Европейска комисия > ЕСМ > Определяне на издръжка > Румъния

Последна актуализация: 29-04-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Определяне на издръжка - Румъния

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво обхващат понятията „издръжка“ и „задължение за издръжка“ според правото на Румъния? 1.
2. До каква възраст детето може да получава издръжка? 2.
3. В какви случаи е приложимо румънското право? 3.
4. Ако това право е неприложимо, кое право ще приложат съдилищата на Румъния? 4.
5. Трябва ли ищецът да се обърне към конкретна организация, държавно учреждение (централно или местно) или съд, за да получи издръжка? 5.
5.А. Как да кандидатствам за издръжка от тази организация или държавно учреждение (централно или местно) и какви процедури се прилагат? 5.А.
6. Може ли иск да бъде подаден от името на роднина, на близък или на непълнолетно дете? 6.
7. Ако ищецът възнамерява да се обърне към съд, как разбира кой съд е компетентен? 7.
8. Трябва ли ищецът да се обърне към посредник, за да започне дело в съда (напр. адвокат, конкретна организация или държавно учреждение (централно или местно) др.)? Ако това не е необходимо, какви са процедурите? 8.
9. Трябва ли ищецът да плаща такси за завеждане на дело пред съд? Ако е така, какви вероятно ще бъдат те? Ако финансовите средства на ищеца са недостатъчни, може ли той/тя да получи правна помощ за покриване на разноските по производството? 9.
10. Какъв вид издръжка е вероятно да бъде присъдена от съда? Ако бъде присъдена издръжка, как се определя нейният размер? Може ли да се преразгледа съдебно решение, за да се вземат предвид промените в разходите за живот или семейните обстоятелства? 10.
11. Как и на кого ще се плаща издръжката? 11.
12. Ако длъжникът на издръжка не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принуден да плаща? 12.
13. Има ли организация или държавно учреждение (централно или местно), което може да ми помогне да си възстановя издръжка? 13.
14. Могат ли те за заместят длъжника и сами да плащат издръжката или част от нея вместо него/нея? 14.
15. Може ли молителят да получи съдействието на организация или държавно учреждение (централно или местно) в Румъния? 15.
16. Ако е така, как мога да се свържа с тази организация или държавно учреждение (централно или местно)? 16.
17. Какъв вид помощ може да получи ищецът от тази организация или държавно учреждение (централно или местно)? 17.
18. Може ли ищецът да адресира искане направо до организация или държавното учреждение (централно или местно) в Румъния? 18.
19. Ако е така, как мога да се свържа с тази организация или държавно учреждение (централно или местно)? 19.
20. Какъв вид помощ може да получи ищецът от тази организация или държавно учреждение (централно или местно)? 20.

 

1. Какво обхващат понятията „издръжка“ и „задължение за издръжка“ според правото на Румъния?

Кои лица трябва да плащат „помощ за издръжка“ на друго лице:

 • родители спрямо своите деца?
 • деца спрямо своите родители?
 • разведен съпруг на другия съпруг?
 • други?

В какви случаи?

Законовото задължение за издръжка e правно изискване лице да предоставя на друго лице необходимите средства за съществуване, включително такива, необходими за удовлетворяване на неговите/нейните духовни нужди и, при задължение на родител да издържа непълнолетни деца - средствата, необходими за тяхното отглеждане, образование и професионално обучение. Задължението за издръжка съществува между съпрузи, родители и деца, осиновители и осиновени, баби и дядовци от една страна и техни внуци от друга, прабаби и прадядовци от една страна и техните правнуци от друга, братя и сестри, а също и между други лица, изрично определени от закона. Редът, по който лицата са задължени да плащат издръжка е както следва:

НагореНагоре

 • родители спрямо непълнолетни деца (чрез законен представител);
 • съпрузи;
 • бивши съпрузи;
 • съпруг, който участва в издръжката на дете на другия съпруг;
 • дете, отглеждано от лице, което не е негов родител, преди да са приключили необходимите формалности за осиновяване;
 • наследник на лице, което е имало задължението да издържа непълнолетно лице или което, без да има правно задължение, е осигурявало издръжка на това непълнолетно лице.

2. До каква възраст детето може да получава издръжка?

Дете може да получава помощ за издръжка до навършване на пълнолетие; дете, навършило пълнолетие, чието образование все още продължава, има право да получава помощ за издръжка от своите родители до навършване на 25 години, а ако той/тя следва висше образование с продължителност над 5 години — 26 години. Законодателството предвижда, че правото на дете, навършило пълнолетие и все още посещаващо образователен курс на помощ за издръжка, трябва да бъде потвърдено със съдебно решение, а задължението на родителите да издържат дете, навършило пълнолетие, се погасява при приключване на образованието или професионалното обучение на детето, най-късно когато детето навърши 25 години.

НагореНагоре

3. В какви случаи е приложимо румънското право?

В случай на задължение за издръжка между родители и деца, децата от брака са обект на румънското право, ако бракът се урежда от румънското право, съответно ако:

 • родителите са румънски граждани;
 • родителите са с различно гражданство, но имат общо местоживеене в Румъния;
 • родителите са с различно гражданство и с различно местожителство, но живеят или са живели съвместно в Румъния или поддържат тесни връзки с Румъния;
 • (ако бракът на родителите е приключил/бил е разтрогнат преди раждането на детето) румънското право урежда последствията от брака към момента на неговото приключване/разтрогване.

Деца, родени извън брака, които към момента на раждането си са имали румънско гражданство, са обект на румънското право.

В случай на задължение за издръжка между осиновител и осиновен се прилага румънското право, ако осиновителят е румънски гражданин. Когато съпруг осинови детето на другия съпруг, се прилага румънското право, ако:

НагореНагоре

 • двете страни са румънски граждани;
 • двете страни са с различно гражданство, но имат общо местоживеене в Румъния;
 • двете страни са с различно гражданство и местожителство, но живеят или са живели съвместно в Румъния или поддържат тесни връзки с Румъния.

В случай на задължение за издръжка между съпрузи румънското право се прилага, ако:

 • двамата съпрузи са румънски граждани;
 • съпрузите са с различно гражданство, но с общо местоживеене в Румъния;
 • двете страни са с различно гражданство и местожителство, но живеят или са живели съвместно в Румъния или поддържат тесни връзки с Румъния.

В случай на задължение за издръжка между бивши съпрузи румънското право се прилага, ако:

 • двамата съпрузи са румънски граждани;
 • съпрузите са с различно гражданство, но с общо местоживеене в Румъния;
 • двете страни са с различно гражданство и местожителство, но живеят или са живели съвместно в Румъния или поддържат тесни връзки с Румъния;
 • чуждестранното право не допуска развод или го допуска само при строги условия и един от съпрузите е гражданин на Румъния към момента на подаване на молбата за развод.

В случай на задължение за издръжка между баби и дядовци от една страна и техните внуци от друга, прабаби и прадядовци от една страна и техните правнуци от друга, братя и сестри и др., наричани тук „кредитори“ и „длъжници“, румънското право се прилага, ако:

НагореНагоре

 • кредиторът е румънски гражданин;
 • (само за последващи вноски) ако кредиторът е бил чужд гражданин и е сменил чуждото си гражданство с румънско.

Спорът между страните се разглежда от съда, определен по споразумение между тях. Този съд разглежда и всеки друг спор между страните, свързан с това споразумение.

4. Ако това право е неприложимо, кое право ще приложат съдилищата на Румъния?

Ако и лицето, търсещо издръжка, и длъжникът се намират в Румъния:

 1. Ако не се прилага румънското право, румънският съд може да приложи чуждестранно право. [Винаги обаче се прилага чуждестранното право, защото така предвижда румънското право (lex fori).] Румънските съдилища имат неотменимо задължение да определят приложимото право в случай на спорове, породени от законовоправни отношения с чуждестранен правен субект, тъй като в някои ограничени случаи се прилага чуждестранното право. Съответно, предвид императивния характер на стълкновителната норма, съдилищата имат задължението да определят приложимото чуждестранно право. Същевременно заинтересованата страна може да поиска да се приложи правото, което тя счита за приложимо, но исковата молба трябва да излага фактическите и правни основания, на които е основано искането. Ако заинтересованата страна не поиска прилагане на приложимото право, което по презумпция е чуждестранното право, тогава съдът служебно решава да приложи това право. При разрешаване на общите проблеми съдебните власти, които прилагат чуждестранното право ще се ръководят от своите собствени правила (lex fori).
 2. Ако както лицето, което търси помощ за издръжка, така и длъжникът се намират в Румъния (в смисъл, че живеят или са живели съвместно в Румъния или поддържат тесни връзки с Румъния) винаги се прилага румънското право, освен в следните случаи:
  • задължение за издръжка родител-дете по отношение на дете, родено извън брака, се урежда от чуждестранното право, ако към момента на своето раждане детето е имало чуждо гражданство;
  • задължение за издръжка между осиновител и осиновен, ако осиновителят е с чуждо гражданство;
  • задължение за издръжка между баби и дядовци от една страна и техните внуци от друга, прабаби и прадядовци от една страна и техните правнуци от друга, братя и сестри и др., наричани тук „кредитори“ и „длъжници“, ако кредиторът е чужд гражданин или за целите на последващи вноски е бил румънски гражданин, но е сменил гражданството си.

5. Трябва ли ищецът да се обърне към конкретна организация, държавно учреждение (централно или местно) или съд, за да получи издръжка?

5.А. Как да кандидатствам за издръжка от тази организация или държавно учреждение (централно или местно) и какви процедури се прилагат?

Ищецът трябва да адресира своя иск към компетентния съд по местоживеене на ответника/длъжника. Исковата молба за помощ за издръжка може да бъде подадена самостоятелно или заедно с молба за развод, молба за установяване на бащинство/майчинство, молба за попечителство за отглеждане и възпитание или молба за установяване на местоживеенето на непълнолетни деца. В контекста на бракоразводно производство искът се прави по принцип или чрез искова молба или чрез насрещен иск за уреждане на различни акцесорни искания, като определяне на участието на всеки родител в поемането на разходите за отглеждане, образование и професионално обучение. По искане на заинтересования съпруг органът също така урежда въпроса за помощта за издръжка. Докато трае бракоразводното производство, органът може чрез съдебно постановление да наложи временни мерки относно попечителството над деца, ненавършили пълнолетие, задължението за издръжка, надбавките за дете и използването на жилище. Взетите мерки се прилагат само до момента на приключване на основното производство по разтрогването.

НагореНагоре

Производството на първа инстанция се състои от различни етапи. Писмената фаза включва подаване на искова молба, възражение или насрещен иск; могат да бъдат взети обезпечителни мерки като запор и възбрана; страните са посочени и процесуалните документи са доведеди до знанието им. Устната фаза се състои от съдебно изслушване, по време на което могат да правени процесуални възражения и да бъдат представени доказателства. Това е последвано от фаза на обсъждане, след която съдът постановява своето решение.

6. Може ли иск да бъде подаден от името на роднина, на близък или на непълнолетно дете?

Когато се подава молба за помощ за издръжка заедно с молба за развод, молбата за развод се представя лично от ищеца на председателя на съдебния състав. Когато молбата за развод е основана на спогодба между страните, тя е подписана от двамата съпрузи, но може да бъде представена на председателя на съдебния състав лично от само единия от съпрузите. Когато се подава отделен иск за определяне, увеличаване или намаляване на помощта за издръжка, той може да бъде подаден от законния настойник на непълнолетното дете (родителя, на когото е дадено попечителството над непълнолетното дете). Молба по отношение на дете, навършило пълнолетие се подава лично от детето.

НагореНагоре

7. Ако ищецът възнамерява да се обърне към съд, как разбира кой съд е компетентен?

Съдът, който има териториална компетентност може да бъде определен като се направи справка с румънския съдебен атлас, който е публикуван на електронната страница на Министерството на правосъдието.

8. Трябва ли ищецът да се обърне към посредник, за да започне дело в съда (напр. адвокат, конкретна организация или държавно учреждение (централно или местно) др.)? Ако това не е необходимо, какви са процедурите?

Не.

9. Трябва ли ищецът да плаща такси за завеждане на дело пред съд? Ако е така, какви вероятно ще бъдат те? Ако финансовите средства на ищеца са недостатъчни, може ли той/тя да получи правна помощ за покриване на разноските по производството?

Не. Исковете за издръжка са освободени от държавна такса.

Да. Правна помощ за покриване на разноските по производството (адвокатски хонорари) е налична при условията, предвидени в правото (Гражданския кодекс).

НагореНагоре

10. Какъв вид издръжка е вероятно да бъде присъдена от съда? Ако бъде присъдена издръжка, как се определя нейният размер? Може ли да се преразгледа съдебно решение, за да се вземат предвид промените в разходите за живот или семейните обстоятелства?

По чл. 94 от Семейния кодекс:

Чл. 94 Издръжка се отпуска съобразно нуждите на ищеца и средствата на лицето, което ще я плаща.

Съдът може да увеличи или намали задължението за издръжка, или да реши да го прекрати съобразно промените в средствата на лицето, което предоставя издръжка или нуждите на лицето, което я получава.

Когато издръжката се плаща от родител или осиновител, тя е определена на до една четвърт от дохода за едно дете, една трета за две деца и половина за три и повече деца.

Да. До съдилищата може да бъде подадена молба за увеличаване на размера на издръжката, платима от длъжника в светлината на промените в разходите за издръжка и някои семейни обстоятелства.

НагореНагоре

11. Как и на кого ще се плаща издръжката?

По член 93 на Семейния кодекс:

Чл. 93. Издръжката се плаща в натура или под формата на парична помощ.

Съдът решава за начина и средствата на изпълнение в светлината на конкретните обстоятелства.

По отношение на правоимащите лица, виж отговора на Въпрос ? 1.

12. Ако длъжникът на издръжка не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принуден да плаща?

Едно средство за принуда на длъжника да плаща е възбрана.

Пощенските такси, банковите такси и таксите за други начини на превод се поемат от длъжника чрез включване към разходите за принудително изпълнение.

13. Има ли организация или държавно учреждение (централно или местно), което може да ми помогне да си възстановя издръжка?

Не.

14. Могат ли те за заместят длъжника и сами да плащат издръжката или част от нея вместо него/нея?

Ако молителят се намира в Румъния, а получателят на издръжката е с местопребиваване в друга държава:

НагореНагоре

Не.

15. Може ли молителят да получи съдействието на организация или държавно учреждение (централно или местно) в Румъния?

Ако молителят не живее в Румъния, а в друга държава, страна по Нюйоркската конвенция от 1956 г., той/тя може да се обърне към Букурещката адвокатска колегия.

Ако ищецът не живее в Румъния или в друга държава, страна по Нюйоркската конвенция от 1956 г., а в държава, с която Румъния е сключила международен договор за правна помощ, който съдържа разпоредби относно признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (напр.: Албания, Северна Корея, Египет, Македония, Молдова, Монголия, Русия, Сърбия и Сирия), която не е държава-членка на Европейския съюз, тогава чуждестранните молби за признаване и изпълнение могат да бъдат изпратени до румънския съд по местоживеенето на ответника.

16. Ако е така, как мога да се свържа с тази организация или държавно учреждение (централно или местно)?

Букурещка адвокатска колегия: Baroul Municipiului Bucureşti, str. Dr. Râureanu nr. 3, Sector 5, Bucureşti, 050047.

НагореНагоре

Министерство на правосъдието на Румъния: Ministerul român al Justiţiei, str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741.

17. Какъв вид помощ може да получи ищецът от тази организация или държавно учреждение (централно или местно)?

Ако ищецът се намира в друга държава, а длъжникът на издръжка е в Румъния:

По членове 2 и 6 от Нюйоркската конвенция от 1956 г. за възстановяване на издръжка в чужбина, Букурещката адвокатска колегия е определена за посреднически орган за разглеждане на молби за помощ за издръжка, когато длъжникът се намира в Румъния, а ищецът е в друга държава, страна по Конвенцията.

18. Може ли ищецът да адресира искане направо до организация или държавното учреждение (централно или местно) в Румъния?

Ищецът трябва да изпрати своя иск до централния държавен предаващ орган или до определен такъв въз основа на Нюйоркската конвенция за възстановяване на издръжка в чужбина пряко, т.e. лично, или чрез свой законен представител.

19. Ако е така, как мога да се свържа с тази организация или държавно учреждение (централно или местно)?

Вж. отговора на Въпрос ? 18.

20. Какъв вид помощ може да получи ищецът от тази организация или държавно учреждение (централно или местно)?

Вж. отговор на Въпрос ? 18.

Допълнителна информация

Ministerul Justiţiei, www.just.ro română, Cooperare judiciară internaţională.

Baroul Bucureşti, http://www.baroul-bucuresti.ro/ română.

« Определяне на издръжка - Обща информация | Румъния - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 29-04-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство