Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > Skotland

Seneste opdatering : 03-11-2009
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Skotland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter skotsk ret?

I Skotland eksisterer der i øjeblikket to systemer for fastsættelse af underholdsbidrag: lov om børnebidrag af 1991 (Child Support Act 1991) har i almindelighed fået forrang frem for familieloven (Skotland) af 1985 (Family Law (Scotland) Act 1985) , og har flyttet børnebidrag fra det privatretlige domæne og domstolenes kompetenceområde til det offentlige rum.

Lov om børnebidrag finder dog normalt kun anvendelse på tilfælde, hvor den person, der har barnet i sin varetægt, den ikke samlevende forælder og barnet har sit sædvanlige opholdssted i Det Forenede Kongerige. Loven finder anvendelse på tilfælde, hvor den ikke samlevende forælder arbejder i udlandet for visse organer, herunder i den britiske statsadministration eller i de britiske væbnede styrker. I de tilfælde, hvor loven af 1991 ikke finder anvendelse, gælder den ældre ordning, som er indeholdt i familieloven (Skotland) af 1985.

I henhold til lov om børnebidrag af 1991 kan alene et "kvalificeret barn" (et barn, der har mindst én ikke samlevende forælder) få tilkendt et børnebidrag af Child Support Agency. En forælder (eller anden kvalificeret person) , som har et barn i sin varetægt, og som ønsker at ansøge om børnebidrag fra den ikke samlevende forælder, skal indgive ansøgning til Child Support Officer (CSO).

I henhold til familieloven (Skotland) af 1985 kan et børnebidrag alene udredes af:

 • En ægtemand til hustruen.
 • En hustru til ægtemanden.
 • En fader eller en moder til barnet.

En person til et barn (som ikke er anbragt i pleje hos den pågældende af en lokal eller anden offentlig myndighed eller frivillig organisation) , som er blevet accepteret af den pågældende som værende medlem af familien.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter skotsk ret? 1.
2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder skotsk lovgivning anvendelse? 3.
4. Hvilken lovgivning vil de skotske domstole benytte, hvis skotsk lovgivning ikke finder anvendelse? 4.
Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i Skotland: Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i Skotland:
5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag? 5.
5.a) Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden? 5.a)
6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig? 6.
7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent? 7.
8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da? 8.
9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger? 9.
10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status? 10.
11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt? 11.
12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale? 12.
13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget? 13.
14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne? 14.
Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Skotland, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet: Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Skotland, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet:
15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Skotland? 15.
16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes? 16.
17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 17.
Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Skotland: Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Skotland:
18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Skotland? 18.
19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes? 19.
20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 20.
Igen

TopTop

2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag?

Ifølge lov om børnebidrag af 1991 skal et barn:

 • være under 16 år eller
 • følge en fuldtidsuddannelse, der ikke er en videregående uddannelse, og under 19 år eller
 • være under 18 år og under enten en erhvervs- eller ungdomsuddannelse på det tidspunkt, hvor forælderen ansøger om børnebidrag.

I henhold til familieloven (Skotland) af 1985 defineres et barn normalt som en person under 18 år, men kan også inkludere en person over 18 år, men under 25 år, der "på rimelig og hensigtsmæssig vis følger undervisningen på en uddannelsesinstitution eller en erhvervsuddannelse".

3. I hvilke tilfælde finder skotsk lovgivning anvendelse?

Generelt vil de skotske domstole anvende skotsk lovgivning, hvis de finder, at de er kompetente. Child Support Agency vil ikke anvende udenlandsk lovgivning.

4. Hvilken lovgivning vil de skotske domstole benytte, hvis skotsk lovgivning ikke finder anvendelse?

Skønnes det, at et spørgsmål er undergivet en relevant udenlandsk lovgivning, som adskiller sig fra skotsk lovgivning, skal denne lovgivning gøres gældende og dokumenteres. Der kan være usædvanlige tilfælde, hvor parterne påberåber sig en udenlandsk lovgivning i en sag i forbindelse med et særligt accessorisk spørgsmål. I disse tilfælde kan den skotske domstol tage dette i betragtning.

Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i Skotland:

5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag?

Som nævnt ovenfor i svaret på spørgsmål 1, er der i øjeblikket to systemer gældende i Skotland.

Igen

TopTop

I henhold til loven af 1991 træffes afgørelser om underholdsbidrag af Child Support Agency, og der er derfor tale om administrative afgørelser.

Falder sagen ind under loven af 1985, kan den bidragssøgende lægge sag an ved enten den lokale Sheriff Court eller ved Court of Session.

Vedrører begæringen ægtefællebidrag, vil loven af 1985 normalt blive anvendt. Er der tale om en begæring om børnebidrag til et barn med en ikke samlevende forælder, og alle parter har bopæl i Det Forenede Kongerige, vil loven af 1991 blive anvendt med enkelte undtagelser. Disse undtagelser er omhandlet i lovens "section 8" og omfatter tilfælde, hvor barnet er handicappet, hvor den ikke samlevende forælder har en ekstraordinært høj indkomst osv.

5.a) Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden?

Der skal indgives ansøgning til

Child Support Agency,

PO Box 55,

Brierley Hill,

West Midlands DY5 1YL,

Tlf.:

08457 133 133 (for opkald i Det Forenede Kongerige) eller +44 151 227 2274 (for opkald uden for Det Forenede Kongerige).

Child Support Agency har lagt information ud på sit netsted.

6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig?

Se svaret på spørgsmål 1.

7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent?

Den domstol, i hvis retskreds en eller begge parter har bopæl, er kompetent. Hvad angår lokale Sheriff Courts i Skotland, henvises til de skotske domstoles netsted. Siden med domstolenes adresser rummer et stedregister, der matcher lokaliteter i Skotland med den korrekte lokale domstol.

8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da?

Ønsker den bidragssøgende at indbringe sagen for retten, bør han/hun søge bistand fra en advokat med erfaring i familieret.

Igen

TopTop

Ansøgninger til Child Support Agency efter loven af 1991 indgives normalt direkte.

9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger?

Benytter den bidragssøgende en advokat, skal han/hun betale for denne service. Prisen kan naturligvis variere. Den bidragssøgende kan ansøge om rådgivning og bistand eller om retshjælp, idet han/hun giver oplysninger om sine økonomiske midler, f.eks. den disponible indkomst og disponible formue. De typiske omkostninger og udgifter i forbindelse med en begæring om børnebidrag er:

 • Standardretsgebyrer.
 • Eventuelle irreversible sagsomkostninger.
 • Inddrivelsesomkostninger.

Anvendes loven af 1991, opkræves der ikke noget gebyr.

10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status?

I henhold til familieloven (Skotland) af 1985 skal underholdsbidraget være af en rimelig størrelse under hensyntagen til parternes behov og midler, deres indtjeningsevne og i almindelighed alle sagens omstændigheder. Der tages hensyn til både aktuelle og forventelige behov og midler, og med hensyn til indtjeningsevnen er domstolen helt klart berettiget til at tage hensyn ikke kun til den nuværende indkomst og mulighederne i den nuværende stilling, men generelt også til den potentielle indkomst, som en part har mulighed for at erhverve. Domstolen må ikke tage hensyn til en parts adfærd, medmindre det klart ville være urimeligt at lade denne ude af betragtning. Efter loven af 1985 er underholdsbidrag til børn eller ægtefæller ikke genstand for nogen form for automatisk revurdering. En dom afsagt i en retssag om underholdsbidrag kan efter begæring af eller på vegne af en af de stridende parter ændres eller annulleres ved en retsafgørelse, hvis omstændighederne efter datoen for domsafsigelsen har undergået væsentlige ændringer. Bestemmelserne i loven af 1985 finder anvendelse på alle begæringer og retsafgørelser om ændring eller annullering, da de finder anvendelse på retssager om underholdsbidrag og domme i sådanne sager. Der skal således tages hensyn til de samme faktorer ved fastsættelsen af underholdsbidragets størrelse, og domstolen har samme beføjelser, herunder beføjelse til at give en ændring eller annullering tilbagevirkende kraft indtil datoen for begæringen, eller, hvis der foreligger en særlig begrundelse, indtil en endnu tidligere dato. Ved udtrykket "væsentligt ændrede omstændigheder" skal forstås en ændring i de omstændigheder, på basis af hvilke den oprindelige dom blev afsagt. Derimod dækker udtrykket ikke tilfælde, hvor domstolen har afsagt den oprindelige dom på grundlag af ufuldstændige eller forkerte oplysninger; i disse tilfælde foreligger der ikke ændrede omstændigheder.

Igen

TopTop

I henhold til loven af 1991 fastsættes støtten i overensstemmelse med faste formler, der forenkledes ved lov om børnebidrag, pensioner og social sikring af 2000 (Child Support, Pensions and Social Security Act 2000) , som har været gældende siden april 2002.

Loven af 1991 indeholder bestemmelser om periodisk revurdering. En sådan skal gennemføres, som om der er indgivet en ny begæring om vurdering af underholdsbidragets størrelse. Ifølge bestemmelserne skal en vurdering tages op til revision, når den har været gældende i 52 uger (såfremt vurderingen trådte i kraft på eller inden den 18. april 1994) eller 104 uger (såfremt vurderingen trådte i kraft efter den 18. april 1994).

Der er desuden hjemmel for revurdering på begæring af en eller begge parter, hvis der foreligger ændrede omstændigheder. Der kan f.eks. være tale om stigninger i lønninger eller ydelser; men for at en revurdering kan finde sted, skal ændringen normalt opfylde en af flere økonomiske tærskler mellem 1 GBP og 10 GBP. Dette for at undgå konstante revurderinger af ubetydelig karakter.

Der kan også finde en revurdering sted på opfordring af Child Support Officer (CSO). Dette er tilfældet, hvis CSO'en finder det godtgjort, at en gældende vurdering af et underholdsbidrag er mangelfuld, da den er foretaget i uvidenhed om et materielt faktum, er baseret på en misforståelse, hvad angår et materielt faktum, eller er forkert i retlig henseende; under disse omstændigheder kan han/hun foretage en ny vurdering, som om den berørte part havde indgivet en begæring. Hertil kommer, at CSO'en har beføjelser til at foretage en vurdering, som om der var indgivet en begæring om revurdering som følge af ændrede omstændigheder eller over for et afslag på at foretage revurdering af et underholdsbidrag, såfremt han/hun finder det godtgjort, at det vil være relevant med en begæring om en sådan revurdering.

Igen

TopTop

11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt?

I henhold til familieloven (Skotland) af 1985 sker betaling og opkrævning af børne- og ægtefællebidrag normalt via bankoverførsel og checkbetaling, når betalingen foregår frivilligt. Ifølge lov om børnebidrag af 1991 hører det til Child Support Agency's kompetenceområde at sikre en billig opkrævnings- og inddrivelsesservice frem for at overlade opkrævningen til den forælder, som har barnet i sin varetægt. Loven af 1991 har indført et fast gebyr for dem, der vælger at benytte Child Support Agency's service, der også er gældende i de tilfælde, hvor den forælder, som har barnet i sin varetægt, ikke har noget valg som modtager af offentlige ydelser. Opkrævningsgebyret betales af den ikke samlevende forælder.

12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale?

Underlader den bidragsskyldige at betale frivilligt, kan den bidragsberettigede efter loven af 1985 iværksætte tvangsmidler med henblik på fuldbyrdelse af en retsafgørelse om underholdsbidrag. De mest almindelige tvangsmidler ("diligence procedures") (et udtryk, der anvendes i Skotland for at beskrive fuldbyrdelse af en civilretlig afgørelse) reguleres ved debitorloven (Skotland) af 1987 (Debtors (Scotland) Act 1987). Lønindeholdelse reguleres ved lov om gældsordning og tvangssikring (Skotland) af 2002 (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002).

Efter "section 19" i familieloven (Skotland) af 1985 har domstolen under en retssag om underholdsbidrag beføjelse til, hvis der foreligger en særlig begrundelse, at afsige en forbudskendelse (hvorved råden over fast ejendom ved salg eller pantsætning forbydes) eller en kendelse om arrest (hvorved løsøre som f.eks. penge på bankkonti indefryses) i afventning af retssagens udfald, og, såfremt domstolen finder det relevant, at begrænse forbuddet eller arresten til en nærmere bestemt fast ejendom eller til løsøre, som ikke overstiger en nærmere bestemt værdi. Således kan løsøre, der tilhører den bidragsskyldige, og som opbevares af en tredjepart, f.eks. en bank eller et "bulding society", gøres til genstand for arrest. Der er efterfølgende behov for en udlægsforretning for at frigøre den bidragsskyldiges løsøre, men en sådan kræver et eksekutionsfundament om udbetaling af en pengesum.

Igen

TopTop

Når den bidragsberettigede er i besiddelse af et eksekutionsfundament om udbetaling af en pengesum, kan den bidragsskyldiges løsøre gøres til genstand for udlæg og salg. Visse former for løsøre er dog undtaget (f.eks. beklædningsgenstande, driftsmidler, nødvendigt bohave, børns legetøj osv.). Begæres der tvangssikring af løsøre på den bidragsskyldiges bopæl, er det nødvendigt at indlede en særskilt retslig procedure for at muliggøre dette.

Hvad angår en gældende underholdsforpligtelse i henhold til en dom, kan der efter "sections 51-56" i debitorloven (Skotland) af 1987 foretages arrest i underholdsbidraget, såfremt den bidragsskyldige er blevet underrettet om kendelsens eksistens mindst fire uger inden beslaglæggelsen finder sted, og han/hun skylder mindst én rate. Dette kræver, at den bidragsskyldiges arbejdsgiver tilbageholder et beløb, der fastsættes i henhold til en lovbestemt formel, i den bidragsskyldiges løn på hver lønningsdag og udbetaler det indeholdte beløb til den bidragsberettigede. Skifter den bidragsskyldige job, er det nødvendigt at foretage en ny arrest i forhold til den nye arbejdsgiver.

Er den bidragsskyldige arbejdsløs og modtager socialsikringsydelser eller andre sociale ydelser, er det normalt ikke muligt at tilbageholde skyldige underholdsbidrag i nogen af disse ydelser.

Eksekutionsforretningen gennemføres af uafhængige honorarlønnede retsembedsmænd kaldet "Messengers-at-Arms" og "Sheriff Officers" (fogeder). Disse embedsmænd skal betales for deres arbejde, uanset om eksekutionen ender med et positivt resultat eller ej. Er den bidragssøgende berettiget til retshjælp, vil disse honorarer blive betalt af Scottish Legal Aid Board. Den bidragssøgende vil dog skulle betale disse honorarer, hvis han/hun ikke modtager retshjælp.

Igen

TopTop

Nægter den bidragsskyldige at betale skyldige underholdsbidrag i henhold til en retskendelse, kan den bidragssøgende begære den bidragsskyldige fængslet. Dette gælder kun, hvis den bidragsskyldige har evnen til at betale, men med overlæg nægter at gøre dette. Der er ikke tale om en fuldbyrdelsesprocedure, og begæringen efterkommes ikke automatisk, idet det helt er overladt til Sheriff Court at træffe afgørelse.

Child Support Agency (CSA) , som blev oprettet ved loven af 1991, tilbyder forskellige alternativer til fuldbyrdelse af afgørelser om underholdsbidrag, herunder muligheden for indeholdelse af beløb på lønsedlen. Statssekretæren har i dette tilfælde uindskrænket bemyndigelse til at meddele et sådant pålæg. Pålægget kan blive givet for at sikre betalingen af udestående børnebidrag samt fremtidige bidrag eller en kombination af begge. Et pålæg om lønindeholdelse skal rettes direkte til den bidragsskyldiges arbejdsgiver og har virkning fra den dato, der er anført i pålægget.

Undlader en bidragsskyldig at betale et eller flere bidrag, og skønner CSA, at det er uhensigtsmæssigt at meddele et pålæg om lønindeholdelse imod ham/hende, eller viser et sådant allerede meddelt pålæg sig ikke at virke til sikring af underholdsbidragene, kan CSA anmode Sheriff Court om at afsige en kendelse om ansvarspådragelse ("liability order") over for den bidragsskyldige. Kendelsen åbner mulighed for udlæg og salg, arrest og forbud mod råden over ejendom ved salg og pantsætning.

Endelig betragtes CSA som kreditor efter "section 4" i fængselsloven (Skotland) af 1882 (Civil Imprisonment (Scotland) Act 1882) , hvis der er afsagt en kendelse om ansvarspådragelse, og kan begære fængsling for undladelse af at efterkomme en retsafgørelse om udestående underholdsbidrag. Fratagelse af førerbeviset udgør en anden mulig sanktion og kan beordres af domstolen.

Igen

TopTop

Det kan sammenfattes, at der i Skotland findes følgende mulige fremgangsmåder for fuldbyrdelse af afgørelser om børne- og ægtefællebidrag:

 • arrest i løn
 • arrest i midler fra bankkonti og andre kilder
 • forbud mod at råde over fast ejendom ved salg eller pantsætning
 • udlæg i og salg af løsøre
 • fratagelse af førerbevis (kun loven af 1991)
 • fængsling.

13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget?

Law Society of Scotland (tlf.: 00 44 131 226 7411) kan oplyse navne på advokater, som kan yde råd og bistand i sager om børnebidrag/underholdsbidrag. Child Support Agency kan kontaktes på tlf. 08457 133 133 (for opkald i Det Forenede Kongerige) eller +44 151 227 2274 (for opkald uden for Det Forenede Kongerige) , eller du kan indhente information på et lokalt Citizens Advice Bureau. Se Citizens Advice Scotland for nærmere detaljer.

14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne?

Nej, dette sker normalt ikke i Skotland.

Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Skotland, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet:

15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Skotland?

Den bidragssøgende kan kontakte Scottish Executive Justice Department, der optræder som central myndighed under forskellige gensidige internationale ordninger vedrørende underholdsbidrag.

Igen

TopTop

16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes?

Den centrale myndighed kan kontaktes skriftligt på følgende adresse:

The Scottish Executive,

Civil Justice and International Division,

St Andrew's House,

Regent Road,

Edinburgh, EH1 3DG.

Tlf.: 00 44 131 244 2417/4827
Fax: 00 44 131 244 4848 or
by email:

alan.finlayson@scotland.gsi.gov.uk or
martin.mcpheely@scotland.gsi.gov.uk

17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Den bidragssøgende kan modtage almindelig vejledning, men ikke juridisk rådgivning fra den centrale myndighed. Den centrale myndighed kan udlevere informationsmateriale og generelt oplyse om, hvorledes underholdsaftaler og -ordninger med særlige lande fungerer. Modtager den centrale myndighed en anmodning, vil den sørge for, at den oversættes og sendes til udlandet med henblik på videre foranstaltning. Den centrale myndighed vil følge op på anmodningen over for den udenlandske centrale myndighed.

Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Skotland:

18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Skotland?

En bidragssøgende i et andet land skal normalt først kontakte den udpegede centrale myndighed i det pågældende land for at få klarlagt, hvorvidt der findes en gensidig ordning. Er dette ikke tilfældet, er den eneste mulighed, den bidragssøgende har, at rejse et søgsmål i Skotland. I så fald bør den bidragssøgende kontakte Law Society of Scotland (tlf.: +44 131 226 7411) , som kan oplyse navne på advokater, der kan yde rådgivning og bistand i sager om børnebidrag/underholdsbidrag.

19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes?

Se svaret på spørgsmål 18.

20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Foreligger der en gensidig ordning, optræder den skotske centrale myndighed som kontaktpunkt for ansøger/sagsøger, advokater og udenlandske myndigheder, når der er fremsendt en ansøgning til Skotland. Den skotske centrale myndighed vil også sørge for, at en retsafgørelse registreres, og for, at der udpeges en advokat for den bidragssøgende, såfremt betingelserne for at få bevilget retshjælp er til stede.

Yderligere oplysninger

 • Child Support Agency
 • Scottish Executive Justice Department
 • « Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

  Igen

  TopTop

  Seneste opdatering : 03-11-2009

   
  • EU-ret
  • International ret

  • Belgien
  • Bulgarien
  • Tjekkiet
  • Danmark
  • Tyskland
  • Estland
  • Irland
  • Grækenland
  • Spanien
  • Frankrig
  • Italien
  • Cypern
  • Letland
  • Litauen
  • Luxembourg
  • Ungarn
  • Malta
  • Nederlandene
  • Østrig
  • Polen
  • Portugal
  • Rumænien
  • Slovenien
  • Slovakiet
  • Finland
  • Sverige
  • Det Forenede Kongerige