούσιο, οι οποίοι διεκδικούν δικαστικά τη διατροφή.

16. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της διοίκησης και πώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί;

Ο οργανισμός είναι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (COMISION DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA) , στην οποία μπορεί να απευθυνθεί κάποιος μέσω των δικηγορικών συλλόγων (Colegios de Abogados) κάθε πόλης ή μέσω οποιουδήποτε δικαστηρίου. Επίσης, μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης του δικαιώματος σε οποιοδήποτε προξενείο της Ισπανίας στην αλλοδαπή.

Οποιοσδήποτε μπορεί να απευθυνθεί στην τοπική Επιτροπή παροχής ατελούς δικαστικής συνδρομής της πόλης στην οποία επιθυμεί να υποβάλει άτυπη έγγραφη αίτηση, αναφέροντας τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και τη διεύθυνσή του και ζητώντας τον διορισμό δικηγόρου και πληρεξουσίου για την επίσημη διεκδίκηση της διατροφής.

Για την παροχή ατελούς δικαστικής συνδρομής απαιτείται η συμπλήρωση ειδικής αίτησης.

17. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στον δικαιούχο;

Η Επιτροπή παροχής ατελούς δικαστικής συνδρομής παρέχει στον δικαιούχο δικηγόρο και πληρεξούσιο που θα αναλάβουν την προάσπιση των συμφερόντων του στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος ενημερώνει τον δικαιούχο σχετικά με τα δικαιώματά του και διεκπεραιώνει όλες τις διαδικαστικές ενέργειες εξ ονόματός του μέχρι την έκδοση της απόφασης.

18. Ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί απευθείας σε έναν οργανισμό ή στη διοίκηση στην Ισπανία;

Δεν υπάρχει νομική πρόνοια. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο δικαστήριο.

19. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της διοίκησης και πώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί;

Δεν υπάρχει νομική πρόνοια.

20. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στον δικαιούχο;

Δεν υπάρχει νομική πρόνοια.« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Ισπανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-05-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο