Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Slovenien

Senaste uppdatering: 11-09-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Slovenien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär underhållsbidrag, underhåll och underhållsskyldighet enligt slovensk rätt? 1.
2. Hur länge har ett barn rätt till underhållsbidrag? 2.
3. När tillämpas slovensk lagstiftning? 3.
4. Vilken lagstiftning ska domstolen tillämpa om inte slovensk lagstiftning kan tillämpas? 4.
5. Ska den sökande vända sig till en särskild organisation, statlig myndighet eller domstol? 5.
5.A. Hur ansöker man om underhållsbidrag hos en särskild organisation, statlig myndighet eller domstol? 5.A.
6. I vems namn ska ansökan lämnas in (släkting, närstående, minderårigt barn)? 6.
7. Till vilken domstol ska ansökan lämnas? 7.
8. Måste den sökande först genomgå någon förfarande innan han eller hon kan vända sig till domstolen? 8.
9. Måste den sökande betala någon avgift? Hur höga är i så fall avgifterna? Kan man få rättshjälp för att täcka utgifterna om de ekonomiska medlen inte är tillräckliga? 9.
10. Vilken är den normala typen av underhållsbidrag som fastställs i domstol? Till vilka belopp? Kan domstolen ändra sitt beslut om levnadskostnaderna eller familjesituationen förändras? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållsbidraget? 11.
12. Hur går man vidare om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt? 12.
13. Kan man få hjälp att driva in underhållsbidraget från någon organisation eller något statligt organ? 13.
14. Kan de träda in i den underhållsskyldiges ställe och betala underhållsbidraget eller en del av detta? 14.
15. Kan den sökande få hjälp av någon organisation eller statlig institution? 15.
16. Hur kommer man i så fall i kontakt med den organisationen eller institutionen? 16.
17. Vilken hjälp kan man få? 17.
18. Kan den sökande vända sig direkt till denna organisation? 18.
19. Hur kommer man i så fall i kontakt med organisationen? 19.
20. Vilken hjälp kan man få? 20.

 

1. Vad innebär underhållsbidrag, underhåll och underhållsskyldighet enligt slovensk rätt?

Underhåll, som är ett uttryck för korrekta och etiska band mellan närstående familjemedlemmar, är ett av de viktigaste familjerättsliga instrumenten.

Underhållsskyldighet är en familjerättslig institution som vilar på en av familjerättens grundprinciper: solidaritet och ömsesidig hjälp mellan familjemedlemmar. Medel för försörjning garanteras i regel på frivillig väg, främst genom personliga band mellan familjemedlemmar, men kan också drivas in med tvång genom domstol.

I Slovenien används uttrycket underhållsbidrag (preživnina) när det gäller försörjning av (f.d.) makar, barn och föräldrar. Det innebär försörjning, stöd och underhåll och omfattar även försörjning och underhållsbidrag som domstolen fastställer för barn. Det täcker därmed allt som en person enligt lag är skyldig att avsätta till sina barns eller makars försörjningsbehov. Termen underhållsbidrag kan också användas för barns skyldighet att försörja sina föräldrar om de inte har tillräckliga medel att försörja sig själva. Det kan också avse själva beloppet på underhållsbidraget.

Vem ska betala underhållsbidrag till en annan person?

 1. Föräldrar ska betala till barn (artiklarna 103 och 123 i äktenskaps- och familjelagen – Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ZZZDR), vilket även gäller adoptivföräldrar.
 2. Barn ska betala till föräldrar (artikel 124 i ZZZDR), vilket även gäller adoptivbarn.
 3. En make eller utomäktenskaplig partner är skyldig att försörja ett minderårigt barn till sin make eller utomäktenskapliga partner om barnet bor hos dem och inte kan försörjas av någon av sina föräldrar (artikel 127 i ZZZDR).
 4. En make som inte kan försörja sig själv och som är ofrivilligt är arbetslös har rätt att bli försörjd av sin make i den mån som maken har möjlighet (artiklarna 50 och 81 i ZZZDR).
 5. En make som saknar medel till sin försörjning kan ansöka om underhållsbidrag i förfarandet för äktenskapsskillnad eller genom en särskild ansökan som lämnas in senast ett år från det att äktenskapet upplöstes med rättslig verkan (artikel 81 i ZZZDR).

2. Hur länge har ett barn rätt till underhållsbidrag?

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de är myndiga om de regelbundet går i skolan. Om de regelbundet följer en särskild undervisningsform (izredni študij) är föräldrarna skyldiga att försörja sina barn även efter myndighetsåldern, dock längst tills de fyller 26 år.

Till börjanTill början

3. När tillämpas slovensk lagstiftning?

Relationerna mellan föräldrar och barn bedöms enligt lagstiftningen i det land där de är medborgare.

Om föräldrarna och barnen är medborgare i olika länder tillämpas lagstiftningen i det land där de är stadigvarande bosatta. Om föräldrarna och barnen är medborgare i olika länder och inte är stadigvarande bosatta i samma land tillämpas lagstiftningen i det land där barnet är medborgare (artikel 42 i lagen om internationell privaträtt och privaträttsliga förfaranden – Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, ZMZPP).

4. Vilken lagstiftning ska domstolen tillämpa om inte slovensk lagstiftning kan tillämpas?

Se punkt 3.

5. Ska den sökande vända sig till en särskild organisation, statlig myndighet eller domstol?

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller inte längre kommer att bo tillsammans ska de komma överens om försörjningen av sina gemensamma barn. Om de inte själva kan komma överens hjälper byrån för sociala frågor (Center za socialno delo) till. Om föräldrarna trots byråns hjälp ändå inte kommer överens om försörjningen av sina gemensamma barn beslutar domstolen om detta på begäran av en eller båda föräldrar.

5.A. Hur ansöker man om underhållsbidrag hos en särskild organisation, statlig myndighet eller domstol?

En särskild medarbetare vid byrån för sociala frågor (Center za socialno delo) bjuder in makarna till ett rådgivningssamtal senast 15 dagar efter mottagandet av förslaget till överenskommelse om äktenskapsskillnad eller ansökan om äktenskapsskillnad. Under rådgivningssamtalet strävar han eller hon särskilt efter att se till att makarna reglerar de ömsesidiga relationerna till sina gemensamma barn. Medarbetaren för protokoll över vad som fastställts och vad parterna kommit överens om under rådgivningssamtalet. I slutet av samtalet undertecknas protokollet av makarna. Med protokollet från rådgivningssamtalet som grund sammanställer medarbetaren en rapport som byrån för sociala frågor skickar till den behöriga domstolen.

Till börjanTill början

6. I vems namn ska ansökan lämnas in (släkting, närstående, minderårigt barn)?

Ansökan ska lämnas in av barnets juridiska företrädare i barnets namn.

7. Till vilken domstol ska ansökan lämnas?

Ansökan ska lämnas till den lokala domstol (artikel 32 i lagen om det civilrättsliga förfarandet – Zakon o pravdnem postopku, ZPP) som är allmänt behörig för den svarande, dvs. domstolen inom det område där han eller hon är stadigvarande eller tillfälligt bosatt (artikel 47 i ZPP). I tvister om lagstadgat underhåll där käranden den som ansöker om underhåll (artikel 50 i ZPP) är behörigheten delad mellan denna domstol med allmän lokal behörighet och den domstol inom vars domsområde käranden är stadigvarande eller tillfälligt bosatt.

8. Måste den sökande först genomgå någon förfarande innan han eller hon kan vända sig till domstolen?

Ja, den sökande måste först vända sig till byrån för sociala frågor (Center za socialno delo). Om ingen överenskommelse kan nås där kan den sökande begära att domstolen beslutar om barnets försörjning. Till den ansökan som en av föräldrarna lämnar till domstolen ska bifogas ett intyg från byrån för sociala frågor om att föräldrarna med byråns hjälp har försökt att komma överens om barnets försörjning.

9. Måste den sökande betala någon avgift? Hur höga är i så fall avgifterna? Kan man få rättshjälp för att täcka utgifterna om de ekonomiska medlen inte är tillräckliga?

För att lämna in en ansökan om underhållsbidrag måste man betala en rättsavgift som uppgår till 250 punkter, vilket motsvarar 4 750 tolar. Om en part befinner sig i en dålig ekonomisk situation kan han eller hon ansöka om kostnadsfri rättshjälp eller om dispens från betalning av rättsavgifter och domstolskostnader. Bestämmelser om kostnadsfri rättshjälp finns i lagen om kostnadsfri rättshjälp (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). I denna lag anges villkoren för beviljande av sådan rättshjälp och vad den omfattar (rätt till full eller partiell täckning av utgifterna för rättshjälpen och till dispens från betalning av kostnader för domstolsförfarandet). Det är också möjligt att under själva förfarandet ansöka om dispens från betalning av rättsavgifter eller kostnader för domstolsförfarandet enligt villkoren i artiklarna 168 och 169 i ZPP.

Till börjanTill början

10. Vilken är den normala typen av underhållsbidrag som fastställs i domstol? Till vilka belopp? Kan domstolen ändra sitt beslut om levnadskostnaderna eller familjesituationen förändras?

Underhållsbidrag fastställs som ett månatligt bidrag som utbetalas i förskott. Det kan krävas från och med den dag då ansökan lämnas in. Underhållsbidraget fastställs på grundval av den underhållsberättigades behov och den underhållsskyldiges materiella resurser och förvärvsmöjligheter. Vid bedömningen av underhållsbidrag till barn ska domstolen ta hänsyn till barnets bästa och fastställa ett lämpligt underhållsbidrag som garanterar en god fysisk och psykisk utveckling för barnet. Underhållsbidraget ska täcka utgifter för barnets levnadsbehov, särskilt bostad, mat, kläder, skor, vård och omsorg, utbildning, uppfostran, rekreation, nöjen och andra särskilda behov. På begäran av den underhållsberättigade eller den underhållsskyldige kan domstolen genom en exekutionstitel höja, sänka eller dra in det fastställda underhållsbidraget om den underhållsberättigades behov eller den underhållskyldiges möjligheter förändras jämfört med när underhållsbidraget fastställdes (artiklarna 129, 129.a, 131.c och 132 i ZZZDR).

11. Hur och till vem betalas underhållsbidraget?

Underhållsbidraget betalas ut till den förälder som har tilldelats vårdnaden om barnet och ska betalas senast en bestämd dag i den löpande månaden. Vid dröjsmål med betalningen tillkommer gällande lagstadgad dröjsmålsränta.

Till börjanTill början

12. Hur går man vidare om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt?

Ett förslag till indrivning av underhållsbidraget enligt lagen om verkställighet och försäkring (Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ) ska lämnas till civildomstolens indrivningenhet.

13. Kan man få hjälp att driva in underhållsbidraget från någon organisation eller något statligt organ?

Ja, från Sloveniens allmänna garanti- och underhållsfond (Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije), lag om Republiken Sloveniens allmänna garanti- och underhållsfond (Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije, ZJSRS, Republiken Sloveniens officiella tidning nr 25/1997, med ändringar).

14. Kan de träda in i den underhållsskyldiges ställe och betala underhållsbidraget eller en del av detta?

Fonden betalar ut bidragsförskott (nadomestilo preživnine) till barnets juridiska företrädare senast den 15:e i den löpande månaden. Ett barn har rätt till bidragsförskott om det genom en lagakraftvunnen dom, ett preliminärt domstolsbeslut eller en överenskommelse vid byrån för sociala frågor (Center za socialno delo) har fastställts ett underhållsbidrag för barnet men som den underhållsskyldige inte betalar. Barnet får dock inte ha fyllt 18 år och måste antingen vara slovensk medborgare och stadigvarande bosatt i Slovenien eller utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt i Slovenien och omfattas av en internationell överenskommelse eller bestämmelser om ömsesidighet. Barnet har rätt till bidragsförskott om indrivningen enligt bestämmelserna om verkställighet och försäkring inte har lyckats eller om indrivningsförfarandet tar längre än tre månader. Barnet har rätt till bidragsförskott från och med den första dagen i den månad som följer på inlämningen av ansökan.

Till börjanTill början

Bidragsförskottet uppgår till följande belopp:

 • 14 167 tolar för barn upp till sex år.
 • 15 583 tolar för barn mellan 6 och 14 år.
 • 18 416 tolar för barn över 14 år.

Om underhållsbidraget är lägre än beloppet i föregående stycke uppgår bidragsförskottet till samma belopp som det underhållsbidrag som fastställts genom dom, preliminärt beslut eller överenskommelse. Bidragsförskottet sänks med de eventuella belopp som betalas i underhållsbidrag.

15. Kan den sökande få hjälp av någon organisation eller statlig institution?

Enligt reglerna för kostnadsfri rättshjälp kan den sökande få hjälp med juridisk rådgivning, juridiskt biträde och andra juridiska tjänster som anges i lag. Om den underhållsberättigade inte kan driva in underhållsbidraget kan barnets juridiska företrädare lämna in en ansökan om bidragsförskott till Sloveniens allmänna garanti- och underhållsfond (Javni jamstveni in preživninski sklad).

16. Hur kommer man i så fall i kontakt med den organisationen eller institutionen?

För kostnadsfri rättshjälp kan man vända sig till den lokala domstolens särskilda avdelning för kostnadsfri rättshjälp. Ansökningar till Sloveniens allmänna garanti- och underhållsfond ska lämnas till följande adress:

Jamstveni sklad Republike Slovenije

Kotnikova ulica 28

1000 Ljubljana

17. Vilken hjälp kan man få?

Den kostnadsfria rättshjälpen består av juridisk rådgivning, juridiskt biträde och andra juridiska tjänster som anges i lag. Den allmänna garanti- och underhållsfonden betalar ut bidragsförskott till den underhållsberättigade och kräver sedan återbetalning av den underhållsskyldige.

18. Kan den sökande vända sig direkt till denna organisation?

Ja.

19. Hur kommer man i så fall i kontakt med organisationen?

Direkt på följande adress:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

  tfn. (386-1) 472 09 90

  fax (386-1) 472 09 91

Utländska medborgare kan vända sig till ett förmedlingsorgan i hemlandet enligt bestämmelserna i FN-konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.

20. Vilken hjälp kan man få?

Se punkt 17

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Slovenien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-09-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket