Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Κάτω Χώρες

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Κάτω Χώρες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “υποχρέωση διατροφής” σύμφωνα με το δίκαιο των Κάτω Χωρών; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το δίκαιο των Κάτω Χωρών; 3.
4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το δίκαιο των Κάτω Χωρών, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια των Κάτω Χωρών; 4.
5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο δικαιούχος της διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ή σε δικαστήριο; 5.
5.Α. Πώς μπορώ να ζητήσω διατροφή από το συγκεκριμένο οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική), και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται; 5.Α.
6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου; 6.
7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο; 7.
8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, ειδικό οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) κλπ); Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο ενάγων δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής/ ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας; 9.
10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθούν υπόψη μεταβολές του κόστους ζωής ή των οικογενειακών συνθηκών; 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει; 12.
13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής; 13.
14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής; 14.
15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής οργανισμού ή κυβερνητικής υπηρεσίας (κεντρικής ή τοπικής) των Κάτω Χωρών; 15.
16. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική); 16.
17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική); 17.
18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) των Κάτω Χωρών; 18.

 

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “υποχρέωση διατροφής” σύμφωνα με το δίκαιο των Κάτω Χωρών;

Η διατροφή αποτελεί υποχρέωση συνεισφοράς στο κόστος ζωής του δικαιούχου της διατροφής. Η υποχρέωση καταβολής διατροφής απορρέει από τη συγγένεια εξ αίματος και εξ αγχιστείας και από (προηγούμενο) γάμο. Αντίστοιχες διατάξεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις δηλωμένης συμβίωσης.

Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα:
- οι γονείς στα τέκνα τους;

Οι γονείς οφείλουν να συντηρούν τα τέκνα τους. Αυτό ισχύει κατά την ενηλικίωση των τέκνων όπως και κατά την παιδική τους ηλικία. Η υποχρέωση διατροφής υφίσταται για τα τέκνα έως το 21ο έτος·της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από τις ανάγκες τους.

Βλέπε question 2 για πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση των γονέων έναντι των τέκνων τους.

- τα τέκνα στους γονείς τους;

Τα τέκνα οφείλουν να συντηρούν τους γονείς τους.

Η υποχρέωση διατροφής υφίσταται μόνο εάν οι γονείς είναι άποροι.

- διαζευγμέvoς σύζυγoς στον άλλο σύζυγο (πρώην σύντροφοι βάσει δηλωμένης συμβίωσης)

Η υποχρέωση διατροφής που υφίσταται μεταξύ συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου συνεχίζεται μετά τη λύση του γάμου. Το δικαστήριο είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την έκδοση διαζυγίου ή σε μεταγενέστερο στάδιό της, να επιδικάσει διατροφή στον πρώην σύζυγο που την έχει ζητήσει, ο οποίος δεν έχει επαρκή έσοδα διαβίωσης (ούτε μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι θα αποκτήσει), η οποία βαρύνει τον άλλο πρώην σύζυγο.  Για τον καθορισμό της διατροφής, ο δικαστής λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες του ενός πρώην συζύγου και τα μέσα (τους οικονομικούς πόρους) του άλλου πρώην συζύγου. Μη οικονομικοί παράγοντες είναι δυνατόν να έχουν επίσης σημασία, όπως η διάρκεια του γάμου ή της συμβίωσης. Εάν το δικαστήριο δεν ορίσει προθεσμία για την υποχρέωση διατροφής, αυτή λήγει μετά από 12 έτη. Το δικαστήριο δύναται να παρατείνει αυτή την περίοδο εφόσον ο/η πρώην σύζυγος ζητήσει παράταση της διατροφής λόγω ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών. Μετά από μικρής διάρκειας (το πολύ 5 ετών) γάμο άνευ τέκνων, η διάρκεια της υποχρέωσης διατροφής δεν υπερβαίνει, κατ’αρχήν, τη διάρκεια του γάμου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης όσον αφορά τη διατροφή μεταξύ πρώην συντρόφων βάσει δηλωμένης συμβίωσης.

Οι πρώην σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, εκτός δικαστηρίου, σχετικά με τη διατροφή. Αυτό συνήθως αναφέρεται στη συμφωνία περί διαζυγίου. Ουσιαστικά, αυτή η συμφωνία επιβεβαιώνεται από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την έκδοση του διαζυγίου. Αυτή η επιβεβαίωση παρέχει στο δικαιούχο διατροφής περισσότερη ασφάλεια δικαίου.

Άλλοι;
Σύζυγοι/σύντροφοι βάσει δηλωμένης συμβίωσης

Οι σύζυγοι και οι σύντροφοι βάσει δηλωμένης συμβίωσης πρέπει να συμμετέχουν και οι δύο, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, στα έξοδα του νοικοκυριού. Σχετικά με αυτό μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά σε συμφωνία για μελλοντικό γάμο ή συμβίωση.

Βιολογικός πατέρας/σύντροφος της μητέρας

Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού οφείλει να παρέχει διατροφή για το παιδί του οποίου είναι ο πατέρας (αλλά το οποίο δεν έχει αναγνωρίσει), εφόσον το παιδί δεν διατηρεί με αυτόν ή με άλλον νόμιμη οικογενειακή σχέση (με άλλα λόγια, εφόσον δεν έχει νόμιμο πατέρα).

Η ίδια υποχρέωση ισχύει για το σύντροφο μητέρας ο οποίος συναίνεσε σε πράξη η οποία θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στη γέννηση του παιδιού.

Κοινή επιμέλεια

Ο μη γονέας που έχει την επιμέλεια παιδιού από κοινού με τον γονέα έχει υποχρέωση διατροφής απέναντι σ’αυτό το παιδί (άρθρο 1:253w BW). Η υποχρέωση διατροφής συνεχίζεται έως το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του παιδιού εφόσον η κοινή επιμέλεια λήξει λόγω ενηλικίωσής του.

Σε ποιες περιπτώσεις;

Γενικά, η υποχρέωση καταβολής διατροφής ισχύει μόνο εάν ο δικαιούχος διατροφής είναι άπορος. Ένα πρόσωπο θεωρείται άπορο εάν δεν έχει επαρκή έσοδα διαβίωσης, ούτε μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι θα αποκτήσει.

Εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτελεί η περίπτωση υποχρέωσης διατροφής των γονέων και των βιολογικών πατέρων έναντι των ανήλικων και νέων ενήλικων παιδιών τους (ηλικίας έως 21 ετών). Σ’αυτές τις περιπτώσεις, η υποχρέωση διατροφής ισχύει και όταν οι δικαιούχοι δεν είναι άποροι.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο;

Όταν πρόκειται για παιδιά κάτω των 18 ετών (ανήλικα παιδιά), οι γονείς πρέπει να πληρώνουν τα έξοδα για τη φροντίδα και ανατροφή τους, δηλαδή το κόστος διαβίωσής τους καθώς και το κόστος που συνεπάγεται η ανατροφή τους, π.χ. για την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Οι γονείς υποχρεούνται να πληρώνουν τα έξοδα για τη φροντίδα και ανατροφή των παιδιών ανάλογα με τα μέσα που διαθέτουν. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και αν το παιδί διαθέτει δικά του μέσα και/ή εισόδημα.

Όταν πρόκειται για παιδιά 18, 19 και 20 ετών («νέους ενήλικες»), οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή του κόστους διαβίωσης και εκπαίδευσης. Το κόστος διαβίωσης και εκπαίδευσης θεωρείται το ίδιο με το κόστος για τη φροντίδα και ανατροφή κατά την παιδική ηλικία. Η υποχρέωση διατροφής είναι ανεξάρτητη από την ανάγκη του δικαιούχου της διατροφής.

Η εκτεταμένη υποχρέωση διατροφής υπάρχει επίσης γι’αυτή την κατηγορία παιδιών ακόμη και αν έχουν δικό τους εισόδημα από εργασία ή δικούς τους πόρους, ή αν είναι παντρεμένα. Ωστόσο, από το εισόδημα του παιδιού καθορίζεται σε τι βαθμό έχει ανάγκη από διατροφή.

Όταν πρόκειται για παιδιά 21 ετών και άνω, οι γονείς έχουν υποχρέωση διατροφής εάν το παιδί είναι άπορο και δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του. Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί έχει σωματική ή διανοητική αναπηρία.

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το δίκαιο των Κάτω Χωρών;

Το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την υποχρέωση διατροφής καθορίζεται σύμφωνα με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο των Κάτων Χωρών με βάση τους κανόνες αναφοράς της σύμβασης της Χάγης του 1973 σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία για τη διατροφή (Trb.  1974, 86). Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη σύμβαση, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον ιστότοπο Hague Conference for International Private Law English - français:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη, τα δικαστήρια των Κάτω Χωρών εφαρμόζουν το δίκαιο των Κάτων Χωρών.

 • αν ο υπόχρεος διατροφής και ο δικαιούχος διατροφής έχουν και οι δύο ολλανδική ιθαγένεια και ο υπόχρεος διατροφής έχει τη συνήθη διαμονή του στις Κάτω Χώρες·
 • αν ο δικαιούχος διατροφής έχει τη συνήθη διαμονή του στις Κάτω Χώρες·
 • αν ο νόμος της χώρας συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής εκτός Κάτω Χωρών δεν προβλέπει διατροφή στην περίπτωσή του και ο υπόχρεος διατροφής και ο δικαιούχος διατροφής έχουν και οι δύο ολλανδική ιθαγένεια·
 • αν ούτε ο νόμος της χώρας συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής εκτός Κάτω Χωρών ούτε ο νόμος περί μη ολλανδικής ιθαγένειας που είναι κοινός για τον υπόχρεο διατροφής και το δικαιούχο διατροφής μπορεί να παράσχει διατροφή στο δικαιούχο.
 • στην περίπτωση διατροφής μεταξύ πρώην συζύγων, αν στο διαζύγιο εφαρμόζεται το δίκαιο των Κάτων Χωρών.

4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το δίκαιο των Κάτω Χωρών, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια των Κάτω Χωρών;

Το δικαστήριο των Κάτω Χωρών σ’αυτή την περίπτωση θα εφαρμόσει, κατ’αρχήν, το αλλοδαπό δίκαιο της χώρας συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής. Αν αυτό το δίκαιο δεν προβλέπει διατροφή, τότε το δικαστήριο των Κάτω Χωρών θα εφαρμόσει το κοινό εθνικό δίκαιο του δικαιούχου διατροφής και του υπόχρεου διατροφής.

Σε περίπτωση διαζυγίου, το δίκαιο που εφαρμόζεται στο διαζύγιο εφαρμόζεται και στην υποχρέωση διατροφής έναντι του πρώην συζύγου.

5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο δικαιούχος της διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ή σε δικαστήριο;

Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο υπόχρεος διατροφής μπορεί να καθορισθεί είτε από τα ίδια τα μέρη και να αναφέρεται σε μία συμφωνία, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου. Στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου, συχνά ζητείται επίσης από το δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με τη διατροφή για τον πρώην σύζυγο ή το παιδί.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5.Α. Πώς μπορώ να ζητήσω διατροφή από το συγκεκριμένο οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική), και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται;

Αν η διατροφή πρέπει να καθοριστεί με απόφαση του δικαστηρίου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Η δικαστική διαδικασία για τον καθορισμό, τη μεταβολή ή τη λήξη διατροφής αρχίζει με αίτηση. Η αίτηση συντάσσεται από δικηγόρο. Ο δικηγόρος αυτός θα εκπροσωπεί το δικαιούχο διατροφής κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση του δικαιούχου διατροφής και του υπόχρεου διατροφής. Η αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρει το λόγο για τον οποίο πρέπει να καθορισθεί, να μεταβληθεί ή να λήξει η διατροφή. Μαζί με την αίτηση που υποβάλλεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση. Στις περιπτώσεις διατροφής, τα δικαιολογητικά αυτά περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, έγγραφα σχετικά με την οικονομική κατάσταση, όπως οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί για φορολογικούς σκοπούς, σημειώματα μισθοδοσίας, υπολογισμό των αναγκών και οικονομικά μέσα. Ο δικηγόρος αποστέλλει την αίτηση στη γραμματεία του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο. Στη συνέχεια, η γραμματεία του δικαστηρίου αποστέλλει (κατ’αρχήν) την αίτηση μαζί με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα στο ενδιαφερόμενο μέρος, δηλ. στον υπόχρεο διατροφής, στις περιπτώσεις διατροφής, ο οποίος θα κληθεί στη συνέχεια σε ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο.

6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου;

Όχι: η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από το δικηγόρο του δικαιούχου διατροφής. Οι δικαιούχοι διατροφής δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση χωρίς δικηγόρο.

Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους (συνήθως ένα από τους γονείς).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Η διεθνής δικαιοδοσία (είναι αρμόδιο το δικαστήριο των Κάτω Χωρών;) διαφέρει από την εσωτερική δικαιοδοσία (ποιο δικαστήριο των Κάτω Χωρών είναι αρμόδιο;).

Όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία του δικαστηρίου των Κάτω Χωρών, εφαρμόζεται ο λεγόμενος κανονισμός “Brussels Iâ€�, ο οποίος περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με την αρμοδιότητα των δικαστηρίων όσον αφορά τις αξιώσεις διατροφής.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού, ο υπόχρεος διατροφής (εναγόμενος) που κατοικεί στις Κάτω Χώρες καλείται, κατ’αρχήν, από το δικαιούχο διατροφής (ενάγοντα) να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου των Κάτω Χωρών.

Ο κανονισμός «Βρυξέλλες Ι» περιλαμβάνει επίσης ένα εναλλακτικό κανόνα σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής.  Το άρθρο 5 παράγραφος 2 ορίζει ότι εναγόμενος που έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους μέλους μπορεί να εναχθεί σε άλλο κράτος μέλος:

 • ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου ο δικαιούχος της διατροφής έχει την κατοικία ή την συνήθη διαμονή του,
 • ή, εφόσον πρόκειται για πρόσθετη αγωγή σχετικά με την προσωπική κατάσταση δυνάμει του οικογενειακού δικαίου, π.χ. δικαστή του αρμόδιου δικαστηρίου για την εκδίκαση του διαζυγίου ή δικαστή που αποφασίζει σχετικά με την πατρότητα, ενώπιον του δικαστηρίου που κατά το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή έχει διεθνή δικαιοδοσία στην περίπτωση της δίκης αυτής, εκτός αν η διεθνής αυτή δικαιοδοσία θεμελιώνεται μόνο στην ιθαγένεια ενός των διαδίκων.

Βάσει του σημείου α) ένας δικαιούχος διατροφής που κατοικεί στις Κάτω Χώρες μπορεί να καλέσει ένα υπόχρεο διατροφής που κατοικεί στη Γαλλία, για παράδειγμα, να παραστεί στο δικαστήριο των Κάτω Χωρών το οποίο έχει διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2. Δικαιοδοσία έχει το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ενάγοντος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία του δικαστηρίου των Κάτω Χωρών εκτός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν τα ακόλουθα. Αν ο ενάγων (είτε είναι ο δικαιούχος είτε είναι ο υπόχρεος) κατοικεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν εφαρμόζεται ο παραπάνω κανονισμός «Βρυξέλλες Ι» και η δικαιοδοσία του δικαστηρίου των Κάτω Χωρών βασίζεται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Το δικαστήριο των Κάτω Χωρών που έχει αρμοδιότητα για το διαζύγιο δύναται τότε να εκδώσει προσωρινές ρυθμίσεις σχετικά με το διαζύγιο ή συμπληρωματικές διατάξεις όπως η διατροφή και η συνέχιση της παραμονής στην οικογενειακή στέγη. Το δικαστήριο των Κάτω Χωρών έχει επίσης δικαιοδοσία να αποφασίσει σχετικά με ανεξάρτητη αίτηση διατροφής, εάν ο ενάγων ή τουλάχιστον ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στην αίτηση ζεί στις Κάτω Χώρες ή, εφόσον η υπόθεση συνδέεται αρκετά με τη δικαιοδοσία των Κάτω Χωρών, εάν επιλέξει τη δικαιοδοσία τoυ δικαστηρίου των Κάτω Χωρών ή εάν το ενδιαφερόμενο μέρος εμφανιστεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας και δεν προβάλει ένσταση αναρμοδιότητας.

Όσον αφορά την εσωτερική δικαιοδοσία του δικαστηρίου των Κάτω Χωρών, ο κανόνας σχετικά με το είδος του δικαστηρίου (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών) είναι ότι δικαιοδοσία για υποθέσεις διατροφής έχει το Πρωτοδικείο. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας καθορίζει ποιο Πρωτοδικείο έχει δικαιοδοσία. Δικαιοδοσία έχει το Πρωτοδικείο του τόπου διαμονής του ενάγοντος (ενός από του ενάγοντες) ή ενός από τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στην αίτηση ή, ελλείψει τόπου διαμονής ενός από αυτά τα μέρη, το δικαστήριο του τόπου πραγματικής διαμονής ενός από τα μέρη.

8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, ειδικό οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) κλπ); Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Η αίτηση για τον καθορισμό, τη μεταβολή ή τη λήξη διατροφής υποβάλλεται από δικηγόρο. Ο δικηγόρος εκπροσωπεί τον ενάγοντα ενώπιον του δικαστηρίου. Ονόματα και διευθύνσεις δικηγόρων υπάρχουν στον ιστότοπο national law society English - Nederlands

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υπάρχει επίσης μία «Ένωση δικηγόρων οικογενειακού δικαίου και διαμεσολαβητών διαζυγίου», τα μέλη της οποίας ειδικεύονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις διαζυγίου και διατροφής. Ειδικεύονται επίσης στη μεσολάβηση σε περιπτώσεις διαζυγίου και σε όλα όσα αυτό συνεπάγεται.

Συμβουλευθείτε τον ιστότοπο VFAS-Advocaten:  Dutch Nederlands στα ολλανδικά και English English στα αγγλικά.

9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο ενάγων δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής/ ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Πρέπει να καταβληθεί στη διοίκηση της δικαιοσύνης μια συμβολή για τις δαπάνες της διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου. Πρόκειται για το τέλος γραμματείας δικαστηρίου. Πρέπει δε να υπολογισθεί και η αμοιβή του δικηγόρου και του δικαστικού επιμελητή.

Εάν ο ενάγων δεν μπορεί να καταβάλει όλο το ποσό της δαπάνης δικηγόρου, μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να τύχει νομικής συνδρομής (βλ. επίσης την ιστοσελίδα για τη νομική συνδρομή). Πρόκειται τότε για «περίπτωση νομικής συνδρομής». Το κράτος πληρώνει ένα μέρος των εξόδων και ο ενάγων πληρώνει μία «προσωπική συμβολή». Το ποσό αυτής της «προσωπικής συμβολής» εξαρτάται από το εισόδημα και τα οικονομικά μέσα του ενάγοντος. Το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής χορηγεί νομική συνδρομή. Ο ενάγων πρέπει να υποβάλει αίτηση για νομική συνδρομή στο Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής στην περιοχή δικαιοδοσίας (=δικαιοδοσία Εφετείου) στην οποία ευρίσκεται το γραφείο του δικηγόρου. Στην πράξη, συχνά η αίτηση συντάσσεται από το δικηγόρο, εάν ο ενάγων έχει επικοινωνήσει μαζί του πριν την υποβολή της αίτησης για νομική συνδρομή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί «πιστοποιητικό πενίας» (το οποίο χορηγείται από τη δημοτική αρχή του τόπου διαμονής). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να σταλεί μαζί με την αίτηση στο Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής, το οποίο ερευνά αν ο ενάγων πληροί τις προϋποθέσεις για νομική συνδρομή. Αν όντως πληροί τις προϋποθέσεις, χορηγείται η απόδειξη δικαιώματος νομικής συνδρομής. Το τέλος γραμματείας δικαστηρίου μειώνεται επίσης σ’αυτές τις περιπτώσεις.

Το δικαίωμα νομικής συνδρομής ισχύει επίσης σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών δηλ. αν ο αιτών δεν κατοικεί στις Κάτω Χώρες. Αυτό προβλέπεται στην ευρωπαϊκή οδηγία για τη διασυνοριακή νομική συνδρομή Directive on Cross-border Legal Aid. Νομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 23A έως και 23 K του νόμου περί νομικής συνδρομής, μέσω του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής στη Χάγη με το υπόδειγμα εντύπου που περιλαμβάνει η ανωτέρω οδηγία, το οποίο είναι πανομοιότυπο για όλα τα κράτη μέλη.

Εάν είναι απαραίτητο, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής Legal Aid Council Nederlands μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή δικηγόρου. Η διεύθυνση του εν λόγω Συμβουλίου υπάρχει στην ερώτηση 16.

10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθούν υπόψη μεταβολές του κόστους ζωής ή των οικογενειακών συνθηκών;

Στην απόφασή του, το δικαστήριο θα λάβει υπόψη του τις ανάγκες του προσώπου που ζητεί ή εισπράττει διατροφή και τα μέσα (οικονομικούς πόρους) του προσώπου από το οποίο ζητείται να καταβάλει ή το οποίο καταβάλλει τη διατροφή.

Οι ανάγκες και τα μέσα αποτελούν σχετικές έννοιες. Το δικαστήριο διαθέτει σχετική ελευθερία να αποφασίσει ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η δικαιοσύνη κατάρτισε κατευθυντήριες γραμμές, τα λεγόμενα πρότυπα Trema (βλ.: De Rechspraak English Nederlands).

 που, ωστόσο, δεν είναι δεσμευτικά για το δικαστήριο.

Για την απόφαση του δικαστηρίου είναι σημαντικά τα εξής εισοδήματα και δαπάνες:

 • εισόδημα από εργασία
 • εισόδημα από συμπληρωματική εργασία
 • υποτροφίες σπουδών
 • κοινωνικές παροχές
 • σύνταξη
 • εισόδημα από (υπ)εκμίσθωση
 • τόκοι και άλλα έσοδα από περιουσιακά στοιχεία
 • συμβολή στα έξοδα του νοικοκυριού άλλων προσώπων με τα οποία υπάρχει συμβίωση
 • υφιστάμενες δυνατότητες να αυξηθεί το εισόδημα (ικανότητα απόκτησης εισοδήματος)
 • δήλωση περιουσιακών στοιχείων
 • καταβολή μισθωμάτων
 • αποπληρωμή ενυπόθηκου δανείου και τόκων υποθήκης καθώς και πάγιες επιβαρύνσεις. Το τμήμα της υποθήκης που δεν έχει εξοφληθεί ακόμη πρέπει επίσης να αναφέρεται εδώ.
 • ασφαλιστήρια συμβόλαια
 • απαραίτητα τακτικά έξοδα ταξιδίου
 • οικονομικές υποχρεώσεις προς άλλους
 • κόστος ειδικής θεραπευτικής αγωγής του δικαιούχου διατροφής και /ή μελών της οικογένειάς του
 • δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή εισοδήματος
 • τυχόν δηλώσεις χρεών
Νόμιμη τιμαριθμική αναπροσαρμογή

Κάθε έτος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθορίζει το ποσοστό αύξησης, βάσει νόμου, της διατροφής που έχει επιδικάσει το δικαστήριο ή της συνεισφοράς που έχει ορισθεί με συμφωνία. Κατά τον υπολογισμό αυτής της ποσοστιαίας αύξησης, το υπουργείο εξετάζει τη μισθολογική εξέλιξη στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο, καθώς και σε άλλους τομείς. Το ποσοστό αυτό δημοσιεύεται στο Staatscourant [την Εφημερίδα της Κυβέρνησης των Κάτω Χωρών].

Στην αυτόματη αναπροσαρμογή της διατροφής υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Τα μέρη καθώς και το Δικαστήριο μπορούν να αποκλείσουν τη νόμιμη τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή να καθορίσουν μια άλλη μέθοδο αναπροσαρμογής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή πρώην συζύγων καταβάλλεται απευθείας στο δικαιούχο διατροφής.

Η διατροφή που καθορίζει το Δικαστήριο για ανήλικα παιδιά καταβάλλεται απευθείας στο γονέα (ή κηδεμόνα) που έχει τη φροντίδα του παιδιού.

12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει;

Αν η υποχρέωση διατροφής έχει καθορισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου και ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει το ποσό της διατροφής, ο δικαστικός επιμελητής είναι συνήθως αρμόδιος για την εκτέλεση τη απόφασης. Αν δεν υπάρχει απόφαση του Δικαστηρίου, η υπόθεση πρέπει να υποβληθεί στο Δικαστήριο και να ανατεθεί σε δικηγόρο. Σε περίπτωση είσπραξης διατροφής για παιδί, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο Εθνικό Γραφείο Είσπραξης Διατροφών (LBIO, Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) στο Γκούντα. Βλ. πιο κάτω ερώτηση 13.

13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Στην περίπτωση διατροφής για παιδί, αρμόδιος οργανισμός είναι το Εθνικό Γραφείο Είσπραξης Διατροφών (LBIO) στο Γκούντα.

Το LBIO μπορεί να προβεί σε είσπραξη είτε ο υπόχρεος διατροφής καθυστερεί είτε όχι. Το LBIO πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο σχετικά από το δικαιούχο διατροφής ή τον υπόχρεο διατροφής. Το LBIO δύναται, αν είναι απαραίτητο, να προβεί στην είσπραξη βάσει εντολής προς αναγκαστική εκτέλεση. Το LBIO δύναται, για παράδειγμα, να κατάσχει το μισθό, τα επιδόματα, καθώς και τα κινητά και ακίνητα του υπόχρεου διατροφής.

Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του LBIO δεν είναι δωρεάν. Σε περίπτωση καθυστερούμενων πληρωμών, ο υπόχρεος διατροφής πρέπει να καταβάλει τα έξοδα είσπραξης στο LBIO. Το LBIO επιβάλλει προσαύξηση για την είσπραξη. Αυτή η προσαύξηση ανέρχεται στο 10% των οφειλόμενων ποσών. Τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας και της εκτέλεσης εισπράττονται επίσης από τον υπόχρεο διατροφής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το LBIO είναι αρμόδιο μόνο για την είσπραξη διατροφής για παιδί. Το LBIO δεν ασχολείται με την καταβολή διατροφής σε πρώην συζύγους (πρώην συντρόφους βάσει δηλωμένης συμβίωσης). Αυτό δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αφορούν τα καθήκοντα του LBIO που απορρέουν από συμβάσεις (βλ. απάντηση στην ερώτηση question 17).

Το έντυπο «ανάληψη της είσπραξης διατροφής για παιδί» μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον ιστότοπο LBIO Nederlands.

Ο ιστότοπος αυτός περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις διαδικασίες του LBIO, τις ώρες παροχής πληροφοριών (από τηλεφώνου) και άλλες πληροφορίες.

14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής;

Όχι

15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής οργανισμού ή κυβερνητικής υπηρεσίας (κεντρικής ή τοπικής) των Κάτω Χωρών;

Ναι, στην περίπτωση διατροφής για παιδί, βλ. question 13

Ναι, στην περίπτωση νομικής βοήθειας/ευεργετήματος πενίας , βλ. question 8

16. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική);

Στην περίπτωση διατροφής για παιδί:

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO Nederlands)

Postbus 800

2800 AV GOUDA

Τηλέφωνο: +31 182 572 020

Φαξ: +31182.537 179

Στην περίπτωση νομικής βοήθειας/ευεργετήματος πενίας :

de Raad voor de rechtsbijstand Nederlands,

Postbus 450,

2501 CL Den Haag.

Τηλέφωνο: +31 703 701 414

17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική);

Βλ. απάντηση στην ερώτηση question 13

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το LBIO είναι επίσης αρμόδιο για τη διεθνή είσπραξη διατροφών. Τα καθήκοντα αυτά απορρέουν από δύο συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι Κάτω Χώρες.

Οι Κάτω Χώρες αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος της UN Convention on the recovery abroad of maintenance English - français, Νέα Υόρκη, 20 Ιουνίου 1956. Πρόκειται για σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, στόχος της οποίας είναι να διευκολύνει την είσπραξη διατροφής σε διεθνείς περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό, η σύμβαση έχει θεσπίσει ένα σύστημα θεσμών για την αποστολή και την παραλαβή, οι οποίοι βοηθούν το δικαιούχο διατροφής στην εκτέλεση των αξιώσεων διατροφής. Το LBIO αποτελεί το θεσμό για την αποστολή και την παραλαβή στις Κάτω Χώρες.

Οποιοσδήποτε διαμένει στις Κάτω Χώρες και αντιμετωπίζει προβλήματα με την είσπραξη διατροφής από υπόχρεο διατροφής που διαμένει στο εξωτερικό (δηλ. σε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της Νέας Υόρκης) μπορεί να επικαλεσθεί τη σύμβαση της Νέας Υόρκης. Η σύμβαση αυτή αφορά τις διατροφές για ανηλίκους και για συζύγους/συντρόφους βάσει δηλωμένης συμβίωσης.

Το LBIO εισπράττει επίσης κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων διατροφής που διαμένουν στο εξωτερικό (δηλ. σε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της Νέας Υόρκης) τη διατροφή από υπόχρεους διατροφής που διαμένουν στις Κάτω Χώρες. Αν ο δικαιούχος διατροφής που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος επιθυμεί να ζητήσει διατροφή από υπόχρεο διατροφής που διαμένει στις Κάτω Χώρες, μπορεί να επικαλεσθεί το σύστημα αυτής της σύμβασης. Θα πρέπει τότε να υποβάλει αίτηση στο θεσμό παραλαβής στις Κάτω Χώρες (το LBIO). Ο εν λόγω θεσμός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επιδίκαση της διατροφής.

Για να κινηθούν οι υπηρεσίες του LBIO, πρέπει να υποβληθεί το έντυπο αίτησης «είσπραξη διατροφής στο εξωτερικό». Το έντυπο αυτό μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον ιστότοπο LBIO’s Nederlands website NL.

Για πληροφορίες σχετικά με νομική βοήθεια/ευεργέτημα πενίας βλ. απάντηση στην ερώτηση question 9.

18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) των Κάτω Χωρών;

Βλέπε ερωτήσεις 13 and 17.

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Κάτω Χώρες - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο