Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > Malta

Seneste opdatering : 02-08-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Malta

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

1. Hvad dækker begreberne "underholdsbidrag" og "underholdspligt" i maltesisk lovgivning?

I maltesisk lovgivning dækker begrebet "underholdsbidrag" mad, tøj, sundhed og bolig. For børn dækker det også udgifter til uddannelse. Der skal betales underholdsbidrag afhængigt af de økonomiske forhold hos den bidragssøgende og den bidragspligtige.

I forbindelse med begrebet "underholdspligt" er der i loven udpeget en række persongrupper, som skal betale underholdsbidrag:

 1. Ægtefæller er forpligtet til materielt at støtte hinanden, og begge ægtefæller er forpligtet til at forsørge hinanden og at bidrage til familiens fornødenheder i forhold til hans/hendes midler og evne til at arbejde i hjemmet eller uden for hjemmet afhængigt af familiens behov. Endvidere har en ægtefælle fortrinsret i forhold til forældre eller andre slægtninge i opstigende linje. Hvis både børn og ægtefælle gør krav på underholdsbidrag, er de ligestillet. En ægtefælle kan ikke kræve underholdsbidrag fra børn eller slægtninge i opstigende linje, hvis den anden ægtefælle kan betale dette underholdsbidrag. En ægtefælles pligt til at forsørge den anden ophører dog, hvis den bidragssøgende ægtefælle har forladt det fælles hjem uden rimelig grund og afviser at komme tilbage.
 2. Ægtefæller er forpligtet til at forsørge børn i ægteskabet. Det er også forældrenes pligt at forsørge, opdrage og uddanne deres børn.
 3. Børn har pligt til at forsørge deres forældre eller andre slægtninge i opstigende linje, hvis disse har behov herfor.
 4. Hvis der ikke er andre underholdspligtige, er brødre og søstre, herunder også halvsøskende, forpligtet til at betale underholdsbidrag.

2. Indtil hvilken alder kan et barn få underholdsbidrag?

Indtil barnet fylder 18.

TopTop

3. I hvilke tilfælde finder maltesisk lovgivning anvendelse?

Maltesisk lovgivning finder anvendelse på:

 • Maltesiske statsborgere, forudsat at de ikke har bopæl i et andet land
 • Enhver person, som har bopæl, er bosat eller opholder sig på Malta.

4. Hvilken lovgivning skal maltesiske domstole anvende, hvis maltesisk lovgivning ikke finder anvendelse?

Generelt finder lovgivningen i det land, hvor personen har bopæl, anvendelse.

Hvis både den bidragssøgende og den bidragspligtige bor på Malta:

5. Skal den bidragssøgende henvende sig til en bestemt organisation, myndighed (central eller lokal) eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag?

En bidragssøgende skal henvende sig til Civil Court, Family Section (civilretten, familieafdelingen). Hvad angår separationssager, jf. "Skilsmisse – Malta", svar 5 og 11. Den bidragssøgende skal give domstolen nærmere oplysninger om sagen og anmode domstolen om at pålægge ægtefælle eller slægtninge i op- eller nedstigende linje at betale underholdsbidrag.

Hvordan ansøger jeg om underholdsbidrag hos den pågældende organisation eller myndighed (central eller lokal), og hvilke procedurer finder anvendelse?

Jf. svar 4 ovenfor.

TopTop

6. Kan en begæring fremsættes på vegne af en slægtning, nær pårørende eller en mindreårig?

Ja. Drejer det sig om et barn, skal begæringen indgives af forældrene/den af forældrene der har forældremyndigheden, af en formynder eller en værge (hvis en sådan findes). Er der tale om en umyndiggjort (interdicted eller incapacitated) (jf. svar 11) står værgen for begæringen på vegne af den bidragssøgende. Drejer det sig om en person, som ikke opholder sig på Malta, kan en befuldmægtiget indgive begæringen til domstolen på den bidragssøgendes vegne. Opholder den bidragssøgende sig på Malta, er dette dog ikke tilladt.

7. Hvordan finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, frem til den kompetente domstol?

Jf. svar 3 ovenfor.

8. Er den bidragssøgende nødt til at have en repræsentant for at indbringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller en central eller lokal myndighed osv.). Hvis dette ikke er tilfældet, hvorledes er fremgangsmåden da?

Ja, begæringen skal udarbejdes og underskrives af en advokat, medmindre den bidragssøgende er berettiget til gratis retshjælp. Jf. under 9 nedenfor.

9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvor stort vil et sådant gebyr i givet fald kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger?

For at få udtaget en stævning betales et gebyr på ca. 78,00 MTL. Hvad angår krav på underholdsbidrag under endnu ikke afgjorte separationssager, jf. "Skilsmisse – Malta", svar på spørgsmål 5 og 11. Hvis den bidragssøgendes midler er utilstrækkelige, kan han/hun anmode om at blive repræsenteret af advokater fra retshjælpen, hvor der ikke skal betales salær (jf. "Retshjælp – Malta").

TopTop

10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvorledes vil størrelsen af et eventuelt underholdsbidrag blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision for at tage hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige situation?

Underholdsbidrag tildeles normalt i form af månedlige rater eller som en samlet sum afhængigt af, hvor presserende den bidragssøgendes behov er. Underholdsbidragets størrelse afhænger af den bidragssøgendes midler (der tages hensyn til værdien af alt løsøre eller fast ejendom og udbytte fra en trust) og den bidragspligtiges midler. Når man ser på, om den bidragssøgende faktisk kan forsørge sig selv, tages der hensyn til hans eller hendes erhvervsevne. Ved beregning af den bidragspligtiges midler, tages der hensyn til hans/hendes erhvervsindtægter, løn eller pension samt overskud af løsøre/fast ejendom samt enhver indtægt fra en trust.

Rettens afgørelse kan tages op på ny eller ændres, hvis der anmodes specielt herom i form af en begæring, hvor der gøres rede for senere indtrufne omstændigheder i sagen, og hvor der anmodes om et højere eller lavere underholdsbidrag, afhængigt af hvem der fremsætter begæringen.

11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt?

Underholdsbidraget vil blive udbetalt til den person, som er anført i rettens kendelse. Drejer det sig om et barn, udbetales beløbet til forældrene/den af forældrene, der har forældremyndigheden, til en formynder og/eller en værge (hvis en sådan findes). Drejer det sig om en umyndiggjort (interdicted) (når der efter anmodning til Civil Court, Voluntary Jurisdiction (civilretten, afdelingen for frivillig retspleje), udpeges en værge til at varetage en persons interesser, når denne overhovedet ikke er i stand til selv at varetage sine egne interesser) eller (incapacitated) (når der udpeges en værge til at varetage en persons interesser, når denne ikke er i stand til selv at varetage enkelte af sine interesser, f.eks. mht. kontrakter, fordi vedkommende er økonomisk uansvarlig) udbetales underholdsbidraget til den af retten udpegede værge.

TopTop

12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for at få en bidragspligtig, som ikke betaler frivilligt, til at betale?

Politiet kan indlede en straffesag mod den bidragspligtige, når det har fået en anmeldelse fra den person, som skulle have underholdsbidraget udbetalt.

Endvidere kan der indledes en civilsag (uafhængigt af strafferetssagen) mod den bidragspligtige ved den ret, som har afsagt kendelsen om bidragspligt, med påstand om, at den bidragspligtige tilpligtes at betale hele det skyldige beløb som en samlet sum. Når dommen har retskraft, kan den bidragsansøgende begære arrest (ved rettens afgørelse indefryses skyldnerens værdier op til beløbet i afgørelsen) eller udlæg (ved rettens afgørelse gøres der udlæg i skyldnerens værdier af fogeden, og de sælges på tvangsauktion op til det beløb, der er fastsat i kendelsen) for at inddrive det samlede underholdsbidrag fra den bidragspligtige.

13. Findes der en organisation eller en (central eller lokal) myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget?

 1. Agency Appogg – Legal Services hjælper ofre for vold i hjemmet ved at give dem gratis juridisk rådgivning og
 2. der kan fås hjælp fra en privat advokat eller
 3. der er mulighed for at anvende advokater fra retshjælpen, som ikke forlanger et salær, hvis den pågældende opfylder betingelserne i svar 9.

14. Kan en sådan organisation eller (central eller lokal) myndighed træde helt eller delvist i den bidragspligtiges sted?

Nej, men hvis en person er maltesisk statsborger og bor på Malta eller er udlænding med lovlig bopæl på Malta, og den pågældende over for lederen af socialkontoret kan godtgøre, at han/hun lider nød, har lederen mulighed for at hjælpe vedkommende med bistandshjælp, der betales i stedet for underholdsbidraget. Socialkontoret har dog ret til at kræve den udbetalte bistandshjælp tilbagebetalt ved at rejse krav over for den person, som har været forpligtet til at forsørge den bidragssøgende.

TopTop

Såfremt den bidragssøgende opholder sig på Malta, og den bidragspligtige har bopæl i et andet land:

15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller en (central eller lokal) myndighed på Malta?

Jf. svar 13.

16. Hvad er i givet fald navnet og adressen på denne organisation eller (centrale eller lokale) myndighed?

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – tlf. 00356 23885000
 2. Department of Social Security – 38, Ordinance Street, Valletta – tlf. 00356 25903200
 3. Advocates for Legal Aid – Law Courts, Valletta – tlf. 00356 21223281

17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller (centrale eller lokale) myndighed?

Jf. svar 13 ovenfor.

Såfremt den bidragssøgende opholder sig i et andet land, og den bidragspligtige har bopæl på Malta:

18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller en (central eller lokal) myndighed på Malta?

Alle begæringer skal indgives til en domstol.

19. Hvad er i givet fald navnet og adressen på denne organisation eller (centrale eller lokale) myndighed?

Ikke relevant.

20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller (centrale eller lokale) myndighed?

Jf. svar 13 ovenfor.

Yderligere oplysninger

 • Justitsministeriets hjemmeside English - Malti

« Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 02-08-2006

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker begreberne "underholdsbidrag" og "underholdspligt" i maltesisk lovgivning? 1.
2. Indtil hvilken alder kan et barn få underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder maltesisk lovgivning anvendelse? 3.
4. Hvilken lovgivning skal maltesiske domstole anvende, hvis maltesisk lovgivning ikke finder anvendelse? 4.
Hvis både den bidragssøgende og den bidragspligtige bor på Malta: Hvis både den bidragssøgende og den bidragspligtige bor på Malta:
5. Skal den bidragssøgende henvende sig til en bestemt organisation, myndighed (central eller lokal) eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag? 5.
Hvordan ansøger jeg om underholdsbidrag hos den pågældende organisation eller myndighed (central eller lokal), og hvilke procedurer finder anvendelse? Hvordan ansøger jeg om underholdsbidrag hos den pågældende organisation eller myndighed (central eller lokal), og hvilke procedurer finder anvendelse?
6. Kan en begæring fremsættes på vegne af en slægtning, nær pårørende eller en mindreårig? 6.
7. Hvordan finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, frem til den kompetente domstol? 7.
8. Er den bidragssøgende nødt til at have en repræsentant for at indbringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller en central eller lokal myndighed osv.). Hvis dette ikke er tilfældet, hvorledes er fremgangsmåden da? 8.
9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvor stort vil et sådant gebyr i givet fald kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger? 9.
10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvorledes vil størrelsen af et eventuelt underholdsbidrag blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision for at tage hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige situation? 10.
11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt? 11.
12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for at få en bidragspligtig, som ikke betaler frivilligt, til at betale? 12.
13. Findes der en organisation eller en (central eller lokal) myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget? 13.
14. Kan en sådan organisation eller (central eller lokal) myndighed træde helt eller delvist i den bidragspligtiges sted? 14.
Såfremt den bidragssøgende opholder sig på Malta, og den bidragspligtige har bopæl i et andet land: Såfremt den bidragssøgende opholder sig på Malta, og den bidragspligtige har bopæl i et andet land:
15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller en (central eller lokal) myndighed på Malta? 15.
16. Hvad er i givet fald navnet og adressen på denne organisation eller (centrale eller lokale) myndighed? 16.
17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller (centrale eller lokale) myndighed? 17.
Såfremt den bidragssøgende opholder sig i et andet land, og den bidragspligtige har bopæl på Malta: Såfremt den bidragssøgende opholder sig i et andet land, og den bidragspligtige har bopæl på Malta:
18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller en (central eller lokal) myndighed på Malta? 18.
19. Hvad er i givet fald navnet og adressen på denne organisation eller (centrale eller lokale) myndighed? 19.
20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller (centrale eller lokale) myndighed? 20.
 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige