Euroopan komissio > EOV > Elatusvaateet > Malta

Uusin päivitys: 01-08-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Elatusvaateet - Malta

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

1. Mitä käsitteet ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” sisältävät Maltan lain mukaan?

Maltan lainsäädännön mukaan elatusapu käsittää ravintoa, vaatetusta, terveyttä ja asumista koskevista tarpeista huolehtimisen. Lasten osalta elatusapu sisältää myös terveyspalveluista ja koulutuksesta aiheutuvien kustannusten kattamisen. Elatusavun suuruus määräytyy siihen oikeutetun henkilön ja elatusvelvollisen käytettävissä olevien varojen mukaan.

Lainsäädännössä täsmennetään henkilöt, joilla on elatusvelvollisuus:

 1. Aviopuolisoilla on molemminpuolinen elatusvelvollisuus, ja he vastaavat toistensa materiaalisten tarpeiden tyydyttämisen lisäksi myös perheensä tarpeiden täyttämisestä, kukin käytettävissä olevien varojensa mukaisessa suhteessa ja kotona tai sen ulkopuolella olevien työ- ja ansaintamahdollisuuksien mukaan. Aviopuolison elatus on etusijalla elatusvelvollisen vanhempiin tai tämän muihin takenevassa polvessa oleviin sukulaisiin nähden. Lapset ja puoliso ovat sen sijaan tasavertaisessa asemassa. Aviopuolisot eivät voi vaatia lapsiaan tai takenevassa polvessa olevia sukulaisiaan suorittamaan heille elatusapua, jos toinen puoliso kykenee täyttämään elatusvelvollisuuden. Puolison elatusvelvollisuus toista puoliso kohtaan päättyy kuitenkin siinä tapauksessa, että elatuksen tarpeessa oleva puoliso jättää puolisoiden yhteisen kodin ilman hyväksyttävää syytä palaamatta sinne.
 2. Puolisot vastaavat yhteisten lastensa elatuksesta sekä heidän kasvatuksesta ja ohjauksesta.
 3. Lasten on elätettävä vanhempiaan ja muita takenevassa polvessa olevia sukulaisiaan, jos he ovat elatuksen tarpeessa.
 4. Elatusvelvollisuus on elatukseen oikeutetun veljillä ja sisarilla taikka veli- tai sisarpuolilla, jollei elatusta voida muuten turvata.

2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua?

Lapsi voi saada elatusapua 18-vuotiaaksi asti.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Minkälaisissa tapauksissa Maltan lakia voi soveltaa?

Maltan lakia sovelletaan

 • Maltan kansalaisiin, jos he asuvat Maltassa
 • kaikkiin Maltassa asuviin tai oleskeleviin henkilöihin.

4. Jos Maltan lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Maltan tuomioistuimet soveltavat?

Yleisesti ottaen sovelletaan kotipaikan lakia.

Jos sekä elatusapua hakeva henkilö että elatusvelvollinen ovat Maltassa:

5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua?

Hakijan on käännyttävä Civil Court -tuomioistuimessa olevan Family Section -osaston puoleen. Ks. myös tietosivulla Avioero – Malta annetut vastaukset 5 ja 11 avioeromenettelyn osalta. Hakijan on ilmoitettava tuomioistuimelle asiaa koskevat tosiseikat ja pyydettävä tuomioistuinta määräämään puoliso tai takenevassa taikka etenevässä polvessa oleva sukulainen suorittamaan elatusapua.

Miten haen elatusapua tältä organisaatiolta tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja mitä menettelyjä sovelletaan?

Ks. edellä vastaus 4.

6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta?

Kyllä. Lapsen osalta hakemuksen voivat tehdä huoltajina olevat vanhemmat yhdessä tai toinen heistä taikka lapselle mahdollisesti erikseen määrätty edunvalvoja. Sellaisen henkilön osalta, joka on kykenemätön huolehtimaan taloudellista tai muista asioistaan (ks. vastaus 11), edunvalvoja saattaa menettelyn vireille hakijan puolesta. Maltasta poissaolevan henkilön osalta tämän puolesta toimiva asianhoitaja voi saattaa asian vireille tuomioistuimessa. Asianhoitaja ei voi kuitenkaan ryhtyä tähän, jos hakija oleskelee itse Maltassa.

Sivun alkuunSivun alkuun

7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää mikä tuomioistuin on toimivaltainen?

Ks. edellä vastaus 3.

8. Pitääkö hakijan mennä jonkun välikäden (asianajajan, määrätyn organisaation tai viranomaisen; keskus- tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä hänen tulee noudattaa?

Kyllä, lakimiehen on laadittava ja allekirjoitettava hakemus, jollei hakija ole oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun. Ks. jäljempänä vastaus 9.

9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi?

Haasteen antamisesta menettelyn aloittamiseksi peritään noin 78 Maltan liiran suuruinen tuomioistuinmaksu. Avioeromenettelyn yhteydessä tehtävän elatusapuvaateen osalta ks. tietosivulla Avioero – Malta kysymyksiin 5 ja 11 annetut vastaukset. Jos hakija ei kykene suoriutumaan maksusta, hän voi pyytää asiamiehekseen yleistä oikeusavustajaa, joka suorittaa tehtävänsä ilmaiseksi (ks. Oikeusapu – Malta).

10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos on kyse määräajoin maksettavasta elatusavusta, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa?

Elatusapu määrätään yleensä suoritettavaksi kuukausittain tai kertakaikkisena maksuna riippuen hakijan välittömistä tarpeista. Elatusavun suuruus määräytyy siihen oikeutetun henkilön ja elatusvelvollisen käytettävissä olevien varojen mukaan (huomioon otetaan irtain ja kiinteä omaisuus sekä kolmannen osapuolen hoidettavana olevat varat tai näihin rinnastettavat etuudet). Arvioitaessa hakijan elatustarvetta otetaan huomioon hänen ansaintamahdollisuutensa palkattuna työntekijänä tai ammatinharjoittajana (esimerkiksi kaupan tai käsityön alalla). Arvioitaessa elatusvelvollisen maksukykyä otetaan huomioon samalla tavoin hänen ansiotulonsa palkattuna työntekijänä, liikkeen- tai käsityönharjoittajana sekä hänen eläkkeensä ja irtaimen taikka kiinteän omaisuutensa tuotto ja omaisuudenhoitojärjestelmästä saatu tuotto.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomioistuimen päätöstä voidaan muuttaa hakemuksesta, jossa on kuvattava muuttuneet olosuhteet ja esitettävä vaade elatusavun korottamisesta tai alentamisesta.

11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan?

Elatusapu maksetaan tuomioistuimen päätöksessä määrätylle henkilölle. Lasten osalta elatusapu maksetaan lapsen huoltajina oleville vanhemmille tai toiselle heistä taikka lapselle mahdollisesti erikseen määrätylle edunvalvojalle. Sellaisen henkilön osalta, joka on täysin kykenemätön huolehtimaan omista asioistaan (jolloin määrätään edunvalvoja huolehtimaan hänen eduistaan Civil Court -tuomioistuimen Voluntary Jurisdiction -osastolle toimitetun hakemuksen perusteella) tai joka on riittävän harkintakyvyn puuttumisen vuoksi kykenemätön huolehtimaan esimerkiksi taloudellisista asioistaan (jolloin edunvalvojan huolehtimisvelvollisuus rajataan kyseisiin asioihin), elatusapu maksetaan tuomioistuimen nimeämälle edunvalvojalle.

12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamiseksi?

Poliisiviranomaiset voivat ryhtyä rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin elatusvelvollista kohtaan sen jälkeen, kun elatusapuun oikeutettu henkilö on ilmoittanut heille velvollisuuden laiminlyönnistä.

Elatusvelvollista vastaan voidaan ryhtyä lisäksi siviilioikeudelliseen menettelyyn (itsenäisesti rikosoikeudellisesta menettelystä riippumatta), jossa elatusapupäätöksen tehnyttä tuomioistuinta pyydetään määräämään elatusvelvollinen suorittamaan erääntyneet elatusapumaksut kertakaikkisena suorituksena. Kun tuomio on saanut lainvoiman, elatusapuun oikeutettu henkilö voi hakea omaisuuden takavarikkoa (elatusvelvollisen varat takavarikoidaan tuomioistuimen antaman määräyksen perusteella tuomiossa vahvistettuun määrään asti) tai ulosmittausta (tuomioistuimen täytäntöönpanovirkamies ulosmittaa tuomioistuimen määräyksen perusteella elatusvelvollisen omaisuutta, joka myydään pakkohuutokaupalla) elatusavun perimiseksi elatusvelvolliselta.

Sivun alkuunSivun alkuun

13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen), joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä?

 1. Agency Appogg – oikeuspalveluja tarjoavat järjestöt auttavat perheväkivallan uhreja tarjoamalle heille ilmaista oikeusneuvontaa ja lisäksi käytettävissä ovat
 2. yksityiset lakimiehet tai
 3. oikeusaputoimistojen lakimiehet, joiden palvelut ovat ilmaisia, jos hakija täyttää vastauksessa 9 mainitut edellytykset.

14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta?

Eivät voi. Jos kyseessä on kuitenkin Maltassa asuva Maltan kansalainen tai laillisesti Maltassa oleskeleva ulkomaalainen, joka osoittaa elatusavun saantia koskevat vaikeudet, sosiaalitoimesta vastaava johtaja voi määrätä maksettavaksi hänelle sosiaalitukea elatusavun sijasta. Sosiaaliviranomaiset voivat periä maksetut sosiaalituet takaisin elatusvelvolliselta.

Jos hakija on Maltassa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on toisessa maassa:

15. Voiko hakija saada apua maltalaiselta järjestöltä tai viranomaiselta?

Ks. edellä vastaus 13.

16. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja miten siihen otetaan yhteyttä?

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – Puh: 00 356 23885000
 2. Department of Social Security – 38, Ordinance Street, Valletta – Puh: 00 356 25903200
 3. Advocates for Legal Aid – Law Courts, Valletta – Puh: 00 356 21223281

17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle?

Ks. edellä vastaus 13.

Jos hakija on toisessa maassa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on Maltassa:

18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin maltalaisen järjestön tai viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) puoleen?

Kaikki hakemukset on toimitettava tuomioistuimeen.

19. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja miten siihen otetaan yhteyttä?

Ei sovellettavissa.

20. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle?

Ks. edellä vastaus 13.

Lisätietoja

 • Oikeusministeriön kotisivu English - Malti

« Elatusvaateet - Yleistä | Malta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 01-08-2006

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä käsitteet ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” sisältävät Maltan lain mukaan? 1.
2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua? 2.
3. Minkälaisissa tapauksissa Maltan lakia voi soveltaa? 3.
4. Jos Maltan lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Maltan tuomioistuimet soveltavat? 4.
Jos sekä elatusapua hakeva henkilö että elatusvelvollinen ovat Maltassa: Jos sekä elatusapua hakeva henkilö että elatusvelvollinen ovat Maltassa:
5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua? 5.
Miten haen elatusapua tältä organisaatiolta tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja mitä menettelyjä sovelletaan? Miten haen elatusapua tältä organisaatiolta tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja mitä menettelyjä sovelletaan?
6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta? 6.
7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää mikä tuomioistuin on toimivaltainen? 7.
8. Pitääkö hakijan mennä jonkun välikäden (asianajajan, määrätyn organisaation tai viranomaisen; keskus- tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä hänen tulee noudattaa? 8.
9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi? 9.
10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos on kyse määräajoin maksettavasta elatusavusta, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa? 10.
11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan? 11.
12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamiseksi? 12.
13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen), joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä? 13.
14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta? 14.
Jos hakija on Maltassa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on toisessa maassa: Jos hakija on Maltassa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on toisessa maassa:
15. Voiko hakija saada apua maltalaiselta järjestöltä tai viranomaiselta? 15.
16. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja miten siihen otetaan yhteyttä? 16.
17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle? 17.
Jos hakija on toisessa maassa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on Maltassa: Jos hakija on toisessa maassa ja elatusvelvollisen asuinpaikka on Maltassa:
18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin maltalaisen järjestön tai viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) puoleen? 18.
19. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja miten siihen otetaan yhteyttä? 19.
20. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle? 20.
 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta