Euroopan komissio > EOV > Elatusvaateet > Slovenia

Uusin päivitys: 30-08-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Elatusvaateet - Slovenia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä käsitteet ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” sisältävät Slovenian lain mukaan? 1.
2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua? 2.
3. Minkälaisissa tapauksissa Slovenian lakia voi soveltaa? 3.
4. Jos Slovenian lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Slovenian tuomioistuimet soveltavat? 4.
5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua? 5.
5.A. Miten haen elatusapua tältä organisaatiolta, viranomaiselta tai tuomioistuimelta? 5.A.
6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta? 6.
7. Mikä tuomioistuin on toimivaltainen? 7.
8. Pitääkö hakijalla olla asiamies asian vireillepanemiseksi tuomioistuimessa? 8.
9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi? 9.
10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos elatusapua myönnetään, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa? 10.
11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan? 11.
12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamiseksi? 12.
13. Onko olemassa organisaatio tai viranomainen, joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä? 13.
14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta? 14.
15. Voiko hakija saada apua organisaatiolta tai viranomaiselta? 15.
16. Jos voi, miten organisaatioon tai viranomaiseen otetaan yhteyttä? 16.
17. Minkälaista apua organisaatio tai viranomainen voi tarjota hakijalle? 17.
18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin organisaation tai viranomaisen puoleen? 18.
19. Jos voi, miten organisaatioon tai viranomaiseen otetaan yhteyttä? 19.
20. Minkälaista apua organisaatio tai viranomainen voi tarjota hakijalle? 20.

 

1. Mitä käsitteet ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” sisältävät Slovenian lain mukaan?

Elatusavun käsite, joka koskee lähiomaisten oikeudenmukaisia ja eettisiä suhteita, on perheoikeuden tärkeimpiä käsitteitä.

Elatusvelvollisuus tai elatusapu perustuu yhteen perheoikeuden olennaisimmista periaatteista: perheen sisäiseen yhteisvastuuseen ja perheenjäsenten keskinäiseen avunantoon. Elatusapu maksetaan yleensä vapaaehtoisesti perheenjäsenten henkilökohtaisten siteiden vuoksi, mutta tuomioistuimet voivat myös vahvistaa elatusavun määrän.

Sloveniassa elatusavun (preživnina) käsite kattaa (entisten) puolisoiden, lasten ja vanhempien elatuksen (preživljanje). Se sisältää huolenpidon ja elatuksen sekä kattaa myös tuomioistuimen lapselle vahvistaman elatusapumaksun. Näin ollen siihen sisältyvät kaikki henkilön lainmukaiset velvollisuudet lastensa tai puolisonsa elatustarpeiden täyttämiseksi. Elatusavun käsitettä voidaan käyttää myös sellaisten vanhempien elatuksen osalta, joilla ei ole tarpeeksi varoja omasta elatuksestaan huolehtimiseksi, jolloin elatusvelvollisuus on heidän lapsillaan. Elatusapu voi viitata myös elatusavun rahamäärään.

Ketkä ovat velvollisia maksamaan elatusapua toiselle henkilölle?

 1. vanhempien on maksettava lapsille (avioliitto- ja perhesuhteista annetun lain (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – ZZZDR) 103 § ja 123 §); tämä koskee myös adoptiovanhempia
 2. lasten on maksettava vanhemmille (ZZZDR 124 §); tämä koskee myös adoptiolapsia
 3. henkilön on huolehdittava avio- tai avopuolisonsa alaikäisen lapsen elatuksesta, jos lapsi asuu hänen kanssaan; elatusvelvollisuutta ei ole silloin, kun avio- tai avopuoliso tai lapsen toinen vanhempi kykenee vastaamaan lapsen elatuksesta (ZZZDR 127 §)
 4. aviopuolisolla, jolla ei ole toimeentuloa ja joka on työttömänä vastoin tahtoaan, on oikeus saada elatusta puolisoltaan, jos tämä kykenee täyttämään elatusvelvollisuuden (ZZZDR 50 § ja 81 §)
 5. puoliso, jolla ei ole omia tuloja, voi vaatia elatusta avioeromenettelyssä tai erillisellä hakemuksella vuoden kuluessa siitä, kun avioero sai lainvoiman (ZZZDR 81 a §).

2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua?

Vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa elatuksesta tämän täysi-ikäiseksi tuloon asti, jos lapsi käy säännöllisesti koulua. Jos koulussa suoritetaan erityisopintoja (izredni študij), vanhempien on huolehdittava elatuksesta enintään siihen asti, kunnes lapsi täyttää 26 vuotta.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Minkälaisissa tapauksissa Slovenian lakia voi soveltaa?

Vanhempien ja lasten väliset oikeussuhteet määräytyvät sen maan lain mukaan, jonka kansalaisia he ovat.

Jos vanhemmat ja lapset ovat eri maiden kansalaisia, sovelletaan sen maan lakia, jossa he asuvat pysyvästi. Jos vanhemmat ja lapset ovat eri maan kansalaisia ja jos he asuvat pysyvästi eri maassa, sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen lapsi on (kansainvälistä yksityisoikeutta ja yksityisoikeudellista menettelyä koskevan lain (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku ZMZPP) 42 §).

4. Jos Slovenian lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Slovenian tuomioistuimet soveltavat?

Ks. kohta 3.

5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua?

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä tai he ovat muuttamassa erilleen, he sopivat yhteisten lastensa elatusavusta. Jos vanhemmat ovat tästä erimielisiä, sosiaalitoimisto (Center za socialno delo) auttaa heitä yhteisymmärryksen saavuttamisessa. Jos vanhemmat eivät tästä huolimatta pääse sopimukseen, tuomioistuin ratkaisee asian molempien vanhempien tai toisen vanhemman esittämästä pyynnöstä.

5.A. Miten haen elatusapua tältä organisaatiolta, viranomaiselta tai tuomioistuimelta?

Sosiaalitoimiston erityistyöntekijä kutsuu vanhemmat neuvotteluun viimeistään 15 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedoksi avioeroa koskevan ratkaisuehdotuksen tai avioerohakemuksen. Tässä neuvottelussa työntekijä yrittää saada vanhemmat sopimaan keskinäiset suhteensa erityisesti yhteisten lasten osalta. Työntekijä laatii tällöin todetuista ja sovituista seikoista pöytäkirjan, jonka hän pyytää vanhempia allekirjoittamaan neuvottelun päätteeksi. Tämän pöytäkirjan perusteella hän laatii kertomuksen, jonka sosiaalitoimisto lähettää toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Sivun alkuunSivun alkuun

6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta?

Lapsen puolesta elatusapua voi hakea lapsen laillinen edustaja.

7. Mikä tuomioistuin on toimivaltainen?

Hakemus on toimitettava paikalliseen tuomioistuimeen (siviiliprosessilain (Zakon o pravdnem postopku ZPP) 32 §), joka on toimivaltainen vastaajan osalta eli jonka tuomiopiirissä vastaaja asuu tilapäisesti tai pysyvästi (ZPP 47 §). Elatusapuriidoissa, joissa kantajana on elatusapua hakeva henkilö (ZPP 50 §), toimivalta ei ole ainoastaan tuomioistuimella, jolla on paikallisesti yleinen toimivalta, vaan myös tuomioistuimella, jonka tuomiopiirissä kantaja asuu tilapäisesti tai pysyvästi.

8. Pitääkö hakijalla olla asiamies asian vireillepanemiseksi tuomioistuimessa?

Kyllä, hakijan on ensin käännyttävä sosiaalitoimiston puoleen. Jos tämä ei johda sopimukseen, hän voi pyytää tuomioistuinta ratkaisemaan lapsen elatusapuasian. Jos vain toinen vanhemmista esittää tällaisen pyynnön tuomioistuimelle, pyyntöön on liitettävä sosiaalitoimiston vahvistus siitä, että vanhemmat ovat yrittäneet sopia elatusavusta sosiaalitoimiston välityksellä.

9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi?

Elatusapuhakemuksen käsittelystä peritään 250 pisteen eli 4 750 tolarin suuruinen tuomioistuinmaksu. Huonosta taloudellista tilanteesta kärsivä osapuoli voi hakea maksutonta oikeusapua tai vapautusta tuomioistuinmaksuista ja menettelyn aiheuttamista kustannuksista. Maksuttomasta oikeusavusta säädetään sitä koskevassa laissa (Zakon o brezplačni pravni pomočiZBPP), jossa vahvistetaan maksuttoman oikeusavun saamisen edellytykset ja sen laajuus (kokonaan tai osittain maksuton oikeusapu ja vapautus menettelykustannuksista). Vapautusta tuomioistuinmaksuista ja menettelykustannuksista voidaan hakea myös oikeuskäsittelyssä ZPP 168 §:n ja 169 §:n mukaisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos elatusapua myönnetään, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa?

Elatusapu määrätään maksettavaksi kuukausittain etukäteen, ja sitä voi vaatia suoritettavaksi hakemuksen jättöajankohdasta alkaen. Elatusavun määrä vahvistetaan ottamalla huomioon hakijan tarpeet sekä elatusvelvollisen taloudellinen tilanne ja ansaintamahdollisuudet. Tuomioistuimen on arvioitava lapsen elatusavun suuruus ottamalla huomioon lapsen etu, jolloin elatusavun on riitettävä turvaamaan lapsen fyysinen ja psyykkinen kehitys. Elatusavun on katettava lapsen elinkustannukset, jotka aiheutuvat erityisesti asumisesta, ravinnosta, vaatteista, jalkineista, huolenpidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, virkistäytymisestä ja muista erityistarpeista. Hakijan tai elatusvelvollisen pyynnöstä tuomioistuin voi korottaa tai alentaa elatusavun määrää taikka poistaa sen kokonaan täytäntöönpanomääräyksellä, jos elatusavun määrittämisen perusteena ollut hakijan tarve tai elatusvelvollisen elatuskyky on muuttunut (ZZZDR 129 §, 129 a §, 131 c § ja 132 §).

11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan?

Elatusapu maksetaan kunkin kuukauden tiettyyn päivään mennessä sille vanhemmalle, joka vastaa lapsen huolenpidosta. Jos maksu myöhästyy, on viivästyneelle määrälle maksettava lain mukaan myös korkoa.

12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamiseksi?

Täytäntöönpanopyyntö toimitetaan siviilituomioistuimen täytäntöönpano-osastolle siviiliasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta ja vaateiden turvaamisesta annetun lain (Zakonom o izvršbi in zavarovanju) mukaisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

13. Onko olemassa organisaatio tai viranomainen, joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä?

Kyllä, Slovenian tasavallan yleinen vakuus- ja elatusrahasto (Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije), (Slovenian tasavallan yleisestä vakuus- ja elatusrahastosta annettu laki, Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije, ZJSRS, Slovenian tasavallan virallinen lehti nro 25/1997, siten kuin se on muutettuna).

14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta?

Rahastosta suoritetaan elatusapuna maksuja lapsen lailliselle edustajalle kunkin kuukauden 15. päivään mennessä. Elatusvelvollisen jättäessä suorittamatta elatusavun lapsella on oikeus kyseisiin maksuihin, jos hänelle on vahvistettu maksettavaksi elatusapua tuomioistuimen päätöksellä tai väliaikaisella määräyksellä taikka sosiaalitoimistossa laaditulla sopimuksella ja jos hän on alle 18-vuotias. Lapsen on myös oltava Slovenian tasavallan kansalainen, joka asuu pysyvästi Sloveniassa, tai maassa pysyvästi asuva ulkomaalainen, johon sovelletaan kahdenkeskistä kansainvälistä sopimusta tai muuta vastavuoroista järjestelyä. Lapsella on oikeus kyseisiin maksuihin, jos täytäntöönpanosta ja vaateiden turvaamisesta annettujen säännösten mukainen täytäntöönpano on epäonnistunut tai kestänyt jo yli kolme kuukautta. Oikeus maksuihin alkaa hakemuksen toimittamiskuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.

Elatusavun korvaavan maksun suuruus on seuraava:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • enintään 6-vuotiaan lapsen osalta 14 167 tolaria
 • 6–14-vuotiaan lapsen osalta 15 583 tolaria
 • yli 14-vuotiaan lapsen osalta 18 416 tolaria.

Jos vahvistettu elatusapu on edellä mainittua summaa pienempi, korvaava maksu on tuomioistuimen päätöksellä, väliaikaisella määräyksellä tai sopimuksella vahvistetun määrän suuruinen. Jos elatusapua maksetaan osittain, korvaavasta maksusta tehdään vastaava vähennys.

15. Voiko hakija saada apua organisaatiolta tai viranomaiselta?

Maksuttoman oikeusapujärjestelmän perusteella hakija voi saada apua, joka sisältää oikeudellisen neuvonnan, edustamisen ja muun laissa säädetyn avun. Jos lapsi ei saa elatusapua, hänen laillinen edustajansa voi tehdä hakemuksen Slovenian tasavallan yleiselle vakuus- ja elatusrahastolle lapsen oikeuden vahvistamiseksi korvaaviin maksuihin.

16. Jos voi, miten organisaatioon tai viranomaiseen otetaan yhteyttä?

Maksutonta oikeusapua voi hakea paikallisten tuomioistuinten siihen erikoistuneilta osastoilta. Hakemukset Slovenian tasavallan yleiseen vakuus- ja elatusrahastoon toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

17. Minkälaista apua organisaatio tai viranomainen voi tarjota hakijalle?

Maksuton oikeusapu sisältää oikeudellisen neuvonnan, edustamisen ja muun laissa säädetyn avun. Slovenian tasavallan yleinen vakuus- ja elatusrahasto suorittaa korvaavat maksut, jotka se perii elatusvelvolliselta.

18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin organisaation tai viranomaisen puoleen?

Kyllä voi.

19. Jos voi, miten organisaatioon tai viranomaiseen otetaan yhteyttä?

Slovenian tasavallan yleisen vakuus- ja elatusrahaston yhteystiedot ovat seuraavat:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

  Puhelin: + 386 1 472 09 90

  Faksi: + 386 1 472 09 91

Jos elatusavun korvaavia maksuja hakeva henkilö on ulkomaalainen, hän voi kääntyä kotimaansa yhteysorganisaation puoleen elatusavun perimisestä ulkomailla tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisesti.

20. Minkälaista apua organisaatio tai viranomainen voi tarjota hakijalle?

Ks. kohtaan 17 annettu vastaus.

« Elatusvaateet - Yleistä | Slovenia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 30-08-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta