Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Portugal

Senaste uppdatering: 03-05-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Portugal

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt portugisisk lag? Vilka personer är skyldiga att betala underhåll till andra? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är portugisisk lag tillämplig? 3.
4. Om portugisisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de portugisiska domstolarna? 4.
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Portugal? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Portugal? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.

 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt portugisisk lag? Vilka personer är skyldiga att betala underhåll till andra?

Enligt portugisisk lag omfattar underhåll allt som krävs för att hålla en person med uppehälle, bostad och kläder. Underhållsskyldigheten omfattar även utbildning för underåriga.

Följande kan vara underhållsskyldiga (i angiven ordning) :

 1. Makar och före detta makar,
 2. avkomlingar,
 3. föräldrar, far- och morföräldrar etc. (anförvanter i rakt uppstigande led) ,
 4. syskon,
 5. föräldrars syskon om den underhållsberättigade är underårig,
 6. styvföräldrar gentemot underåriga styvbarn som maken har, eller vid sin död hade, försörjningsansvaret för. För personerna som avses i punkt b) och c) grundar sig underhållsskyldigheten på arvsreglerna. Om någon av de underhållsskyldiga helt eller delvis inte kan betala underhållsbidrag, övergår underhållsskyldigheten på nästa led.

Föräldrar är alltid skyldiga att försörja sina barn, så länge barnen inte kan klara sig på egen hand.

Föräldrar befrias från skyldigheten att sörja för barnens uppehälle och att bära kostnaderna för deras trygghet, hälsa och utbildning när barnen klarar att försörja sig själva genom lön från förvärvsarbete eller andra inkomster.

Om barnet, när det uppnår myndig ålder eller upphör att vara underkastat föräldrarnas auktoritet, inte har avslutat sin yrkesutbildning, kvarstår underhållsskyldigheten under den tid som normalt krävs för att avsluta utbildningen, om det är skäligt att kräva detta av föräldrarna.

Till börjanTill början

För ytterligare information, se ämnet ”Föräldraansvar i Portugal”.

Under äktenskapet är makarna underhållsskyldiga gentemot varandra.

Denna skyldighet kan i vissa fall kvarstå efter äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskapet.

För ytterligare information, se ämnet ”Äktenskapsskillnad i Portugal”.

Om en make dör har den efterlevande maken rätt till försörjning från den avlidnes egendom. Arvingar eller testamentstagare blir underhållsskyldiga gentemot den efterlevande maken i förhållande till värdet på den egendom de har mottagit. Underhållsskyldigheten upphör om den efterlevande maken gifter om sig eller genom sin livsföring visar sig vara ovärdig underhållet.

Den som sammanlevt mer än två år under äktenskapsliknande förhållanden med en person som inte är gift eller separerad har vid sambons död rätt att kräva underhåll ur arvet efter den avlidne, om underhåll inte kan krävas enligt den regel som innebär skyldighet för make eller före detta make, avkomlingar, anförvanter i rakt uppstigande led och syskon att bidra till personens underhåll. Kravet måste framföras inom två år efter sambons död.

Adoptivbarn eller adoptivbarnets avkomlingar är skyldiga att betala underhållsbidrag till adoptivföräldern, om make, avkomlingar eller anförvanter i rakt uppstigande led saknas.

Underhållsskyldighet kan också fastställas i avtal.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Huvudregeln är att ett barn har rätt till underhållsbidrag tills det blir myndigt (18 år). Om barnet vid den tidpunkten ännu inte avslutat en yrkesutbildning, kvarstår underhållsskyldigheten, om det är skäligt att kräva det av föräldrarna. Underhållsskyldigheten gäller då under den tid som normalt krävs för att avsluta utbildningen.

Till börjanTill början

Underhållsskyldigheten upphör om barnet innan det fyllt 18 år kan försörja sig självt genom lön från förvärvsarbete eller annan inkomst. En underårig som är 16 år eller äldre får enligt lag förvärvsarbeta.

3. I vilka fall är portugisisk lag tillämplig?

Portugisisk lag gäller för portugisiska medborgare och personer med hemvist i Portugal.

På familjeförhållanden tillämpas lagen i det land där en person är medborgare.

På förhållandet mellan makar tillämpas lagen i det land där makarna är medborgare. Om makarna har olika medborgarskap, tillämpas lagen i det land där de båda har hemvist. Om makarna inte har hemvist i samma land, tillämpas lagen i det land till vilket familjen har den närmaste anknytningen.

På förhållandet mellan föräldrar och barn tillämpas lagen i det land där föräldrarna är medborgare. Om föräldrarna har olika medborgarskap, tillämpas lagen i det land där de båda har hemvist. Om föräldrarna inte har hemvist i samma land, tillämpas lagen i det land där barnet har hemvist. Om barnets börd bara har fastställts i förhållande till en av föräldrarna, tillämpas lagen i det land där den föräldern är medborgare. Om en av föräldrarna har avlidit, tillämpas lagen i det land där den efterlevande föräldern är medborgare.

4. Om portugisisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de portugisiska domstolarna?

Se svaret på föregående fråga.

De portugisiska lagvalsreglernas hänvisning till utländsk lagstiftning avser de interna rättsreglerna i det främmande landet (inte landets internationellt privaträttsliga regler) , om inget annat anges.

Till börjanTill början

Hänvisningen till utländsk lag omfattar bara sådan lagstiftning som på grund av sitt innehåll och sin funktion reglerar ett visst rättsinstitut.

Om de internationellt privaträttsliga reglerna i den utländska lag som ska tillämpas enligt de portugisiska lagvalsreglerna, hänvisar vidare till ett annat lands lag som bör gälla för rättsförhållandet ska de interna rättsreglerna i det sistnämnda landet tillämpas. Men detta gäller inte om den lag som utpekas av de portugisiska lagvalsreglerna är lagen i det land där en person är medborgare och personen har hemvist i Portugal eller i ett land vars lagvalsregler utpekar den interna rätten i det land där en person är medborgare. Den sistnämnda regeln gäller bara makars egendomsförhållanden, föräldraansvar, förhållandet mellan adoptivföräldrar och adoptivbarn samt arv, om den utländska lag som ska tillämpas enligt lagvalsreglerna hänvisar till lagen i det land där fast egendom är belägen och domstolarna i det sistnämnda landet anser sig behöriga.

Om de internationellt privaträttsliga reglerna i det land vars lag ska tillämpas enligt lagvalsreglerna hänvisar tillbaka till portugisisk lag, är det de interna portugisiska rättsreglerna som blir tillämpliga.

Om ett ärende gäller en persons rättsliga ställning, tillämpas portugisisk lag endast om en person har hemvist i Portugal eller om lagen i det land där personen har hemvist hänvisar till interna portugisiska rättsregler.

Vidareförvisning till lagen i ett tredje land eller till portugisisk lag sker inte, om detta skulle få till följd att en rättshandling blir ogiltig eller utan verkan som skulle ha varit giltig eller haft rättsverkningar, enligt den regel som säger att varje hänvisning till utländsk lag endast avser de interna rättreglerna i det främmande landet, om inte annat anges, eller till att en situation blir otillåten som skulle ha varit legitim. Vidareförvisning till lagen i ett tredje land eller till portugisisk lag sker inte heller om parterna har avtalat om att utländsk lag ska tillämpas, i de fall ett sådant avtal är tillåtet.

Till börjanTill början

Om en viss persons medborgarskap leder till att lagen i ett land med flera interna rättssystem ska tillämpas, avgör lagen i det landet vilket av de olika rättssystemen som ska tillämpas.

Om särskilda bestämmelser saknas, tillämpas de internationellt privaträttsliga reglerna i det landet och, om detta inte räcker, anser man att personen ska omfattas av lagen i hemvistlandet.

Om det land som utpekas av lagvalsreglerna har ett enda rättssystem, men olika rättsregler för olika kategorier av människor, ska det landets regler för sådana fall tillämpas (s.k. interpersonellt privaträttsliga regler).

Vid tillämpning av lagvalsreglerna bortser man från sakförhållanden eller rättshandlingar som skapats eller tillkommit enbart i syfte att undvika tillämpning av ett lands lag som under andra omständigheter skulle ha varit tillämplig.

Den utländska lag som anvisas av lagvalsreglerna tillämpas inte, om resultatet skulle strida mot grunderna för den portugisiska rättsordningen. I sådan fall tillämpar man de bestämmelser i den utländska lagstiftningen som inte strider mot den portugisiska rättsordningen eller i andra hand portugisisk lag.

Den utländska lagen tolkas som den skulle tolkas i ursprungslandet och enligt de tolkningsprinciper som gäller där. Om det är omöjligt att fastställa den utländska lagens innebörd, tillämpar man den lag som är tillämplig i andra hand. Detsamma gäller om det inte går att fastställa de sakförhållanden eller rättsliga omständigheter som krävs för att bestämma tillämplig lag.

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

Sökanden kan vända sig till domstol för att få en dom underhållsskyldighet. Det går också att avtala om underhållsskyldighet.

Till börjanTill början

För avtal om underhållsskyldighet gäller i tillämpliga delar samma bestämmelser som för underhållsskyldighet som fastställts i domstol, om inte dessa strider mot parternas uttryckliga avsikt eller särskilda lagbestämmelser.

Om den underhållsskyldige inte frivilligt betalar underhållsbidrag, blir den underhållsberättigade tvungen att väcka talan vid domstol.

Ansökan om underhåll till barn som uppnått myndig ålder eller upphört att vara underkastat föräldrarnas auktoritet kan lämnas till domstolen eller folkbokföringsmyndigheten på den ort där svaranden har hemvist (folkbokföringsmyndigheten kan bara agera om den underhållsskyldige inte ifrågasätter underhållsskyldigheten och det går att få till stånd ett avtal mellan parterna).

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

Om underhållet är avsett för en underårig kan ärendet överlämnas till åklagarmyndigheten som kan väcka talan vid domstol. Vem som helst kan vända sig till åklagarmyndigheten med krav på fastställande eller ändring av underhållsbidrag. Det finns en åklagarmyndighet vid varje domstol och åklagarna lämnar juridiska upplysningar till den som begär det.

Krav på fastställande eller ändring av underhållsbidrag till en underårig kan dessutom göras av barnets förmyndare, vårdnadshavaren eller av en ansvarig för en utbildnings- eller vårdinstitution där barnet vistas.

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

I Portugal är det familjedomstolarna (tribunais de família) som i första hand fastställer underhållsskyldighet till underåriga och till barn som uppnått myndig ålder eller upphört att vara underkastade föräldrarnas auktoritet, men som ännu inte har avslutat sin yrkesutbildning. De är också behöriga att verkställa domar om underhåll. På orter där det inte finns någon familjedomstol, handläggs dessa mål av de allmänna underrätterna (tribunais de comarca).

Till börjanTill början

Behörig är domstolen på den ort där den underårige har hemvist då talan väcks. Om barnets hemvist är okänt, är domstolen på den ort där de som utövar föräldraansvar har hemvist behörig. Om de som har föräldraansvaret har hemvist på olika orter, är domstolen på den ort där vårdnadshavaren har hemvist behörig eller, vid gemensam vårdnad, domstolen på den ort där den vårdnadshavare som den underårige bor hos har hemvist. Om ärendet gäller två eller fler underåriga barn till samma föräldrar och barnen har hemvist på olika orter, är domstolen på den ort där de flesta av barnen bor behörig. Om lika många barn bor på varje ort, är den domstol behörig där talan först väcktes. Om den underårige inte har hemvist i Portugal när talan väcks, är domstolen på den ort där sökanden eller svaranden har hemvist behörig. Om även sökanden och svaranden bor utomlands och portugisiska domstolar ändå är behöriga, är det domstolen i Lissabon som prövar målet.

Familjedomstolarna avgör även mål om underhåll mellan makar och före detta makar samt verkställer sådana avgöranden. På orter där det inte finns någon familjedomstol, sköts dessa uppgifter av de allmänna underrätterna.

Övriga ärenden om underhållsskyldighet handläggs av de allmänna underrätterna.

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga?

Vid talan om fastställande av underhåll till underåriga krävs det inte att man använder sig av advokat. Sökanden kan vända sig direkt till domstolen.

Till börjanTill början

Sökanden kan själv lämna in en ansökan. I ansökan ska sökanden kortfattat ange skälen för fastställande eller ändring av underhållsbidraget och de omständigheter som åberopas till stöd för underhållsbidragets belopp. Ansökan behöver bara innehålla parternas namn, en beskrivning av fakta och de bevis som åberopas (till exempel vilka vittnen som ska höras).

Ansökan ska åtföljas av ett intyg från folkbokföringsmyndigheten som anger släktskapsförhållandet mellan den underhållsberättigade och den underhållsskyldige.

Om ansökan avser ändring av ett tidigare fastställt underhållsbidrag ska även ett intyg om det tidigare underhållsbidragets storlek bifogas.

Om den sökande på grund av bristande resurser inte kan skaffa fram intygen, kan domstolen själv begära in dem från de behöriga myndigheterna.

När ansökningen har lämnats in till domstolen fastställer domstolen datum för ett sammanträde inom de närmaste två veckorna. Sökanden och svaranden samt vårdnadshavaren ska vara närvarande vid sammanträdet.

Om sökanden och svaranden närvarar vid sammanträdet och kommer överens, godkänner domstolen överenskommelsen i en dom, under förutsättning att överenskommelsen är förenlig med gällande rätt.

Om sammanträdet inte äger rum (till exempel därför att svaranden uteblir) eller det inte går att nå en överenskommelse, förelägger domstolen svaranden att inkomma med ett skriftligt svaromål.

Om den svarande inkommer med svaromål hålls en domstolsförhandling, som avslutas med dom.

Om den svarande inte inkommer med svaromål gör domstolen vad den kan för att utreda vilka tillgångar svaranden har och sökandens behov, och därefter meddelas dom på grundval av detta.

Till börjanTill början

I övriga ärenden om underhållsskyldighet (det vill säga som inte gäller underåriga) är det tvisteföremålets värde som avgör om det krävs advokat eller inte. Om värdet överstiger 3 740,98 euro måste advokat utses. Om beloppet är lägre krävs inte advokat.

Om advokat inte behöver anlitas kan sökanden själv lämna in en stämningsansökan till domstol som ska innehålla följande: Vilken domstol som föreslås ska pröva målet, parternas namn och bostadsadress eller säte och, om möjligt, parternas yrke och arbetsplats, vilken handläggningsform som begärs, vilka sakförhållanden och juridiska argument som ligger till grund för talan, vilka krav som framställs och hur stort belopp som yrkas. Sökanden kan i slutet av ansökan ange vilka vittnen och annan bevisning som åberopas. Stämningsansökan ska åtföljas av ett intyg om att domstolsavgiften betalats in eller att rättshjälp beviljats för hela eller en del av rättegångskostnaden.

Motparten har alltid rätt att gå i svaromål. Det fastställs vilka sakförhållanden som ska bedömas i rättegången och en förberedelse äger rum där de bevis som åberopas läggs fram för parterna. Domstolsförhandling hålls och en slutlig dom meddelas.

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

En domstolsavgift tas ut när talan väcks. Den är ett förskott på de slutliga rättegångskostnaderna.

När rättegången avslutas görs en uppställning över kostnaderna, där domstolsavgiften och övriga rättegångskostnader anges. De övriga rättegångskostnaderna utgörs huvudsakligen av:

Till börjanTill början

 1. Domstolens kostnader (med undantag för papperskostnaden).
 2. Kostnader för intyg som domstolen inte krävt in på eget initiativ, handlingar, utlåtanden, ritningar, andra uppgifter eller bevis och tjänster som domstolen har begärt in, främst kostnader för telefonkonferens.
 3. Ersättning till personer som deltagit i rättegången.
 4. Reseersättningar och traktamenten.
 5. Utgifter för porto, telefonsamtal, telegram, fax eller e-post.
 6. Kostnader för inköp av kassettband och dylikt för bevisupptagning.
 7. Ersättning till den vinnande parten för dennes advokatarvoden och övriga kostnader.

Det går inte att ange det exakta beloppet, det beror på tvisteföremålets värde. Det är detta värde som ligger till grund för hur hög förskottsavgiften och den slutliga domstolsavgiften blir, som beräknas enligt en schablontabell.

Observera att vid talan om fastställande av underhåll anses tvisteföremålet vara värt fem gånger det årsbelopp som yrkas eller med andra ord det yrkade underhållsbidraget/månad x 60.

Underåriga, som företräds av åklagarmyndigheten, är avgiftsbefriade.

Om sökanden inte har råd att vända sig till domstol, kan han eller hon ansöka om rättshjälp. Det portugisiska rättshjälpssystemet omfattar alla domstolar och alla slags ärenden, och den som ansöker om underhåll antas sakna tillräckliga medel.

För ytterligare information, se ämnet ”Rättshjälp i Portugal”.

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

Så länge underhållet inte har fastställts slutligt kan domstolen, på begäran av den underhållsberättigade eller på eget initiativ om det gäller en underårig, bevilja provisoriskt underhållsbidrag, som domstolen fastställer efter eget skön. Sådant underhållsbidrag, som aldrig behöver återbetalas, betalas ut medan målet handläggs och till dess det definitiva beloppet har fastställts.

Till börjanTill början

Som regel ska underhållsbidrag betalas månadsvis, om inte ett avtal eller en lagbestämmelse föreskriver annat eller det finns synnerliga skäl som talar emot det. Om den underhållsskyldige kan visa att han eller hon inte kan betala underhållsbidraget kontant, utan bara genom att erbjuda husrum och annan betalning in natura, kan domstolen besluta att underhållsskyldigheten ska fullgöras på detta sätt.

Underhållsbidraget fastställs utifrån den underhållsskyldiges tillgångar och den underhållsberättigades behov. Vid fastställande av underhållsbidraget tar man också hänsyn till den underhållsberättigades försörjningsförmåga.

Vid fastställande av underhåll mellan makar tar domstolen även hänsyn till makarnas ålder och hälsotillstånd, deras yrkesmässiga kvalifikationer och anställningsmöjligheter, hur lång tid de måste ägna åt uppfostran av gemensamma barn, vilka inkomster de har och generellt sett alla omständigheter som inverkar på den underhållsberättigade makens behov och den underhållsskyldige makens betalningsförmåga.

Om de omständigheter ändras som förelåg när underhållsbidraget fastställdes av domstolen eller i ett av domstol godkänt avtal, kan underhållsbidraget jämkas uppåt eller nedåt. Underhållsskyldigheten kan också överföras på en annan person.

Jämkning av underhållsbidraget kan begäras av den underhållsskyldige (om han eller hon får sämre ekonomi) eller av den underhållsberättigade (om han eller hon förlorar en inkomst, om familjesituationen ändras eller om något annat inträffar som påverkar levnadskostnaderna).

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Underhållet betalas enligt de villkor och till den person som framgår av domen eller avtalet.

Till börjanTill början

Som regel ska underhållsbidrag betalas månadsvis, om inte ett avtal eller en lagbestämmelse föreskriver annat eller det finns synnerliga skäl som talar emot det.

Om den underhållsskyldige kan visa att han eller hon inte kan betala underhållsbidraget kontant, utan bara genom att erbjuda husrum och annan betalning in natura, kan domstolen besluta att underhållsskyldigheten ska fullgöras på detta sätt.

Om den underhållsberättigade är myndig betalas underhållsbidraget direkt till honom eller henne. Om den underhållsberättigade är omyndigförklarad, betalas underhållsbidraget till den förmyndare, gode man eller liknande som av domstol har utsetts att sköta den omyndiges ekonomiska angelägenheter, eller till en institution.

Om mottagaren är underårig betalas underhållsbidraget till den förälder som har försörjningsansvaret, till andra anförvanter i rakt uppstigande led eller till en ansvarig för en utbildnings- eller vårdinstitution där barnet vistas.

Lagstiftningen innehåller inga fasta regler om hur betalningen kan ske. Parterna kan själva komma överens om detta.

I avsaknad av avtal kan domstolen besluta om hur betalningen gå till så att det blir så praktiskt och så föga betungande som möjligt för både den underhållsskyldige och den underhållsberättigade.

Underhållsbidraget ska som regel betalas i början av månaden. Betalningen kan ske på det sätt som den underhållsberättigade tycker är lämpligast, så länge man håller sig inom lagens råmärken. Det vanligaste sättet är banköverföring eller insättning på ett bankkonto, men även postanvisning, check eller kontant betalning går bra.

Till börjanTill början

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Rätten till underhållsbidrag åtnjuter ett mycket starkt rättsligt skydd.

Det finns alltid möjlighet att vända sig till domstol.

Både straffrättsliga och civilrättsliga åtgärder kan vidtas mot en underhållsskyldig som vägrar att betala.

Straffrättsliga åtgärder: En underhållsskyldig som underlåter att betala underhållsbidrag, trots att han eller hon kan göra det, och därigenom utsätter den underhållsberättigade för risken att inte kunna uppfylla sina mest grundläggande behov utan hjälp från utomstående kan dömas till böter eller fängelse. En förutsättning för åtal är att den underhållsskyldige anmäls. Om betalningsskyldigheten fullgörs efter det att rättegången har inletts, kan domstolen bevilja påföljdseftergift eller helt eller delvis efterskänka en ännu inte verkställd påföljd.

Civilrättsliga åtgärder: Om en person, som enligt dom ska betala underhåll till en underårig, inte betalar vad han eller hon är skyldig senast tio dagar efter förfallodagen gäller följande:

 1. Statstjänstemän: domstolen beordrar att underhållsbidraget ska dras från tjänstemannens lön på förfallodagen.
 2. Andra arbetstagare: underhållsbidraget dras från lönen, men i detta fall måste arbetsgivaren underrättas, eftersom denne fungerar som depositarie.
 3. Personer som uppbär livränta, pension, bidrag, arvoden, räntor, gratifikationer, avkastning eller liknande inkomster: underhållsbidraget dras från sådana inkomster när de betalas ut eller krediteras, efter det att krav framställts eller delgivning skett. De som delgivits fungerar som depositarier.

Beloppen omfattar även eventuella obetalda äldre underhållsbidrag, som betalas direkt till den underhållsberättigade.

Till börjanTill början

I övriga fall kan den underhållsberättigade väcka talan vid domstol om verkställighet av underhållsskyldigheten.

Denna form av verkställighet har följande kännetecken:

 1. Sökanden får välja vilka tillgångar som ska tas i mät och säljas för att täcka skulden. Det sker så snart talan har väckts.
 2. Den underhållsskyldige delges först efter utmätningen.
 3. Ett överklagande innebär inte att verkställigheten uppskjuts.
 4. Sökanden kan begära att få en del av de ersättningar, pensioner eller andra inkomster som den underhållsskyldige uppbär, eller att domstolen tar den underhållsskyldiges tillgångar som säkerhet för betalning av förfallna eller framtida underhållsbidrag från avkastningen av tillgångarna. Dessa åtgärder är oberoende av utmätningen.

Om sökanden begär att få del av inkomsterna, meddelar domstolen det organ som betalar ut ersättningarna eller administrerar utbetalningarna att ett visst belopp ska utbetalas direkt till sökanden. Om den sökande begär att domstolen ska ta tillgångar som säkerhet, ska han eller hon ange vilka tillgångar, varefter domstolen tar så mycket tillgångar som säkerhet som behövs för att täcka framtida underhållsbidrag. Domstolen kan vid behov låta den underhållsskyldige yttra sig.

Om det visar sig att tillgångarna är otillräckliga för att täcka skulden, kan sökanden föreslå andra tillgångar.

Om däremot för mycket tillgångar belagts med säkerhet, ska sökanden återbetala överskjutande belopp när han eller hon mottar dem. Den underhållsskyldige kan begära att säkerheten begränsas till en del av hans eller hennes tillgångar eller till andra tillgångar. Ovanstående kan ibland också gälla om underhållsbidraget ändras under verkställighetsförfarandet.

Till börjanTill början

Om egendom sålts för att betala en underhållsskuld får eventuellt överskott endast återbetalas till den underhållsskyldige om det är säkert att framtida betalningar, till ett belopp som domstolen angivit som skäligt, är täckta, såvida inte borgen eller annan lämplig säkerhet ställs.

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Om en underhållsskyldig inte kan betala underhåll till en underårig på grund av bristande ekonomisk förmåga (t.ex. arbetslöshet, sjukdom, funktionshinder eller narkotikamissbruk) , kan betalningen av underhållsbidraget handhas av Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores (garantifonden för utbetalning av underhåll till underåriga) till dess den underhållsskyldiges ekonomiska situation förbättras. Garantifonden administreras som en separat del av Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (institutet för ekonomisk förvaltning av socialförsäkringssystemet). Fonden tar på sig ansvaret för utbetalningen efter beslut av domstol. Utbetalningen sker via socialförsäkringskontoret i den region där den underårige bor.

Direcção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet för rättsväsendet) kan hjälpa till med indrivning av underhållsbidrag i utlandet. Myndigheten fungerar som förmedlande och mottagande organ enligt den internationella konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.

Syftet med konventionen är att hjälpa en underhållsberättigad som vistas i en konventionsstat att driva in underhållsbidrag från en underhållsskyldig som vistas i en annan konventionsstat.

Till börjanTill början

Portugal har också ingått en konvention med Frankrike om rättsligt samarbete till skydd för underåriga. Instituto de Reinserção Social (institutet för social integration) fungerar enligt konventionen som centralmyndighet i Portugal. Konventionen avser att skydda underåriga som är medborgare i Portugal eller Frankrike.

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores betalar ut underhållsbidrag till underåriga i Portugal, om den underhållsskyldige inte kan betala eller underhållsbidraget inte kan drivas in och den underårige inte har en nettoinkomst som överstiger minimilönen i Portugal och inte heller kan få bidrag från en vårdnadshavare.

De övriga myndigheter som har nämnts i fråga 13 har viktiga uppgifter vid indrivning av underhållsbidrag, men de kan inte träda i den underhållsskyldiges ställe.

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Portugal?

Se svaren på frågorna 14 och 15.

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Förmedlande och mottagande organ enligt konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet:

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Av. 5 de Outubro 125

P-1069-044 Lissabon

Telefon: +351 21 790 36 00

Fax: + 351 21 790 36 98/9

E-post: correio@dgsj.pt

Till börjanTill början

Centralmyndighet enligt konventionen mellan Portugal och Frankrike om rättsligt samarbete till skydd för underåriga:

Instituto de Reinserção Social

Av. Almirante Reis 101

P-1150-013 Lissabon

Telefon: + 351 21 317 61 00

Fax: + 351 21 317 61 71

E-post: irs@irsocial.mj.pt

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Om en underhållsberättigad vistas i en stat som är part i konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet och den underhållsskyldige vistas i en annan konventionsstat, kan den underhållsberättigade ansöka hos det förmedlande organet i den stat där den underhållsberättigade befinner sig om indrivning av underhållsbidrag från den underhållsskyldige.

Om den underhållsberättigade vistas i en konventionsstat, och den underhållsskyldige i Portugal, kan Direcção-Geral da Administração da Justiça i egenskap av mottagande organ på den underhållsberättigades vägnar vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att driva in underhållsbidraget, t.ex. träffa en uppgörelse eller, om nödvändigt, väcka och föra talan samt söka verkställighet av dom, beslut eller annan av domstol utfärdad handling.

Enligt konventionen mellan Portugal och Frankrike om rättsligt samarbete till skydd för underåriga kan Instituto de Reinserção Social (i egenskap av portugisisk centralmyndighet) begära att rättsliga myndigheter ingriper så snabbt som möjligt via åklagarmyndigheten vid den behöriga domstolen, i syfte att se till att ett avgörande om underhållsskyldighet kan verkställas.

Centralmyndigheten ska översända, i enlighet med bestämmelserna i den nationella lagstiftningen, ansökningar som avser tvångsverkställighet av en dom som redan kan verkställas och uppmana behöriga myndigheter att verkställa domen.

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Portugal?

Ja, i detta slags ärenden behöver sökanden inget ombud.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Se svaret på fråga 16.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Se svaret på fråga 17.

Ytterligare information

Ytterligare information finns på följande Internetadresser:

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-05-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket