Európai Bizottság > EIH > Tartási igények > Málta

Utolsó frissítés: 01-08-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Tartási igények - Málta

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

1. A máltai jog szerint mit jelentenek az „eltartás” és a „tartási kötelezettség” kifejezések?

A máltai jogban az „eltartás” fogalma az élelmiszert, ruházatot, egészségügyi ellátást és lakást foglalja magában. Gyermekek esetében az egészségügyi és oktatási költségek is az eltartás fogalmába tartoznak. A tartásdíj az azt kérő, illetőleg adó személy vagyonának figyelembevételével fizetendő.

A „tartási kötelezettség” fogalmával a jog számos olyan személyt határoz meg, aki tartásdíj fizetésére köteles:

 1. A házastársak anyagi támogatást kötelesek nyújtani egymásnak, mindkét házastárs köteles a másikat saját vagyona arányában és otthoni vagy otthonon kívüli munkavégzési képessége szerint eltartani, és hozzájárulni a család szükségleteihez. Ezen kívül a házastárs a szülőkkel és más felmenő ági rokonokkal szemben elsőbbséget élvez. Ha mind a gyermekek, mind a házastárs eltartást igényelnek, ebben a vonatkozásban egyenlő helyzetben vannak. A házastársak nem követelhetnek tartásdíjat a gyermekektől vagy felmenő ági rokonoktól, ha azt a másik házastárs is biztosítani tudja. Azonban a házastársnak a másik házastárs felé fennálló tartási kötelezettsége megszűnik, ha a tartásdíjat követelő házastárs alapos indok nélkül elhagyta a közös otthont, és a visszatérést megtagadta.
 2. A házastársak kötelesek eltartani a házasságból származó gyermekeket. A szülők kötelessége továbbá a gyermekek eltartása, nevelése és taníttatása.
 3. Ha a szülők vagy más felmenő ági rokonok szükséget szenvednek, eltartásuk gyermekeik kötelessége.
 4. Amennyiben a tartásdíjat más nem tudja biztosítani, a tartási kötelezettség a testvérekre hárul – a vér szerinti és a féltestvérekre egyaránt.

2. Hány éves koráig részesülhet a gyermek tartásdíjban?

18 éves korig.

Lap tetejeLap teteje

3. Milyen esetben alkalmazandó a máltai jog?

A máltai jogot a következőkre kell alkalmazni:

 • Máltai állampolgárok, amennyiben Máltán állandó lakóhellyel rendelkeznek;
 • Máltán állandó lakóhellyel rendelkező, illetőleg Máltán letelepedett vagy tartózkodó személyek.

4. Ha ez a jog nem alkalmazandó, melyik jogot alkalmazzák a máltai bíróságok?

Az alkalmazandó jog általában az állandó lakóhely szerinti jog.

Ha mind a tartásdíjért folyamodó, mind a tartásdíjfizetésre kötelezett személy Máltán tartózkodik:

5. A kérelmezőnek meghatározott szervezethez, (központi vagy helyi) kormányhivatalhoz vagy bírósághoz kell-e fordulnia, ha tartásdíjat igényel?

A kérelmezőnek a Polgári Bíróság Családügyi osztályához kell fordulnia. Ld. még a „Házasság felbontása – Málta5. és 11. kérdésére adott választ a különválás iránt indított eljárás esetében. A kérelmezőnek tájékoztatnia kell a bíróságot az ügyével kapcsolatos tényekről, és kérnie kell a bíróságot, hogy kötelezze házastársát, felmenő ági rokonát, illetőleg leszármazottját tartásdíj folyósítására.

Hogyan folyamodhatok e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányhivataltól folyósított tartásdíjért, és milyen eljárás alkalmazandó?

Ld. a 4. választ fentebb.

Lap tetejeLap teteje

6. Közeli rokon vagy kiskorú gyermek nevében előterjeszthető-e kérelem?

Igen. Gyermek esetében a keresetet a szülő/szülői felügyeleti joggal rendelkező személy, a gyám vagy a gondnok adhatja be. Gondnokság alatt álló vagy cselekvőképességgel nem rendelkező személy esetében (ld. a 11. választ) a gondnok a kérelmező nevében nyújtja be a keresetet. Máltán kívül tartózkodó személy esetében a személy nevében eljáró ügyvéd nyújthatja be a keresetet a bíróságon. Azonban erre nincs lehetőség, ha a kérelmező Máltán tartózkodik.

7. Ha a kérelmező az ügyet bíróság elé kívánja vinni, honnan tudja, melyik bíróság illetékes az ügyben?

Ld. a 3. választ fentebb.

8. A kérelmező köteles közvetítőt igénybe vennie ahhoz, hogy ügye bíróság elé kerüljön (közvetítő lehet pl. ügyvéd, meghatározott szervezet vagy (központi vagy helyi) kormányszerv stb.)? Ha nem, milyen eljárást kell követnie?

Igen, a kérelmet gyakorló ügyvédnek kell megfogalmaznia és aláírnia, kivéve, ha a kérelmező ingyenes jogsegélyért folyamodik. Ld. a 9. pontot.

9. A kérelmezőnek kell-e díjat fizetnie az ügy bíróság elé viteléért? Ha igen, kb. mennyit? Ha a felperes pénzeszközei nem elegendőek, igénybe vehet-e jogsegélyt az eljárás költségeinek fedezésére?

Perindító idézés benyújtása esetén az eljárás megindításához kb. 78 máltai lírát számítanak fel jogi költség címén. A folyamatban lévő különválási eljárás során benyújtott tartásdíj iránti kérelem esetében ld. a „Házasság felbontása – Málta” téma 5. és 11. kérdésére adott válaszokat. Ha az igénylő pénzeszközei nem elegendőek, jogsegély keretében biztosított képviseletért folyamodhat, ami ingyenes (ld. „Jogsegély – Málta”).

Lap tetejeLap teteje

10. A bíróság várhatósam milyen formában ítéli meg a tartásdíjat? Ha járadékot biztosítanak, hogyan állapítják meg annak összegét? Felülvizsgálható-e a bíróság döntése a megélhetési költségek vagy a család körülményeinek változása esetén?

A tartásdíjat általában havi részletekben vagy egy összegben állapítják meg, a kérelmező személy közvetlen szükségleteitől függően. A tartásdíj megállapítása a kérelmező anyagi helyzetének (figyelembe kell venni a személy ingó és ingatlan vagyona, valamint a rendelkezésére álló haszonélvezeti jog értékét), valamint a tartásdíjat fizető személy anyagi helyzetének figyelembevételével történik. Annak megállapítása során, hogy a tartásdíjat igénylő személy ténylegesen tud-e gondoskodni saját eltartásáról, szakmai, művészeti vagy kereskedelmi képzettségét veszik figyelembe. A tartásdíj fizetésére kötelezett személy anyagi eszközeinek számításánál keresetét, művészeti vagy kereskedelmi bevételeit, fizetését, nyugdíját, ingó/ingatlan vagyonából származó jövedelmét, valamint vagyonkezelői alapból származó bevételeit veszik figyelembe.

A bíróság döntése felülvizsgálható, illetőleg helyesbíthető, ha kérelemben kifejezetten ezért folyamodnak a bírósághoz, és ennek keretében feltárják az ügy időközben bekövetkezett fejleményeit, és kérik a tartásdíj összegének felemelését, illetőleg csökkentését – attól függően, ki terjeszti elő a kérést.

11. Hogyan és kinek a részére kell megfizetni a tartásdíjat?

A tartásdíjat a bírósági végzésben megnevezett személy részére kell fizetni. Gyermek esetében a tartásdíjat a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k), gyám és/vagy gondnok részére kell fizetni. Cselekvőképesség hiánya miatt gondnokság alá helyezett személy (amikor az ügyeinek vitelére teljes mértékben képtelen személy érdekeinek képviseletére a Polgári Bíróság peren kívüli illetékességi körében – kérelemre – gondnokot jelöl ki) vagy cselekvőképesség részleges hiánya miatt gondnokság alá helyezett személy (amikor a személy bizonyos ügyeinek vitelére (pl. szerződéskötésre pazarló életmódja miatt) képtelen, ezért a bíróság érdekeinek képviseletére gondnokot jelöl ki), a tartásdíjat a bíróság által kijelölt gondnok részére kell fizetni.

Lap tetejeLap teteje

12. Ha a tartásdíj fizetésére kötelezett személy önként nem fizet, milyen módon kényszeríthető fizetésre?

A rendőrség büntetőeljárást kezdeményezhet az adós ellen, ha a tartásdíj címzettjétől erre vonatkozóan bejelentést kap.

Továbbá a büntetőeljárástól függetlenül polgári eljárás is indítható az adós ellen, amelyben azzal a kéréssel fordulnak a határozatot vagy végzést kibocsátó bírósághoz, hogy rendelje el a tartásdíj egy összegben történő megfizetését. Ha az ítélet jogerőre emelkedik, a kérelmező végrehajtó végzés (az adós vagyonát bírósági végzéssel zárolják az ítéletben szereplő összeg erejéig) vagy zár alá vétel (az adós vagyonát a rendőrbíró bírósági végzéssel zár alá veszi, és bírósági árverésen értékesíti az ítéletben szereplő összeg erejéig) elrendelését kérheti, amelynek segítségével a tartásdíj teljes összegét behajthatja az adóstól.

13. Van-e olyan szervezet vagy kormányhivatal (központi vagy helyi), amely segítséget nyújt a tartásdíj beszedésében?

 1. Appogg Hivatal – Jogi szolgálata ingyenes jogi tanácsadással segíti a családon belüli erőszak áldozatait; és
 2. gyakorló magánügyvédi szolgáltatásokat biztosít; illetőleg
 3. az ügyvédek ingyenes jogsegélyszolgálata igénybe vehető, ha a kérelmező megfelel a 9. kérdésre adott válaszban meghatározott feltételeknek.

14. A fenti szervek az adós helyébe léphetnek-e, és kifizethetik-e a tartásdíjat vagy annak egy részét az adós helyett?

Nem, azonban ha a személy máltai állampolgár és állandó lakóhelye Máltán található, vagy jogszerűen Máltán tartózkodó külföldi állampolgár, aki a szociális szolgálat igazgatója felé igazolja, hogy anyagi nehézségei vannak, az igazgató saját jogkörében szociális segélyt biztosíthat a személy részére, amely a tartásdíj helyett fizetendő. Azonban a hivatal jogosult a szociális segélyként kifizetett összeg visszafizetését követelni attól a személytől, akinek a kérelmező eltartása kötelessége lett volna.

Lap tetejeLap teteje

Ha a kérelmező Máltán tartózkodik, és tartási kötelezettségét egy másik országban kell teljesítenie:

15. A kérelmező igénybe veheti-e máltai szervezet vagy (központi vagy helyi) kormányszerv segítségét?

Ld. a 13. kérdésre adott választ.

16. Ha igen, hogyan veheti fel a kapcsolatot a szervezettel vagy (központi vagy helyi) kormányszervvel?

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – Tel: 00356 23885000
 2. Szociális Biztonsági Hivatal – 38, Ordinance Street, Valletta – tel: 00356 25903200
 3. Ügyvédek Jogsegélyszolgálata – Bíróságok, Valletta – Tel: 00356 21223281

17. Milyen segítséget kaphat a kérelmező e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányszervtől?

Ld. a 13. kérdésre adott választ.

Ha a kérelmező más országban, a tartásdíj fizetésére kötelezett személy pedig Máltán tartózkodik:

18. A kérelmező közvetlenül is benyújthat-e kérelmet máltai szervezethez vagy (központi vagy helyi) kormányszervhez?

Kérelem kizárólag bíróságon keresztül nyújtható be.

19. Ha igen, hogyan lehet felvenni a kapcsolatot e szervezettel vagy (központi vagy helyi) kormányszervvel?

Nem értelmezhető.

20. Milyen segítséget kaphat a kérelmező e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányszervtől?

Ld. a 13. kérdésre adott választ.

További információk

 • Igazságügyi Minisztérium English - Malti

« Tartási igények - Általános információk | Málta - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 01-08-2006

 

TARTALOMJEGYZÉK

1. A máltai jog szerint mit jelentenek az „eltartás” és a „tartási kötelezettség” kifejezések? 1.
2. Hány éves koráig részesülhet a gyermek tartásdíjban? 2.
3. Milyen esetben alkalmazandó a máltai jog? 3.
4. Ha ez a jog nem alkalmazandó, melyik jogot alkalmazzák a máltai bíróságok? 4.
Ha mind a tartásdíjért folyamodó, mind a tartásdíjfizetésre kötelezett személy Máltán tartózkodik: Ha mind a tartásdíjért folyamodó, mind a tartásdíjfizetésre kötelezett személy Máltán tartózkodik:
5. A kérelmezőnek meghatározott szervezethez, (központi vagy helyi) kormányhivatalhoz vagy bírósághoz kell-e fordulnia, ha tartásdíjat igényel? 5.
Hogyan folyamodhatok e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányhivataltól folyósított tartásdíjért, és milyen eljárás alkalmazandó? Hogyan folyamodhatok e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányhivataltól folyósított tartásdíjért, és milyen eljárás alkalmazandó?
6. Közeli rokon vagy kiskorú gyermek nevében előterjeszthető-e kérelem? 6.
7. Ha a kérelmező az ügyet bíróság elé kívánja vinni, honnan tudja, melyik bíróság illetékes az ügyben? 7.
8. A kérelmező köteles közvetítőt igénybe vennie ahhoz, hogy ügye bíróság elé kerüljön (közvetítő lehet pl. ügyvéd, meghatározott szervezet vagy (központi vagy helyi) kormányszerv stb.)? Ha nem, milyen eljárást kell követnie? 8.
9. A kérelmezőnek kell-e díjat fizetnie az ügy bíróság elé viteléért? Ha igen, kb. mennyit? Ha a felperes pénzeszközei nem elegendőek, igénybe vehet-e jogsegélyt az eljárás költségeinek fedezésére? 9.
10. A bíróság várhatósam milyen formában ítéli meg a tartásdíjat? Ha járadékot biztosítanak, hogyan állapítják meg annak összegét? Felülvizsgálható-e a bíróság döntése a megélhetési költségek vagy a család körülményeinek változása esetén? 10.
11. Hogyan és kinek a részére kell megfizetni a tartásdíjat? 11.
12. Ha a tartásdíj fizetésére kötelezett személy önként nem fizet, milyen módon kényszeríthető fizetésre? 12.
13. Van-e olyan szervezet vagy kormányhivatal (központi vagy helyi), amely segítséget nyújt a tartásdíj beszedésében? 13.
14. A fenti szervek az adós helyébe léphetnek-e, és kifizethetik-e a tartásdíjat vagy annak egy részét az adós helyett? 14.
Ha a kérelmező Máltán tartózkodik, és tartási kötelezettségét egy másik országban kell teljesítenie: Ha a kérelmező Máltán tartózkodik, és tartási kötelezettségét egy másik országban kell teljesítenie:
15. A kérelmező igénybe veheti-e máltai szervezet vagy (központi vagy helyi) kormányszerv segítségét? 15.
16. Ha igen, hogyan veheti fel a kapcsolatot a szervezettel vagy (központi vagy helyi) kormányszervvel? 16.
17. Milyen segítséget kaphat a kérelmező e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányszervtől? 17.
Ha a kérelmező más országban, a tartásdíj fizetésére kötelezett személy pedig Máltán tartózkodik: Ha a kérelmező más országban, a tartásdíj fizetésére kötelezett személy pedig Máltán tartózkodik:
18. A kérelmező közvetlenül is benyújthat-e kérelmet máltai szervezethez vagy (központi vagy helyi) kormányszervhez? 18.
19. Ha igen, hogyan lehet felvenni a kapcsolatot e szervezettel vagy (központi vagy helyi) kormányszervvel? 19.
20. Milyen segítséget kaphat a kérelmező e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányszervtől? 20.
 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság