Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Malta

Naujausia redakcija: 01-08-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Malta

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

1. Ką pagal Maltos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“?

Pagal Maltos teisę sąvoka „išlaikymas“ reiškia maistą, drabužius, sveikatą ir būstą. Kalbant apie vaikus tai apima ir išlaidas sveikatos priežiūrai bei išsilavinimui. Išlaikymas – tai lėšos, kurios priklauso jų reikalaujančiam asmeniui, o pačias lėšas suteikia kitas asmuo.

Įstatymo sąvoka „išlaikymo pareigos“ nustatomi asmenys, atsakingi už išlaikymo teikimą:

 1. Sutuoktiniai privalo vienas kitam suteikti materialinę paramą, abu sutuoktiniai privalo išlaikyti vienas kitą ir prisidėti prie šeimos poreikių tenkinimo. Kiekvienas iš sutuoktinių proporcingai lėšomis ir pagal galimybes dirbti namuose arba ne namuose prisideda prie šeimos poreikių tenkinimo. Be to, sutuoktinis turi pirmumo teisę tėvų ar kitų tiesiosios linijos giminaičių atžvilgiu. Jeigu ir vaikai, ir sutuoktinis reikalauja išlaikymo, jų padėtis yra lygiavertė. Sutuoktiniai negali reikalauti išlaikymo iš vaikų arba kitų tiesiosios linijos giminaičių, jeigu tokį išlaikymą jiems gali suteikti kitas sutuoktinis. Tačiau vieno iš sutuoktinių pareiga išlaikyti kitą baigiasi, jeigu išlaikymo reikalaujantis sutuoktinis be pateisinamos priežasties palieka šeimą ir atsisako sugrįžti.
 2. Sutuoktiniai yra įpareigoti išlaikyti santuokinius vaikus. Tėvai taip pat turi pareigą išlaikyti, mokyti ir auklėti savo vaikus.
 3. Vaikai turi pareigą išlaikyti savo tėvus ir kitus tiesiosios linijos giminaičius, jeigu jiems to reikia.
 4. Kol nėra asmenų, galinčių suteikti išlaikymą, pareigą suteikti išlaikymą turi tikrieji broliai ir tikrosios seserys arba pusbroliai ir pusseserės.

2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas?

Iki 18 metų.

viršųviršų

3. Kokiais atvejais yra taikoma Maltos teisė?

Maltos teisė yra taikoma:

 • Maltos piliečiams, jeigu jie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos kitoje valstybėje;
 • kiekvienam nuolat arba laikinai Maltoje gyvenančiam asmeniui.

4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Maltos teismai?

Paprastai taikoma nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė.

Jeigu tiek išlaikymo reikalaujantis asmuo, tiek skolininkas yra Maltoje:

5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą?

Pareiškėjas turi kreiptis į civilinio teismo šeimos bylų skyrių. Dėl santuokos nutraukimo bylų taip pat nurodyti dokumento „Santuokos nutraukimas – Malta5 ir 11 atsakymus. Pareiškėjas turi informuoti teismą apie bylos faktus ir prašyti, kad teismas priteistų išlaikymą iš kito sutuoktinio ar tiesiosios arba šoninės linijos giminaičių.

Kokiu būdu reikia kreiptis dėl išlaikymo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokia tvarka taikoma?

Remtis pirmiau pateiktu 4 atsakymu.

viršųviršų

6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu?

Taip. Kalbant apie vaikus ieškinį turi pareikšti vienas iš tėvų arba abu tėvai, kuriems priklauso tėvų atsakomybė, arba globėjas ar kuratorius (jeigu tokių yra). Jeigu asmuo yra neveiksnus arba jam apribotas veiksnumas (žr. paaiškinimą 11 atsakyme), kuratorius pateikia ieškinį pareiškėjo vardu. Tuo atveju, kai asmens nėra Maltoje, ieškinį teismui gali pateikti jo vardu veikiantis įgaliotinis. Tačiau to padaryti negalima, jeigu pareiškėjas yra Maltoje.

7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas yra kompetentingas?

Žr. pirmiau 3 atsakymą.

8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokių procedūrų jis turi laikytis?

Taip, pareiškimą turi surašyti ir pasirašyti praktikuojantis teisininkas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gauna teisę naudotis nemokama teisine pagalba. Remtis toliau pateiktu 9 punktu.

9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti?

Už bylos nagrinėjimo pradėjimą, kai yra pateikiamas įsakymas dėl šaukimo atvykti į teismą, mokamas 78,00 LM (Maltos lirų) mokestis. Kalbant apie ieškinį dėl išlaikymo pareiškimo, kai neišnagrinėta santuokos nutraukimo byla, nurodyti dokumento „Santuokos nutraukimas – Malta5 ir 11 atsakymus. Jeigu ieškovas neturi pakankamai piniginių lėšų, jis gali prašyti, kad jam atstovautų teisinės pagalbos advokatas, kurio paslaugos yra nemokamos (žr. „Teisinė pagalba – Malta“).

viršųviršų

10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Kaip apskaičiuojamas suteiktos išmokos dydis? Ar teismo sprendimas gali būti pakeistas atsižvelgiant į pragyvenimo išlaidų arba šeimos aplinkybių pasikeitimą?

Atsižvelgus į išlaikymo reikalaujančio asmens poreikius, išlaikymas paprastai nustatomas kaip mėnesinės įmokos arba vienkartinės išmokos sumokėjimas. Išlaikymas – tai lėšos, kurios priklauso jų reikalaujančiam asmeniui (atsižvelgiama į kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertę ir bet kokią naudą, gaunamą patikos pagrindu), o pačias lėšas suteikia kitas asmuo. Svarstant, ar išlaikymo prašantis asmuo iš tikrųjų gali pats save išlaikyti, atsižvelgiama į jo sugebėjimus užsiimti tam tikra profesine, menine veikla arba prekyba. Apskaičiuojant lėšas, kurias asmuo turi sumokėti išlaikymo gavėjui, atsižvelgiama į jo pajamas užsiimant profesine, menine veikla arba prekyba, uždarbį ar pensiją bei pajamas iš kilnojamojo / nekilnojamojo turto ir visas kitas iš patikos gaunamas pajamas.

Teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas arba pakeistas, jeigu teismui pateikiamas konkretus pareiškimas, kuriame paaiškinamos naujai atsiradusios bylos aplinkybės, ir, priklausomai nuo to, kas pateikia pareiškimą, prašoma padidinti arba sumažinti išlaikymo išmokų dydį.

11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas?

Išlaikymas bus mokamas teismo sprendime nurodytam asmeniui. Vaiko atveju išlaikymas mokamas vienam iš tėvų arba abiem tėvams, kuriems priklauso tėvų atsakomybė, arba globėjui ar kuratoriui (jeigu tokių yra). Jeigu asmuo yra neveiksnus (kai savanoriškos jurisdikcijos civiliniam teismui pateikiamas pareiškimas ir paskiriamas kuratorius, kuris rūpinasi visiškai neveiksnaus asmens interesais ir reikalais) arba jam apribotas veiksnumas (kai paskirtas kuratorius rūpinasi asmens, kuriam apribotas veiksnumas, interesais ir kai kuriais jo atliekamais veiksmais, pvz., sutarčių sudarymu, kai asmuo švaisto turtą), išlaikymas bus mokamas teismo paskirtam kuratoriui.

viršųviršų

12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti?

Policija, gavusi asmens, kuris turėjo gauti išlaikymą, pranešimą, skolininko atžvilgiu gali pradėti baudžiamąją bylą.

Be to, skolininkui gali būti pareiškiamas civilinis ieškinys (atskirai nuo baudžiamosios bylos) ir sprendimą ar nutartį priėmusio teismo prašoma įsakyti skolininkui sumokėti visą išlaikymo sumą vienkartine išmoka. Kai teismo sprendimas įsiteisėja ir tampa galutinis, ieškovas, siekdamas atgauti iš skolininko visą išlaikymo sumą, gali pateikti pranešimą apie areštą (teismo įsakymu įšaldomas tokio dydžio skolininko turtas, koks jis yra nurodytas teismo sprendime) arba įsakymą dėl arešto (teismo įsakymu teismo padėjėjas areštuoja tokio dydžio skolininko turtą, koks jis yra nurodytas teismo sprendime, ir jį parduoda teismine tvarka).

13. Ar yra kokia nors organizacija ar vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti išieškoti išlaikymą?

 1. Appogg įstaiga – teisinė pagalba aukoms, nukentėjusioms nuo valstybėje padarytų pažeidimų, suteikiant joms nemokamas teisines konsultacijas ir
 2. garantuojamos praktikuojančio teisininko paslaugos arba;
 3. gali būti pasinaudojama nemokamomis teisinės pagalbos advokatų paslaugomis, jeigu pareiškėjas atitinka 9 atsakyme nurodytas sąlygas.

14. Ar jos gali pakeisti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą ar jo dalį?

Ne. Tačiau jeigu asmuo yra Maltos pilietis ir gyvena Maltoje arba jis yra Maltoje teisėtai gyvenantis užsienietis ir Socialinių paslaugų tarnybos vadovui įrodo, kad jis patiria sunkumų, vadovas turi teisę paskirti socialinę paramą, kuri yra išmokama kaip papildomas išlaikymas. Tačiau Tarnyba turi teisę atgauti sumas, kurios buvo išmokėtos kaip socialinė parama, pareikšdama ieškinį asmeniui, kuris turėjo pareigą suteikti pareiškėjui išlaikymą.

viršųviršų

Jeigu ieškovas yra Maltoje, o išlaikymą suteikiantis asmuo nuolat gyvena kitoje šalyje:

15. Ar ieškovas gali gauti pagalbos iš Maltos organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Žr. 13 atsakymą.

16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – tel. 00356 23885000.
 2. Socialinės apsaugos departamentas – 38, Ordinance Street, Valletta – tel. 00356 25903200.
 3. Teisinės pagalbos advokatai – Teismai, Valletta – tel. 00356 21223281.

17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Žr. pirmiau 13 atsakymą.

Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Maltoje:

18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Maltos organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)?

Visi pareiškimai pateikiami teismui.

19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

Nėra duomenų.

20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Žr. pirmiau 13 atsakymą.

Papildoma informacija

 • Teisingumo ministerija English - Malti

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 01-08-2006

 

TURINIO LENTELE

1. Ką pagal Maltos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? 1.
2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas? 2.
3. Kokiais atvejais yra taikoma Maltos teisė? 3.
4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Maltos teismai? 4.
Jeigu tiek išlaikymo reikalaujantis asmuo, tiek skolininkas yra Maltoje: Jeigu tiek išlaikymo reikalaujantis asmuo, tiek skolininkas yra Maltoje:
5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą? 5.
Kokiu būdu reikia kreiptis dėl išlaikymo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokia tvarka taikoma? Kokiu būdu reikia kreiptis dėl išlaikymo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokia tvarka taikoma?
6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu? 6.
7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas yra kompetentingas? 7.
8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokių procedūrų jis turi laikytis? 8.
9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti? 9.
10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Kaip apskaičiuojamas suteiktos išmokos dydis? Ar teismo sprendimas gali būti pakeistas atsižvelgiant į pragyvenimo išlaidų arba šeimos aplinkybių pasikeitimą? 10.
11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas? 11.
12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti? 12.
13. Ar yra kokia nors organizacija ar vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti išieškoti išlaikymą? 13.
14. Ar jos gali pakeisti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą ar jo dalį? 14.
Jeigu ieškovas yra Maltoje, o išlaikymą suteikiantis asmuo nuolat gyvena kitoje šalyje: Jeigu ieškovas yra Maltoje, o išlaikymą suteikiantis asmuo nuolat gyvena kitoje šalyje:
15. Ar ieškovas gali gauti pagalbos iš Maltos organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 15.
16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 16.
17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 17.
Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Maltoje: Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Maltoje:
18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Maltos organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)? 18.
19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 19.
20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 20.
 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė