Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > Portugal

Seneste opdatering : 03-05-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Portugal

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad indebærer begreberne underholdsbidrag og underholdspligt i portugisisk lovgivning? Hvem er forpligtet til at betale underholdsbidrag til andre? 1.
2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder portugisisk lov anvendelse? 3.
4. Hvilken lov skal de portugisiske domstole anvende, hvis portugisisk lov ikke finder anvendelse? 4.
5. Skal ansøgeren rette henvendelse til en specifik institution, en myndighed eller til retten for at få underholdsbidrag? 5.
6. Er det muligt at fremsende en begæring om medvirken fra den kompetente institutions side på vegne af en af forældrene, en nær slægtning eller en mindreårig? 6.
7. Hvis ansøgeren agter at indbringe en sag for retten, hvordan kan han så vide, hvilken domstol der er kompetent? 7.
8. Skal ansøgeren indbringe sagen for retten gennem en advokat, en særlig institution, eller en central eller lokal myndighed, m.v.? Hvis det ikke er tilfældet, hvad er så fremgangsmåden? 8.
9. Indebærer en retssag omkostninger? Hvis det er tilfældet, hvilket beløb skal så betales? Hvis ansøgeren ikke råder over midler, kan denne så opnå retshjælp? 9.
10. Hvilken type underholdsbidrag er der sandsynlighed for, at retten bevilger? Hvis der tildeles en ydelse, hvordan bliver den så opgjort/fastsat? Kan rettens afgørelse ændres for at tage højde for ændringer i leveomkostningerne eller de familiemæssige omstændigheder? 10.
11. Hvordan og til hvem betales underholdsbidraget? 11.
12. Hvordan kan man tvinge den bidragspligtige til at opfylde sin pligt, hvis betaling ikke sker frivilligt? 12.
13. Findes der en institution eller myndighed (central eller lokal) , der kan hjælpe med at inddrive ydelsen? 13.
14. Kan disse institutioner træde i stedet for skyldner og selv foretage betalingen eller en del af denne, hvis ansøgeren befinder sig i Portugal, og bidragspligtige bor i et andet land? 14.
15. Kan ansøgeren opnå bistand hos en portugisisk institution eller myndighed? 15.
16. I bekræftende fald, hvilke institutioner eller myndigheder kan kontaktes? 16.
17. Hvordan kan disse institutioner eller myndigheder hjælpe ansøgeren? 17.
18. Kan ansøgeren henvende sig direkte til en portugisisk institution eller myndighed? 18.
19. I bekræftende fald, hvilke institutioner eller myndigheder kan kontaktes? 19.
20. Hvordan kan disse institutioner eller myndigheder hjælpe ansøgeren? 20.

 

1. Hvad indebærer begreberne underholdsbidrag og underholdspligt i portugisisk lovgivning? Hvem er forpligtet til at betale underholdsbidrag til andre?

I portugisisk retsorden omfatter ordet underholdsbidrag alt det, som er uundværligt for en persons forsørgelse, bolig og beklædning. Underholdsbidrag omfatter ligeledes forsørgedes opdragelse og uddannelse, hvis denne er mindreårig.

Følgende har pligt til at yde underholdsbidrag i nævnte rækkefølge:

 1. ægtefællen eller den forhenværende ægtefælle
 2. slægtninge i ret nedstigende linje
 3. slægtninge i ret opstigende linje
 4. søskende
 5. tanter og onkler, så længe forsørgede er mindreårig
 6. stedfar og stedmor i forhold til de mindreårige stedbørn, der er omfattet af ægtefællens forsørgerpligt – eller var det ved dennes død. Mellem de under punkt b) og c) nævnte personer udledes forsørgelsespligten af arvereglerne. Hvis en af de pligtige ikke kan yde underholdsbidrag helt eller delvist, tilfalder forsørgerpligten de pligtige i det efterfølgende led.

Forældrene har altid forsørgelsespligt over for deres børn, såfremt disse ikke råder over midler til at forsørge sig selv med egne midler.

Forældrenes pligt til at forsørge børnene og til at påtage sig udgifterne vedrørende deres sikkerhed, helbred og uddannelse ophører, efterhånden som børnene bliver i stand til med indtægterne fra eget arbejde eller anden indkomst at afholde disse udgifter.

Hvis barnet på tidspunktet, hvor det fylder 18 år eller bliver myndigt, ikke har gennemført sin uddannelse, fortsætter forsørgerpligten i den udstrækning, det er rimeligt at kræve pligten opfyldt af forældrene, og for det tidsrum, der normalt kræves for at afslutte den pågældende uddannelse.

TopTop

For yderligere oplysninger om dette emne henvises til faktabladet om "Forældremyndighed".

Så længe ægteskabet opretholdes, er ægtefællerne gensidigt forpligtede til at yde underholdsbidrag.

Denne forpligtelse kan fortsætte efter en skilsmisse, separation eller annullering af ægteskabet.

For yderligere oplysninger herom henvises til faktabladet om "Skilsmisse – Portugal".

Dør en af ægtefællerne, har den efterladte ret til at blive forsørget af afkastet af den afdøde ægtefælles formue. I dette tilfælde er underholdspligtige: arvingerne eller de personer, som har fået overdraget bestemte goder i forhold til disses respektive værdi. Retten til underholdsbidrag ophører, hvis den forsørgede indgår nyt ægteskab eller bliver kendt uværdig til at modtage ydelsen ud fra sin moralske adfærd.

Vedrørende fast samliv bestemmer den portugisiske lovgivning, at den, der på tidspunktet for en ugift eller separeret persons død har været samlevende med denne i en periode på mere end 2 år under ægteskabslignende forhold, har ret til at kræve underholdsbidrag fra afdødes bo, hvis personen ikke kan opnå det via reglen om successiv forpligtelse til at yde underholdsbidrag for ægtefæller, forhenværende ægtefæller, slægtninge i ret nedstigende linje, slægtninge i ret opstigende linje og søskende. Denne ret forældes, hvis den ikke udøves i 2 år efter dødsfaldet for den, arvefaldet vedrører.

Adopterede børn og disses slægtninge i ret nedstigende linje er underholdspligtige over for adoptanten, hvis denne ikke har en ægtefælle, slægtninge i ret nedstigende linje eller opstigende linje, der er i stand til at opfylde pligten.

TopTop

Underholdspligten kan også være et resultat af et retsforlig.

2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag?

Generelt kan et barn modtage underholdsbidrag indtil myndighedsalderen, der opnås ved det fyldte 18. år. Hvis barnet imidlertid når den alder uden at have gennemført sin faglige uddannelse, opretholdes forsørgelsespligten i den udstrækning, det er rimeligt at kræve pligten opfyldt af forældrene og for det tidsrum, der normalt kræves for at afslutte den pågældende uddannelse.

Forpligtelsen ophører også, hvis barnet, selv om det er under 18 år, har mulighed for at forsørge sig selv ud fra sin arbejdsindkomst eller andre indtægter. En mindreårig over 16 år kan allerede lovligt have et lønnet arbejde eller en lønnet stilling.

3. I hvilke tilfælde finder portugisisk lov anvendelse?

Som regel finder portugisisk lov anvendelse på portugisiske statsborgere og personer, der er bosiddende i Portugal.

Familieforhold reguleres af den lov, der gælder for de respektive personer, dvs. deres nationale lov.

Forhold mellem ægtefæller reguleres af nationale privatretlige bestemmelser. Har ægtefællerne ikke samme nationalitet, anvendes loven i landet for deres sædvanlige opholdssted, og er der ikke et sådant, anvendes loven i det land, hvortil familien har størst tilknytning.

Forhold mellem forældre og børn reguleres af forældrenes nationale privatretlige bestemmelser og i mangel af sådanne af loven i landet for deres sædvanlige opholdssted. Har forældrene deres sædvanlige opholdssted i forskellige stater, anvendes barnets hjemlandslov. Er forældreskabet kun fastslået i forhold til den ene af forældrene, anvendes den lov, der er gældende for denne. Er en af forældrene død, anvendes hjemlandsloven for den efterlevende ægtefælle.

TopTop

4. Hvilken lov skal de portugisiske domstole anvende, hvis portugisisk lov ikke finder anvendelse?

Se også svaret på det foregående spørgsmål.

Henvisning til enhver fremmed retsorden i ovennævnte lovvalgsregler gælder kun – medmindre andet er bestemt – anvendelse af retsordenens interne lovbestemmelser.

Henvisningen til en retsorden omfatter udelukkende de retsregler, der i kraft af deres indhold og funktion i denne lov vedrører det omhandlede retsbegreb.

Hvis internationale privatretlige bestemmelser i den fremmede retsorden nævnt i den portugisiske lovvalgsregel imidlertid henviser til anden retsorden og denne anses for kompetent til at afgøre sagen, er det de interne retsregler i denne retsorden, der skal anvendes. Dette er ikke tilfældet, hvis den i de portugisiske lovvalgsregler angivne lov er hjemlandets, og vedkommende har sit sædvanlige opholdssted på portugisisk område eller i et land, hvis lovvalgsregler angiver interne retsregler i hjemlandet som den lov, der skal anvendes. For så vidt angår underholdspligt, gælder denne regel kun sager om formueforhold mellem ægtefæller, forældremyndighed, forhold mellem adoptant og adoptivbarn og arv ved dødsfald, hvis den i lovvalgsreglerne angivne nationale retsorden henviser til retsregler om beliggenheden for fast ejendom, og denne retsorden anses for at være kompetent.

Hvis internationale privatretlige bestemmelser i den i lovvalgsreglerne angivne lov henviser til interne bestemmelser i portugisisk retsorden, anvendes disse.

Drejer det sig om civilstandsspørgsmål finder portugisisk lov kun anvendelse, hvis vedkommende har sit sædvanlige opholdssted på portugisisk område, eller hvis loven i opholdslandet anses for kompetent på lige fod med interne portugisiske bestemmelser.

TopTop

Henvisning til en tredjelands lov eller til portugisisk lov ophører, når lovens anvendelse har gjort et retsforlig ugyldigt eller uigennemførligt, og det ellers ville have været gyldigt eller gennemførligt, hvis det i overensstemmelse med princippet om, at henvisning til udenlandsk lov i lovvalgsregler – medmindre andet er bestemt – kun gælder anvendelse af denne retsordens interne retsregler, eller når en situation, som ellers ville være lovlig, er ulovlig. Bestemmelserne om henvisning til et tredjelands lov eller til portugisisk lov ophører også, hvis den udenlandske lov er fastlagt af de implicerede parter, når dette er tilladt.

Når det på baggrund af en bestemt persons nationalitet er sådan, at den kompetente lov er en stats lov, hvor der er konkurrerende lokale retssystemer, er det den nationale lovgivning i det pågældende land, der i hvert tilfælde fastsætter, hvilken retsorden der finder anvendelse.

I mangel af specifikke regler anvendes internationale privatret, og er dette ikke tilstrækkeligt, anvendes den lov, der er gældende for det land, hvor den interesserede part har sin sædvanlige bopæl.

Hvis den kompetente lovgivning udgør en territorialt ensartet retsorden, men som også indeholder forskellige retsordener for forskellige personkategorier, skal man altid overholde det lovvalg, som fastsættes i lovgivningen.

Ved anvendelse af lovvalg skal der ses bort fra svigagtige de facto- eller de jure-situationer, der er skabt for at undgå anvendelsen af den ellers kompetente.

Udenlandske lovforskrifter angivet af lovvalgsreglerne finder ikke anvendelse, når en sådan anvendelse strider imod de internationale grundlæggende retsprincipper "ordre public" for den portugisiske stat. I dette tilfælde anvendes de mest egnede regler i den udenlandske kompetente lovgivning eller subsidiært reglerne i den portugisiske retsorden.

TopTop

Den udenlandske lov skal fortolkes inden for den tilhørende retsorden og i overensstemmelse med de fortolkningsregler, der er fastsat for denne. Er der ikke mulighed for at efterprøve indholdet i den udenlandske anvendelige lov, henvises der til den lov, der har subsidiær kompetence. Der skal anvendes en lignende procedure, såfremt det ikke er muligt at identificere de de facto- eller de jure-elementer, der ligger til grund for lovvalget.

5. Skal ansøgeren rette henvendelse til en specifik institution, en myndighed eller til retten for at få underholdsbidrag?

For at opnå underholdsbidrag kan den interesserede part indbringe sin sag over for den kompetente domstol eller anvende forhandlingsvejen og således gennemføre et retsforlig.

Med hensyn til underholdspligt, som følger et retsforlig, anvendes de bestemmelser om underholdspligt, der er fastsat af domstolene, med de nødvendige tilpasninger. Det forudsættes, at disse bestemmelser ikke strider imod den erklærede vilje eller lovens særlige bestemmelser.

Hvis den pligtige ikke frivilligt yder sit underholdsbidrag, må kreditor anlægge søgsmål for at gøre sin ret gældende.

Med hensyn til børn, der er over 18 år eller myndige, kan sagen indbringes for retten eller civilregistret i den bidragspligtiges bopælsområde (i dette tilfælde begrænses registerførerens medvirken til de situationer, hvor der ikke er indsigelse fra den pligtige, og hvor det er umuligt at opnå enighed parterne imellem).

6. Er det muligt at fremsende en begæring om medvirken fra den kompetente institutions side på vegne af en af forældrene, en nær slægtning eller en mindreårig?

Hvis underholdsbidragene ydes til en mindreårig, har anklagemyndigheden lovhjemmel til at anlægge sag ved den kompetente domstol, hvis den får forelagt sagen. Enhver person kan rette henvendelse til anklagemyndigheden for at fastsætte eller ændre et underholdsbidrag. Anklagemyndigheden har kontorer ved alle domstole og giver juridiske oplysninger til dem, der måtte anmode om det.

TopTop

Ud over anklagemyndigheden kan følgende begære en fastsættelse eller ændring af underholdsbidrag til mindreårige: dennes fuldmægtige, forældremyndigheds�indehaveren eller forstanderen for den undervisnings- eller forsorgsanstalt, den mindreårige er betroet til.

7. Hvis ansøgeren agter at indbringe en sag for retten, hvordan kan han så vide, hvilken domstol der er kompetent?

I Portugal er det familiedomstolene, der er kompetente til at fastsætte underholdsbidrag til mindreårige børn, børn over 18 år eller myndiggjorte børn, der efter at være fyldt 18 år eller efter at være blevet myndige, ikke har gennemført deres faglige uddannelse, samt til at inddrive betalingen af underholdsbidrag. I de geografiske områder, der ikke er dækket af familiedomstolene, er kredsdomstolene kompetente.

Med hensyn til det territoriale anliggende er domstolen i det område, hvor den mindreårige opholder sig på tidspunktet for sagsanlægget den kompetente domstol. Er opholdsstedet ukendt, er domstolen i det område, hvor indehaverne af forældremyndigheden bor, kompetent. Bor indehaverne af forældremyndigheden på forskellige adresser, er domstolen i det område, hvor den forælder, der har den mindreårige i varetægt, bor, kompetent. I tilfælde af at den mindreårige er i begge forældremyndighedsindehaveres varetægt, er domstolen i det område, hvor den mindreårige opholder sig, kompetent. Gælder nogle af foranstaltningerne to eller flere mindreårige børn, der er børn af samme forældre og opholder sig i forskellige retskredse, er den domstol, hvor flest af dem bor, kompetent. Når alle vilkår er lige, er den domstol, hvor sagen først er indbragt, kompetent. Hvis den mindreårige ikke bor i landet på tidspunktet for sagsanlægget, er den domstol, hvor ansøgeren eller den bidragspligtige bor, kompetent. Hvis disse også bor i udlandet, og den portugisiske domstol har international kompetence, påhviler det domstolen i Lissabon at dømme i sagen.

TopTop

Sagerne om adgang til og fuldbyrdelsen af underholdsbidrag mellem ægtefæller og forhenværende ægtefæller skal også forelægges familiedomstolene, og i de områder, som disse ikke dækker, kredsdomstolene.

For de øvrige begæringer om underholdsbidrag er kredsdomstolene kompetente.

8. Skal ansøgeren indbringe sagen for retten gennem en advokat, en særlig institution, eller en central eller lokal myndighed, m.v.? Hvis det ikke er tilfældet, hvad er så fremgangsmåden?

I sager om fastsættelse af underholdsbidrag til mindreårige er det ikke nødvendigt at anvende advokat, idet man kan gå direkte til domstolen.

Ansøgeren kan af egen drift indsende en begæring med en kortfattet forklaring af sagens kendsgerninger, som ligger til grund for fastsættelse eller ændring af underholdsbidrag, samt de oplysninger, der skal tages højde for ved fastsættelsen. Det drejer sig om en simpel begæring, som ikke kræver svarskrift, hvor parterne bliver identificeret, hvor der gives en beskrivelse af kendsgerningerne, og hvor der fremlægges bevis (navnlig en vidnefortegnelse).

Begæringen skal ledsages af en attest udstedt af civilregistret, der bevidner forbindelsen mellem ansøger og sagsøgte.

Drejer det sig om en ændring af allerede fastsatte underholdsbidrag, skal der endvidere vedlægges en attestation af den afgørelse, der tidligere har fastsat underholdsbidraget.

Kan ansøgeren ikke fremlægge attester på grund af manglende økonomisk formåen, kan domstolen selv anmode de kompetente myndigheder derom.

Efter at søgsmålet er anlagt ved domstolen, vil dommeren beramme et retsmøde inden for de næste 15 dage, hvor ansøger, sagsøgte samt den person, der har den mindreårige i sin varetægt, skal give fremmøde.

TopTop

Hvis ansøger og sagsøgte møder frem på retsmødet og når til enighed, vil dommeren afsige en dom, hvori han godkender aftalen og stifter ret.

Kan retsmødet ikke gennemføres (f.eks. på grund af den sagsøgtes fravær) eller man ikke kan nå frem til en aftale, vil dommeren lade den sagsøgte indstævne for at indsende et skriftligt svar (svarskrift).

Indsender den sagsøgte ikke et svarskrift, afholdes et retsmøde til procedure og domsforhandling, hvorefter dommeren afsiger dom.

Ved manglende svarskrift fra den sagsøgtes side vil dommeren foretage de foranstaltninger, han mener, er nødvendige for at undersøge den sagsøgtes økonomiske formåen samt ansøgerens behov, hvorefter han afsiger dom.

Med hensyn til de øvrige søgsmål afhænger behovet for en advokat af sagens værdi. Overstiger denne 3 740,98 EUR, er det obligatorisk at bruge advokat. Er den mindre, er det frivilligt.

Er det ikke nødvendigt at anvende advokat, kan ansøgeren selv indsende en begæring til domstolen, hvori han udpeger den domstol, hvor søgsmålet skal anlægges, giver en beskrivelse af parterne med navn, bopæl eller hjemsted og så vidt muligt, stilling og arbejdsplads, og angiver procesformen, de kendsgerninger og anbringender, der udgør retsgrundlaget for søgsmålet, samt sin påstand og sagens værdi. Sidst i stævningen kan han samtidig præsentere vidnefortegnelsen og kræve andre beviser. Stævningen skal vedlægges dokumentation for forudbetalt retsgebyr eller retshjælpsbeneficium i form af fuld eller delvis fritagelse for retsgebyr.

Det nævnte søgsmål giver altid modparten mulighed for at svare i sagen. Under sagen foretages der en bestemmelse af de kendsgerninger, der skal vurderes under domsforhandlingen, og der gennemføres en undersøgelsesfase, hvor de påberåbte beviser fremlægges for modparten. Under en sådan sag gennemføres der et retsmøde til procedure og domsforhandling, efter hvilken den endelige dom afsiges.

TopTop

9. Indebærer en retssag omkostninger? Hvis det er tilfældet, hvilket beløb skal så betales? Hvis ansøgeren ikke råder over midler, kan denne så opnå retshjælp?

For at anlægge et søgsmål er det nødvendigt at betale et foreløbigt retsgebyr, der svarer til en forudbetaling af en del af de sagsomkostninger, der vil være skyldige ved sagens afslutning.

Efter at sagen er afsluttet, vil der blive udarbejdet en beregning over de samlede omkostninger, hvori medtages retsgebyret samt sagsomkostninger, der navnlig består af:

 1. refusion af udlæg med undtagelse af udgifter til papir
 2. betalinger til enhver form for offentlige kontorer for attester, der ikke er beordret ex officio af domstolen, dokumenter, udtalelser, planer samt andre oplysninger, beviser og tjenesteydelser, domstolen måtte have krævet, herunder navnlig benyttelse af telekonference
 3. godtgørelser til de medvirkende i sagen
 4. transport- og fortæringsgodtgørelser
 5. refusion af udgifter til porto, telefon, telegraf, telex eller telefax
 6. refusion af udgifter til bånd til optagelse af beviser
 7. refusion til sagens vinder af parts- og sagsomkostningerne.

For at fastsætte det beløb, der skal betales, er det nødvendigt at kende sagens værdi, for det er ud fra dette beløb, at man i overensstemmelse med en dertil indrettet tabel vil regne sig frem til størrelsen af den foreløbige betaling samt det retsgebyr, der vil være skyldigt ved sagens afslutning.

I denne sammenhæng er det vigtigt at anføre, at søgsmål om endelige underholdsbidrag har en værdi svarende til 5 gange påstanden, dvs. at sagens årlige værdi opnås ved at gange det krævede månedlige bidrag med 60.

TopTop

Mindreårige, der repræsenteres af anklagemyndigheden, er fritaget for sagsomkostninger.

Råder ansøgeren ikke over midler til at bekoste sagen, kan han søge om retshjælp. Den portugisiske ordning om retshjælp finder anvendelse ved alle domstole og på enhver form for sag, idet en ansøger i en sag om underholdsbidrag anses for at være ubemidlet.

For yderligere oplysninger henvises til "Retshjælp – Portugal".

10. Hvilken type underholdsbidrag er der sandsynlighed for, at retten bevilger? Hvis der tildeles en ydelse, hvordan bliver den så opgjort/fastsat? Kan rettens afgørelse ændres for at tage højde for ændringer i leveomkostningerne eller de familiemæssige omstændigheder?

Så længe underholdsbidraget ikke er endeligt fastsat, kan domstolen på begæring af underholdsbidragsmodtageren eller ex officio, hvis den pågældende er mindreårig, tildele midlertidige underholdsbidrag, der fastsættes efter domstolens eget fornuftsbegrundede skøn. Sådanne underholdsbidrag, der aldrig vil skulle tilbagebetales, kan modtages under sagen, og indtil det endelige beløb er fastsat.

Som regel skal underholdsbidrag fastsættes som månedlige pengeydelser, medmindre der er indgået en anden aftale, eller det strider imod en lovmæssig bestemmelse, eller der er tungtvejende grunde for en undtagelse. Hvis den pligtige godtgør, at han ikke kan betale underholdsbidrag i form af penge, men kun i form af husly og samvær, kan bidraget blive tildelt i denne form.

Et underholdsbidrags størrelse skal stå i forhold til den pligtiges midler og modtagerens behov. Ved fastsættelse af underholdsbidrag skal der også tages højde for muligheden for, at modtageren kan forsørge sig selv.

TopTop

Ved fastsættelsen af underholdsbidragets størrelse til ægtefæller, skal domstolen tage højde for ægtefællernes alder og helbred, deres faglige kvalifikationer og deres muligheder for at arbejde. Desuden tages der højde for den tid, de eventuelt skal bruge til opfostring af de fælles børn, deres indkomst og andre indtægter og generelt set alle de omstændigheder, der kan påvirke den modtagende ægtefælles behov og den ydende ægtefælles økonomiske muligheder.

Efter at underholdsbidraget er fastsat eller en gensidig aftale er godkendt af domstolen kan underholdsbidraget blive justeret, hvis der indtræffer ændringer i de forhold, der lå til grund for fastsættelsen. Andre personer kan også blive forpligtet til at betale underholdsbidraget.

En ændring af det fastsatte underholdsbidrag kan begæres af den pligtige (hvis f.eks. dennes økonomiske muligheder forringes). Ændringen kan også begæres af modtageren af ydelsen (hvis denne f.eks. er ophørt med at modtage en indtægt, der blev medregnet ved fastsættelsen af det tidligere underholdsbidrag, hvis dennes familieforhold er ændret, eller hvis der er indtruffet en relevant ændring med hensyn til leveomkostningerne).

11. Hvordan og til hvem betales underholdsbidraget?

Underholdsbidraget skal betales på de betingelser og til den person, der er angivet i retsafgørelsen eller i den af domstolen godkendte aftale.

Som allerede omtalt skal underholdsbidrag fastsættes som månedlige pengeydelser, medmindre der er indgået en anden aftale, det strider imod en lovmæssig bestemmelse, eller der er tungtvejende grunde for en undtagelse. Hvis den pligtige godtgør, at han ikke kan betale underholdsbidrag i form af penge, men kun i form af husly og samvær, kan bidraget blive tildelt i denne form.

TopTop

Generelt vil modtageren, hvis denne er voksen og myndig, få ydelsen udbetalt direkte. Er modtageren en umyndig voksen, vil ydelsen blive udbetalt til den, der har den lovmæssige forpligtelse til at sørge for dennes pengesager (værge, lavværge eller retsligt udpeget bobestyrer) , idet det endvidere kan være en institution, der modtager ydelsen.

Er modtageren mindreårig, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet i sin varetægt, eller eventuelt andre slægtninge i ret opstigende linje, eller til forstanderen for den institution, den mindreårige opholder sig på.

Loven fastsætter ikke faste betalingsformer, derfor kan parterne indgå en aftale herom.

Er der ingen aftale, vil domstolene afgøre betalingsformen på den mest praktiske og mindst bekostelige måde, både for betaleren og modtageren.

Normalt forfalder den månedlige ydelse til betaling de første dage i måneden på en legitim måde foreslået af modtageren. Den mest almindelige form er en bankoverførsel eller deponering på en bankkonto, men det kan også ske i form af fremsendelse af en postanvisning eller en check, ja endda af en personlig aflevering af pengebeløbet.

12. Hvordan kan man tvinge den bidragspligtige til at opfylde sin pligt, hvis betaling ikke sker frivilligt?

Retten til underholdsbidrag understøttes af en fast forankret retslig ordning.

En afgørelse kan altid ankes til en domstol.

På området findes der en strafferetslig og en civilretslig ordning.

På det strafferetslige plan straffes den bidragspligtige, som har midler, med ikke opfylder sin pligt, med fængselsstraf eller bøde. Dermed forringer han mulighederne for tilfredsstillelse af de basale behov hos den, der har ret til underholdsbidrag, medmindre tredjemand intervenerer. En straffesag beror på en anmeldelse. Bliver forpligtelsen opfyldt senere, kan domstolen se bort fra straffen eller erklære den endnu ikke afsonede straf for helt eller delvist ophævet.

TopTop

På det civile plan sker der følgende, når det drejer sig om underholdsbidrag til mindreårige, og den forpligtede ikke betaler de skyldige beløb inden for 10 dage efter forfald:

 1. Er det en offentligt ansat, vil der blive gjort udlæg i lønudbetalinger for de respektive beløb på begæring fra domstolen rettet til den kompetente myndighed.
 2. Er det en funktionær eller lønmodtager, vil beløbet blive fratrukket dennes gage eller løn. Arbejdsgiveren vil blive underrettet derom og vil fungere som fideikommis.
 3. Er det en person, der lever af renteindtægter, pension, understøttelse, provisioner, procentdele, gebyrer, bonus, andele eller lignende indtægter, vil fradraget blive foretaget i disse ydelser, når de skal betales eller krediteres. Til dette formål skal foretages de nødvendige begæringer og kundgørelser, idet de kundgjorte fungerer som fideikommiser.

Fradrag i indtægterne gælder også fremtidige underholdsbidrag, der fratrækkes, efterhånden som de forfalder, og udbetales direkte til modtageren.

I de øvrige situationer er det muligt at anvende en særlig fuldbyrdelsesproces i forbindelse med underholdsbidrag.

En fuldbyrdelse er kendetegnet ved følgende:

 1. Udpantning i goder (goder, som vil blive solgt for at erholde de skyldige beløb) kan udelukkende kræves af ansøgeren (den, der kræver fuldbyrdelsen) , som skal gøre dette allerede i begæringen.
 2. Først efter at udpantningen er gennemført, stævnes skyldneren (den over for hvem, man agter at gennemføre tvangsmæssig fuldbyrdelse).
 3. En fogedsag (indsigelse mod fuldbyrdelsen) vil under ingen omstændigheder have opsættende virkning på fuldbyrdelsen.
 4. Ansøgeren kan kræve udlæg (tildeling fra domstolens side) af en del af de beløb, lønninger eller pensioner, som skyldneren modtager, eller tildeling af afkast (retlig tildeling af indtægter) tilhørende skyldner til betaling af forfaldne og endnu ikke forfaldne ydelser, idet der foretages udlæg eller tildeling, uanset om der foretages udpantning.

Hvis ansøgeren kræver udlæg i løn eller pensioner, vil dommeren beordre en kundgørelse af det foretagende, der skal udbetale dem, eller som skal gennemgå de respektive bilag, således at det udlagte beløb udbetales direkte til ansøgeren. Kræver ansøgeren tildeling af afkast, skal han straks angive, hvilke goder de skal pålægges. Dommeren vil beordre deponering af et antal goder, der er tilstrækkeligt stort til at opfylde de kommende underholdsbidrag, idet skyldneren også kan rådspørges i denne henseende.

TopTop

Når deponeringen er foretaget, og det viser sig, at de tildelte afkast er utilstrækkelige, kan ansøgeren udpege andre goder.

Hvis det derimod viser sig, at afkastet er for højt, er ansøgeren forpligtet til at aflevere det overskydende beløb til skyldneren, efterhånden som han modtager det, idet skyldneren også kan kræve, at deponeringen begrænses til en del af goderne eller overføres til andre. Det netop anførte finder ligeledes anvendelse alt efter omstændighederne, hvis underholdsbidraget ændres under fuldbyrdelsesprocessen.

Er der solgt goder til betaling af et skyldigt underholdsbidrag, kan der ikke beordres tilbagebetaling af restbeløbet fra fuldbyrdelsen til skyldneren, før der er sikkerhed for betaling af de kommende ydelser op til det beløb, som dommeren ud fra en rimelighedsbetragtning finder passende, medmindre der ydes kaution eller en anden passende garanti.

13. Findes der en institution eller myndighed (central eller lokal) , der kan hjælpe med at inddrive ydelsen?

Såfremt den person, der er retligt forpligtet til at betale underholdsbidrag til en mindreårig, ikke er i stand til at betale ydelsen på grund af absolut manglende økonomisk formåen (f.eks. på grund af arbejdsløshed, sygdom, invaliditet eller narkomani) , kan betalingen af underholdsbidraget sikres af en garantifond for underholdsbidrag til mindreårige, indtil skyldner er i stand til at opfylde sine forpligtelser. Garantifonden for underholdsbidrag til mindreårige får en særlig bevilling fra instituttet til finansiel administration af sociale ydelser og udfører betalingen af ydelserne efter ordre fra den kompetente domstol gennem de regionale centre for sociale ydelser i det område, den mindreårige opholder sig.

TopTop

Til inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet er det i henhold til konventionen på dette område muligt at opnå støtte fra Generaldirektoratet for Retsvæsenet, der fungerer som ekspeditionsmyndighed og formidler.

Den omtalte konvention har til formål at gøre det lettere for en bidragsberettiget som befinder sig i en af de kontraherende parters territorium, at modtage de underholdsbidrag, denne mener sig berettiget til fra den bidragspligtige, som befinder sig i et andet territorium, som også er en kontraherende part.

Portugal har også underskrevet en konvention om retligt samarbejde vedrørende beskyttelse af mindreårige med Den Franske Republik, og på dette område er den centrale myndighed i Portugal Instituttet for Social Rehabilitering. Konventionens formål er at beskytte mindreårige hjemhørende i begge stater.

14. Kan disse institutioner træde i stedet for skyldner og selv foretage betalingen eller en del af denne, hvis ansøgeren befinder sig i Portugal, og bidragspligtige bor i et andet land?

Garantifonden for underholdsbidrag til mindreårige sikrer betalingen af underholdsbidrag til mindreårige bosiddende i landet, når den bidragspligtige ikke betaler de skyldige beløb, hvor det ikke er muligt at gennemføre fuldbyrdelse af underholdsbidraget. Betalingen er også sikret, når den mindreårige ikke har en indkomst, der overstiger den nationale mindsteløn, og heller ikke tilgodeses af indtægter fra andre, i hvis varetægt han befinder sig.

De øvrige angivne institutioner spiller en vigtig rolle ved inddrivelsen af underholdsbidrag, men træder ikke i stedet for skyldneren.

TopTop

15. Kan ansøgeren opnå bistand hos en portugisisk institution eller myndighed?

Her gælder det samme som for svaret på de to ovenstående spørgsmål.

16. I bekræftende fald, hvilke institutioner eller myndigheder kan kontaktes?

Inden for konventionen om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet er ekspeditionsmyndigheden og den formidlende institution i Portugal:

Direcção-Geral da Administração da Justiça, (Generaldirektoratet for Retsvæsenet)

Av. 5 de Outubro nr. 125,

P - 1069-044 Lissabon,

Telefon: +351 21 790 36 00,

Fax: + 351 21 790 36 98/9,

E-mail: correio@dgsj.pt.

Inden for den aftale, der indgået mellem Den Franske Republiks regering og Den Portugisiske Republiks regering, er den centrale myndighed som nævnt:

Instituto de Reinserção Social, (Instituttet for Social Rehabilitering)

Av. Almirante Reis nr. 101,

P - 1150-013 Lissabon,

Telefon: + 351 21 317 61 00,

Fax: + 351 21 317 61 71

E-mail: irs@irsocial.mj.pt

17. Hvordan kan disse institutioner eller myndigheder hjælpe ansøgeren?

Befinder en kreditor sig i et land, der er del af konventionen om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet, og skyldner befinder sig i et andet land, der er en del af konventionen, kan førstnævnte indgive en begæring til ekspeditionsmyndigheden i det land, han befinder sig i, for at opnå underholdsbidrag hos skyldneren.

TopTop

Hvis kreditor således befinder sig i et kontrahentland, og skyldner befinder sig i Portugal, vil Generaldirektoratet for Retsvæsenet som formidlende institution og inden for rammerne af de beføjelser, kreditor har givet, træffe de nødvendige foranstaltninger på vegne af kreditor for at sikre inddrivelsen af underholdsbidrag. Denne institution kan indgå forlig og om nødvendigt anlægge eller fortsætte et søgsmål om underholdsbidrag samt lade enhver retsafgørelse, beslutning eller anden retlig foranstaltning fuldbyrde.

På baggrund af konventionen om retligt samarbejde vedrørende beskyttelse af mindreåriges rettigheder indgået mellem Portugal og Frankrig, kan Instituttet for Social Rehabilitering (som central portugisisk myndighed) så hurtigt som muligt rette henvendelse gennem anklagemyndigheden til den kompetente domstol og de respektive retlige myndigheder med det formål at fuldbyrde en afgørelse vedrørende underholdsbidrag.

De centrale myndigheder vil i overensstemmelse med den nationale lovgivning videresende begæringer om tvangsfuldbyrdelse af afgørelser, der allerede er eksigible, idet de til dette formål vil rette henvendelse til de respektive kompetente myndigheder.

18. Kan ansøgeren henvende sig direkte til en portugisisk institution eller myndighed?

Ja, til de angivne formål har ansøgeren ikke brug for en repræsentant.

19. I bekræftende fald, hvilke institutioner eller myndigheder kan kontaktes?

Se svaret på spørgsmål nr. 16.

20. Hvordan kan disse institutioner eller myndigheder hjælpe ansøgeren?

Se svaret på spørgsmål nr. 17.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger henvises til følgende internetadresser:

« Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 03-05-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige