Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > Nordirland

Seneste opdatering : 07-04-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Nordirland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter nordirsk ret?

I Det Forenede Kongerige er kompetencen til at træffe afgørelse om børnebidrag siden april 1993 i det store og hele blevet flyttet fra domstolene til en offentlig instans (Child Support Agency) , som træffer afgørelse om underholdsbidrag gennem en administrativ proces og ikke ad retslig vej. Børnebidrag er i Nordirland reguleret ved anordning (Nordirland) af 1991 om børnebidrag (Child Support (Northern Ireland) Order 1991) som ændret ved lov (Nordirland) af 2000 om børnebidrag, pensioner og social sikring (Child Support, Pensions and Social Security Act (Northern Ireland) 2000).

Børnebidrag betales af forældre, der lever adskilt fra deres børn. Sådanne forældre går under betegnelsen ikke samlevende forældre. Bidraget udbetales til fordel for barnet til den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt. Child Support Agency kan fastsætte et ugentligt bidrag. Det opkræver også bidraget og giver det videre til den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt, og træffer om nødvendigt foranstaltninger med henblik på inddrivelse af beløbet.

En forælder, der har et barn i sin varetægt, kan ansøge om børnebidrag fra den ikke samlevende forælder. Bor et barn sammen med en person, der ikke er dets forælder (f.eks. en bedsteforælder) , kan denne ansøge om underholdsbidrag fra den ikke samlevende forælder/de ikke samlevende forældre. En ikke samlevende forælder kan også ansøge om at betale underholdsbidrag.

En forælder, der har et barn i sin varetægt, og som modtager visse indkomstafhængige socialsikringsydelser (indkomststøtte og indkomstafhængig jobsøgningsassistance (Income Support and income-based Jobseeker's Allowance) ) behandles automatisk som havende ansøgt om underholdsbidrag, medmindre han/hun fravælger denne mulighed. Hvis han/hun fravælger muligheden, vil hans/hendes socialsikringsydelse eventuelt blive nedsat.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter nordirsk ret? 1.
2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder nordirsk lovgivning anvendelse? 3.
4. Hvilken lovgivning vil de nordirske domstole benytte, hvis nordirsk lovgivning ikke finder anvendelse? 4.
Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i Nordirland: Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i Nordirland:
5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag? 5.
5.a) Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden? 5.a)
6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig? 6.
7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent? 7.
8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da? 8.
9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger? 9.
10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status? 10.
11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt? 11.
12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale? 12.
13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget? 13.
14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne? 14.
Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Nordirland, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet: Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Nordirland, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet:
15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Nordirland? 15.
16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes? 16.
17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 17.
Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Nordirland: Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Nordirland:
18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Nordirland? 18.
19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes? 19.
20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 20.
Igen

TopTop

Modtager en forælder, som har et barn i sin varetægt, ikke offentlige ydelser, vil Child Support Agency muligvis ikke kunne antage ansøgningen, hvis der allerede foreligger underholdsarrangementer som f.eks. visse retsafgørelser om periodiske underholdsbidrag truffet inden den 3. marts 2003, retsafgørelser truffet på eller efter denne dato, som er mindre end et år gamle, eller skriftlige aftaler om underholdsbidrag indgået inden den 5. april 1993.

I henhold til anordning (Nordirland) af 1980 om den indre retspleje (Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980) kan en ægtefælle anmode retten om at træffe en afgørelse om økonomisk støtte, hvis ægtefællen:

 • ikke i rimelig grad har sikret den bidragssøgendes underhold
 • ikke i rimelig grad har sikret et barn i familien underhold
 • har været utro
 • har handlet på en sådan måde, at det ikke med rimelighed kan forventes, at den bidragssøgende bor sammen med ham/hende
 • har forladt den bidragssøgende.

I henhold til anordning (Nordirland) af 1978 om ægteskabssager (Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978) kan en ægtefælle ansøge om økonomisk støtte, mens en retssag om skilsmisse eller separation verserer. Retten kan træffe afgørelse om, at der skal udbetales periodiske beløb enten til den bidragssøgende eller til et barn. Som alternativ hertil kan retten træffe afgørelse om, at der skal udredes en affindelsessum. Midlertidigt ægtefællebidrag er også en mulighed i visse tilfælde.

2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag?

Et barn kan modtage underholdsbidrag, hvis det er under 16 år eller er under 19 år og følger en fuldtidsuddannelse, som ikke er en videregående uddannelse (stadig går i skole eller følger undervisningen på en tilsvarende uddannelsesinstitution).

Igen

TopTop

I henhold til anordningen af 1980 kan retten normalt ikke træffe afgørelse om økonomisk støtte til et barn, der er fyldt 18 år. Men dette kan dog ske i visse tilfælde, hvis der er "særlige omstændigheder", eller hvis barnet modtager undervisning på en uddannelsesinstitution eller følger en faglig uddannelse, uanset om det også har eller vil få lønnet arbejde.

I henhold til anordning (Nordirland) af 1978 om ægteskabssager kan et barn modtage underholdsbidrag, indtil det er fyldt 16 år (eller 18 år, hvis det stadig er under fuldtidsuddannelse). Retten kan forlænge betalingen af underholdsbidrag, hvis uddannelsen fortsættes efter, at barnet er fyldt 18 år, eller hvis der er særlige omstændigheder, som kræver, at underholdsbidraget opretholdes.

3. I hvilke tilfælde finder nordirsk lovgivning anvendelse?

Anordning (Nordirland) af 1991 om børnebidrag finder anvendelse på alle familier, hvor forældrene lever adskilt. Child Support Agency har kompetence til at fastsætte underholdsbidrag, såfremt den forælder, der har barnet i sin varetægt, den ikke samlevende forælder og barnet alle har deres sædvanlige opholdssted i Det Forenede Kongerige. Det er også kompetent, hvis den ikke samlevende forælder normalt ikke har sit sædvanlige opholdssted i Det Forenede Kongerige, men arbejder for en arbejdsgiver, hvis lønregnskab er baseret i Det Forenede Kongerige.

Child Support Agency kan muligvis ikke antage en ansøgning, hvis der allerede foreligger underholdsarrangementer som f.eks. visse retsafgørelser om periodiske underholdsbidrag truffet inden den 3. marts 2003, retsafgørelser truffet på eller efter denne dato, som er mindre end et år gamle, eller skriftlige aftaler om underholdsbidrag indgået inden den 5. april 1993.

Igen

TopTop

Imidlertid hindrer eksisterende underholdsarrangementer ikke en forælder, som har et barn i sin varetægt, og som modtager socialsikringsydelser, fra at modtage børnebidrag (jf. spørgsmål 1). Fastsættes et bidrag i disse tilfælde, annulleres eventuelle eksisterende arrangementer.

Finder de nordirske domstole, at de er kompetente, vil de normalt anvende nordirsk lovgivning.

4. Hvilken lovgivning vil de nordirske domstole benytte, hvis nordirsk lovgivning ikke finder anvendelse?

Skønnes det, at et spørgsmål er undergivet en relevant udenlandsk lovgivning, som adskiller sig fra nordirsk lovgivning, skal denne lovgivning gøres gældende og dokumenteres. Der kan være usædvanlige tilfælde, hvor parterne påberåber sig en udenlandsk lovgivning i en sag i forbindelse med et særligt accessorisk spørgsmål. I disse tilfælde kan den nordirske domstol tage dette i betragtning.

Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i Nordirland:

5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag?

Som anført i svaret på spørgsmål 1, findes der i øjeblikket forskellige ordninger. Hvad angår børnebidrag, skal den bidragssøgende henvende sig til Child Support Agency. Henhører sagen under anordningen af 1980, kan den bidragssøgende indbringe sagen for den lokale Magistrates’ Court (den lokale underinstans).

Sager om skilsmisse og separation kan indbringes for High Court eller County Court.

Igen

TopTop

5.a) Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden?

Ønsker du at ansøge om børnebidrag, kan du telefonere til Child Support National Helpline på 08457 133 133 (for opkald i Det Forenede Kongerige) eller + 44 151 227 2274 (for opkald uden for Det Forenede Kongerige). Telefonlinjerne er åbne fra kl. 08. 00 til kl. 20. 00 mandag til fredag og fra kl. 08. 30 til kl. 17. 00 om lørdagen. En ansøgning om børnebidrag kan indgives telefonisk, eller du kan anmode om et ansøgningsskema. Du skal give oplysninger om de børn, som har behov for underholdsbidrag, om eksisterende underholdsarrangementer og om detaljer omkring eventuelle arrangementer om deling af varetagelsen af barnets tarv. Den anden forælder vil da blive kontaktet for at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for at fastsætte underholdsbidraget.

En person, der søger om underholdsbidrag på grundlag af en ansøgning i henhold til anordning (Nordirland) af 1980 om den indre retspleje eller anordning (Nordirland) af 1978 om ægteskabssager, bør rådføre sig med en advokat om ansøgningen. Yderligere oplysninger om advokater, der er specialiseret i familieret, kan indhentes hos Law Society of Northern Ireland, Law Society House, 98 Victoria Street, Belfast.

6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig?

Hvad angår børnebidrag, kan f.eks. en ven, en slægtning eller en advokat indgive begæring på vegne af en forælder eller en person, som har barnet i sin varetægt. Den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt, skal da bemyndige dem til at gøre dette, medmindre de allerede har en bemyndigelse, f.eks. i form at en fuldmagt. I Nordirland kan der ikke indgives begæring på vegne af et barn, da børn ikke selv kan anmode om underholdsbidrag.

Igen

TopTop

7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent?

Den domstol, hvor en eller begge parter har bopæl, vil være egnet. Hvad Nordirland angår, henvises til Northern Ireland Courtservice. Kapitlet "About Us" på siden med adresser på domstole indeholder en liste over de forskellige domstole i Nordirland.

8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da?

Ønsker den bidragssøgende at indbringe sagen for retten, bør han/hun søge bistand fra en advokat med erfaring i familieret.

9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger?

Child Support Agency tager sig gratis af følgende: fastsættelse af børnebidrag, opkrævning af bidraget og udbetaling af dette til den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt, og inddrivelse af skyldige bidrag.

Benytter den bidragssøgende en advokat, skal han/hun betale for denne service. Prisen kan naturligvis variere. Den bidragssøgende kan ansøge om rådgivning og bistand eller om retshjælp, idet han/hun giver oplysninger om sine økonomiske midler, f.eks. den disponible indkomst og disponible formue. De typiske omkostninger og udgifter i forbindelse med en begæring om børnebidrag er:

Igen

TopTop

 • Standardretsgebyrer.
 • Eventuelle irreversible sagsomkostninger.
 • Inddrivelsesomkostninger.

10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status?

Udgør den ikke samlevende forælders ugentlige nettoindkomst 200 GBP eller derover, beregnes børnebidraget som en procentdel af den ikke samlevende forælders nettoindkomst. Procentdelen udgør 15 % for et barn, 20 % for to børn og 25 % for tre børn eller derover. Udgør den ikke samlevende forælders ugentlige nettoindkomst over 100 GBP, men under 200 GBP, anvendes en reduceret sats. Udgør den ikke samlevende forælders ugentlige indkomst 100 GBP eller derunder, eller modtager han/hun socialsikringsydelser, anvendes en fast sats på 5 GBP.

Den ugentlige nettoindkomst, der benyttes som grundlag for beregningen af underholdsbidraget, nedsættes, hvis den ikke samlevende forælder har hjemmeboende børn i sin nuværende husstand.

Underholdsbidraget kan også nedsættes, hvis barnet overnatter hos den ikke samlevende forælder mindst en gang om ugen.

Der tages ikke hensyn til indkomsten for den forælder, der har barnet i sin varetægt.

I henhold til anordningen af 1980 kan retten afgøre, at den sagsøgte ægtefælle skal betale periodiske bidrag i en nærmere bestemt periode eller en afståelsessum til den anden ægtefælle, til et barn i familien eller til den anden part til fordel for barnet.

Igen

TopTop

Retten har også beføjelse til at ændre eller omgøre en afgørelse om periodiske betalinger og træffe afgørelse om en afståelsessum. Den kan desuden midlertidigt ophæve en afgørelse om periodiske betalinger samt på ny sætte en afgørelse, den midlertidigt har ophævet, i kraft.

I henhold til anordning (Nordirland) af 1978 om ægteskabssager kan retten afgøre, om der skal betales periodiske bidrag, eller eventuelt, om der skal udredes en affindelsessum. Retten vil tage hensyn til en række faktorer, der er foreskrevet i lovgivningen, herunder indkomst og indtjeningsevne, økonomiske behov og bidrag til familiens velfærd. Retten kan ændre en afgørelse om betaling af underholdsbidrag, annullere den, midlertidigt ophæve den eller på ny sætte den i kraft.

11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt?

Child Support Agency fastsætter og opkræver underholdsbidraget. Det opkræver normalt børnebidraget, hvis den person, der har barnet i sin varetægt, modtager indkomststøtte eller indkomstafhængig jobsøgningsassistance (Income Support or income-based Jobseeker's Allowance) , eller hvis en af forældrene anmoder herom. Kommer en ikke samlevende forælder bagud med betalingerne, vil Child Support Agency forsøge at sikre sig, at den pågældende betaler alle de skyldige underholdsbidrag. Børnebidraget er en regelmæssig indtægt, der bidrager til dækning af omkostningerne ved at opfostre et barn.

Modtager familien indkomststøtte (Income Support) (herunder minimumsindskomstgaranti (Minimum Income Guarantee) ) eller indkomstafhængig jobsøgningsassistance (income-based Jobseeker's Allowance) , kan den have indtil 10 GBP mere om ugen til sin rådighed på grund af børnebidraget.

Igen

TopTop

I henhold til anordningen af 1980 kan retten afgøre, at den bidragspligtige betaler underholdsbidraget direkte til den bidragsberettigede eller til en opkrævningsmyndighed (normalt en sekretær ved underretten).

12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale?

De fleste ikke samlevende forældre ønsker at støtte deres børn. Men hvis en ikke samlevende forælder ikke betaler sit barn underholdsbidrag, vil Child Support Agency træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den pågældende betaler alle de skyldige børnebidrag. Child Support Agency har en række beføjelser til sin rådighed. Det kan bl.a. tilbageholde beløbet direkte i lønnen (træk på lønsedlen) og gå rettens vej (inddrivelse). I sidste instans kan det anmode retten om at fratage en ikke samlevende forælder kørekortet eller ligefrem idømme ham/hende en frihedsstraf.

Betaler den ikke samlevende forælder ikke rettidigt, kan Child Support Agency pålægge ham/hende en bod på indtil 25 % af den ugentlige underholdsydelse. En sådan bod kan pålægges for hver uge, den ikke samlevende forælder undlader at betale eller betaler for sent. Boden udbetales ikke i form af underholdsbidrag til den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt, men tilbageholdes af staten som godtgørelse for de ekstra administrative omkostninger, Child Support Agency har med inddrivelsen af underholdsbidraget.

I henhold til anordningen af 1980 og anordning (Nordirland) af 1978 om ægteskabssager kan en part anmode retten om at træffe afgørelse om inddrivelse af alle udestående beløb.

Igen

TopTop

13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget?

Se spørgsmål 11. Child Support Agency kan opkræve og inddrive børnebidrag, hvis den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt, modtager indkomststøtte eller indkomstafhængig jobsøgningsassistance (Income Support or income-based Jobseeker's Allowance) , eller hvis en af forældrene anmoder om det.

Law Society of Northern Ireland (tlf.: +44 28 9023 1614) kan oplyse navne på advokater, som kan yde råd og bistand i sager om børnebidrag.

14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne?

Hvad angår børnebidrag, kan Child Support Agency kun give de penge, det modtager, videre i de relevante tilfælde. Child Support Agency er ikke i stand til at betale underholdsbidraget eller en del af det selv eller på vegne af den ikke samlevende forælder.

Modtager den forælder eller person, som har et barn i sin varetægt, indkomststøtte (Income Support) (herunder minimumsindkomstgaranti (Minimum Income Guarantee) ) eller indkomstafhængig jobsøgningsassistance (income-based Jobseeker's Allowance) , vil han/hun modtage et børnebidrag sammen med denne støtte. I disse tilfælde vil den forælder eller person, som har et barn i sin varetægt, modtage indtil 10 GBP af alle bidrag, der modtages fra den ikke samlevende forælder. Staten vil tilbageholde det resterende beløb.

Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Nordirland, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet:

15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Nordirland?

Hvad angår børnebidrag, er det kun muligt for Child Support Agency at fastsætte et bidrag i tilfælde, hvor den ikke samlevende forælder har bopæl i en anden del af Det Forenede Kongerige (nemlig England, Wales eller Skotland) eller arbejder uden for Det Forenede Kongerige for en arbejdsgiver, hvis lønregnskab er baseret i Det Forenede Kongerige.

Igen

TopTop

I alle andre tilfælde kan den bidragssøgende kontakte Northern Ireland Court Service, der optræder som central myndighed under forskellige gensidige internationale ordninger vedrørende underholdsbidrag.

16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes?

Den bidragssøgende kan telefonere til Child Support National Helpline på 08457 133 133 (for opkald i Det Forenede Kongerige) eller + 44 151 227 2274 (for opkald uden for Det Forenede Kongerige). Telefonlinjerne er åbne fra kl. 08. 00 til kl. 20. 00 mandag til fredag og fra kl. 08. 30 til kl. 17. 00 om lørdagen.

Den centrale myndighed kan kontaktes skriftligt på følgende adresse:

Northern Ireland Court Service,

Windsor House,

Bedford Street,

Belfast BT12 7LT

Tlf.: + 44 28 9032 8594

Fax: + 44 28 9041 2390 eller

e-mail: informationcentre@courtsni.gov.uk

17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Er den forælder, der har barnet i sin varetægt, bosat i Det Forenede Kongerige, mens det ikke er tilfældet for den ikke samlevende forælder, har Child Support Agency kompetence til at fastsætte et underholdsbidrag, hvis den ikke samlevende forælder arbejder for en arbejdsgiver, hvis lønregnskab er baseret i Det Forenede Kongerige.

Den bidragssøgende kan modtage almindelig vejledning, men ikke juridisk rådgivning fra den centrale myndighed. Den centrale myndighed kan udlevere informationsmateriale og generelt oplyse om, hvorledes underholdsaftaler og -ordninger med særlige lande fungerer. Modtager den centrale myndighed en anmodning, vil den sørge for, at den oversættes og sendes til udlandet med henblik på videre foranstaltning. Den centrale myndighed vil følge op på anmodningen over for den udenlandske centrale myndighed.

Igen

TopTop

Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Nordirland:

18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Nordirland?

Under disse omstændigheder har Child Support Agency kun kompetence til at fastsætte et underholdsbidrag, hvis den bidragssøgende og barnet har bopæl andetsteds i Det Forenede Kongerige (dvs. England, Wales eller Skotland). Er den bidragssøgende bosat uden for Det Forenede Kongerige, har Child Support Agency ingen kompetence til at fastsætte et underholdsbidrag.

En bidragssøgende i et andet land skal normalt først kontakte den udpegede centrale myndighed i det pågældende land for at få klarlagt, hvorvidt der findes en gensidig ordning. Er dette ikke tilfældet, er den eneste mulighed, den bidragssøgende har, at rejse et søgsmål i Nordirland. I så fald bør den bidragssøgende kontakte Law Society of Northern Ireland (tlf.: +44 28 9023 1614) , som kan oplyse navne på advokater, der kan yde rådgivning og bistand i sager om børnebidrag.

19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes?

Den bidragssøgende kan telefonere til Child Support National Helpline på 08457 133 133 (for opkald i Det Forenede Kongerige) eller + 44 151 227 2274 (for opkald uden for Det Forenede Kongerige). Telefonlinjerne er åbne fra kl. 08. 00 til kl. 20. 00 mandag til fredag og fra kl. 08. 30 til kl. 17. 00 om lørdagen.

20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Child Support Agency kan muligvis fastsætte et underholdsbidrag. Se tidligere svar vedrørende de omstændigheder, hvorunder Child Support Agency ikke kan antage en ansøgning.

Foreligger der en gensidig ordning, optræder den nordirske centrale myndighed som kontaktpunkt for bidragssøgende, advokater og udenlandske myndigheder, når der er fremsendt en ansøgning til Nordirland. Den nordirske centrale myndighed vil også sørge for, at en retsafgørelse registreres, og for, at der udpeges en advokat for den bidragssøgende, såfremt betingelserne for at få bevilget retshjælp er til stede.

Yderligere oplysninger

« Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 07-04-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige