Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Šiaurės Airija

Naujausia redakcija: 04-04-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Šiaurės Airija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

1. Ką pagal Šiaurės Airijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“?

Nuo 1993 m. balandžio mėn. Jungtinėje Karalystėje didžioji dalis teismų jurisdikcijos priimti sprendimus dėl vaikų išlaikymo yra perduota vyriausybinei agentūrai (Vaiko paramos agentūrai), kuri išlaikymą nustato taikydama administracinį, o ne teismo procesą. Vaiko išlaikymą Šiaurės Airijoje reglamentuoja 1991 m. Potvarkis dėl vaiko paramos (Šiaurės Airijoje) su pakeitimais, padarytais 2000 m. Vaiko paramos, pensijų ir socialinės apsaugos įstatymu (Šiaurės Airija).

Vaiko išlaikymą moka atskirai nuo savo vaikų gyvenantys tėvai. Tokie tėvai vadinami kartu su vaikais nuolat negyvenančiais tėvais. Vaikui skirtas išlaikymas mokamas tėvui (motinai) arba rūpintojui. Apskaičiuoti išlaikymą gali Vaiko paramos agentūra, nustatanti savaitinę mokėtiną sumą. Agentūra taip pat gauna vaiko išlaikymo lėšas ir perduoda jas vaiko tėvui (motinai) arba rūpintojui ir, jeigu reikia, imasi vykdomųjų priemonių.

Vaiku besirūpinantis tėvas (motina) gali kreiptis dėl vaiko išlaikymo priteisimo kartu su vaikais nuolat negyvenančiai motinai (tėvui). Jeigu vaikas gyvena su asmeniu, kuris nėra jo tėvas arba motina (pavyzdžiui, senelis arba senelė), šis asmuo gali kreiptis dėl išlaikymo priteisimo kartu su vaikais nuolat negyvenančiam tėvui (motinai) arba tėvams. Dėl išlaikymo mokėjimo taip pat gali kreiptis nuolat su vaikais negyvenantis tėvas (motina).

 

TURINIO LENTELE

1. Ką pagal Šiaurės Airijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? 1.
2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas? 2.
3. Kokiais atvejais yra taikoma Šiaurės Airijos teisė? 3.
4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taiko Šiaurės Airijos teismai? 4.
Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Šiaurės Airijoje: Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Šiaurės Airijoje:
5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą? 5.
5.a) Kaip kreiptis dėl išlaikymo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokios procedūros taikomos? 5.a)
6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu? 6.
7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją? 7.
8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokios procedūros taikomos? 8.
9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti? 9.
10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip jis bus įvertintas? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeimyninę padėtį? 10.
11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas? 11.
12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti? 12.
13. Ar yra kokia nors organizacija arba vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą? 13.
14. Ar jos gali atstoti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą arba dalį išlaikymo? 14.
Jeigu ieškovas yra Šiaurės Airijoje, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje: Jeigu ieškovas yra Šiaurės Airijoje, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje:
15. Ar ieškovas gali sulaukti pagalbos iš Šiaurės Airijos organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 15.
16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 16.
17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 17.
Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Šiaurės Airijoje: Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Šiaurės Airijoje:
18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Šiaurės Airijos organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)? 18.
19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 19.
20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 20.
back

viršųviršų

Vaiku besirūpinantis tėvas (motina), gaunantis tam tikras su pajamomis susijusias socialines pašalpas (valstybės parama ir su pajamomis susieta nedarbo pašalpa), išsyk yra priskiriamas prie išlaikymo pareiškėjų grupės, nebent jis atsisako reikalauti išlaikymo. Jeigu jis atsisako išlaikymo, jo pašalpa gali būti sumažinta.

Vaiku besirūpinančiam tėvui (motinai) negaunant pašalpos, Vaiko paramos agentūra negali priimti pareiškimo, jeigu galioja anksčiau priimti susitarimai dėl išlaikymo. Tai gali būti tam tikros iki 2003 m. kovo 3 d. priimtos teismo nutartys dėl periodinio išlaikymo mokėjimo, tą dieną arba po jos priimtos teismo nutartys, patvirtintos mažiau nei prieš vienus metus, arba rašytiniai susitarimai dėl išlaikymo, sudaryti iki 1993 m. balandžio 5 d.

Be to, pagal 1980 m. Potvarkį dėl šeiminių bylų (Šiaurės Airija) santuokos šalis gali kreiptis į teismą prašydama priimti nutartį dėl finansinio aprūpinimo, jeigu sutuoktinis:

 • neužtikrino pareiškėjui pagrįsto išlaikymo;
 • neužtikrino šeimos vaikui pagrįsto išlaikymo;
 • turėjo nesantuokinių santykių;
 • elgėsi taip, kad pagrįstai negalima tikėtis, jog pareiškėjas gyvens su kita šalimi ir
 • paliko pareiškėją.

Pagal 1978 m. Potvarkį dėl bylų dėl santuokos (Šiaurės Airija) sutuoktinis gali kreiptis dėl finansinio aprūpinimo ištuokos ar sutuoktinių gyvenimo skyrium bylose. Teismas gali įsakyti atlikti periodinius mokėjimus ieškovui arba vaiko naudai. Teismas taip pat gali įsakyti sumokėti vienkartinę išmoką. Kai kuriose bylose gali būti panaudota sutuoktinio išlaikymo nagrinėjant bylą priteisimo galimybė.

back

viršųviršų

2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas?

Vaiko išlaikymas vaikui gali būti skiriamas, jeigu jam nėra 16 metų arba dar nesukako 19 metų ir jis lanko dieninę švietimo įstaigą, kuri neteikia aukštesniojo išsilavinimo (vis dar lanko mokyklą arba lygiavertę švietimo įstaigą).

Pagal 1980 m. potvarkį teismas nepatvirtina finansinio aprūpinimo nutarties 18 metų sulaukusio vaiko naudai. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis aprūpinimas gali būti priteistas, jeigu yra „specialių aplinkybių“ arba jeigu vaikas mokosi švietimo įstaigoje ar specializuotoje prekybos, verslo arba profesinėje mokykloje, neatsižvelgiant į tai, ar jis kartu turi arba turės mokamą darbą.

Pagal 1978 m. Potvarkį dėl bylų dėl santuokos (Šiaurės Airija) vaikas teisę į išlaikymą turi iki 16 metų (arba iki 18 metų, jeigu vaikas vis dar lanko vidurinę mokyklą). Teismas gali pratęsti išlaikymo mokėjimą, jeigu švietimas tęsiamas vaikui sulaukus 18 metų arba jeigu yra tam tikros specialios aplinkybėmis, kuriomis būtina toliau mokėti išlaikymą.

3. Kokiais atvejais yra taikoma Šiaurės Airijos teisė?

Visoms šeimoms, kuriose tėvai gyvena atskirai, taikomas 1991 m. Potvarkis dėl paramos vaikui (Šiaurės Airija). Vaiko paramos agentūra turi jurisdikciją apskaičiuoti išlaikymą, jeigu vaiku besirūpinantis tėvas (motina), kartu su vaiku nuolat negyvenantis tėvas (motina) ir vaikas yra nuolatiniai Jungtinės Karalystės gyventojai. Agentūra taip pat turi jurisdikciją, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) nėra nuolatinis Jungtinės Karalystės gyventojas, tačiau dirba darbdaviui, kuris darbo užmokestį moka Jungtinėje Karalystėje.

back

viršųviršų

Vaiko paramos agentūra gali nepriimti pareiškimo, jeigu galioja patvirtinti susitarimai dėl išlaikymo. Tai gali būti tam tikros iki 2003 m. kovo 3 d. priimtos teismo nutartys dėl periodinio išlaikymo mokėjimo, tą dieną arba po jos priimtos teismo nutartys, patvirtintos mažiau nei prieš vienus metus, arba rašytiniai susitarimai dėl išlaikymo, sudaryti iki 1993 m. balandžio 5 d.  

Tačiau galiojantys susitarimai dėl išlaikymo negali užkirsti kelio socialines pašalpas gaunančiam tėvui (motinai) gauti vaiko išlaikymą (žr. 1 klausimą). Jeigu šiais atvejais išlaikymas yra apskaičiuotas, galiojantys susitarimai panaikinami.

Paprastai jeigu Šiaurės Airijos teismai nusprendžia, kad jie turi jurisdikciją, jie taiko Šiaurės Airijos teisę.

4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taiko Šiaurės Airijos teismai?

Jeigu manoma, kad klausimą reglamentuoja atitinkama užsienio teisė, kuri skiriasi nuo Šiaurės Airijos teisės, šią teisę būtina patvirtinti duodant paaiškinimus teisme ir įrodyti. Gali būti neįprastų aplinkybių, kai bylos, susijusios su konkrečiu neesminiu klausimu, šalys prašo taikyti užsienio teisę. Tokiomis aplinkybėmis Šiaurės Airijos teismas gali į tai atsižvelgti.

Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Šiaurės Airijoje:

5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą?

Kaip pažymėta atsakyme į 1 klausimą, šiuo metu taikoma nemažai sistemų. Pareiškėjas turėtų kreiptis dėl vaiko išlaikymo į Vaiko paramos agentūrą. Jeigu atvejui taikomas 1980 m. potvarkis, pareiškėjas gali iškelti bylą vietos magistratų teisme.

back

viršųviršų

Bylą dėl ištuokos ar sutuoktinių gyvenimo skyrium galima iškelti Aukštajame teisme arba grafystės teisme.

5.a) Kaip kreiptis dėl išlaikymo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokios procedūros taikomos?

Jeigu norite kreiptis dėl vaiko išlaikymo, galite kreiptis į vaiko paramos valstybinę pagalbos liniją telefonu 08457 133 133 (skambinant Jungtinėje Karalystėje) arba + 44 151 227 2274 (skambinant iš užsienio). Linijos veikia nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8 val. iki 20 val. ir šeštadieniais nuo 8 val. 30 min. iki 17 val. Pareiškimą dėl vaiko išlaikymo galima pateikti telefonu arba galima prašyti išduoti pareiškimo formą. Jums reikės pateikti informaciją apie vaiką, kuriam reikalingas išlaikymas, galiojančius išlaikymo susitarimus ir susitarimų dėl dalijimosi vaiko rūpyba duomenis. Vėliau renkant išlaikymo apskaičiavimui reikalingą informaciją bus kreiptasi į antrąjį iš tėvą.

Asmuo, siekiantis gauti išlaikymą pateikęs pareiškimą pagal 1980 m. Potvarkį dėl šeiminių bylų (Šiaurės Airija) ar 1978 m. Potvarkį dėl bylų dėl santuokų (Šiaurės Airija), dėl šio pareiškimo turėtų pasikonsultuoti su advokatu. Duomenų apie advokatus šeimos teisės specialistus galima gauti Šiaurės Airijos teisės draugijoje, Teisės draugijos namai, 98 Victoria Street, Belfastas.

6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu?

Siekiant prisiteisti išlaikymą vaikui, pareiškimą tėvo (motinos) arba rūpintojo vardu gali pateikti bet kas, pavyzdžiui, draugas, giminaitis arba advokatas. Tėvas (motina) arba rūpintojas turi suteikti pareiškimo įteikėjui atitinkamus įgaliojimus, nebent jis jau turėtų šiuos įgaliojimus, pavyzdžiui, pagal rašytinį įgaliojimą ir t. t. Pareiškimo vaiko vardu Šiaurės Airijoje pateikti negalima, nes vaikai neturi teisės teikti pareiškimo dėl vaiko išlaikymo.

back

viršųviršų

7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją?

Tinka bet kurios šalies nuolatinės gyvenamosios vietos teismas. Apie Šiaurės Airiją žr. Šiaurės Airijos teismų tarnybos English tinklalapį. Skyriuje „Apie mus“ pateiktas teismų adresų puslapis, kuriame yra įvairių Šiaurės Airijos teismų sąrašas.

8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokios procedūros taikomos?

Jeigu pareiškėjas nori perduoti bylą svarstyti teismui, rekomenduojama pasinaudoti patyrusio šeimos teisės advokato paslaugomis.

9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti?

Vaiko paramos agentūra apskaičiuoja vaiko išlaikymo sumą, ją gauna, perduoda išlaikymą tėvui (motinai) arba rūpintojui ir nemokamai įvykdo išlaikymo įsipareigojimą.

Jeigu pareiškėjas naudojasi advokato paslaugomis, jam tenka sumokėti už jo paslaugas. Išlaidos, žinoma, bus skirtingos. Ieškovas, pateikęs išsamią informaciją apie savo išteklius, t. y. disponuojamas pajamas ir disponuojamą kapitalą, gali prašyti konsultacijų ir pagalbos arba nemokamos teisinės pagalbos. Paprastai su pareiškimu dėl vaiko išlaikymo yra susijusios šios teismo ir kitos išlaidos:

back

viršųviršų

 • standartiniai mokesčiai pagal teisės aktus;
 • neatgaunamos teismo išlaidos;
 • įvykdymo išlaidos.

10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip jis bus įvertintas? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeimyninę padėtį?

Jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenančio tėvo (motinos) grynosios savaitinės pajamos siekia arba viršija 200 svarų sterlingų, vaiko išlaikymas apskaičiuojamas kaip nuolat kartu su vaiku negyvenančio tėvo (motinos) grynųjų pajamų procentinė dalis. Ši procentinė dalis siekia 15 % vienam vaikui, 20 % dviem vaikams ir 25 % trims ar daugiau vaikų.  Jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenančio tėvo (motinos) grynosios savaitinės pajamos viršija 100 svarų sterlingų, tačiau neviršija 200 svarų sterlingų, taikomas sumažintas tarifas. Jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenančio tėvo (motinos) grynosios savaitinės pajamos siekia arba yra mažesnės nei 100 svarų sterlingų arba jeigu jis gauna socialines pašalpas, taikoma vienoda 5 svarų norma.

Mokėtinai išlaikymo sumai apskaičiuoti naudojama grynųjų savaitinių pajamų suma sumažinama, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) turi kartu su juo arba jo dabartinėje šeimoje gyvenančių vaikų.

Išlaikymui apskaičiuoti naudojama suma taip pat gali būti sumažinta, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) bent kartą per savaitę rūpinasi vaiku naktį.

Į tai, kad tėvas (motina) gauna rūpybos išmokas, neatsižvelgiama.

back

viršųviršų

Pagal 1980 m. potvarkį teismas gali nurodyti atsakovui tam tikrą laikotarpį mokėti periodinius mokėjimus arba vienai santuokos šaliai sumokėti kitai šaliai arba šeimos vaikui, arba kitai šaliai vaiko naudai vienkartinę išmoką.

Teismas taip pat turi teisę keisti arba atšaukti nutartį dėl periodinių mokėjimų ir priimti nutartį dėl vienkartinės išmokos. Teismas taip pat gali atidėti bet kokios nutarties dėl periodinio mokėjimo nuostatos vykdymą ir taip pat atnaujinti bet kokį anksčiau atidėtą nuostatos vykdymą.

Pagal 1978 m. Potvarkį dėl bylų dėl santuokų (Šiaurės Airija) teismas gali nurodyti vykdyti periodinius mokėjimus arba gali būti nurodyta sumokėti vienkartinę išmoką. Teismas atsižvelgia į įvairius įstatymuose numatytus veiksnius, įskaitant pajamas ir sugebėjimą gauti pajamų, finansinius poreikius ir įmokas šeimos gerovei užtikrinti. Teismas gali pakeisti, panaikinti ar atidėti išlaikymo mokėjimus arba atnaujinti bet kokį anksčiau teismo atidėtą nuostatos vykdymą.

11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas?

Vaiko paramos agentūra teikia apskaičiavimo paslaugą ir pinigų gavimo paslaugą. Agentūra paprastai gauna vaiko išlaikymo sumą, jeigu vaiku besirūpinantis asmuo gauna valstybės paramą arba su pajamomis susietą nedarbo pašalpą, arba jeigu to prašo vienas iš tėvų. Jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) vėluoja mokėti, Vaiko paramos agentūra stengiasi užtikrinti, kad jis sumokėtų visą mokėtiną vaiko išlaikymą. Vaiko išlaikymas yra nuolatinės pajamos, padedančios apmokėti vaikų auginimo išlaidas.

back

viršųviršų

Jeigu šeima gauna valstybės paramą (įskaitant minimalių pajamų garantiją) arba su pajamomis susietą nedarbo pašalpą, ji dėl mokamo vaiko išlaikymo per savaitę gali turėti iki 10 svarų sterlingų didesnes pajamas.

Pagal 1980 m. potvarkį teismas gali nurodyti skolininkui tiesiogiai sumokėti išlaikymo reikalaujančiam asmeniui arba gauti išlaikymo lėšas paskirtam pareigūnui (paprastai magistratų teismo sekretoriui).

12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti?

Dauguma nuolat kartu su vaiku negyvenančių tėvų nori paremti savo vaikus. Tačiau jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) nevykdo finansinio įsipareigojimo remti savo vaiką, Vaiko paramos agentūra imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad jis sumokės visą mokėtiną vaiko išlaikymą. Vaiko paramos agentūra tam gali pasinaudoti įvairiais įgaliojimais. Tai gali būti tiesioginis pinigų atskaitymas nuo pajamų (atskaitymo nuo pajamų nutartis) ir bylos teisme iškėlimas (vykdomoji priemonė). Galiausiai teismo gali būti prašoma atimti nuolat su vaiku negyvenančio tėvo (motinos) vairuotojo pažymėjimą arba netgi atimti jam laisvę.

Jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) nustatytu laiku neatlieka mokėjimo, Vaiko paramos agentūra gali skirti baudą, kuri gali siekti iki 25 % savaitinės išlaikymo sumos. Ši bauda gali būti skirta už kiekvieną nemokėjimo arba pavėluoto mokėjimo savaitę. Šie pinigai nepridedami prie tėvui (motinai) arba kitam vaiku besirūpinančiam asmeniui mokamos išlaikymo sumos, nes jie atitenka valstybei, atlyginant papildomas administracines mokėjimus vykdančios agentūros išlaidas.

back

viršųviršų

Pagal 1980 m. potvarkį ir 1978 m. Potvarkį dėl bylų dėl santuokos (Šiaurės Airija) šalis gali kreiptis į teismą dėl bet kokio skolų mokėjimo įvykdymo.

13. Ar yra kokia nors organizacija arba vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą?

Žr. 11 klausimą. Vaiko paramos agentūra gali gauti vaiko išlaikymo sumą ir įvykdyti jos mokėjimą, jeigu vaiku besirūpinantis tėvas (motina) arba kitas asmuo gauna valstybės paramą arba su pajamomis susietą nedarbo pašalpą arba jeigu to prašo kuris nors iš tėvų.

Advokatų, kurie gali pakonsultuoti ir suteikti pagalbą vaiko paramos (išlaikymo) bylose, pavardes gali nurodyti Šiaurės Airijos teisės draugija (telefonas +44 28 9023 1614).

14. Ar jos gali atstoti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą arba dalį išlaikymo?

Tam tikrais atvejais Vaiko paramos agentūra gali tiktai perduoti gaunamus vaiko paramos pinigus. Agentūra negali mokėti išlaikymo arba jo dalies pati arba vietoje kartu su vaiku nuolat negyvenančio tėvo (motinos).

Jeigu vaiku besirūpinantis tėvas (motina) ar kitas asmuo gauna valstybės paramą (įskaitant minimalių pajamų garantiją) arba su pajamomis susietą nedarbo pašalpą, šis asmuo vaiko išlaikymo išmoką gauna kartu su savo pašalpos mokėjimu. Šiais atvejais  vaiku besirūpinančiam tėvui (motinai) arba kitam asmeniui bus sumokėta iki 10 svarų sterlingų iš bet kokio išlaikymo mokėjimo, gauto iš kartu su vaiku nuolat negyvenančio tėvo (motinos). Likusi suma atitenka valstybei.

back

viršųviršų

Jeigu ieškovas yra Šiaurės Airijoje, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje:

15. Ar ieškovas gali sulaukti pagalbos iš Šiaurės Airijos organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Užtikrinant vaiko išlaikymą, kai nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) yra kitoje Jungtinės Karalystės dalyje (t. y. Anglijoje, Velse arba Škotijoje) arba dirba ne Jungtinės Karalystės teritorijoje Jungtinėje Karalystėje darbo užmokestį mokančiam darbdaviui, Vaiko paramos agentūra gali tiktai apskaičiuoti išlaikymą.

Visais kitais atvejais ieškovas gali kreiptis į Šiaurės Airijos teismų tarnybą, kuri vykdo įvairias centrinės institucijos funkcijas pagal tarpusavio susitarimus dėl išlaikymo.

16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

Ieškovas gali kreiptis į vaiko paramos valstybinę pagalbos liniją telefonu 08457 133 133 (skambinant Jungtinėje Karalystėje) arba + 44 151 227 2274 (skambinant iš užsienio). Linijos veikia nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8 val. iki 20 val. ir šeštadieniais nuo 8 val. 30 min. iki 17 val.

Į centrinę instituciją galima kreiptis raštu šiuo adresu:

Šiaurės Airijos teismų tarnyba,

Windsor House,

Bedford Street,

Belfastas BT12 7LT

Telefonas + 44 28 9032 8594

Faksas + 44 28 9041 2390 arba el. paštas informationcentre@courtsni.gov.uk

back

viršųviršų

17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Kai vaiku besirūpinantis tėvas (motina) ir vaikas nuolat gyvena Jungtinėje Karalystėje, tačiau nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) nėra nuolatinis šalies gyventojas, Vaiko paramos agentūra turi jurisdikciją apskaičiuoti išlaikymą, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) dirba darbdaviui, kuris moka darbo užmokestį Jungtinėje Karalystėje.

Centrinė institucija gali suteikti ieškovui bendro pobūdžio, tačiau ne teisinių konsultacijų. Centrinė institucija gali pateikti asmenims informacinių leidinių ir suteikti bendro pobūdžio informaciją apie išlaikymo sutarčių ir susitarimų su konkrečiomis šalimis veikimą. Gavusi pareiškimą, centrinė institucija pasirūpina jo vertimu ir išsiunčia į užsienį atitinamoms priemonėms įgyvendinti. Centrinė institucija stebi tolesnį pareiškimo nagrinėjimą per užsienio centrinę instituciją.

Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Šiaurės Airijoje:

18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Šiaurės Airijos organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)?

Šiomis aplinkybėmis ir jeigu ieškovas ir vaikas nuolat gyvena kitoje Jungtinės Karalystės dalyje (t. y. Anglijoje, Velse arba Škotijoje), Vaiko paramos agentūra teturi jurisdikciją apskaičiuoti išlaikymą. Jeigu ieškovas nuolat gyvena ne Jungtinės Karalystės teritorijoje, Vaiko paramos agentūra neturi jurisdikcijos apskaičiuoti išlaikymo.

back

viršųviršų

Kitoje šalyje esantis pareiškėjas paprastai pirmiausia turėtų kreiptis į paskirtą centrinę savo šalies instituciją ir nustatyti, ar šiuo metu galioja koks nors abipusis susitarimas. Jeigu susitarimo nėra, pareiškėjas galėtų tiktai pareikšti ieškinį Šiaurės Airijoje. Šiomis aplinkybėmis pareiškėjas turėtų kreiptis į Šiaurės Airijos teisės draugiją (telefonas +44 28 9023 1614), kuri gali nurodyti asmenims advokatų, galinčių suteikti konsultacijas ir pagalbą vaiko paramos (išlaikymo) bylose, pavardes.

19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

Asmuo gali kreiptis į vaiko paramos valstybinę pagalbos liniją telefonu 08457 133 133 (skambinant Jungtinėje Karalystėje) arba + 44 151 227 2274 (skambinant iš užsienio). Linijos veikia nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8 val. iki 20 val. ir šeštadieniais nuo 8 val. 30 min. iki 17 val.

20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Apskaičiuoti išlaikymą gali Vaiko paramos agentūra. Atsakymai dėl aplinkybių, kuriomis Vaiko paramos agentūra negali priimti pareiškimo, pateikti pirmiau.

Jeigu abipusis susitarimas galioja, nusiuntus pareiškimą Šiaurės Airijai, Šiaurės Airijos centrinė institucija vykdo pareiškėjo, advokatų ir užsienio institucijų ryšių centro funkciją. Šiaurės Airijos centrinė institucija taip pat imasi priemonių, kad užregistruotų teismo nutartį ir paskirtų advokatą pareiškėjo, kuriam taikomi teisinės pagalbos reikalavimai, naudai.

Papildoma informacija

 • Vaiko paramos agentūra English
 • Šiaurės Airijos teismų tarnyba English

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Jungtinė Karalystė - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-04-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė