Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Σλοβενία

Τελευταία ενημέρωση: 31-08-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Σλοβενία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες «Διατροφή» και «Αξίωση διατροφής» σύμφωνα με το δίκαιο της Σλοβενίας; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούνται διατροφή τα παιδιά; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το δίκαιο της Σλοβενίας; 3.
4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της Σλοβενίας, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της Σλοβενίας; 4.
5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, διοικητική αρχή ή δικαστήριο; 5.
5.Α. Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση διατροφής από τον εν λόγω οργανισμό, διοικητική αρχή ή δικαστήριο; 5.Α.
6. Μπορεί να υποβληθεί έκθεση εξ ονόματος συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου; 6.
7. Ποιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία; 7.
8. Χρειάζεται ο αιτών τη συνδρομή εκπροσώπου για να προσφύγει στο δικαστήριο; 8.
9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στα δικαστήρια; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανό να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής βοήθειας (ευεργέτημα πενίας) για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας; 9.
10. Ποιας μορφής διατροφή είναι πιθανό να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικασθεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα καθοριστεί το ύψος της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθούν υπόψη μεταβολές του κόστους ζωής ή των οικογενειακών συνθηκών; 10.
11. Προς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να εξαναγκασθεί να την καταβάλει; 12.
13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή διοικητική αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής; 13.
14. Μπορεί να αναλάβει ο οργανισμός αυτός αντί του οφειλέτη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την καταβολή της διατροφής; 14.
15. Μπορεί ο αιτών να ζητήσει τη συνδρομή οργανισμού ή διοικητικής αρχής; 15.
16. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 16.
17. Τι είδους συνδρομή μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 17.
18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή διοικητική αρχή; 18.
19. Εάν ναι, πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 19.
20. Τι είδους συνδρομή μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 20.

 

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες «Διατροφή» και «Αξίωση διατροφής» σύμφωνα με το δίκαιο της Σλοβενίας;

Η έννοια της διατροφής, που προϋποθέτει δίκαιες και ηθικές σχέσεις μεταξύ των στενών μελών της οικογένειας, είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του οικογενειακού δικαίου.

Η αξίωση διατροφής αποτελεί θεσμό του οικογενειακού δικαίου που στηρίζεται σε μια από τις θεμελιώδεις αρχές του: οικογενειακή αλληλεγγύη και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των μελών της οικογένειας. Τα επιδόματα διατροφής κατά κανόνα καταβάλλονται οικειοθελώς, κυρίως λόγω των προσωπικών δεσμών μεταξύ των μελών της οικογένειας, αλλά μπορούν επίσης να επιβληθούν από τα δικαστήρια.

Στη Σλοβενία ο όρος «διατροφή» (preživnina) καλύπτει τη συντήρηση (preživljanje) των (πρώην) συζύγων, των παιδιών και των γονέων. Επίσης, η γενική έννοια της «συντήρησης» και «υποστήριξης», δηλώνει και το επίδομα που επιδικάζει το δικαστήριο ανηλίκων. Κατά συνέπεια, καλύπτει οτιδήποτε υποχρεούται εκ του νόμου ένα πρόσωπο να διαθέτει για τις ζωτικές ανάγκες του/των παιδιών του ή συζύγου. Ο όρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των γονέων που δεν έχουν επαρκείς πόρους για να συντηρηθούν οι ίδιοι και κατά συνέπεια των οποίων τα τέκνα υποχρεούνται να τους συντηρήσουν. Μπορεί επίσης να αναφερθεί στο χρηματικό ποσό που διατίθεται για συντήρηση.

Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλουν διατροφή σε άλλο πρόσωπο

α) οι γονείς πρέπει να καταβάλουν διατροφή για τα παιδιά τους (άρθρα 103 και 123 του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων (Zakon o zakonski zvezi in druzinskinh razmerjih – ZZZDR) – και το ίδιο ισχύει και για τους εξ υιοθεσίας γονείς

β) τα παιδιά οφείλουν να καταβάλουν διατροφή για τους γονείς (άρθρο 124 ZZZDR) – το οποίο ισχύει και για τα εξ υιοθεσίας παιδιά

γ) ένας σύζυγος ή πρόσωπο με το οποίο συμβιώνει ο σύζυγος σε ελεύθερη ένωση υποχρεούται να συντηρήσει το παιδί του/της συζύγου ή του προσώπου με το οποίο συμβιώνει σε ελεύθερη ένωση, όταν το παιδί αυτό είναι ανήλικο και ζει μαζί του/της, εκτός εάν ο σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο συμβιώνει σε ελεύθερη ένωση ή ο άλλος γονέας είναι ικανός να συντηρήσει το παιδί (άρθρο 127 ZZZDR)

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

δ) ένας σύζυγος που δεν έχει μέσα διαβίωσης και είναι άνεργος χωρίς δική του αμέλεια έχει το δικαίωμα να συντηρηθεί από τον άλλο σύζυγο στο βαθμό που αυτό εμπίπτει στην οικονομική του δυνατότητα (άρθρα 50 και 81 ZZZDR)

ε) ένας εξαρτώμενος σύζυγος μπορεί να ζητήσει διατροφή στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαζυγίου και επίσης υποβάλλοντας μια ειδική αίτηση εντός έτους μετά από την οριστική απόφαση έκδοσης του  διαζυγίου (άρθρο 81 α ZZZDR).

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούνται διατροφή τα παιδιά;

Οι γονείς υποχρεούνται να συντηρούν το παιδί τους μέχρι την ενηλικίωσή του εφόσον συνεχίζει τις σπουδές του. Πάντως, εάν το παιδί συνεχίσει να σπουδάζει πέραν των βασικών σπουδών (izredni študij), οι γονείς επίσης οφείλουν να το συντηρούν μετά την ενηλικίωσή του, μέχρι το ανώτατο όριο της ηλικίας των 26 ετών.

3. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το δίκαιο της Σλοβενίας;

Οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών κρίνονται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας της οποίας έχουν την υπηκοότητα.

Εάν οι γονείς και τα παιδιά είναι υπήκοοι διαφορετικών χωρών, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της χώρας της μόνιμης κατοικίας τους. Εάν οι γονείς και τα παιδιά είναι υπήκοοι διαφορετικών χωρών και δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της ίδιας χώρας, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της χώρας της οποίας έχει την ιθαγένεια το παιδί (άρθρο 42 του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku - ZMZPP).

4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της Σλοβενίας, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της Σλοβενίας;

Βλέπε σημείο 3.

5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, διοικητική αρχή ή δικαστήριο;

Εάν οι γονείς δεν συμβιώνουν ή δεν συμβιώνουν πλέον, συμφωνούν για τη συντήρηση των κοινών τους παιδιών. Αν δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, η υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης (center za socialno delo) θα τους βοηθήσει στην εξεύρεση συμφωνίας. Αν οι γονείς εξακολουθούν να μην συμφωνούν σχετικά με τη συντήρηση των κοινών τους παιδιών, ακόμη και με τη βοήθεια της υπηρεσίας κοινωνικής  ασφάλισης, θα αποφανθεί το Δικαστήριο, μετά από αίτηση ενός ή και των δύο γονέων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5.Α. Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση διατροφής από τον εν λόγω οργανισμό, διοικητική αρχή ή δικαστήριο;

Ένας ειδικός θα καλέσει το ζευγάρι σε διαβούλευση στην Υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης το αργότερο εντός 15 ημερών μετά τον προταθέντα διακανονισμό διαζυγίου ή την αίτηση διαζυγίου. Κατά τη συνάντηση αυτή, ο ειδικός θα προσπαθήσει ειδικότερα να πείσει το ζευγάρι να διευθετήσει τις αμοιβαίες σχέσεις του έναντι των κοινών παιδιών. Ο ειδικός θα τηρήσει πρακτικά σχετικά με τις διαπιστώσεις ή τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης και θα ζητήσει από το ζευγάρι να τα υπογράψει κατά το τέλος της συνάντησης. Βάσει των πρακτικών αυτών, ο ειδικός θα εκπονήσει έκθεση την οποία θα υποβάλει η Υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για την εκδίκαση της υπόθεσης.

6. Μπορεί να υποβληθεί έκθεση εξ ονόματος συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου;

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του παιδιού εξ ονόματος του παιδιού.

7. Ποιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία;

Το Πρωτοδικείο, (άρθρο 32 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας-ZPP ), που έχει γενική τοπική αρμοδιότητα για τον ενάγοντα, ήτοι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο ενάγων διαμένει προσωρινά ή μόνιμα (άρθρο 47 ZPP). Πάντως σε διαφορά σχετικά με θέματα διατροφής, όταν ο ενάγων υποβάλλει αίτηση διατροφής (άρθρο 50 ZPP), δικαιοδοσία πλην του δικαστηρίου που έχει  γενική τοπική αρμοδιότητα έχει επίσης το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο ενάγων διαμένει προσωρινά ή μόνιμα.

8. Χρειάζεται ο αιτών τη συνδρομή εκπροσώπου για να προσφύγει στο δικαστήριο;

Ναι, ο αιτών πρέπει κατ’αρχάς να απευθυνθεί στην Υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης. Εάν δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο αυτό να επιτευχθεί συμφωνία, πρέπει να ζητήσει από το δικαστήριο να αποφασίσει για την διατροφή του παιδιού. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο δικαστήριο από έναν από τους γονείς πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποίηση της Υπηρεσίας κοινωνικής ασφάλισης ότι οι γονείς προσπάθησαν, με τη βοήθειά της, να συμφωνήσουν σχετικά με τη διατροφή του παιδιού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στα δικαστήρια; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανό να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής βοήθειας (ευεργέτημα πενίας) για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Για την υποβολή αίτησης διατροφής πρέπει να καταβάλλεται ένα μικρό τέλος 250 μονάδων, που ανέρχεται σε ποσό ύψους 4.750.00 σλοβενικών τόλαρ (SIT). Εάν ο αιτών έχει οικονομική δυσκολία μπορεί να υποβάλει αίτηση για δωρεάν νομική βοήθεια ή απαλλαγή της πληρωμής των δικαστικών τελών και της δαπάνης της διαδικασίας. Η δωρεάν νομική βοήθεια διέπεται από το νόμο για το ευεργέτημα πενίας (Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), όπου θεσπίζονται διατάξεις για τη χορήγηση τέτοιου είδους βοήθειας και το πεδίο εφαρμογής τους (δικαίωμα ενίσχυσης για την καταβολή της δαπάνης της νομικής βοήθειας πλήρως ή εν μέρει και απαλλαγή από την καταβολή της δαπάνης της διαδικασίας). Είναι επίσης δυνατόν σε τρέχουσες διαδικασίες να υποβληθεί αίτηση για απαλλαγή από την καταβολή των δικαστικών τελών ή απαλλαγή από την καταβολή της δαπάνης της διαδικασίας• οι σχετικοί όροι προβλέπονται στα άρθρα 168 και 169 ZPP.

10. Ποιας μορφής διατροφή είναι πιθανό να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικασθεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα καθοριστεί το ύψος της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθούν υπόψη μεταβολές του κόστους ζωής ή των οικογενειακών συνθηκών;

Η διατροφή είναι μηνιαίο προκαταβαλλόμενο ποσό και μπορεί να απαιτηθεί από της υποβολής της αίτησης. Το ποσό καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του αιτούντος και της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη. Στην εκτίμηση της διατροφής για παιδιά, το Δικαστήριο πρέπει να ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον του παιδιού, θέτοντας ένα επίπεδο κατάλληλο να διασφαλίσει την ικανοποιητική φυσική και διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Η διατροφή πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες διαβίωσης του παιδιού και ιδίως τη δαπάνη στέγασης, τροφής, ρουχισμού, υπόδησης, περίθαλψης και προστασίας, παιδείας, σχολικής εκπαίδευσης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και άλλες ειδικές ανάγκες. Κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος ή του οφειλέτη, το Δικαστήριο μπορεί να αυξήσει, μειώσει ή και ακυρώσει το ποσό της διατροφής μέσω εκτελεστού τίτλου εφόσον υπάρξουν αλλαγές στις ανάγκες του αιτούντος ή στην οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη που χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό του ποσού της διατροφής (άρθρα 129.,129.α, 131.γ και 132. ZZZDR).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Προς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή καταβάλλεται για τον τρέχοντα μήνα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία του εν λόγω μήνα στον γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Εάν η πληρωμή είναι καθυστερημένη, πρέπει επίσης να καταβληθούν τόκοι υπερημερίας.

12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να εξαναγκασθεί να την καταβάλει;

Η πρόταση εκτέλεσης πρέπει να κατατίθεται στο τμήμα εκτέλεσης του Πολιτικού Δικαστηρίου σύμφωνα με το σχετικό νόμο (Ζakonom o izvršbi in zavarovanju).

13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή διοικητική αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Ναι, ο Οργανισμός κρατικών εγγυήσεων και διατροφής της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije). Σχετικός νόμος ZJSRS – Επίσημη Εφημερία αριθ. 25/1997, όπως τροποποιήθηκε.

14. Μπορεί να αναλάβει ο οργανισμός αυτός αντί του οφειλέτη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την καταβολή της διατροφής;

Ο οργανισμός διατροφής καταβάλλει τη διατροφή στο νόμιμο αντιπρόσωπο του παιδιού την 15η ημέρα του τρέχοντος μήνα. Ένα παιδί  δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή της διατροφής όταν η διατροφή χορηγείται βάσει δικαστικής απόφασης, έκδοσης προσωρινών μέτρων ή συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης και ο οφειλέτης δεν καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό, με την προϋπόθεση το παιδί να μην έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να είναι υπήκοος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και μόνιμος κάτοικος της Σλοβενίας ή αλλοδαπός που να είναι μόνιμος κάτοικος της Σλοβενίας και να καλύπτεται από την κατάλληλη διεθνή διμερή συμφωνία ή αμοιβαία ρύθμιση. Ένα παιδί δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή της διατροφής, εάν η διαδικασία εκτέλεσης βάσει των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση και την εξασφάλιση των απαιτήσεων είναι ανεπαρκής ή εκκρεμεί για διάστημα άνω των τριών μηνών. Το δικαίωμα γίνεται απαιτητό την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα που κατατέθηκε η αίτηση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται ως εξής:

 • για παιδιά ηλικίας έως 6 ετών: 14.167 SIT
 • για παιδιά ηλικίας μεταξύ 6-14 ετών: 15.583 SIT
 • για παιδιά ηλικίας άνω των 14 ετών 18.416 SIT.

Στις περιπτώσεις που η διατροφή είναι χαμηλότερη από το αντίστοιχο προαναφερθέν ποσό, το ποσό της προκαταβολής ισούται με το ποσό της διατροφής που χορηγήθηκε βάσει δικαστικής απόφασης, έκδοσης προσωρινών μέτρων ή συμφωνίας. Εάν έχει καταβληθεί κάποιο ποσό για διατροφή, αφαιρείται αντίστοιχα από το ποσό της προκαταβολής.

15. Μπορεί ο αιτών να ζητήσει τη συνδρομή οργανισμού ή διοικητικής αρχής;

Με βάση το σύστημα δωρεάν νομικής βοήθειας, μπορείτε να τύχετε συνδρομής που θα περιλαμβάνει νομικές συμβουλές, νομική εκπροσώπηση και άλλες νομικές υπηρεσίες που προβλέπονται στο νόμο. Εάν ένα παιδί δεν λαμβάνει διατροφή, ο νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό κρατικών εγγυήσεων και διατροφής στη Δημοκρατία της Σλοβενίας για την άσκηση του δικαιώματός του σε προκαταβολή.

16. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Δωρεάν νομική βοήθεια μπορεί να επιτευχθεί υποβάλλοντας αίτηση στις ειδικές υπηρεσίες για τη χορήγηση νομικής βοήθειας των πρωτοδικείων. Οι αιτήσεις στον Οργανισμό κρατικών εγγυήσεων και διατροφής της Δημοκρατίας της Σλοβενίας μπορούν να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

17. Τι είδους συνδρομή μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Η δωρεάν νομική βοήθεια περιλαμβάνει νομικές συμβουλές, νομική εκπροσώπηση και άλλες νομικές υπηρεσίες που προβλέπονται στο νόμο. Ο Οργανισμός κρατικών εγγυήσεων και διατροφής της Δημοκρατίας της Σλοβενίας προβαίνει σε προκαταβολή του ποσού και στη συνέχεια απαιτεί την επιστροφή του ποσού από τον οφειλέτη της διατροφής.

18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Ναι.

19. Εάν ναι, πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Οργανισμό κρατικών εγγυήσεων και διατροφής της Δημοκρατίας της Σλοβενίας απευθείας στην ακόλουθη διεύθυνση

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

  τηλ: +386 1 472 09 90

  φαξ: + 386 1 472 09 91

ή εάν ο δικαιούχος διατροφής είναι αλλοδαπός, μέσω ενδιάμεσου φορέα στη χώρα του/της βάσει της σύμβασης περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή.

20. Τι είδους συνδρομή μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Βλέπε απάντηση στο σημείο 17

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβενία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 31-08-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο